Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Noordenveld

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Noordenveld
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artt. 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel H en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel bGemeentewet en art.l 1 Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

07-12-2016

www.overheid.nl, Gemeenteblad, 23-12-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Noordenveld;

gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 1 november 2016;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel H en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een (milieu-)inrichting of mijnbouwwerk);

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen ten behoeve van landelijke instellingen die voorkomen op het collecterooster, dat jaarlijks door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wordt vastgesteld;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of een (plaatselijke) sociaal belang behartigende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • f.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. Met betrekking tot de diensten bedoeld in de titels 1, 2 en 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, waarvoor de te heffen leges meer bedragen dan € 2.000,00, kunnen de leges worden betaald in vijf gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden en tussentijdse wijziging van tarieven

 • 1. In de tarieventabel opgenomen tarieven - die tot stand komen op grond van nieuwe of gewijzigde regelgeving van anderen dan de gemeente - zijn bij tussentijdse wijziging van die regelgeving gedurende het kalenderjaar, zonder aanpassing van de verordening, direct van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van die regelgeving. Een document, waaruit de aanpassing blijkt, wordt als bijlage aan deze verordening toegevoegd.

 • 2. In de tarieventabel opgenomen tarieven en/of onderdelen van tarieven – die door bij wettelijk voorschrift voorgeschreven adviseurs bij de gemeente als kosten in rekening worden gebracht – zijn bij tussentijdse wijziging van die kosten gedurende het kalenderjaar, zonder aanpassing van de verordening, direct van toepassing. Een document, waaruit de aanpassing blijkt, wordt als bijlage aan deze verordening toegevoegd.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is het College van Burgemeester en Wethouders bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  a. zuiver redactionele aard zijn;

  b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  1. onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand);

  2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  4. onderdeel 1.4.3 en 1.4.4 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  6. hoofdstuk 16 (kansspelen);

  c. een document waaruit de aanpassing blijkt, wordt als bijlage aan deze verordening toegevoegd.

Artikel 11 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016’ van 9 november 2015 en de ‘Eerste wijziging legesverordening 2016’ van 24 februari 2016 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een tweede lid toegevoegd, luidende:

  “2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 • 4. Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt, worden de onderdelen 2.3.12 en 2.3.13 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervangen door:

  2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)  
    Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:€ 131,50
       
  2.3.13Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten) 
    Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:€ 131,50
 • 5. De op grond van het vierde lid vervangen onderdelen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 13, derde lid, onder b, bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3. In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van:

  a. artikel 12, derde lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt.

  b. artikel 12, vierde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2017.

Roden, 7 december 2016

De Raad van de gemeente Noordenveld,

voorzitter, griffier,

Tarieventabel leges, behorende bij de Legesverordening 2017.

Indeling tarieventabel:

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag of schetsplan/invoeren (analoge) aanvraag in de OLO

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf of verrekening

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten (zonder aanleggen, bouwen of slopen)

Hoofdstuk 10 Sloopmelding

Hoofdstuk 11 Wet geluidhinder

Hoofdstuk 12 Overige en niet in deze titel benoemde beschikkingen en/of verklaringen

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap: 
1.1.1.1 In het gemeentehuis als sobere plechtigheid op maandag tot en met donderdag:€ 151,50
1.1.1.2In het gemeentehuis als volledige plechtigheid op maandag tot en met vrijdag: € 252,50
1.1.1.3op locatie als volledige plechtigheid op maandag tot en met vrijdag:€ 378,75
1.1.1.4op locatie als volledige plechtigheid op zaterdag:€ 600,00
1.1.1.5ten behoeve van een eendaagse benoeming van een al beëdigde en benoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: € 120,00
1.1.2Het tarief bedraagt voor een optreden van een ambtenaar als een getuige bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie per getuige: € 37,00
1.1.3Op maandag en dinsdag is de huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie in het gemeentehuis om 09.00 uur kosteloos. 
1.1.4 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op: 
1.1.4.1 maandag tot en met vrijdag:€ 252,50
1.1.5 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een locatie anders dan aangegeven in 1.1.4: 
1.1.5.1 maandag tot en met vrijdag:€ 378,75
1.1.5.2zaterdag:€ 600,00
1.1.6Het tarief bedraagt voor de administratieve omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:€ 61,50
1.1.7 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje:€ 19,50
1.1.8 Het tarief bedraagt voor kalligraferen van een trouw- of partnerschapboekje:€ 16,75
1.1.9 Het tarief bedraagt voor het bijschrijven van een kind in een trouwboekje of partnerschapboekje: € 7,00
1.1.10Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1 Het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag: van een nationaal paspoort ofvan een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort (zakenpaspoort) ofvan een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) bedraagt: 
1.2.1.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:€ 64,75
1.2.1.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:€ 51,45
1.2.2Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen: € 51,45
1.2.3 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart: 
1.2.3.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: € 50,65
1.2.3.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:€ 28,60
1.2.4Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.3 genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van: € 47,55

