Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.
CiteertitelRegels grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet; 2. Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nieuwegein 2007, art. 25.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2007nieuwe regeling

27-11-2007

Ons Nieuwegein 07-12-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

Het college van Nieuwegein,

Gelet op artikel 25 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nieuwegein 2007,

besluiten vast te stellen de volgende “Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen”.

Artikel 1 Inleiding

De verordening verstaat onder:

 • ·

  Algemene grafruimte: een grafruimte bij de gemeente in beheer, waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken.

 • ·

  Asbus: een bus voor het bergen van de as van een overledene.

 • ·

  Begraafplaatsen: de gemeentelijke openbare begraafplaatsen Kerkveld en Noorderveld.

 • ·

  Beheerder: ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats dan wel degene die hem vervangt.

 • ·

  Belanghebbende: de natuurlijke of rechtspersoon die in een algemeen graf heeft doen begraven.

 • ·

  Gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken.

 • ·

  Gedenkteken: een voorwerp op een graf waarop teksten of figuren kunnen worden aangebracht. Ook kettingen, hekwerken e.d. vallen hier onder.

 • ·

  Grafbedekking: een gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting.

 • ·

  Grafbeplanting: beplanting op een graf.

 • ·

  Grafruimte en grafkelder: een ruimte c.q. stenen ruimte waarin lijken kunnen worden begraven, as kan worden verstrooid of asbussen, met of zonder urn, kunnen worden bijgezet.

 • ·

  Grafruimte met uitsluitend recht: een grafruimte waarvoor het uitsluitend recht schriftelijk is verkregen voor het begraven van een of twee lijken, het verstrooien van as van een of twee lijken dan wel voor het plaatsen van een of twee asbussen, met of zonder urn.

 • ·

  Hoofd: het door burgemeester en wethouders aangestelde hoofd van de begraafplaatsen of diens plaatsvervanger.

 • ·

  Rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon die het uitsluitend recht op een grafruimte heeft verkregen.

 • ·

  Urn: een omhulsel voor het bergen van een asbus.

 • ·

  Verstrooiingsplaats: plaats waar as wordt verstrooid.

 • ·

  Wet: de Wet op de lijkbezorging (Stbl. 1991, 133) laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2003, 449.

Vooraf

Er bestaan twee typen graven op onze begraafplaatsen:

 • ·

  Een algemeen graf is een graf dat bij de gemeente in beheer is. De gemeente wijst bij een begraving een graf toe. Aan een ieder wordt hiermee de gelegenheid geboden tot het doen begraven van een lijk voor de duur van tien jaar, zonder recht op verlenging. Herbegraven in een ander graf (eventueel op een andere begraafplaats) nadat de termijn van tien jaar is verlopen, is mogelijk zowel in een algemeen graf als in een graf met een uitsluitend recht. Ook cremeren is dan mogelijk. Officieel is daarvoor een verklaring van geen bezwaar vereist van de officier van justitie.

  In een algemeen graf worden twee personen begraven, in volgorde van overlijden, waartussen mogelijk geen relatie heeft bestaan.

 • ·

  Een graf met een uitsluitend recht is een graf waarvoor het recht op begraving is gekocht voor een periode van 20 jaar, met recht op verlenging met een periode van 5 of 10 jaar. De rechthebbende bepaalt welke persoon of personen hierin worden begraven. In dit graf mogen twee personen begraven worden.

  Onder “rechthebbende” wordt verstaan degene op wiens naam het graf bij de gemeente staat geregistreerd. Indien de rechthebbende zelf overlijdt, kunnen de nabestaanden via de notaris een nieuwe rechthebbende aanwijzen en deze laten registreren bij de gemeente.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Voor het aanvragen van een vergunning voor het aanbrengen van grafbedekking dient contact te worden opgenomen met de sector Stadsontwikkeling en Beheer, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

  Een aanvraagformulier wordt u dan schriftelijk of per e-mail toegestuurd.

  Vermeld bij uw aanvraag ook welke winterharde beplanting u op het graf wilt aanbrengen. U kunt u hierover desgevraagd advies krijgen van de beheerder.

 • 2.

  Nadat de vergunning is verleend zal in overleg met de beheerder en degene die de werkzaamheden uitvoert het tijdstip van plaatsing worden bepaald.

 • 3.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend. (schaal 1:5).

 • 4.

  Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:

  • a.

   een boven- voor- en zijaanzicht met alle hoogte- breedte- dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de tekst op het grafteken en de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • d.

   de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • e.

   de soort materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken;

  • f.

   een lijst van aan te brengen winterharde beplanting;

  • g.

   de naam van de rechthebbende op het graf;

  • h.

   de plaats van het graf (vak en nummer).

