Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2011
CiteertitelBeleidsregels voor het voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken; -de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201105-09-2019Nieuwe regeling

04-01-2011

Moerdijkse Bode

265764

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

Gelet op het bepaalde in:

 • ·

  Hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

 • ·

  de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011;

   

BESLUIT :

 

Vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een

keuzesituatie 2011

A.Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat voor één eigendom meer personen als (gelijksoortige, bijvoorbeeld in een gemeenschap van goederen gehuwde) belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan één van de belanghebbenden verzenden. De gemeente Rotterdam hanteer een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij is beoogd de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

B.Voorkeursvolgorde

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen, van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen
 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking tot 1 januari 2011.

 • 2.

  Tegelijkertijd komen de Beleidsregels voor het voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, welke zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Zevenbergen op 10 februari 1998 te vervallen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op feiten die zich vóór de datum van inwerkingtreding hebben voorgedaan.

 • 3.

  De regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregels voor het voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2011.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 4 januari 2011,

De secretaris, De burgemeester,

A.E.B. Kandel, W.M.J. Denie