Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking
CiteertitelSubsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 3 Algemene subsidieverordening Noordoostpolder

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2017nieuwe regeling

17-10-2017

Gemeenteblad 2017, 185129

517180

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder;

 

gelet op artikel 2, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Noordoostpolder;

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking:

 

Artikel 1 Begrip egalisatiereserve

In deze regeling wordt onder egalisatiereserve verstaan de reserve als bedoeld in 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders op grond van artikel 1 van de Algemene subsidieverordening Noordoostpolder.

Artikel 3 Egalisatiereserve

 • 1.

  Het toevoegen van subsidiemiddelen aan een egalisatiereserve uit een batig exploitatiesaldo is slechts mogelijk als de subsidieontvanger de activiteiten waarvoor subsidiemiddelen in enig jaar of tijdvak zijn verstrekt, heeft uitgevoerd.

 • 2.

  Een subsidieontvanger waarbij een functionaris werkzaam is als bedoeld in artikel 8, derde lid onder f van de ASV voegt geen middelen toe aan de egalisatiereserve ook al heeft hij de gesubsidieerde activiteiten uitgevoerd.

Artikel 4 Inrichting van financiële administratie

Een subsidieontvanger die een egalisatiereserve aanhoudt, richt zijn financiële administratie zodanig in dat inzicht in de omvang en toevoeging van subsidiemiddelen verstrekt door de gemeente Noordoostpolder aan die reserve inzichtelijk is.

Artikel 5 Omvang van de egalisatiereserve

Een subsidieontvanger die naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen of weinig risico loopt en een stabiel takenpakket heeft met weinig bedrijfsrisico’s mag een uit subsidiemiddelen opgebouwde egalisatiereserve aanhouden van maximaal 10% van het gemiddeld jaarlijks subsidiebedrag.

Artikel 6 Egalisatiereserve als maatwerk

 • 1.

  Een subsidieontvanger die niet voldoet aan artikel 5 kan eveneens subsidiemiddelen uit een batig exploitatiesaldo aan de egalisatiereserve toevoegen. Daarvoor dient de subsidieontvanger tegelijk met zijn aanvraag tot subsidieverlening een plan in waarin hij de afwijkende omvang voor de egalisatiereserve onderbouwt.

 • 2.

  Bij de beoordeling van het plan betrekken burgemeester en wethouders onder andere:

  • a.

   de vraag of in de voorafgaande jaren de activiteiten uitgevoerd zijn;

  • b.

   de aard van de subsidieontvanger en de omvang van de activiteiten;

  • c.

   de grootte van de bedrijfsrisico’s;

  • d.

   de vraag of er andere financieringsbronnen zijn dan de te verstrekken subsidie.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen bij de beschikking tot subsidieverlening vast wat de omvang van de egalisatiereserve, uitgedrukt in een bedrag of een percentage, van de subsidieontvanger maximaal mag bedragen.

Artikel 7 Uurtarieven

De subsidieontvanger gaat bij de berekening van de uurtarieven uit van een integrale kostprijs, daarbij rekening houdend met de cao-lonen geldend voor de branche van de subsidieaanvrager.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit.

Artikel 9 Bevoorschotting

 • 1.

  In de verleningsbeschikking nemen burgemeester en wethouders eveneens een besluit over het betalen van voorschotten.

 • 2.

  De subsidie wordt in vier kwartalen in vier gelijke termijnen bevoorschot, tenzij omstandigheden een andere bevoorschotting vragen.

 • 3.

  Subsidiebedragen tot € 10.000 worden in één keer bevoorschot.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 november2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking.

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017.

De burgemeester

De secretaris

Toelichting

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt in artikel 4:72 wat een egalisatiereserve is.

 

Artikel 4:72

 • 1.

  Indien dit bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening is bepaald, vormt de ontvanger een egalisatiereserve.

 • 2.

  Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3.

  De egalisatiereserve wordt zo hoog rentend en zo veilig als redelijkerwijs mogelijk is belegd.

 • 4.

  De van de egalisatiereserve genoten rente wordt aan de egalisatiereserve toegevoegd.

 • 5.

  In de gevallen bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, onderdelen c, d en e, is de subsidie-ontvanger ter zake van de egalisatiereserve vergoedingsplichtig naar evenredigheid van de mate waarin de subsidie aan de egalisatiereserve heeft bijgedragen.

 

Het verschil tussen het vastgestelde subsidie en de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend komt ten gunste of ten laste van de egalisatiereserve. De reserve wordt gevormd om tot een gelijkmatige verdeling van lasten te komen. De egalisatiereserve wordt gevormd uit exploitatieoverschotten om eventuele toekomstige tekorten op te vangen.