Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Richtlijnen ten behoeve van jubilea en afscheid e.d. 2015 gemeente Noordoostpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen ten behoeve van jubilea en afscheid e.d. 2015 gemeente Noordoostpolder
CiteertitelRichtlijnen ten behoeve van jubilea en afscheid e.d. 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 01-01-2015.

Deze regeling vervangt de Richtlijnen ten behoeve van jubilea, afscheid e.d. 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201501-01-201501-07-2019nieuwe regeling

11-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 08-07-2015

Document 268120

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen ten behoeve van jubilea en afscheid e.d. 2015 gemeente Noordoostpolder

Document 268120

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

 

overwegende dat:

de huidige richtlijnen bijstelling behoeven,

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende

 

 

Richtlijnen ten behoeve van jubilea en afscheid e.d. 2015 gemeente Noordoostpolder.

 

Ieder jubileum, ieder afscheid e.d. is anders.

Het gaat immers om omstandigheden en wensen, die per persoon erg verschillend kunnen zijn. Daarom zijn dit richtlijnen, zodat iedere medewerker de aandacht krijgt die past bij de situatie en die hij/zij kan waarderen.

 

Met deze richtlijnen geven we aan wat mogelijkheden zijn. Het blijft echter maatwerk.

De medewerker bepaalt in overleg met zijn direct leidinggevende wat wenselijk is.

We gaan er vanuit dat de keuzes die gemaakt worden, passen binnen de financiële mogelijkheden die in de richtlijnen staan.

 

Let op:

1. Alle in deze regeling genoemde bedragen zijn inclusief BTW en eventuele (verzend)-kosten die verbonden zijn aan de betreffende attentie.

 

2. De kosten van een viering buiten een gemeentelijke locatie komen altijd ten laste van de forfaitaire ruimte van de Werkkostenregeling (bij overschrijding van deze ruimte is 80% eindheffing verschuldigd).

 

3. Bloemen/fruitmanden/kadobonnen/andere attenties dienen altijd te worden aangevraagd via de Servicedesk.

 

Aan de onderstaande gelegenheden kan de volgende aandacht worden geschonken:

Persoonlijke vieringen:

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

Persoonlijk cadeau/bloemen, ter waarde van maximaal € 100

Geboorte kind/Adoptie

Bloemen, ter waarde van maximaal € 25

50e Verjaardag

Koek in de vorm van Abraham/Sarah, ter waarde van maximaal € 25

Ziekte:

Langer dan 3 weken ziek

en/of ziekenhuisopname

Bloemen/fruitmand/andere attentie,

ter waarde van maximaal € 25

 

Ambts- en dienstjubileumvieringen: 

Als de jubileumviering binnen 6 maanden wordt gevolgd door een afscheidsviering, dan worden de vieringen gecombineerd. Dit geldt ook voor ambts- en een jubileumvieringen die binnen een periode van 6 maanden plaatsvinden.

12,5 jaar gemeentedienst (NOP):

 • -

  koffie met gebak op de werkplek met directe collega’s van het team/cluster,

 • -

  persoonlijk cadeau/bloemen, ter waarde van maximaal € 100.

 

25/40 jaar in gemeentedienst (NOP):

 • -

  receptie in kantine gemeentehuis/gemeentewerf óf

 • -

  etentje met partner en directe collega’s van het team/cluster op aanwijzing van de jubilaris max. 10 collega’s uit de organisatie,

 • -

  ter waarde van maximaal € 40 per persoon,

 • -

  persoonlijk cadeau/bloemen, ter waarde van maximaal € 480.

   

 

25/40 jarig ambtsjubileum:

 • -

  koffie met gebak op de werkplek met directe collega’s van het team/cluster,

 • -

  bloemen, ter waarde van maximaal € 25,

 • -

  gratificatie.

   

Afscheidsvieringen:

Dienstverband tot en met 3 jaar, uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden en andere externen:

 • -

  afscheid van het team/cluster met gebak,

 • -

  persoonlijk cadeau/bloemen, ter waarde van maximaal € 40.

