Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2016
CiteertitelUitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2016
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciering, economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2015 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201831-12-2020art. 9

09-01-2018

prb-2018-678

PB NH 2017-43
21-04-201712-01-2018art. 9

11-04-2017

prb-2017-1876

PB NH 2017-43
01-01-201621-04-2017nieuwe regeling

05-04-2016

Provinciaal blad, 2016, 50

776758-77676

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2016

Artikel 1
 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten waarvoor een projectsubsidie is verleend op grond van de volgende Europese programma’s:

  • a.

   Kansen voor West 2;

  • b.

   INTERREG A programma: 2 Zeeën of;

  • c.

   INTERREG B programma’s: Noordwest Europa en Noordzee.

 • 2.

  die tevens naar het oordeel van gedeputeerde staten door een substantiële bovenregionale impact bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelen uit het vigerende beleid van de Provincie Noord-Holland.

Artikel 2

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan aanvragers aan wie een projectsubsidie is verleend uit de in het vorige artikel genoemde Europese programma’s.

Artikel 3

Subsidies van minder dan € 15.000,- worden niet verleend.

Artikel 4

Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.

Artikel 5

Gedeputeerde staten stellen afzonderlijke subsidieplafonds vast voor de in artikel 1 onderdelen a, b en c genoemde programma’s.

Artikel 6
 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Gedeputeerde staten beslissen binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.

 • b.

  de activiteit niet financieel haalbaar is;

 • c.

  de aanvrager die een subsidie aanvraagt op grond van in artikel 1, onderdeel a van deze uitvoeringsregeling niet minimaal 25% van de subsidiabele kosten in de zin van het desbetreffende Europese programma, voor eigen rekening neemt.

Artikel 8

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die op basis van de in artikel 1 van deze uitvoeringsregeling genoemde programma’s subsidiabel zijn.

Artikel 9
 • 1.

  De subsidie bedraagt voor het in artikel 1 onderdeel a genoemde programma 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 300.000,-.

 • 2.

  De subsidie bedraagt voor de in artikel 1, onderdelen b en c genoemde programma’s 15% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000,-.

Artikel 10
 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 5 maanden na voltooiing van de activiteit.

 • 2.

  Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 11
 • 1.

  De Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 3.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2020.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2016.

Haarlem, 5 april 2016.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.