Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

VERORDENING VAN DEN 9DEN MEI 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingVERORDENING VAN DEN 9DEN MEI 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen
Citeertitel
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpstrafrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-1932Nieuwe regeling

09-05-1932

P.B. 1932, no. 51

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING VAN DEN 9DEN MEI 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen

Artikel 1

Hij, die zich bevindt of bevonden heeft aan boord van eenig vaartuig, met het oogmerk zich daarmede te doen vervoeren zonder voorafgaande vergunning van den eigenaar, huurder of schipper, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden.

Artikel 2

De feiten bij deze verordening strafbaar gesteld worden beschouwd als misdrijven.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.