Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Regeling arbeidsduur en werktijden buitendienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling arbeidsduur en werktijden buitendienst
CiteertitelRegeling arbeidsduur en werktijden buitendienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2010Onbekend

01-07-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling arbeidsduur en werktijden buitendienst

 

 

Regeling arbeidsduur en werktijden buitendienst

Artikel 1 Personeel Buitendienst

Voor de medewerkers werkzaam bij de Buitendienst gelden vaste werktijden. Deze zijn als volgt vastgesteld:

1 maart tot 1 november

 

maandag tot en met vrijdag

van 07.30 uur – 12.00 uur

 

van 12.30 uur – 16.00 uur

1 november tot 1 maart

 

maandag tot en met vrijdag

van 08.00 uur – 12.00 uur

 

van 12.30 uur – 16.00 uur

Artikel 2 Compensatie uren

Lid 1

De feitelijke arbeidsduur voor de voltijder bedraagt gemiddeld per week:

  • -

    Van 1 maart tot 1 november 40 uur (zomerperiode)

  • -

    Van 1 november tot 1 maart 37,5 uur (winterperiode)

Lid 2

Het verschil tussen de feitelijke arbeidsduur en de formele arbeidsduur op jaarbasis wordt voor de voltijder gecompenseerd met 159 compensatie uren per jaar.

Lid 3

Voor de deeltijder waarvan de arbeidsduur bepaald is naar rato van de voltijder, is het bepaalde in het vorige lid ook naar rato van toepassing. Is de feitelijke arbeidsduur gelijk is aan de formele arbeidsduur, dan bouwt de deeltijder geen compensatie uren op.

Lid 4

Compensatie uren dienen voor het einde van het kalenderjaar te zijn opgenomen. Eventueel niet opgenomen compensatie uren kunnen niet worden overgeheveld naar een volgend kalenderjaar en worden ook niet uitbetaald, deze uren vervallen.

Lid 5

Opname van compensatie uren kan uitsluitend plaatsvinden in overleg met en onder goedkeuring van de leidinggevende, al dan niet volgens een daartoe vastgesteld rooster.

Artikel 3 Compensatie uren en arbeidsongeschiktheid

Lid 1

Bij afwezigheid wegens ziekte van langer dan 30 aaneengesloten dagen wordt de opbouw van compensatie uren naar evenredigheid verminderd met ingang van de eerste dag van afwezigheid.

Lid 2

Bij afwezigheid wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt de opbouw van compensatie uren naar evenredigheid verminderd met ingang van de eerste dag van afwezigheid.

Lid 3

Bij ziekte van de medewerk(st)er tijdens een compensatiedag of dagdeel vervalt het recht op deze compensatie uren.

Artikel 4 Arbeidsvarianten

Voor de medewerkers werkzaam bij de Buitendienst gelden vaste werktijden als genoemd in artikel 1. De leidinggevende is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het opstellen van een afwijkend arbeidsrooster. De medewerker kan, indien de functie dit toelaat, kiezen voor een persoonlijke arbeidsvariant. Uitgangspunt bij het opstellen van roosters is een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij de leidinggevende rekening houdt met de belangen van de medewerker.

Artikel 5 Brugdagenregeling

Lid 1

Per kalenderjaar kunnen door burgemeester en wethouders dagen worden aangewezen als dagen waarop de gehele dienst gesloten is.

Lid 2

Aangewezen brugdagen worden in mindering gebracht op de compensatieuren en/of verlofuren.

Artikel 6 Slotbepalingen

Lid 1

Burgemeester en wethouders beslissen in alle gevallen waarin over de uitleg van de bepalingen van deze regeling verschil van inzicht bestaat.

Lid 2

De regeling kan worden aangehaald als "Regeling arbeidsduur en werktijden Buitendienst".

Lid 3

De regeling wordt van kracht met ingang van 1 augustus 2010.

Artikel 1

De Buitendienst werkt volgens een seizoenrooster. Voor het aantal uren dat de formele arbeidsduur wordt overschreden, worden compensatie uren verleend.

Artikel 2

Doordat de feitelijke arbeidsduur groter is dan de formele arbeidsduur, worden per jaar 159 compensatie uren verleend. De berekening hiervan is als volgt:

253,3 werkdagen per jaar x 7,83* uren =

1983 uur

253,3 werkdagen per jaar x 7,20 uren =

1824 uur

Verschil

159 uur

Artikel 3

Compensatie uren worden alleen opgebouwd wanneer er meer wordt gewerkt dan de formele arbeidsduur. Verlofrechten zijn al gecompenseerd in de opbouw van de 159 uur. Afwezigheid als gevolg van (langdurig) ziekteverlof en zwangerschap wordt op grond van dit artikel gecorrigeerd.

Artikel 4

Het teamhoofd Buitendienst is primaathouder van deze regeling (formalisering van uitvoeringspraktijk). Hij heeft de bevoegdheid om individuele ambtenaren dan wel ambtenaren belast met bepaalde werkzaamheden uit te zonderen van de in artikel 1 genoemde vaste werktijden.


*

gemiddeld aantal uren per werkdag bij een 37,5 urige werkweek gedurende 4 maanden en een 40 urige werkweek gedurende 8 maanden