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Gedenkteken

Algemeen

 • ·

  De grafbedekking met toebehoren blijft strikt binnen de daarvoor vastgestelde standaardmaten.

 • ·

  De ruimte tussen de graven dient volledig vrij te blijven. Voorwerpen en materialen in deze tussenruimte worden verwijderd.

 • ·

  Alleen duurzame materialen zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen, duurzame glassoorten, verduurzaamde houtsoorten of keramiek (gebakken op 1200°C, in verband met kapotvriezen) zijn toegestaan.

Gedenkteken op een Algemeen graf

 • ·

  Op een algemeen graf mag alleen een liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • ·

  De afmetingen van een liggend gedenkteken zijn maximaal 60 x 60 cm en de dikte is minimaal 6 cm. Dit geldt voor zowel het voorste als het achterste gedenkteken.

 • ·

  Op een algemeen kindergraf kan een liggend gedenkteken worden geplaatst van 50 x 50 cm en de dikte is minimaal 6 cm.

Gedenkteken op een graf met uitsluitend recht

 • ·

  Op een graf met uitsluitend recht kan een staand en/of liggend gedenkteken worden geplaatst. Een liggend gedenkteken mag maximaal 180 x 90 x 8 cm zijn; een staand gedenkteken mag maximaal 110 x 90 x 8 cm zijn.

 • ·

  Gedenktekens in de vorm van een zuil mogen maximaal 110 cm hoog en maximaal 25 cm breed en 25 cm dik zijn.

 • ·

  Op een kindergraf met uitsluitend recht kan een gedenkteken worden geplaatst met de maten: liggend: niet groter dan 140 x 50 cm en 8 cm dik; staand: maximaal 80 x 50 x 8 cm.

 • ·

  Een zuil op een eigen kindergraf mag maximaal 80 cm hoog en maximaal 20 cm breed of 20 cm dik zijn.

 • ·

  Gedenktekens kunnen ook op een sokkel geplaatst worden. Deze sokkel mag een maximale hoogte van 15 cm hebben.

 • ·

  Voor een staand of een liggend gedenkteken dat langer of breder is dan 60 cm en voor een zuil is het noodzakelijk dat deze worden geplaatst op een plaat van gewapend beton van minimaal 5 cm dikte.

 • ·

  Hekwerken mogen worden geplaatst binnen de grafmaten met een maximale hoogte van 50 cm.

Gedenkteken op een urngraf

 • ·

  Op een urngraf met uitsluitend recht kan alleen een liggend gedenkteken worden geplaatst, met een lengte en breedte niet groter dan 45 x 45 cm en een dikte van minimaal 6 cm.

 • ·

  Op een blok van twee urngraven kunnen twee gedenktekens met deze afmetingen worden geplaatst of een gedenkteken met een lengte en breedte van maximaal 90 x 45 cm en een dikte van minimaal 6 cm.

 • ·

  Op een blok van vier urngraven kunnen vier gedenktekens worden geplaatst met een lengte en breedte van maximaal 45 x 45 cm en een dikte van minimaal 6 cm of één gedenkteken van 90 x 90 cm x 6 cm mits geplaatst op een betonnen onderplaat.

 • ·

  Gedenktekens kunnen ook op een sokkel geplaatst worden. Deze sokkel mag een maximale hoogte van 15 cm hebben.

 • ·

  Hekwerken moeten geplaatst worden binnen de grafmaten en met een maximale hoogte van 50 cm.

Artikel 5 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. De beheerder zal verwelkte bloemen en verwaarloosde planten verwijderen.

Artikel 6 Winterharde gewassen

 • ·

  De planten mogen bij volle wasdom de oppervlakte van het graf niet overschrijden en niet hoger worden dan 75 cm.

 • ·

  De gewassen kunnen worden geplaatst binnen de grafmaten en niet naast of achter de gedenksteen.

Artikel 7 Openbaar register

De houder van de begraafplaats houdt een register van alle daar begraven overledenen, met nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn. Het register is openbaar en kan worden geraadpleegd op het gemeentehuis of via de website www.begraafplaatsenonline.nl

Artikel 8 Meer informatie

U kunt contact opnemen met de Gemeente Nieuwegein:

 • 1.

  Voor het maken van een afspraak over het tijdstip van plaatsing van een grafbedekking:

  de beheerder van de begraafplaatsen, telefoonnummer (030) 604 39 81 (tussen 09.30 en 09.45 uur en tussen 12.30 en 13.00 uur), per fax: 030-603 92 51 of per email: noorderveld@nieuwegein.nl

 • 2.

  Vragen over de vergunning of de aanvraag daarvan: telefoonnummer 030-607 15 91 of administratiebegraafplaats@nieuwegein.nl.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking de dag na de publicatie.

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 27 november 2007.

de secretaris

de voorzitter