 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: € 38,95
1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met: € 34,10
1.3.3Het tarief bedraagt voor het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd:    € 61,50
1.3.4Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een eigen verklaring ten behoeve van de verkrijging van geschiktheid, het tarief als vastgesteld door het CBR. 

 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd per verstrekking:    € 7,00
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen per verstrekking:    € 7,00
1.4.3In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:      € 23,15
     
1.4.4 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier: € 18,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van: de gemeentebegroting/programmabegroting ofde gemeenterekening: € 19,00
1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op: de raadsagenda, raadsvoorstellen, ontwerpbesluiten en notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad ofde commissiestukken, indien deze stukken worden afgehaald:   Dit tarief wordt bij de geregelde toezending hiervan per post vermeerderd met: € 30,25   € 96,75

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.8.1.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan (inclusief uitwerkings- of wijzigingsplan), voorbereidingsbesluit, streekplan, welstandsnota, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan, structuurvisie, beheersverordening of stadsvernieuwingsplan: 
1.8.1.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:€ 0,25
1.8.1.1.2 in ander formaat, per bladzijde:€ 0,50
1.8.1.2 tot het verstrekken van kaarten, tekeningen en lichtdrukken van een plan, zoals bestemmingsplan (inclusief uitwerkings- of wijzigingsplan), voorbereidingsbesluit, streekplan, welstandsnota, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan, structuurvisie, beheersverordening of stadsvernieuwingsplan, per kaart, tekening of lichtdruk: € 10,00
1.8.1.3Het tarief als bedoeld in 1.8.1.1.1 tot en met 1.8.1.2 wordt verhoogd met de hieraan bestede arbeidstijd, als deze de tijdsduur van een kwartier overschrijdt, berekent op basis van een uurtarief van € 76,00. 
1.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: 
1.8.2.1 de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen:    € 13,50
1.8.2.2 de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:€ 7,00
1.8.2.3 de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, dan wel het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988: € 7,00
1.8.2.4 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:          € 13,50
1.8.2.5Het tarief als bedoeld in 1.8.2.4 wordt voor het verstrekken van informatie uit en over de gemeentelijke beperkingen, dan wel het geven van een toelichting, vermeerderd met een toeslag per kwartier van: € 18,75

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.9.1 tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:€ 41,35
1.9.2 tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn per pagina:€ 7,00
1.9.3 tot het legaliseren van een handtekening en/of foto of waarmerking van enig stuk: € 7,00

1.9.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie of optie geldt het tarief, zoals vastgelegd in het betreffende Besluit optie- en naturalisatiegelden. 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier: € 19,25
1.10.2 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
1.10.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,  
1.10.2.1.1per pagina op papier van A4-formaat:€ 0,25
1.10.2.1.2per pagina op papier van een ander formaat:€ 0,50
1.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:€ 7,00

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 Niet van toepassing

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.12.1 tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet: € 71,50
1.12.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet: € 35,75
1.12.3Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. (Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.) 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.13.1 tot het verstrekken van een gemeentegarantie:€ 71,50
1.13.2 tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:€ 35,75

 

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening:€ 27,50

  Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet: € 27,50

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van twaalf maanden: 
1.16.1.1 voor één of de eerste kansspelautomaat:€ 57,00
1.16.1.2en voor iedere volgende kansspelautomaat:€ 34,50
1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning): € 27,50

