Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwadden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemen subsidieverordening Noord-Holland 2011
 2. 1.1:CVDR114219_1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2014nieuwe regeling

18-02-2014

Provinciaal blad, 2014, 15

314425-414435

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder bestuur:

bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.

Artikel 2

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die passen binnen het Uitvoeringsplan Waddenfonds van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds en die worden uitgevoerd binnen de Provincie Noord-Holland, dan wel voor zover het project naar het oordeel van gedeputeerde staten in overwegende mate gericht is op of ten goede komt aan de Provincie Noord-Holland.

Artikel 3

Subsidie wordt geweigerd indien de kosten van de activiteit minder dan € 200.000,- bedragen.

Artikel 4

Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.

Artikel 5

Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 6
 • 1.

  Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;

  • d.

   een afschrift van de aanvraag om subsidie uit het Waddenfonds of de beschikking tot subsidieverlening van het bestuur.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie wordt niet behandeld indien met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 7

Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond vast.

Artikel 8
 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 9
 • 1.

  De subsidie bedraagt 10 % van de door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte kosten tot maximaal € 500.000,-.

 • 2.

  Indien toepassing van het eerste lid, naar het oordeel van gedeputeerde staten zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

 • 3.

  Indien de activiteit uit andere hoofde wordt gesubsidieerd, wordt het subsidiebedrag zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies ten hoogste 100 % van de kosten bedraagt.

Artikel 10
 • 1.

  Indien voor de activiteit nog geen subsidie is verleend door het bestuur wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat binnen 13 weken na ontvangst van de subsidiebeschikking het bestuur een subsidie verleent.

 • 2.

  Indien het bestuur de beslistermijn van de aanvraag om subsidie uit het Waddenfonds verdaagt of opschort kunnen gedeputeerde staten de termijn, genoemd in het eerste lid, op verzoek verlengen.

Artikel 11

De subsidieontvanger is verplicht om het logo of de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen te plaatsen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit.

Artikel 12
 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na ontvangst van de beschikking tot vaststelling van de subsidie van het bestuur.

 • 2.

  Een aanvraag om vaststelling van de subsidie bevat minimaal:

  • a.

   een inhoudelijk verslag van de uitgevoerde activiteit;

  • b.

   een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten;

  • c.

   de beschikking tot vaststelling van de subsidie van het bestuur.

 • 3.

  Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014.

Haarlem, 18 februari 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.