Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018
CiteertitelVerordening toeristenbelasting 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 224 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201731-12-2018Nieuwe regeling

20-12-2017

Gemeenteblad, www.overheid.nl, 28-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018

De Raad van de gemeente Noordenveld;

 

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 7 november 2017;

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018

 

 

Artikel 1. Begrippenomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. bungalowpark: een park met vakantiehuizen/-bungalows bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden doorgaans voor de tijdelijke verhuur van een week, midweek of weekend;

b. groepsaccommodatie: een accommodatie met ten minste twintig slaapplaatsen die logies overwegend aan personen in groepsverband (geen gezinsverband zijnde) verstrekt, met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes , tenthuisjes, appartementen en/of tenten, die gasten mogelijk met ‘vreemden’ moeten delen;

c. vakantieonderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;

d. mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans, en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn en gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;

e. vaste jaarplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat bestemd is voor het gedurende een jaar hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of vakantieonderkomen dat gebruikt wordt door één en hetzelfde gezin of echtpaar en, dat doorgaans na afloop van het jaar niet wordt verwijderd;

f. vaste seizoenplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat bestemd is voor het gedurende een seizoen hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of vakantieonderkomen, dat gebruikt wordt door één en hetzelfde gezin of echtpaar en, dat doorgaans na afloop van het seizoen niet wordt verwijderd en waarin het gedurende de winterperiode niet toegestaan is om te overnachten;

g. seizoenplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, waar gedurende het seizoen een zelfde mobiel kampeeronderkomen is geplaatst, dat gebruikt wordt door één en hetzelfde gezin of echtpaar en, en dat na afloop van het seizoen van de plaats wordt verwijderd;

h. toeristische plaats: een terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat bestemd is voor het gedurende een jaar of seizoen plaatsen van steeds wisselende mobiele kampeeronderkomens;

i. kampeerterrein: een terrein dat bestemd is om te worden gebruikt voor verblijfsrecreatie;

j. arrangement: een reservering op een toeristische plaats voor een gezin, echtpaar of samen reizende personen gedurende een vooraf vastgelegde periode van minimaal vier weken voor een vast huurbedrag;

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen, wordt onder de naam ‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven.

 

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

1. van kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar;

2. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

3. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

4. van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf forensenbelasting is verschuldigd.

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

 

Artikel 6. Forfairtaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1.

  Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:

  a. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen en gebezigd voor recreatief gebruik, bepaald op 2,2;

  b. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste seizoenplaatsen en gebezigd voor recreatief gebruik, bepaald op 2;

  c. mobiele kampeeronderkomens op seizoenplaatsen en gebezigd voor recreatief gebruik, bepaald op 2;

  d. arrangementen langer dan 1 maand bepaald op 2;

  e. per vakantiehuis of bungalow op een bungalowpark, bepaald op 3;

  f. een groepsaccommodatie per slaapplaats, bepaald op 1;

   

 • 2.

  Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht, wordt:

  a. in geval van het eerste lid, sub a, bepaald op: 70;

  b. in geval van het eerste lid, sub b, bepaald op: 45;

  c. in geval van het eerste lid, sub c, bepaald op: 45;

  d. in geval van het eerste lid, sub d, bepaald op het aantal overnachtingen;

  e. in geval van het eerste lid, sub e, bepaald op 105;

  f. in geval van het eerste lid, sub f, bepaald op 60;

   

Artikel 7. (Opteren voor) niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 

Artikel 8. Belastingtarief

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,05.

 

Artikel 9. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 10. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 11. Aanslaggrens

Belastingaanslagen van minder dan € 4,54 worden niet geheven. Voor de toepassing wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen toeristenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

 

Artikel 12. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één   aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 100,00 doch minder is dan € 2.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt aan het begin van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 13. Kwijtschelding

Bij invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 14. Aanmeldingsplicht

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het College van Burgemeester en Wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

 • 2.

  De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de belastingplichtige die met betrekking tot het jaar voorafgaand aan het belastingjaar in de heffing van de toeristenbelasting betrokken is.

Artikel 15. Registratieplicht

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden verblijf houdende(n) te registreren in een daarvoor bestemd en eventueel door de gemeente verstrekt nachtverblijfregister.

 • 2.

  Het College van Burgemeester en Wethouders stelt genoemd nachtverblijfregister kosteloos beschikbaar.

 • 3.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de inrichting en gebruik van het nachtverblijfregister.

 • 4.

  De verplichting als bedoeld in de voorgaande leden geldt nietvoor zover de belastingplichtige gebruik maakt van de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 6.

 • 5.

  De verplichting als bedoeld in voorgaande leden geldt niet voor zover de belastingplichtige een registratie voert waaruit het nachtverblijf van verblijf houdende(n) kan worden vastgesteld.

Artikel 16. Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting.

 

Artikel 17. Overgangsrecht

De ‘Verordening toeristenbelasting 2017’ van 21 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 18, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 19. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting 2018’.

 

 

 

 

 

Roden, 20 december 2017

 

De Raad van de gemeente Noordenveld,

De voorzitter, De griffier,