Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

VERORDENING van den 22sten Juni 1933, houdende bepalingen omtrent drukwerken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingVERORDENING van den 22sten Juni 1933, houdende bepalingen omtrent drukwerken
Citeertitel
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 11-9-1997 (P.B. 1997, no. 237) is vastgesteld bij landsbesluit van 25-11-1997 (P.B. 1997, no. 251).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeeringsreglement van Curaçao, art. 50, tweede zinsnede

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2001art. 5

03-08-2001

P.B. 2001, no. 80

Onbekend
01-10-1997art.4, 5, 6, 15

11-09-1997

P.B. 1997, no. 237

onbekend
28-08-1952art. 1, 2, 3, 5, 7

13-08-1952

P.B. 1952, no. 80

onbekend
30-06-1933Nieuwe regeling

22-06-1933

P.B. 1933, no. 56

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING van den 22sten Juni 1933, houdende bepalingen omtrent drukwerken (P.B. 1933, 56)

Artikel 1

 • 1. Elk in Curaçao gedrukt of uitgegeven drukwerk moet van den naam en de woonplaats van den drukker en den uitgever voorzien zijn.

 • 2. De verspreider van een drukwerk, dat aan de in het eerste lid vermelde voorwaarde niet voldoet, alsmede de verspreider van een buiten Curaçao gedrukt en uitgegeven drukwerk, dat niet van den naam en de woonplaats van den drukker of den uitgever voorzien is, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste één honderd gulden.

Artikel 2

 • 1. Van elk in Curaçao gedrukt drukwerk, alsmede van elk buiten Curaçao gedrukt, maar in Curaçao uitgegeven drukwerk, is de drukker of uitgever verplicht om, uiterlijk binnen 24 uren na de verschijning, Zon- en van Bestuurswege erkende feestdagen niet medegerekend, een door hem onderteekend exemplaar te zenden - naar gelang van de plaats waar het drukwerk verschijnt - aan het betrokken Plaatselijk Hoofd van Politie, welke laatstgenoemde den Procureur-generaal het drukwerk zoo spoedig mogelijk doet toekomen.

 • 2. Overtreding van deze bepaling wordt gestraft met geldboete van ten hoogste één honderd gulden.

Artikel 3

 • 1. Indien zulks zijns inziens tot verzekering van de openbare orde wordt gevorderd, kan de Gouverneur, bij een met redenen omkleed Besluit, bepaalde, al dan niet periodiek verschijnende drukwerken aanwijzen, welker verschijning in Curaçao kan worden verboden.

 • 2. Het Besluit wordt door of op last van den Procureur-generaal ter kennis gebracht van den uitgever, van den drukker en van den verspreider, zoomede van den persoon of de personen, die onder welken naam ook de leiding der redactie van het aangewezen drukwerk hebben, voor zoover naam of adres der betrokkenen niet onbekend zijn en zij in Curaçao wonen of verblijf houden.

 • 3. Zoodra zulks naar het oordeel van den Gouverneur tot verzekering van de openbare orde niet langer wordt gevorderd, wordt het Besluit, hetzij geheel hetzij ten aanzien van een of meer der aangewezen drukwerken, ingetrokken.

 • 4. Tenzij het eerder is ingetrokken, blijft het Besluit voor wat periodiek verschijnende drukwerken betreft, gedurende een jaar van kracht.

Artikel 4

 • 1. Indien de in artikel 3 bedoelde aanwijzing niet het gewenschte gevolg heeft, kan de Gouverneur indien zulks tot verzekering van de openbare orde wordt gevorderd, bij Besluit een verbod tot het in Curaçao drukken, uitgeven en verspreiden van een of meer der krachtens artikel 3 aangewezen drukwerken uitvaardigen, ten aanzien van een courant, nochtans niet langer dan voor ten hoogste ééne maand, en ten aanzien van andere periodiek verschijnende drukwerken voor niet langer dan ten hoogste het drievoud van het tijdperk, liggende tusschen het verschijnen van twee opvolgende nummers, terwijl ten aanzien van andere drukwerken, de duur, tenzij anders bij het Besluit bepaald, geldt totdat hetzelve is ingetrokken.

 • 2. Het Besluit, waarbij de Gouverneur het verbod uitvaardigt, treedt in werking met ingang van den dag na dien zijner afkondiging.

 • 3. Wanneer na ommekomst van den duur van het verbod de uitgifte van het betrokken drukwerk is hervat, kan op de wijze als in het eerste lid bepaald, de verschijning van hetzelfde drukwerk opnieuw tijdelijk worden verboden, zoolang de aanwijzing bedoeld bij artikel 3 van kracht is. Voor een courant kan bij een tweede en volgend verbod de duur hiervan telkens ten hoogste drie achtereenvolgende maanden bedragen.

Artikel 5

 • 1. Van het verbod bedoeld in artikel 4 wordt mededeeling gedaan aan den Procureur-generaal en het betrokken Plaatselijk Hoofd van Politie.