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet: € 268,00
1.17.2 Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld. 
1.17.3 Indien een begroting als bedoeld in 1.17.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
1.17.4Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.18.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 oftot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen oftot het verkrijgen van elke andere vergunning ingevolge of ontheffing van verkeersvoorschriften, per vergunning of ontheffing: € 38,50
1.18.2 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW): € 34,50
1.18.2.1Indien ten behoeve van het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in onderdeel 1.18.2 een medisch onderzoek moet worden verricht wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.18.2 vermeerderd met: € 82,25
1.18.2.2Indien ten behoeve van het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in onderdeel 1.18.2 een huisbezoek door een arts moet worden afgelegd wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.18.2 vermeerderd met: € 136,75
1.18.3tot het aanbrengen van wijzigingen in een gehandicaptenparkeerkaart en het verstrekken van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart na vermissing of beschadiging dan wel het verstrekken van een duplicaat (artikel 52 BABW): € 18,75

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.19.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (b.v. tijdelijke reclameborden, verwijsborden en spandoeken) oftot het verkrijgen van een ontheffing ten behoeve van groepskamperen als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening, per vergunning of ontheffing: € 27,50
1.19.1.2tot het verstrekken van milieu-informatie op grond van het Verdrag van Aarhus voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:  € 18,75
1.19.1.3tot het verstrekken van gegevens (b.v. bestemmingsplangegevens, milieugegevens, etc.) ten behoeve van een taxatie per object, per keer: € 27,50
1.19.1.4 tot het verstrekken van digitale informatie uit een bouwdossier, per keer:€ 11,25
1.19.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
1.19.2.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina: € 7,00
1.19.2.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 
1.19.2.2.1per pagina op papier van A4-formaat:€ 0,25
1.19.2.2.2per pagina op papier van een ander formaat:€ 0,50
1.19.2.3kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:      € 10,00
1.19.2.4een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: € 27,50
1.19.2.5stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:    € 7,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 
2.1.1.1aanlegkosten: 
  1. de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, 2. of voor zover deze ontbreekt, dan wel voor zover deze door de gemeente ontoereikend wordt beoordeeld, een raming van de aanlegkosten, exclusief omzetbelasting. 3. Als er verschillen zijn tussen de aannemingssom als bedoeld onder 1. en de raming als bedoeld onder 2. wordt de raming als bedoeld onder 2. gebruikt voor de toepassing van deze verordening. 4. De verschuldigde leges wordt niet aangepast als er sprake is van aanbestedingsvoordelen of -nadelen. Er vindt geen verrekening, terugbetaling of bijbetaling plaats naar aanleiding van aanbestedingsvoordelen of -nadelen. 5. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft. 
2.1.1.2bouwkosten: 
  1. de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, 2. of voor zover deze ontbreekt, dan wel voor zover deze door de gemeente ontoereikend wordt beoordeeld, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting. Deze raming wordt berekend aan de hand van een vermenigvuldiging van de vierkante dan wel de kubieke meters met een standaardprijs. Voor de bepaling van de vierkante dan wel de kubieke meters wordt het normblad NEN 2580, uitgave mei 2007, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, gebruikt. Voor de bepaling van de standaardprijzen wordt de ten tijde van de ontvangst van de aanvraag meest recente uitgave van de Taxatieboekjes van Sdu Uitgevers bv (voorheen Reed Business, Kosteninformatie Bouw & Infra), gebruikt. 3. Als er verschillen zijn tussen de aannemingssom als bedoeld onder 1. en de raming als bedoeld onder 2. wordt de raming als bedoeld onder 2. gebruikt voor de toepassing van deze verordening. 4. De verschuldigde leges wordt niet aangepast als er sprake is van aanbestedingsvoordelen of -nadelen. Er vindt geen verrekening, terugbetaling of bijbetaling plaats naar aanleiding van aanbestedingsvoordelen of -nadelen. 5. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. 
2.1.1.3Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag of schetsplan/invoeren (analoge) aanvraag in de OLO