 

Dienstverband langer dan 3 jaar :

 • -

  receptie voor medewerkers bestuursdienst, leden college burgemeester en wethouders, specifieke contacten met raadsleden en/of externe contacten óf

 • -

  extern borrelen/lunchen met partner en directe collega’s van het team/cluster,

 • -

  ter waarde van maximaal € 15 per persoon,

 • -

  cadeau gemeente naar keuze, ter waarde van € 40,

 • -

  persoonlijk cadeau/bloemen ter waarde van € 15 per dienstjaar.

 

Pensioen:

 • -

  receptie in bedrijfsrestaurant gemeentehuis/gemeentewerf voor medewerkers bestuursdienst, leden college burgemeester en wethouders, specifieke contacten met raadsleden en/of externe contacten;

 • -

  óf een etentje met partner en directe collega’s van het team/cluster, aangevuld met max. 10 andere collega’s uit de organisatie;

 • -

  het etentje is ter waarde van maximaal € 40 per persoon;

 • -

  cadeau van de gemeente naar keuze, ter waarde van € 40;

 • -

  persoonlijk cadeau/bloemen ter waarde van € 15 per dienstjaar.

 

Directe collega’s als genodigden zijn:

Als het een medewerker betreft:

directe collega’s van het eigen team/cluster

teamleider/manager

Als het een manager betreft:

medewerkers eigen cluster

collega managers van de eigen eenheid

directeuren

Als het een directeur betreft:

teamleiders/managers van de eigen eenheid

collega directeuren

gemeentesecretaris

college van burgemeester en wethouders

 

Aanvullende afspraken met betrekking tot recepties

Aanvangstijd:

medewerkers binnendienst vanaf 16.00 uur (vrijdags 15.30 uur)

 

medewerkers buitendienst vanaf 15.30 uur

Duur:

anderhalf uur

Consumpties:

drankje hapje

Genodigden:

medewerkers bestuursdienst, collegeleden en externen (bv. oud-collega’s, familie, relaties) in overleg met de teamleider/manager/ directeur

 

Externe vieringen

Externe vieringen vinden binnen de grenzen van de gemeente Noordoostpolder plaats. De locatie wordt in overleg met de direct leidinggevende van betrokkene bepaald.

 

Verantwoordelijkheden bij uitvoering

De teamleider/manager:

Is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van geboorte, huwelijk/geregistreerd partnerschap, datum viering, aanvragen cadeau/bloemen e.d. via de Servicedesk.

Cluster S&O:

Is (inhoudelijk) verantwoordelijk voor het vastleggen van:

• de ruimte (recepties);

 

• de cadeaus;

 

• de receptie;

 

• de afstemming tussen bestuur, team/cluster en de betreffende medewerker en cluster Service voor wat de uitvoering betreft (deze afstemming vindt vooraf plaats).

 

Is verantwoordelijk voor de uitvoering op het gebied van:

• indeling ruimte (binnen gemeentehuis);

 

• catering;

 

• verdere organisatie.

 

Slotbepalingen

 • 1.

  De medewerker bepaalt in overleg met zijn direct leidinggevende op welke wijze het afscheid/jubileum wordt gevierd.

 • 2.

  Op welke wijze er ook aandacht aan het afscheid/jubileum wordt geschonken, het college van burgemeester en wethouders zal, als aanbieder van de faciliteiten, de viering altijd bijwonen, of zich laten vertegenwoordigen.

 • 3.

  Behalve clusters kennen we de afdeling Culturele Zaken en de Griffie, voor deze medewerkers gelden dezelfde richtlijnen.

 • 4.

  Deze richtlijnen treden in werking met ingang van 1 janari 2015.

 • 5.

  Zij kunnen worden aangehaald als “Richtlijnen ten behoeve van jubilea en afscheid e.d. 2015”.

 • 6.

  Hierbij worden de in december 2012 vastgestelde “Richtlijnen ten behoeve van jubilea, afscheid e.d. 2013” ingetrokken.

Emmeloord, 11 november 2014

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,