Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak gemeente Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak gemeente Nunspeet
CiteertitelDeelverordening afkoppelen verhard oppervlak
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpDeelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtreding met terugwerkende kracht per 1 januari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-201701-01-2017Nieuwe regeling

31-03-2017

Gemeenteblad 32 Nunspeet, 31 maart 2017

030223425

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het verminderen van de afvoer van regenwater naar het riool, het zogenoemde afkoppelen van het verhard oppervlak.

gelet op artikel 2, derde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014

Besluiten :

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak gemeente Nunspeet

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Asv: de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2014 of de versie die nadien is vastgesteld;

 • 2.

  Aanvrager: eigenaar, of huurder met toestemming van de eigenaar, van onroerend

goed binnen de gemeente Nunspeet waarop de subsidieaanvraag van toepassing is.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Op grond van deze verordening kan een eenmalige subsidie worden verstrekt voor het afkoppelen van verhard oppervlak dat verbonden is met het onroerend goed binnen de gemeente Nunspeet.

 • 2.

  Alleen aanvragen die door middel van het ‘Aanvraagformulier afkoppelen verhard oppervlak’ zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Artikel 3. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • 2.

  indien en voor zover met het toekennen van de subsidie het subsidieplafond à € 5000,-- wordt overschreden. Bij overschrijding is de volgorde van binnenkomst van de aanvragen bepalend voor de subsidieverlening;

 • 3.

  indien na de werkzaamheden het hemelwater alsnog afvloeit naar het riool of openbaar terrein.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtspersoonlijkheid bezit of aan een natuurlijk persoon, in dien hoedanigheid van eigenaar of huurder van een onroerend goed binnen gemeente Nunspeet.

Artikel 5. Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet zijn ontvangen uiterlijk 3 weken en maximaal 26 weken voor de aanvang van de te subsidiëren activiteit.

 • 2.

  De aanvraag dient te worden voorzien van foto’s van de situatie voor de werkzaamheden. Tevens dient er een beschrijving van de geplande werkzaamheden te worden aangeleverd.

 • 3.

  Na uitvoering dienen er foto’s te worden aangedragen waarop te zien is dat de voorziening blijvend is aangesloten en een foto van de situatie nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Artikel 6. Berekening en uitbetalen van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt € 5,- per m². Hiervoor geldt in afwijking van artikel 10 van de Asv geen minimum subsidiebedrag.

 • 2.

  Bij afkoppelen van daken wordt het volledige oppervlak gehanteerd. Voor overige verharding wordt per situatie gekeken welk percentage meegerekend wordt aan de hand van de effectieve afwatering van de verharding.

 • 3.

  De subsidie wordt uitbetaald binnen 6 weken nadat de verantwoording als bedoeld in artikel 5, lid 3 is ontvangen.

Artikel 7. Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld in de gemeentebegroting door de gemeenteraad. Het is vastgesteld op € 5000,--.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Aanvragen die gelijktijdig worden ontvangen en voor subsidie in aanmerking komen worden naar rato toegekend als het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of meerdere artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 01-01-2017.

Artikel 10. Intrekken oude regeling

De deelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak 2014 vervalt met terugwerkende kracht op 01-01-2017.

Artikel 11. Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening afkoppelen verhard oppervlak.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                        de burgemeester,

 

J.J. Kerkhof                            Dhr. B. van de Weerd