2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
2.2.1om de beoordeling van een conceptaanvraag, dan wel indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om middels een schetsplan de haalbaarheid van een plan te (laten) onderzoeken: 50%
  van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld, met een maximum van: (De mogelijkheid van vermindering ten behoeve van aanvragen om omgevingsvergunning is opgenomen in artikel 2.4.1.) € 1.020,00    
2.2.2Het bepaalde in artikel 2.2.1 is niet van toepassing op een aanvraag om de beoordeling van een conceptaanvraag, dan wel de beoordeling van een schetsplan waarbij de leges bij een daadwerkelijke aanvraag met toepassing van een begrotingsconstructie wordt geheven (de onderdelen 2.3.3.3; 2.3.14.2.2; 2.3.17.1; 2.3.17.2.2; 2.3.18 en 2.8.1).   Het tarief bedraagt in dat geval het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.   Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 
2.2.3om een aanvraag omgevingsvergunning met bijlagen in de OLO in te voeren: 
2.2.3.1als de betreffende stukken reeds digitaal beschikbaar zijn: 
  per te scannen tekening of per over te typen bladzijde met tekst: € 11,00
  per te scannen bladzijde A-4 met tekst:€ 0,25
2.2.3.2als de betreffende stukken niet reeds digitaal beschikbaar zijn: 
  per te scannen tekening of per over te typen bladzijde met tekst: € 11,00
  per te scannen bladzijde A-4 met tekst:€ 0,25
2.2.3.3Voor een enkelvoudige aanvraag van een particulier worden geen leges op grond van artikel 2.2.3.2 in rekening gebracht. 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 
     
2.3.1Bouwactiviteiten 
2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,25% van de vastgestelde bouwkosten: 
  met een minimum van:€ 131,50
  en met een maximum van: € 56.000,00  
2.3.1.2Indien ten gevolge van een aanduiding als monument of beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988 vergunningvrij bouwen vergunningplichtig wordt als bedoeld in de Wabo, is geen leges verschuldigd als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 van deze verordening. 
     
  Extra welstandstoets 
2.3.1.3Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: 
 per toetsing € 131,50
     
  Achteraf ingediende aanvraag 
2.3.1.4Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 10%
  van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van: € 1.090,00
  Het hier bedoelde tarief is alleen verschuldigd indien door of namens de gemeente is geconstateerd dat er zonder de vereiste omgevingsvergunning of in afwijking van die vergunning is of wordt gebouwd voordat een aanvraag wordt ingediend. Met betrekking tot het tijdstip van constateren is het tijdstip van de feitelijke constatering door of namens de gemeente bepalend en niet de ontvangst van de aanvraag. 
     
  Beoordeling aanvullende gegevens 
2.3.1.5Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:      € 131,50
     
2.3.2Aanlegactiviteiten 
2.3.2.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,25% van de vastgestelde aanlegkosten: 
  met een minimum van:€ 131,50
  en met een maximum van:€ 6.885,00
     
  Achteraf ingediende aanvraag 
2.3.2.2Het bepaalde in onderdeel 2.3.1.4 is van overeenkomstige toepassing op aanlegactiviteiten. 
     
2.3.3Planologisch strijdig gebruik  
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: 
2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) ofindien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) ofindien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): € 230,00
2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) ofindien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) ofindien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 460,00

 

2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking (projectbesluit/buiten toepassing-verklaring beheersverordening)):   het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.   Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 
     
2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit 
  Vervallen. Is opgenomen in hoofdstuk 2.3.3 
     
2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 
2.3.5.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:    € 230,00
  met dien verstande dat dit tarief wordt verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een bruto oppervlakte: 
2.3.5.1.1tot 100 m2:€ 120,50
2.3.5.1.2van 100 m2 tot 500 m2 per m2:€ 1,16
2.3.5.1.3van 500 m2 tot 2.000 m2 :€ 355,00
 vermeerderd per m2 met: € 0,56
2.3.5.1.4van 2.000 m2 tot 5.000 m2:€ 1.010,00
 vermeerderd per m2 met: € 0,15
2.3.5.1.5boven de 5.000 m2:€ 1.601,00
 vermeerderd per m2 met: € 0,02
     

 

2.3.6Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 
2.3.6.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Noordenveld aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: - voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of - voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 131,50
2.3.6.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of en bij gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk:                € 131,50
2.3.6.3Indien ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.6.1 en/of 2.3.6.2 advies moet worden uitgebracht door de monumentencommissie wordt het tarief genoemd in de onderdelen 2.3.6.1 en/of 2.3.6.2 vermeerderd met de advieskosten van de monumentencommissie. 
     
2.3.7Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht 
2.3.7.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:        € 131,50
     
2.3.8Aanleggen of veranderen weg 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 27,50
     

2.3.9Uitweg/inrit 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 71,75
     
2.3.10Kappen 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:          € 27,50
     
2.3.11Opslag van roerende zaken 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 
2.3.11.1indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:€ 27,50
2.3.11.2indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: € 27,50
     
2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 
2.3.12.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:  
  het tarief dat door de provincie en/of het ministerie van LNV bij de gemeente in rekening wordt/worden gebracht. 
2.3.12.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 
  het tarief dat door de provincie en/of het ministerie van LNV bij de gemeente in rekening wordt/worden gebracht.  
     

