Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201731-12-2018Nieuwe regeling

20-12-2017

www.overheid.nl, Gemeenteblad, 28-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018

De Raad van de gemeente Noordenveld; 

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wet­houders van 7 november 2017;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2018.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechts-persoon voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

b. eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

c. eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde of onbepaalde tijd uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal twee asbussen of urnen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaat­sen in de gemeente Noordenveld en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

   

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

   

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel is het belasting-tijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

   

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

 

Artikel 7 Ontstaan van belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverle­ning of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten mogen worden betaald in twaalf gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op die welke in de dagtekening van de gedagtekende schriftelijke kennisgeving is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

   

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het College van Burgemeester

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingrechten.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening lijkbezorgingrechten 2017’ van 21 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, derde lid genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendma­king.

   

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

   

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingrechten 2018'.

 

 

Roden, 20 december 2017

De Raad van de gemeente Noorden­veld,

voorzitter, griffier,

 

Bijlage Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening lijkbezorgingrechten 2017'.

Hoofdstuk 1  Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt gehe­ven:

 

1.1.1

voor een periode van 30 jaar

€ 1.835,00

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 30 jaar

€ 915,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 30 jaar

€ 915,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt gehe­ven:

 

1.4.1

voor een periode van 30 jaar

€ 1.354,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf waar boven elkaar

wordt begraven wordt geheven:

 

 

voor een periode van 30 jaar

€ 2.755,00

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een natuurgraf wordt geheven:

 

1.6.1

voor een periode van 30 jaar

€ 2.750,00

1.7

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een graf op een gekozen plek

op een oud grafveld wordt geheven:

 

1.7.1

voor een periode van 30 jaar

€ 2.750,00

1.8

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnentuin wordt geheven:

 

1.8.1

voor een periode van 10 jaar

€ 406,00

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 tot en met 1.7.1 voor een periode van 10 jaar wordt geheven een derde van het onder het betreffende lid genoemde tarief; voor een periode van 20 jaar is dat twee derde van het onder het betreffende lid genoemde tarief.

 

1.10

Voor het opgraven en het herbegraven in hetzelfde graf wordt geheven:

 

1.10.1

voor een graf als bedoeld in 1.1

€ 915,00

1.10.2

voor een graf als bedoeld in 1.2

€ 457,00

1.10.3

voor een graf als bedoeld in 1.5

€ 1.271,00

1.10.4

Voor het opgraven en herbegraven in hetzelfde graf van graven die zijn voorzien van een grafkelder dient een daartoe gespecialiseerd bedrijf te worden ingeschakeld. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de rechthebbende.

 

 

Hoofdstuk 2  Begraven

2.1 

Voor het begraven van een lijk van een persoon van twaalf jaar of ouder

wordt geheven:

 

€ 456,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

€ 215,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind vanaf één jaar en bene­den twaalf jaar wordt geheven:

 

€ 456,00

 

Hoofdstuk 3  Bijzetten van asbussen en siervazen

 

Voor het bijzetten van een asbus of siervaas wordt gehe­ven:

€ 101,00

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieu­wen van de voorwerpen als zerken, grafstenen of andere gedenk­tekens, het aanleg­gen van graftui­nen, het plaatsen van bomen en andere gewassen op een graf- of urnenruimte met inachtneming van de desbetreffen­de bepaling in de beheersveror­dening, wordt geheven:

    

€   95,90

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente voor een periode van 30 jaar

onderhouden en schoon­hou­den van hetgeen op een graf is geplaatst, wordt geheven:

  

€ 1.957,00

4.3

Voor het door of vanwege de gemeente voor een periode van 30 jaar

onderhouden en schoon­hou­den van hetgeen op een urnengraf is geplaatst,

wordt geheven:

  

€ 975,00

4.4

Voor het recht tot het plaatsen van een grafkelder wordt geheven:

€ 478,00

4.5

Voor het recht tot het plaatsen van een betonnen urnengraf wordt geheven:

€ 211,00

4.6 

Voor het recht tot het plaatsen van een kelder in een etagegraf wordt geheven:

 

€ 675,00

 

Hoofdstuk 5  Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

 

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven of eigen urnen­graven

in een daartoe bestemd register wordt geheven:

 

€ 16,15

 

Hoofdstuk 6  Gebruik aula te Peize

6.1

Voor het gebruik van de aula per dag wordt geheven:

€ 61,60

6.2

Voor het gebruik van de aula voor de dag waarop de begrafenis/crematie plaatsvindt, wordt geheven:

 

€ 128,00

6.3

Voor het gebruik van de aula voor de dag ten behoeve van het condoleantiebezoek wordt geheven:

 

€ 128,00

 Hoofdstuk 7  Overige heffingen

7.1

Voor het aankopen van urnenkelders wordt per urnenkelder geheven:

€ 228,00

7.2

Voor het aankopen van etagekelders wordt per etagekelder geheven:

€ 1.196,00

7.3

Voor het verstrooien van as op een daarvoor bestemd terrein op de

begraafplaats wordt geheven:

 

€ 43,40

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2017

 

De griffier van de gemeente Noordenveld,

  

W.F.C. Damman