Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Peize 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden Peize 2018
CiteertitelVerordening martkgelden Peize 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a. en b. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201731-12-2018Nieuwe regeling

20-12-2017

www.overheid.nl, Gemeenteblad, 28-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Peize 2018

De Raad van de gemeente Noordenveld;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 7 november 2017;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeente­wet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Peize 2018.

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven ter zake van het gebruik van ruimte en het hebben van voor­werpen op of boven de bij afzonderlijke verorde­ning daar­voor bestemde markt­terreinen op de daarvoor aangewe­zen dagen.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschik­king is gesteld.

Artikel 3 Maatstaf van heffing, tarieven

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats

  voor kramen, tenten, tafels, voertuigen of andere voor het

  uitstallen of verkopen van waren bestemde inrichtingen,

  alsmede op de grond uitgestalde waren en/of ingenomen

  verkoopruimte per dag of gedeelte daarvan indien het aantal

  strekkende meters frontbreedte niet meer dan zes meter bedraagt € 5,70

   

 • 2.

  Het tarief als bedoeld in het eerste lid wordt verhoogd met € 0,90

  per strekkende meter frontbreedte of deel daarvan waarmee het

  aantal de zes meter te boven gaat.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid,

  bedraagt het tarief voor het afsluiten van een abonnement ten

  behoeve van het innemen van een standplaats met een maximale

  frontbreedte van zes meter:

  a. voor een vol kalenderjaar € 149,90

  b. voor een halfjaar € 89,70

  c. voor een kwartaal € 52,00

   

 • 4.

  Het tarief ingevolge het derde lid wordt per strekkende meter

  of een deel daarvan waarmee de frontbreedte van de standplaats

  zes meter te boven gaat, verhoogd met:

  a. € 23,20 indien het abonnement wordt afgesloten voor een vol

  kalender­jaar;

  b. € 13,15 indien het abonnement wordt afgesloten voor een half jaar;

  c. € 8,10 indien het abonnement wordt afgesloten voor een kwartaal.

   

Artikel 4 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is gelijk aan een dag.

   

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het belastingtijdvak bij een abonnement gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is afgegeven.

   

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een gedagtekende nota.

 

Artikel 6 Ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd bij het begin van het belasting­tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belasting­plicht.

   

 • 2.

  Indien het marktgeld is geheven voor een periode van een kwartaal of langer kan bij tussen-tijdse beëindiging van het gebruik op verzoek ontheffing worden verleend over het aantal volle maanden dat nog in de desbetreffende periode over is.

   

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de nota.

 • 2.

  In geval de nota wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van de nota.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschel­ding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrek­king tot de hef-fing en de invordering van de weekmarktgelden.

 

Artikel 10 Overgangsrecht

De 'Verordening marktgelden Peize 2017' van 21 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid ge­noemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

   

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verorde­ning markt­gelden Peize 2018'.

 

 

 

Roden, 20 december 2017

De Raad van de gemeente Noordenveld,

voorzitter, griffier,