2.3.13Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief: 
  het tarief dat door de provincie en/of het ministerie van LNV bij de gemeente in rekening wordt/worden gebracht. 
     
2.3.14Andere activiteiten 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 
2.3.14.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:      € 131,50
2.3.14.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 
2.3.14.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:        € 131,50
2.3.14.2.2als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.   Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 
     
2.3.15Omgevingsvergunning in twee fasen 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 
2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 
     
2.3.16Beoordeling bodemrapport 
  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: 
2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport ofvoor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:€ 131,50
  Ter voorkoming van dubbele heffing wordt het in dit onderdeel bedoelde tarief niet geheven indien en voor zover deze werkzaamheden reeds op basis van onderdeel 2.3.18 (externe adviezen) in rekening zijn gebracht. 
     
2.3.17Advies en verklaring van geen bedenkingen    
2.3.17.1Advies 
  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet, algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:   het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.   Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 
     
2.3.17.2Verklaring van geen bedenkingen 
  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:  
2.3.17.2.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:€ 131,50
2.3.17.2.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:   het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.   Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 
     
2.3.18Externe adviezen 
  Indien voor het in behandeling nemen van een aanvraag, voor de afhandeling van een aanvraag, dan wel de beoordeling van een ontwerpbesluit een extern advies noodzakelijk is, wordt het navolgende geheven: 
2.3.18.1De in deze tarieventabel genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 
2.3.18.2Voor de toepassing van de tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
2.3.18.3Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend binnen een termijn van twaalf maanden nadat een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag is ingediend en de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op hetzelfde project dat als conceptaanvraag is beoordeeld ende aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag heeft geleid tot een positieve beoordeling (bij ongewijzigde indiening kan vergunning worden verleend).  De hiervoor bedoelde vermindering is niet van toepassing op de leges die met toepassing van een begrotingsconstructie wordt geheven (de onderdelen 2.3.3.3; 2.3.14.2.2; 2.3.17.1; 2.3.17.2.2 en 2.3.18). 
2.4.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen alsHoofdstuk 5 Teruggaaf of verrekening bedoeld in de onderdeel 2.3.17 . De vermindering bedraagt: 
2.4.2.1bij 5 tot 10 activiteiten:2,5%
  van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 
2.4.2.2bij 10 tot 15 activiteiten:3,75%
  van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 
2.4.2.3bij 15 of meer activiteiten:5%
  van de voor die activiteiten verschuldigde leges.  
.5.1Teruggaaf of verrekening als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en teruggaaf bijzondere procedures 
  Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl: deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente maar voordat op de aanvraag is beslist, bestaat aanspraak op teruggaaf of verrekening van een deel van de leges.   De teruggaaf of verrekening is niet van toepassing op de onderdelen 2.3.1.2 (extra welstandstoets), 2.3.1.4 (achteraf ingediende aanvraag) , 2.3.17 (advies en verklaring van geen bedenkingen) en 2.3.18 (externe adviezen).   De teruggaaf of verrekening bedraagt: 
2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan:75%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 

 

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan:50%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 
2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 12 weken na het in behandeling nemen ervan:  25%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 
2.5.1.4indien de aanvraag wordt ingetrokken na 12 weken na het in behandeling nemen ervan vindt er geen teruggaaf of verrekening plaats. 
     
2.5.2 Teruggaaf of verrekening als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
  Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat geen aanspraak op teruggaaf of verrekening van een deel van de leges. 
     
2.5.3 Teruggaaf of verrekening als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:25%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 
2.5.3.2De teruggaaf of verrekening is niet van toepassing op de onderdelen 2.3.1.3 (extra welstandstoets), 2.3.1.4 (achteraf ingediende aanvraag), 2.3.17 (advies en verklaring van geen bedenkingen) en 2.3.18 (externe adviezen). 
2.5.3.3Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 
     
