Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 10 juli 2018, nr. 1092716/1092728 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 10 juli 2018, nr. 1092716/1092728 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2018
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/CVDR114219/CVDR114219_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201801-01-2021nieuwe regeling

10-07-2018

prb-2018-5594

1092716/1092728

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 10 juli 2018, nr. 1092716/1092728 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat het uit cultuurhistorisch oogpunt wenselijk is om subsidie te verstrekken voor het onderhoud van in werking zijnde historische windmolens die zijn ingeschreven in het rijksmonumentenregister;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2018

Artikel 1  

Subsidie wordt verstrekt aan een eigenaar van een historische windmolen gelegen in de provincie Noord-Holland. De historische windmolen dient op 1 januari 2018 als beschermd monument te zijn ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten, zoals ook gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, aan een in werking zijnde historische windmolen als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   een omschrijving van onderhoudsactiviteiten in het jaar 2018, 2019 of 2020, en:

  • b.

   een afschrift van de beschikking tot subsidieverstrekking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op de aanvraag voor een subsidie op grond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten of het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten, die betrekking heeft op het jaar 2018, 2019 of 2020.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 augustus tot en met 25 september 2018 voor 17:00 uur is ontvangen.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode is ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Gedeputeerde staten beslissen vóór 1 januari 2019.

Artikel 4  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 5  

De subsidie bedraagt eenmalig gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling € 5.300,- per historische windmolen.

Artikel 6  

Indien toepassing van artikel 2 zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van artikel 5 zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van het bepaalde in artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 (AGVV), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard of op grond van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van 18 december 2013 (de-minimissteun) verstrekt mag worden.

Artikel 7  

Aan de subsidievaststelling gaat geen subsidieverlening vooraf.

Artikel 8  

Het subsidieplafond gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten, als bedoeld in artikel 2, bedraagt € 705.000,-.

Artikel 9  

De subsidieontvanger plaatst het logo en de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit.

Artikel 10  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2018.

   

Haarlem, 10 juli 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.