Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 mei 2017, nr 937741-937736, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 mei 2017, nr 937741-937736, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerperfgoed, monumenten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/CVDR114219/CVDR114219_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-201705-12-2019nieuwe regeling

02-05-2017

prb-2017-2058

PB NH 2017-50

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 mei 2017, nr 937741-937736, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemming of de voortzetting van het bestaande gebruik en de duurzaamheidstoepassingen van monumenten te stimuleren teneinde leegstand van monumenten te voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten te bevorderen;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017

 

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder monument:

a. een onroerende zaak zonder woonfunctie, welke is ingeschreven in de registers op grond van de Erfgoedwet, de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 of een gemeentelijke monumentenverordening en:

b. een onroerende zaak zonder woonfunctie die van een door het college van burgemeester en wethouders erkende cultuurhistorische waarde is voor de gemeente.

 

 

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan:

a. de eigenaar van een monument, of

b. een belanghebbende bij de herbestemming van een monument.

c. een samenwerkingsverband van eigenaren of belanghebbenden als bedoeld onder a en b.

Artikel 3  

1. Subsidie kan worden verstrekt voor:

a. het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument dat is gelegen in de provincie Noord-Holland.

b. het verrichten van energiescans met betrekking tot een monument of monumenten gelegen in de provincie Noord-Holland

2. Het haalbaarheidsonderzoek heeft tenminste betrekking op de volgende onderwerpen:

a. de bouw- en cultuurhistorische kenmerken van het monument;

b. de bouwkundige staat van het monument;

c. mogelijke nieuwe functies van het monument, zodat het monument toegankelijk is voor het publiek;

d. een energiescan;

e. de financiële haalbaarheid van de herbestemming of het voortgezette gebruik, met inbegrip van eventuele exploitatiemogelijkheden.

3. De energiescan bestaat uit een rapportage, die voldoet aan de in bijlage 1 gestelde eisen, met op het betreffende monument toegespitste maatregelen die energiebesparing kunnen geven.

Artikel 4  

1. Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.

2. Aan de subsidievaststelling gaat geen subsidieverlening vooraf.

Artikel 5  

1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk op 1 november van het lopende jaar is ontvangen.

2. Een aanvraag om subsidie wordt niet behandeld indien de aanvraag om subsidie na 1 november van het lopende jaar is ontvangen.

3. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

a. een begroting van de kosten van de activiteit;

b. een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

c. een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;

d. de planning van de activiteit waarin in ieder geval de datum van afronding van het haalbaarheidsonderzoek is opgenomen.

4. Indien de aanvraag betrekking heeft op een monument als bedoeld in artikel 1 onderdeel b, bevat de aanvraag tevens een document waaruit blijkt dat de cultuurhistorische waarde door het college van burgemeester en wethouders wordt erkend.

5. Indien de aanvrager van de subsidie niet de eigenaar is van het monument bevat de aanvraag om subsidie tevens een document waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek of de energiescan en de intentie heeft om mee te werken aan de herbestemming.

Artikel 6  

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 7  

1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door loting bepaald welke aanvraag als eerste in behandeling wordt genomen.

4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 8  

Subsidie wordt geweigerd indien:

a. de activiteit niet financieel haalbaar is;

b. reeds door Gedeputeerde Staten een subsidie is verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of een energiescan van het betreffende monument;

c. het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan reeds is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 9  

1. De subsidie voor de activiteit genoemd in artikel 3, lid 1 sub a bedraagt 50% van de kosten van de activiteit tot maximaal € 10.000,-.

2. De subsidie voor de activiteit genoemd in artikel 3, lid 1 sub b bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten met een maximale subsidie van € 2500,- per uitgevoerde energiescan.

3. Indien door een ander bestuursorgaan een subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek is verstrekt, wordt de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer dan 100% van de totale kosten bedraagt.

Artikel 10  

1. De subsidieontvanger is verplicht om het logo en de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen te plaatsen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit.

2. Gedeputeerde Staten nemen in de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen op met betrekking tot de uiterste datum, waarop de gesubsidieerde activiteit moet zijn uitgevoerd.

3. Gedeputeerde Staten nemen in de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen op met betrekking tot de termijn, waarbinnen de subsidieontvanger een afschrift van het afgeronde haalbaarheidsonderzoek of energiescan aan Gedeputeerde Staten dient toe te sturen.

Artikel 11  

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017.

 

Bijlage 1

 

Energiescan Monumenten Noord-Holland

De provincie wil leegstand en verval van specifiek erfgoed van provinciaal belang, zoals industrieel, agrarisch en religieus erfgoed, tegengaan. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom zet de provincie in op het duurzaam gebruik van monumenten door herbestemming. Het verminderen van het energieverbruik van monumenten, levert een kostenvoordeel op wat de instandhouding van monumenten ten goede komt. Een energiescan geeft inzicht in het energieverbruik en de mogelijkheden om het verbruik te verlagen. Hieronder omschrijven wij de minimale eisen van een Energiescan Monumenten Noord-Holland.

 

Eisen

Een Energiescan Monumenten Noord-Holland bestaat uit een beknopte rapportage met op het gebouw toegespitste maatregelen die energiebesparing kunnen geven.

 

Opzet Energiescan:

(Binnen de eigen systematiek van de afzonderlijke adviesbureaus)

 

Inleiding

Algemene informatie

Aanleiding en doel van de scan (MJOP, restauratie, herbestemming etc)

Kader

Duiding en waardering monument

Bestaande technische en bouwfysische condities

Huidige energieprestatie

Functie en gebruiksintensiteit

Financiële ruimte

 

Maatregelen/ Oplossingen

Bouwkundig

Duurzame bronnen

Accumuleren

Gedragsregels

 

Pakketten en/of losse maatregelen

Toekomstige energieprestatie

Investeringsniveau en terugverdientijden

Eventueel conclusie en/of aanbevelingen

 

 

Haarlem, 2 mei 2017.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 4 mei 2017.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.