Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zones ‘Centrum Roden’, ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zones ‘Centrum Roden’, ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’.
CiteertitelVerordening BI-zones ‘Centrum Roden’ en ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’ 2015-2019’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201607-11-2019Nieuwe regeling

07-12-2016

www.overheid.nl, Gemeenteblad, 23-12-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zones ‘Centrum Roden’, ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’.

De raad van de gemeente Noordenveld;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 1 november 2016 ;

gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

gelet op de tussen de gemeente Noordenveld en de Stichting Ondernemersfonds Noordenveld en de Stichting BIZ Industrieterreinen Noordenveld gesloten Uitvoeringsovereenkomsten van 25 november 2015;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zones ‘Centrum Roden’, ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’.

(Verordening BI-zones ‘Centrum Roden’, ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’ 2015-2019).

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a

  Bedrijveninvesteringszones (BI-zones): De bij deze verordening aangewezen gebieden in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. De aangewezen gebieden zijn vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deeluitmakende kaarten (bijlagen 1, 2 en 3). Verder zijn deze gebieden schriftelijk nog benoemd bij de kaarten ter verduidelijking;

 • b

  de wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 • c

  het College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente;

 • d

  uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente Noordenveld en de Stichting Ondernemersfonds Noordenveld en de Stichting BIZ Industrieterreinen Noordenveld gesloten Uitvoeringsovereenkomsten van 25 november 2015.

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

Artikel 2 Belastbaar feit en aard van de belasting

 • 1.

  Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3 Belastingobject

Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.

 

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar in de BI-zones gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

    

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde zoals deze geldt voor het kalenderjaar.

   

 • 2.

  Bij de bepaling van de heffingsmaatstaf wordt buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

   

 • 3.

  Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met toepassing van artikel 6, alsmede met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

   

Artikel 6 Vrijstellingen

 • 1.

  In afwijking in zoverre van artikel 5 worden bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van onroerende zaken die:

  a. niet in gebruik zijn;

  b. onbebouwd zijn;

  c. de volgende objectsoortcodes in de WOZ-administratie van de gemeente Noordenveld hebben:

   

  2351

  Verzorgings-/Bejaardentehuis

  3162

  Praktijkruimte (medisch persoonsgericht en alleen voor BI-zone ‘Centrum Roden’

  3263

  Kinderboerderij

  3311

  Creche/Peuterspeelzaal

  3312

  Basisschool

  3316

  Vrije-Tijdsonderwijs

  3317

  Speciaal Onderwijs

  3318

  Dagverblijf

  3336

  Verpleegtehuis

  3337

  Gezinsvervangend Tehuis

  3338

  Verblijf Voor Verstandelijk Gehandicapte

  3339

  Overig Medisch (alleen voor BI-zone ‘Centrum Roden’)

  3351

  Verzorgings-/Bejaardentehuis

  3353

  Praktijkruimte (tandarts/ fysiotherapeut) (alleen voor BI-zone ‘Centrum Roden’)

  3371

  Gemeentehuis

  3373

  Politiebureau

  3375

  Brandweerkazerne

  3413

  Museum

  3416

  Bibliotheek

  3419

  Overige Culturele Gebouwen

  3451

  Kerk

  3511

  Sporthal/Sportzaal

  3515

  Clubhuis

  3517

  Kantine

  3518

  Recreatie/Sportcentrum

  3528

  Dierentuin

  3618

  Gasdistributiestation

  3619

  Stroomdistributiestation

  3621

  Trafo

  3664

  Telefooncentrale

  3665

  Zendmast

  4113

  Volkstuin

 • 2.

  In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de BIZ-bijdrage van de gebruiker buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van het belastingobject die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

   

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage

 • 1.

  De BIZ-bijdrage per belastingobject voor de BI-zone ‘Centrum Roden’ bedraagt bij een WOZ-waarde van:

  minder dan - €  60.000,00 € 0,00

  € 60.000,00 - € 150.000,00 € 275,00

  € 150.000,00 - € 200.000,00 € 330,00

  € 200.000,00 - € 300.000,00 € 440,00

  € 300.000,00 - € 400.000,00 € 495,00

  € 400.000,00 - € 500.000,00 € 550,00

  € 500.000,00- of meer € 660,00

   

 • 2.

  De BIZ-bijdrage voor de BI-zones ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’ bedraagt 0,245% van de WOZ-waarde met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 5.000,00 per bijdrage plichtige. Indien de WOZ-waarde beneden € 60.000,00 blijft, wordt geen belasting geheven.

   

Artikel 8 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

  • b.

   In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 100,00 doch minder is dan € 2.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt aan het begin van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslag­biljet is vermeld en elk van de volgende termijnen tel­kens één maand later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Looptijd belastingheffing

De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het College kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de BIZ-bijdrage wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

Artikel 13 Buiten toepassing algemene subsidieverordening

Op subsidies als bedoeld in artikel 14 is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Noordenveld niet van toepassing.

