Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 7de september 1964 houdende voorschriften betreffende de teruggaaf van teveel of ten onrechte betaald speelvergunningsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING van de 7de september 1964 houdende voorschriften betreffende de teruggaaf van teveel of ten onrechte betaald speelvergunningsrecht
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Financiën
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat geen bepaling over haar inwerkingtreding. Aangenomen is dat zij in werking is getreden met ingang van de dag nadat zij in het Publicatieblad is opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen 1957 (P.B. 1958, no. 46), art. 8, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-1964Nieuwe regeling

07-09-1964

P.B. 1964, no. 127

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 7de september 1964 houdende voorschriften betreffende de teruggaaf van teveel of ten onrechte betaald speelvergunningsrecht

I

Vast te stellen de navolgende voorschriften nopens teruggaaf van teveel of ten onrechte betaald speelvergunningsrecht:

  • 1.

    Teruggaaf van teveel of ten onrechte betaald speelvergunningsrecht vindt plaats ingevolge machtiging van de Inspecteur der Belastingen op Curaçao;

  • 2.

    Het verzoek tot teruggaaf van teveel of ten onrechte betaald speelvergunningsrecht moet binnen een jaar nadat de betaling van het speelvergunningsrecht heeft plaats gehad, zijn ingediend bij de Inspecteur der Belastingen;

  • 3.

    Machtiging tot teruggaaf van teveel of ten onrechte betaald speelvergunningsrecht kan ook ambtshalve door de Inspecteur der Belastingen worden verleend.

II

Te bepalen, dat deze beschikking in het Publicatieblad zal worden opgenomen.