Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Peize 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden Peize 2019
CiteertitelVerordening marktgelden Peize 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-270206

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Peize 2019

De Raad van de gemeente Noordenveld;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 30 november 2018;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Peize 2019.

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven ter zake van het gebruik van ruimte en het hebben van voorwerpen op of boven de bij afzonderlijke verordening daarvoor bestemde marktterreinen op de daarvoor aangewezen dagen.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschik¬king is gesteld.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing, tarieven

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats voor kramen, tenten, tafels, voertuigen of andere voor het uitstallen of verkopen van waren bestemde inrichtingen, alsmede op de grond uitgestalde waren en/of ingenomen verkoopruimte per dag of gedeelte daarvan indien het aantal strekkende meters frontbreedte niet meer dan zes meter bedraagt

€ 5,70

2

 

Het tarief als bedoeld in het eerste lid wordt verhoogd met € 0,90per strekkende meter frontbreedte of deel daarvan waarmee het aantal de zes meter te boven gaat.

 

3.

 

In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid, bedraagt het tarief voor het afsluiten van een abonnement ten behoeve van het innemen van een standplaats met een maximale frontbreedte van zes meter

 

 

a.

voor een vol kalenderjaar

€ 149.90

 

b.

voor een halfjaar

€ 89,70

 

c.

voor een kwartaal

€ 52,00

4.

 

Het tarief ingevolge het derde lid wordt per strekkende meter of een deel daarvan waarmee de frontbreedte van de standplaats zes meter te boven gaat, verhoogd met:

 

 

a.

€ 23,20 indien het abonnement wordt afgesloten voor een vol kalenderjaar;

 

 

b.

€ 13,15 indien het abonnement wordt afgesloten voor een half jaar;

 

 

c.

€ 8,10 indien het abonnement wordt afgesloten voor een kwartaal.

 

 

Artikel 4 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is gelijk aan een dag.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het belastingtijdvak bij een abonnement gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is afgegeven.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een gedagtekende nota.

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien het marktgeld is geheven voor een periode van een kwartaal of langer kan bij tussentijdse beëindiging van het gebruik op verzoek ontheffing worden verleend over het aantal volle maanden dat nog in de desbetreffende periode over is.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de nota.

 • 2.

  In geval de nota wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van de nota.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de weekmarktgelden.

 

Artikel 10 Overgangsrecht

De 'Verordening marktgelden Peize 2018' van 20 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgelden Peize 2019'.

 

Roden, 19 december 2018

De Raad van de gemeente Noordenveld,

voorzitter, griffier,