 

Artikel 14 Aanwijzing stichting

De Stichting Ondernemersfonds Noordenveld en de Stichting BIZ Industrieterreinen Noordenveld (hierna: de stichting) worden aangewezen als stichting als bedoeld in artikel 7 van de wet, waarmee een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht is gesloten, waarin is bepaald dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt verplicht moeten worden verricht.

 

Artikel 15 Subsidieverlening

 • 1.

  De subsidie wordt jaarlijks door het College verleend aan de stichting voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst

 • 2.

  De subsidie wordt verleend op een daartoe gedane aanvraag, die vergezeld moet gaan van de in de uitvoeringsovereenkomst genoemde stukken..

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, verminderd met de daarmee samenhangende perceptiekosten van € 1.250,00 per stichting per jaar.

   

Artikel 16 Subsidieverplichtingen

Naast de in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde verplichtingen kunnen aan de stichting ook andere doelgebonden verplichtingen worden opgelegd. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de met de stichting gesloten uitvoeringsovereenkomst.

 

Artikel 17 Subsidievaststelling

 • 1.

  De stichting is verplicht om binnen drie maanden na afloop van het subsidiejaar de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen stukken te overleggen.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld uiterlijk 13 weken na ontvangst van de in het voorgaande lid genoemde stukken.

Artikel 18 Melding relevante wijzigingen

 • 1.

  De stichting stelt het College zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie.

   

 • 2.

  De stichting stelt het College zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een wijziging van de statuten, dan wel van verandering of beëindiging van activiteiten.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 19 Intrekken oude verordening en overgangsbepalingen

De ‘Verordening BI-zones ‘Centrum Roden’ en ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’ 2012-2015’ van 17 december 2014, de eerste wijziging hierop van 2 september 2015 en de tweede wijziging hierop van 2 december 2015  worden ingetrokken met ingang van de in artikel 20, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor deze data hebben voorgedaan.

 

Artikel 20 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt voor iedere afzonderlijke BI-zone in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017;

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening BI-zones ‘Centrum Roden’ en ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’ 2015-2019’.

 

 

 

 

Roden, 7 december 2016

De Raad van de gemeente Noordenveld,

voorzitter, griffier,

 

 

 

Bijlage 1: Kaart van de BI-zone ‘Centrum Roden’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van deze verordening.

Bijlage 2: Kaart van de BI-zone ‘Bedrijventerreinen Roden’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van deze verordening.

Bijlage 3: Kaart van de BI-zone ‘Bedrijventerrein Peize’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van deze verordening.

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Kaart van de BI-zone ‘Centrum Roden’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van deze verordening.

Bijlage 1: Kaart van de BI-zone ‘Centrum Roden’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van deze verordening.

Het gebied Centrum Roden wordt omsloten door de onderstaande straten. Alle objecten gelegen aan en binnen de op de kaart aangegeven stippellijn vallen binnen de BI-zone 'Centrum Roden':

- Ceintuurbaan Zuid

- Ceintuurbaan West

- Ceintuurbaan Noord t/m nummer 111 oneven en t/m nummer 114 even

- Kanaalstraat

- Gedempte Haven

- Kastanjelaan

- Groningerstraat

- Schoolstraat

- Brink

- Mensingheweg oneven nummers

- Windgat

- Norgerweg t/m nummer 13 oneven en t/m nummer 2 D even

 

Bijlage 2 Kaart van de BI-zone ‘Bedrijventerreinen Roden’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van deze verordening.

Bijlage 2: Kaart van de BI-zone ‘Bedrijventerreinen Roden’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van deze verordening.

Het gebied Bedrijventerreinen Roden wordt omsloten door de onderstaande straten. Alle objecten gelegen aan en binnen de op de kaart aangegeven stippellijn vallen binnen de BI-zone 'Bedrijventerreinen Roden':

- Westeresch

- Noordholt

- Oosteinde

- 1e Energieweg

- Industrieweg

- Ceintuurbaan Noord vanaf nummer 113 oneven en nummer 116 even

- Leutingewolderweg

 

Bijlage 3 Kaart van de BI-zone ‘Bedrijventerrein Peize’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van deze verordening.

Bijlage 3: Kaart van de BI-zone ‘Bedrijventerrein Peize’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van deze verordening.

Het gebied Bedrijventerrein Peize wordt omsloten door de onderstaande straten. Alle objecten gelegen aan en binnen de op de kaart aangegeven stippellijn vallen binnen de BI-zone 'Bedrijventerrein Peize':

- Groningerweg nummers 1 t/m 23 oneven

- Roderweg oneven nummers

- Westerweg