Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Nadere regels voor het onderhoud van grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het onderhoud van grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen
CiteertitelRegels onderhoud grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerponderhoud grafbedekkingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nieuwegein, art. 25.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2007nieuwe regeling

27-11-2007

Ons Nieuwegein, 07-12-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het onderhoud van grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Uitvoeringsbesluit voor het onderhoud van grafbedekkingen

Het college van Nieuwegein,

Gelet op artikel 25 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nieuwegein 2007,

besluiten vast te stellen de volgende

Nadere regels voor het onderhoud van grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 1 Normaal onderhoud door de beheerder

Onder grafbedekking wordt verstaan een gedenkteken of winterharde beplanting. Het onderhoud van paden, grasvelden en bomen op de begraafplaats wordt verzorgd. Verder wordt gezorgd voor het dagelijks beheer van graven. Dit betekent dat:

 • ·

  het gedenkteken wordt rechtgezet nadat het is verzakt.

 • ·

  het gedenkteken, indien nodig, met een algenbestrijdingsmiddel wordt schoon gemaakt

 • ·

  het gedenkteken bladvrij wordt gehouden

 • ·

  het graf onkruidvrij wordt gehouden

 • ·

  de planten op het graf worden gesnoeid

 • ·

  De beheerder verwijdert bloemen, planten, kransen en dergelijke zodra ze zijn verwelkt. Indien u linten of siervazen op het graf plaatst en u wilt die behouden, vraag dan van tevoren aan de beheerder of hij ze voor u wil bewaren.

 • ·

  het is mogelijk om zelf aanvullend dagelijks onderhoud aan het graf te plegen. De kosten daarvoor zijn voor eigen rekening.

Artikel 2 Onderhoud door rechthebbenden

Onder grafbedekking wordt verstaan een gedenkteken of winterharde beplanting. Bij u ligt de verantwoordelijkheid om de grafbedekking in goede staat te houden. Door voldoende onderhoud behoudt de begraafplaats het karakter van een waardige en respectvolle plaats. Indien de grafbedekking niet meer voldoet aan de eisen van voldoende onderhoud en zorg, krijgt u hierover bericht met de vraag de grafbedekking alsnog op orde te brengen. U voorkomt daarmee dat de bedekking of een gedeelte daarvan moeten worden verwijderd.

Artikel 3 Grafbedekking verwijderen

Is het in de toekomst nodig om de grafbedekking te verwijderen, bijvoorbeeld voor een bijzetting, ruiming of opgraving, dient u zelf zorg te dragen voor verwijdering van de grafbedekking. Het verwijderen van grafbedekking is voor eigen rekening.

Artikel 4 Tijdelijke grondopslag of verwijdering grafbedekking

In verband met een bijzetting in ander graf, in de directie omgeving van het graf dat u onderhoudt, kan het voorkomen dat er tijdelijk een grondbak over het graf wordt geplaatst. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat vanwege werkzaamheden in de directe omgeving van het graf, de grafbedekking tijdelijk moet worden verplaatst. Dit wordt alleen vanwege zeer dringende redenen gedaan en alleen zolang dit nodig is.

Vanwege de korte termijn waarop deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, is het helaas niet mogelijk rechthebbenden van de betreffende graven daarover te informeren. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Artikel 5 Meer informatie

Heeft u vragen over de grafbedekking of het onderhoud ervan, neemt u dan contact op met de beheerder van de begraafplaats. Hij is bereikbaar tussen 09.30 en 09.45 uur en tussen 12.30 en 13.00 uur op telefoonnummer 030-604 39 81 of faxnummer 030-603 92 51, of per email: noorderveld@Nieuwegein.nl.

Voor vragen over de vergunning of de aanvraag daarvan: telefoonnummer 030–607 15 91 of administratiebegraafplaats@Nieuwegein.nl

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking de dag na de publicatie.

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als: Regels onderhoud grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 27 november 2007.

de secretaris

de voorzitter