Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen; artikel 2 van de Verordening hondenbelasting; artikel 3 van de Verordening rioolheffingen; artikel 4 van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201105-09-2019Nieuwe regeling

04-01-2011

Onbekend

265768

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011

 

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011

A.Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende zaak, perceel, hond). In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Moerdijk een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar

naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of

te achterhalen zijn.

 

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve

opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

B. Voorkeursvolgorde
 • 1.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot een onroerende zaak verschillende categorieën zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  1.1. de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt;

 • a.

  de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

 • b.

  de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan welceen opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

 • c.

  de erfpachter dan wel de beklemde meier;

  • 1.2

   de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

  • 1.3

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

    

 • 2.

  Als één categorie uit meer personen bestaat, wordt de onderstaande volgorde tussen de personen aangehouden:

  • 2.1.

   indien er één of meer personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn wordt de beschikking in onderstaande volgorde gesteld ten name van degene van hen:

  • 2.1.1

   die als eerstgerechtigde in de volgorde door het kadaster wordt aangehouden;

  • 2.1.2

   die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • 2.1.3

   bij gelijke aandelen :

 • ·

  gaat een natuurlijk persoon voor op een niet-natuurlijk persoon;

 • ·

  van natuurlijke personen, de oudste in leeftijd;

 • ·

  van niet natuurlijke-personen, degene die als oudst ingeschrevene bekend is bij de Kamer van Koophandel.

  • 2.2

   indien er geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland onen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn, wordt de beschikking in onderstaande volgordegesteld ten name van degene van hen:

    • 2.2.1

     die als eerstgerechtigde in de volgorde door het kadaster wordt aangehouden;

    • 2.2.2

     die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

    • 2.2.3

     bij gelijke aandelen de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

      

  • 3

   Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers, de hondenbelasting, de rioolheffingen en de afvalstoffenheffing, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

   • 3.1.

    degene die het langst op het betreffende adres gevestigd is;

   • 3.2.

    degene met het mannelijk geslacht;

   • 3.3.

    de oudste in leeftijd;

   • 3.4.

    de eigenaar zoals die bij het kadaster bekend is;

   • 3.5.

    de voornaamst zakelijk gerechtigde;

   • 3.6.

    degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

C. Uitzonderingen op voorgaande criteria
 • 4

  De onderdelen 1 tot en met 3 vinden geen toepassing indien:

  • 4.1

   de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

  • 4.2

   bij gemeentebelastingen van Moerdijk bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald of niet kan worden ingevorderd.

 • 5

  Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 6

  Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 7

  Wijzigingen kunnen, indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 8

  Indien door welke oorzaak dan ook een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen vernietigbaar als er sprake is van willekeur (beroep bij de rechter is mogelijk).

D. Slotbepalingen
 • 9.

  Deze beleidsregel treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011.

 • 10.

  Tegelijkertijd komen de Beleidsregels voor het voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, welke zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Zevenbergen op 10 februari 1998 te vervallen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op feiten die zich vóór de datum van inwerkingtreding hebben voorgedaan.

 • 11.

  De regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011.

   

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 4 januari 2011,

 

 

De secretaris, De burgemeester,

 

A.E.B. Kandel, W.M.J. Denie