 • 2. Voor zoover mogelijk, brengt het betrokken Plaatselijk Hoofd van Politie het verbod ter kennis van belanghebbenden genoemd in het tweede lid van artikel 3.

 • 3. Het betrokken Plaatselijk Hoofd van Politie treft onmiddellijk maatregelen ter voorkoming van het drukken, uitgeven en verspreiden van het drukwerk voor den duur van het verbod, waartoe hij zulks noodzakelijk achtende, tot inbeslagneming van drukpers en andere bij het drukkersbedrijf gebezigde materialen en verzegeling van gebouwen of lokalen, waar die voorwerpen zich bevinden, kan overgaan. Hij is bevoegd zich te dien einde, desnoods met behulp van den sterken arm, den toegang te verschaffen tot alle besloten plaatsen, woningen daaronder begrepen.

 • 4. Op het binnentreden in besloten plaatsen, woningen daaronder begrepen, is titel X van het Derde boek van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de artikelen 155, vierde lid, 156, tweede lid, 157, tweede en derde lid, 158,

  eerste lid, laatste zinsnede, en 160, eerste lid, en met dien verstande dat de machtiging wordt verleend door de procureur-generaal.

 • 5. [vervallen]

 • 6. [vervallen]

 • 7. Op andere eilanden dan het eiland Curaçao wordt het schriftelijk beroep ten kantore van den betrokken Gezaghebber ingediend, wordende alsdan de dag der indiening beschouwd als de dag van de instelling van het beroep.

Artikel 6

 • 1. Hij, die opzettelijk het krachtens artikel 4 uitgevaardigd verbod overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

 • 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij, die met het bestaande verbod bekend, op eenige wijze heeft medegewerkt aan de samenstelling of ordening van den inhoud van een in strijd met het verbod ter perse gelegd drukwerk.

Artikel 7

Bij met redenen omkleed Besluit kan door den Gouverneur de invoer binnen Curaçao van de daarbij aangewezen buiten Curaçao gedrukte stukken worden verboden, tot verzekering van de openbare orde.

Artikel 8

 • 1. De gedrukte stukken, waarvan de invoer binnen Curaçao is verboden, worden inbeslaggenomen en, voor zoover zij niet bestemd zijn om als stukken van overtuiging in eene strafzaak te dienen, op last van den Procureur-generaal vernietigd.

 • 2. Tot inbeslagneming zijn bevoegd de ambtenaren met het opsporen van overtredingen dezer verordening belast.

 • 3. De ambtenaren der invoerrechten en accijnzen zijn verplicht om de gedrukte stukken, waarvan de invoer binnen Curaçao is verboden, aan te houden en geven van elke aanhouding ten spoedigste langs hiërarchischen weg kennis aan den Procureur-generaal.

Artikel 9

 • 1. De zich onder het personeel van den postdienst bevindende gedrukte stukken, waarvan de invoer binnen Curaçao is verboden, worden niet verzonden noch uitgereikt, maar naar gelang zij buiten of binnen Curaçao ter post zijn bezorgd, met de aanwijzing "Interdit" naar het kantoor van oorsprong teruggezonden of onder de rebuten opgenomen.

 • 2. Het laatste geschiedt ook wanneer door onbekendheid van het kantoor van oorsprong terugzending daarheen niet mogelijk is.

Artikel 10

Hij, die gedrukte stukken, waarvan de invoer binnen Curaçao is verboden, na het in werking treden van het verbod, invoert, verspreidt, verzendt, verkoopt, te koop of ter lezing aanbiedt, kosteloos afstaat of zonder toestemming van den Procureur-generaal bezit, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.

Artikel 11

 • 1. Onder drukwerken worden in deze verordening mede verstaan de door werktuigkundige of scheikundige middelen bewerkte veelvouden van geschriften, van voortbrengselen der beeldende kunst of van met tekst voorziene muziekwerken.

 • 2. De bepalingen dezer verordening zijn niet toepasselijk op van overheidswege uitgegeven drukwerken en zijn ten aanzien van andere drukwerken alleen toepasselijk op die, welke dienen ter verspreiding van mededeelingen of verbreiding van denkbeelden.

Artikel 12

Onder verspreiding van drukwerken wordt in deze verordening mede verstaan elke daad van koophandel met zoodanige werken gedreven, en elke, zelfs kostelooze afstand dier werken aan anderen, met het oogmerk die verder te verspreiden.

Artikel 13

Indien tijdens het plegen van een der in deze verordening strafbaar gestelde feiten nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijk feit onherroepelijk is geworden, wordt het maximum der straffen met een derde verhoogd en kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het feit heeft begaan.

Artikel 14

De bij de artikelen 6 en 10 strafbaar gestelde feiten worden als misdrijven en de andere bij deze verordening strafbaar gestelde feiten als overtredingen beschouwd.

Artikel 15

[vervallen]

Artikel 16

Elke vervolging ter zake van eenig in deze verordening bedoeld of van eenig ander door middel van de drukpers gepleegd strafbaar feit wordt aangevangen met de inbeslagneming van het betrokken drukwerk.

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.