Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

VERORDENING, houdende voorschriften op het slachten van vee en het verkoopen van vleesch op het eiland St. Martin N.G.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingVERORDENING, houdende voorschriften op het slachten van vee en het verkoopen van vleesch op het eiland St. Martin N.G.
Citeertitel
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpvolksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Mogelijk zijn wijzigingen van deze regeling niet vermeld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1997art. 8

11-09-1997

P.B. 1997, no. 237

Onbekend
Nieuwe regeling

 

P.B. 1901, no. 21

onbekend
art. 2, 9

 

P.B. 1908, no. 37

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING, houdende voorschriften op het slachten van vee en het verkoopen van vleesch op het eiland St. Martin N.G.

Artikel 1

Geen rundvee mag worden geslacht ten einde te worden verkocht, zonder dat de belanghebbende vooraf eene vergunning van het Hoofd der politie heeft verkregen.

De vergunning wordt vrij van zegel afgegeven.

Artikel 2

[vervallen]

Artikel 3

De vergunning mag niet later worden verzocht dan 5 uur des namiddags daags vóórdat het dier zal worden geslacht en moet de belanghebbende een onderteekende schriftelijke verklaring afgeven, waarbij wordt vermeld dat het dier door hem is gefokt, of de persoon wordt genoemd van wiens het verkregen werd, voorts vermeldende het geslacht, de kleur en het onderscheidend merkteeken van het dier, zoowel als de plaats waar en den tijd wanneer het zal worden geslacht.

Voordat de vergunning wordt uitgereikt, wordt het dier door of van wege het Hoofd der politie gekeurd en de verklaring van den requestrant betreffende geslacht, kleur en onderscheidend merkteeken geverifieerd.

Ingeval van twijfel omtrent den gezondheidstoestand van het dier, vraagt het Hoofd der politie eene keuring door den Gouvernementsgeneeskundige; de vergunning wordt verleend of geweigerd al naar gelang deze beslist. De vergunning wordt eveneens geweigerd, zoo het geslacht, de kleur en het onderscheidend merkteeken niet overeenkomen met requestrants verklaring.

Artikel 4

Wanneer de vergunning is afgegeven wordt het dier, terwijl het geslacht wordt, door of van wege het Hoofd der politie onderzocht, ten einde uit te maken of het hetzelfde dier is, dat gekeurd is geworden en of zijn vleesch geschikt is voor gebruik.

Blijkt uit het onderzoek dat het dier hetwelk geslacht wordt niet hetzelfde is als dat waarvoor de vergunning werd afgegeven, dan wordt door of namens het Hoofd der politie ter zake een proces-verbaal opgemaakt.

Hij, wien de vergunning werd uitgereikt, wordt gestraft met eene boete van f 12.50, behoudens de verdere straffen bedreigd bij deze verordening en bij het Wetboek van Strafrecht tegen misdrijven waaraan de overtreder zich mocht hebben schuldig gemaakt.

Artikel 5

Wanneer het vleesch niet geschikt schijnt voor gebruik, doet het Hoofd der politie dat vleesch door den Gouvernementsgeneeskundige keuren, die beslist of het vleesch geschikt of ongeschikt is voor gebruik.

Artikel 6

Wanneer het uitgemaakt wordt, dat het vleesch voor gebruik ongeschikt is, doet het Hoofd der politie het in beslag nemen en onbruikbaar maken, komende de kosten voor rekening van hem aan wien de vergunning werd afgegeven.

Artikel 7

Onmiddellijk na het slachten, doch niet vroeger dan zes uur des morgens, noch later dan vier uur des namiddags, zal de kop van het dier gedurende twee uren en de huid gedurende vier uren op de markt ten toon worden gesteld.

Artikel 8

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de bij landsbesluit aangewezen personen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in De Curaçaosche Courant.

 • 2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:

  • a.

   alle inlichtingen te vragen;

  • b.

   inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;

  • c.

   goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen;

  • d.

   alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.

 • 3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.

 • 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen.

 • 5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

Artikel 9

Geen versch rundvleesch uit den vreemde mag worden verkocht of te koop worden aangeboden vóórdat eene vergunning hiertoe van het Hoofd der politie is verkregen, welke vergunning slechts na betaling van den accijns wordt afgegeven en op vertoon van eene verklaring van de bevoegde autoriteit ter plaatse waar het vee is geslacht, waarbij wordt vastgesteld dat het dier gekeurd was en het vleesch geschikt bevonden voor gebruik.

Artikel 10

Een ieder, die verkoopt of te koop aanbiedt het vleesch van rundvee, varkens, schapen of geiten die gestorven zijn ten gevolge eener ziekte of van een ongeluk, of die toen zij geslacht werden lijdende waren aan eene ziekte of ten gevolge van een ongeluk, wordt gestraft met een boete van f 25.-- tot f 50.-- en met gevangenisstraf van tien dagen tot ééne maand gezamenlijk of afzonderlijk.

Desniettemin is het geoorloofd te verkoopen of te koop aan te bieden het vleesch van een dier, dat tengevolge van een ongeluk eene verwonding heeft verkregen, mits mededeeling daarvan aan het Hoofd der politie worde gedaan, die onmiddellijk een onderzoek zal doen instellen ten einde uit te maken of het vleesch voor voedsel geschikt is en, ingeval het rundvee betreft, tegen betaling van de rechten vermeld in art. 2 en op vertoon van de huid en den kop gelijk bij deze verordening voorgeschreven.

Artikel 11

Verzet tegen de uitvoering van de voorschriften van art. 8 en overtreding van de verdere bepalingen dezer verordening, waartegen hierin niets is voorzien, worden, behoudens de strengere straffen bedreigd bij het Wetboek van Strafrecht, gestraft met eene boete van f 50.-- tot f 100.--.