2.5.4Verrekening ingeval van het indienen van een tweede aanvraag na het weigeren van een primaire aanvraag omgevingsvergunning (alternatief voor het maken van bezwaar of het instellen van beroep) 
2.5.4.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 heeft geweigerd omdat niet wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften (b.v. de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, de beheersverordening, de bouwverordening, het Bouwbesluit en/of redelijke eisen van welstand) wordt de leges bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 verrekend met de op grond van een nieuwe, aangepaste aanvraag verschuldigde leges bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
2.5.4.1.1de nieuwe, aangepaste aanvraag omgevingsvergunning betreft hetzelfde project als de geweigerde primaire aanvraag omgevingsvergunning; 
2.5.4.1.2de nieuwe, aangepaste aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend binnen 12 weken na de datum van bekendmaking van het besluit tot weigering van de primaire aanvraag aan de aanvrager; 
2.5.4.1.3in de nieuwe, aangepaste aanvraag wordt volledig tegemoet gekomen aan de weigeringsgrond(en) die de basis vormde(n) voor de weigering van de primaire aanvraag omgevingsvergunning; 
2.5.4.1.4tegen de weigering van de primaire aanvraag omgevingsvergunning is of wordt geen bezwaar- en/of beroep ingesteld. 
2.5.4.2De verrekening is niet van toepassing op de onderdelen 2.3.1.3 (extra welstandstoets), 2.3.1.4 (achteraf ingediende aanvraag) , 2.3.17 (advies en verklaring van geen bedenkingen) en 2.3.18 (externe adviezen). 
2.5.4.3Er vindt geen terugbetaling van de voor de primaire aanvraag omgevingsvergunning verschuldigde leges plaats.  
2.5.4.4Als onderdeel 2.5.4 is of wordt toegepast, blijft onderdeel 2.5.3 buiten toepassing. 
           
2.5.5Tijdige gereedmelding 
  Indien binnen twee weken nadat het bouwwerk voor gebruik gereed is, hiervan schriftelijke melding is gedaan door middel van de gereedmeldingskaart wordt een teruggaaf van € 25,75 van de geheven leges verleend. 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning anders dan bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo:    € 131,50

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een verleende omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:    € 230,00
  Het bepaalde in onderdeel 2.3.18 (externe adviezen) is van overeenkomstige toepassing. 

  

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan

2.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
2.8.1tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening oftot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:  het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.   Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.     
     
2.8.2Indien de aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges niet in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk.  
     

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten (zonder aanleggen, bouwen of slopen)

Is opgenomen in hoofdstuk 2.8

Hoofdstuk 10 Sloopmelding

Vervallen

Hoofdstuk 11 Wet geluidhinder

2.11Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet Geluidhinder, voor zover dit voor het vaststellen van een bestemmingsplan of wijzigingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast, nodig is:        € 230,00

Hoofdstuk 12 Overige en niet in deze titel benoemde beschikkingen en/of verklaringen

2.12.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende vergunning of ontheffing op grond van deze titel: € 71,50
2.12.2Verklaring vergunningvrije activiteit Voor een schriftelijke verklaring dat een activiteit vergunningvrij is bedraagt het tarief:€ 71,50
2.12.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet in deze titel benoemde beschikking: € 131,50

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: 
3.1.1 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet: € 230,00
3.1.2een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur van horecabedrijven ingevolge artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening:€ 27,50
3.1.3een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet:€ 27,50
3.1.4een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet: € 110,00
3.1.5een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet:€ 110,00
3.1.6een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet: € 27,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van: 
3.2.1 een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening ofeen markt als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Marktverordening (vergunning organisatie):€ 27,50

 Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
3.3.1om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksinrichting of escortbedrijf:€ 820,00
3.3.2om wijziging van een exploitatievergunning uitsluitend in verband met een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.13 van de Algemene plaatselijke verordening oftot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende vergunning:€ 110,00

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Niet van toepassing

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening:    
3.5.1een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning met betrekking tot tijdelijke bouwsels, markten, kermissen, circussen, en daarmee gelijk te stellen zaken: 
3.5.1.1voor maximaal drie dagen:€ 54,75
3.5.1.2voor een periode van vier dagen en langer:   Voor een periode van acht dagen en langer wordt dit bedrag vermeerderd met € 8,00 per dag.   € 110,00        
3.5.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende vergunning: € 27,50

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag/melding voor het gebruik van de weegbrug op het brengstation te Roden per keer: € 27,50
3.6.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking: € 27,50

  

Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2016

 

De griffier van de gemeente Noordenveld,

   

W.F.C. Damman