Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Budgethoudersregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBudgethoudersregeling
CiteertitelBudgethoudersregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/CVDR614021/CVDR614021_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2019-142571

Tekst van de regeling

Intitulé

Budgethoudersregeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

 

gelet op artikel 17 van de "Financiële verordening gemeente Moerdijk",

vastgesteld d.d. 7 december 2017;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

REGELING BUDGETHOUDERSCHAP GEMEENTE MOERDIJK

 

 

Artikel 1 Definities

1. Budgethouder

De budgethouder is de functionaris die uit hoofde van zijn/haar functie verantwoordelijk is voor het behalen van een afgesproken prestatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de beheersing van het bijbehorende budget.

2. Budgetbeheerder

De budgetbeheerder is de functionaris die door de budgethouder aangewezen is voor de beheersing van (een deel van) zijn/haar budget.

3. Opdrachtgever

De opdrachtgever is de functionaris die de opdracht geeft c.q. de bestelling plaatst. Hij/zij is verantwoordelijk voor de beoordeling van de geleverde prestatie en accordering van de factuur.

4. Budget

De middelen die via de programmabegroting en productenraming zijn toegekend van een samenhangend geheel van doelstellingen, resultaat- en prestatieafspraken.

5. Verplichtingen

Met verplichtingen worden bedoeld verplichtingen inzake uitgaven.

6. Rechten

Onder rechten worden verstaan rechten inzake inkomsten.

Artikel 2 Aanwijzing budgethouder

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen de gemeentesecretaris, de domeinregisseurs, de teamleiders, de concerncontroller en de stafadviseur veiligheid aan als budgethouder. De aanwijzing als budgethouder gebeurt schriftelijk, onder vermelding van de betreffende budgetten (zie bijlage 1 van deze regeling).

 • 2.

  De griffier is de budgethouder voor de budgetten die ter beschikking staan van de gemeenteraad.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden budgethouder

 • 1.

  De budgethouder is – binnen het toegekende budget - verantwoordelijk voor het aangaan van verplichtingen en rechten; één en ander met inachtneming van het Handboek Inkoop en aanbesteding gemeente Moerdijk en van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit.

 • 2.

  De budgethouder draagt zorg voor een zodanige organisatie van de aan het toevertrouw¬de budget verbonden werkzaamheden (effi¬ciency van de uitvoering) dat wordt voldaan aan de eisen van een doelmatig en doeltreffend beheer van het budget (zie bijlage 3 van deze regeling).

 • 3.

  Verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de budgethouder heeft geconstateerd dat ter zake een toereikend budget beschikbaar is.

 • 4.

  De budgethouder draagt er zorg voor dat hij/zij inzicht heeft in de actuele stand van de reeds aangegane verplichtingen ten opzichte van het totale toegekende budget.

 • 5.

  In overleg met de betrokken financieel adviseur is de budgethouder gemachtigd binnen zijn/haar budget te compenseren, d.w.z. de budgethouder is gemachtigd binnen zijn/haar product budgetruimte over te hevelen.

 • 6.

  De budgethouder is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de factuurcontrole (zie bijlage 4 van deze regeling). De controle van de factuur en het paraferen voor akkoord gebeurt door de persoon die de factuur kan beoordelen qua geleverde prestatie of dienst (de opdrachtgever). Bij voorkeur is degene die de factuur als opdrachtgever voor akkoord tekent, niet de budgethouder of de budgetbeheerder. Dit, uit oogpunt van functiescheiding.

 • 7.

  De budgethouder is verantwoordelijk voor het intern aanleveren van de werkelijke uitkomsten van het budget, het verwachte benodigde budget, de ontwikkelingen en een analyse en toelichting voor het opstellen van de Kadernota, de programma- en productenbegroting, de bestuursrapportages, de jaarrekening en eventuele tussentijdse rapportages aan de gemeentesecretaris.

Artikel 4 Plaats in de organisatie

De budgethouder is voor de organisatie van de aan het budget verbonden werkzaamheden rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de gemeentesecretaris; de gemeentesecretaris is ter zake verantwoording verschuldigd aan burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Vervanging

De budgethouder wijst binnen zijn/haar domein een collega-budgethouder als vervanger aan, die bij (kortdurende) afwezigheid in zijn/haar plaats treedt, e.e.a. binnen de bevoegdheden zoals toegekend in het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit.

Artikel 6 Aanwijzing budgetbeheerders

 • 1.

  Onverminderd zijn/haar eigen verantwoordelijkheid kan de budgethouder de werkzaamheden verbonden aan de beheersing van zijn/haar budget overdragen aan andere functionarissen, de zogenaamde budgetbeheerders.

 • 2.

  De aanwijzing als budgetbeheerder wordt schriftelijk gedaan, onder vermelding van de betreffende budgetten (zie bijlage 2 van deze regeling).

 • 3.

  Indien de budgethouder een functionaris van een ander team aanwijst als budgetbeheerder, stelt de budgethouder de betreffende teamleider hiervan op de hoogte.

Artikel 8 Bijlagen

Ter verduidelijking van de taken en bevoegdheden van de budgethouder is een aantal items nader uitgewerkt en als aparte bijlagen aan de regeling budgethouderschap toegevoegd:

 • Bijlage 1: Besluit aanwijzing budgethouder

 • Bijlage 2: Besluit aanwijzing budgetbeheerder

 • Bijlage 3: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden budgethouder

 • Bijlage 4: Opdrachten/factuurcontrole

Deze bijlagen worden geacht deel uit te maken van budgethoudersregeling 2018.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  De “Budgethoudersregeling” d.d. 15 mei 2002 wordt per 1 januari 2018 ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald onder de naam “Budgethoudersregeling”.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 19 december 2017,

de loco-secretaris, de burgemeester,

B.G.M. Cornel J.P.M. Klijs