Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Simpelveld, Nuth en Voerendaal houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Kompas gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Simpelveld, Nuth en Voerendaal houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Kompas gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
CiteertitelGemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de gemeenschappelijke regeling Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-201701-01-2021nieuwe regeling

18-04-2017

stcrt-2017-44743

ZK830

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Simpelveld, Nuth en Voerendaal houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Kompas gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  Kompas: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2.

 • b)

  Gemeente(n): de bij de regeling aangesloten gemeenten Simpelveld, Nuth en Voerendaal

 • c)

  Gemeentebesturen: de raden en de colleges van burgemeester en wethouders, ieder voor zover zij bevoegd zijn.

 • d)

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Artikel 2: Openbaar lichaam

 • 1.

  Er is een openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen: Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg.

  Het openbaar lichaam is gevestigd in één van de aangesloten gemeenten.

 • 2.

  Het rechtsgebied van Kompas omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Artikel 3: Bestuursorganen

Kompas kent de volgende bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

HOOFDSTUK 2: BELANG, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 4: Belang

Kompas voert de taken, genoemd onder artikel 5 van deze regeling, uit voor de gemeenten die onder artikel 1 sub b staan vermeld.

Artikel 5: Taken en bevoegdheden

 • 1.

  Ter verwezenlijking van de in artikel 4 genoemde gemeenschappelijke belangen is door de gemeenten aan Kompas opgedragen de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden op grond van en krachtens de na te melden wetten en regelingen.

  • A.

   De Participatiewet, de Invoeringswet Participatiewet en andere sociale zekerheidswetten waarvan de uitvoering aan gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen, voor zover de uitvoering daarvan niet reeds is ondergebracht bij andere organisaties;

  • B.

   De Algemene Bijstandswet (Awb, voor zover nog van toepassing ), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (voor zover nog van toepassing), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet schuldhulpverlening, de Wet inburgering (Wi) en de Wet Participatiebudget;

  • C.

   De uitvoering van de algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen van de genoemde wetten en andere taken op het gebied van sociale zekerheid , voortvloeiende uit gemeentelijke, zowel autonome als in medebewind tot stand gekomen, verordeningen, alsmede beleidsplannen in het kader van het gemeentelijke minimabeleid.

  • D.

   Kompas is bij de uitvoering van deze taken gebonden aan het door de gemeenten ingevolge artikel 20 vastgestelde beleidsplan.

 • 2.

  De taken onder het eerste lid vermeld vormen het basispakket

 • 3.

  De gemeenten kunnen Kompas belasten met de uitvoering van andere taken, waartoe de opdracht door de aangesloten gemeenten mogelijk is.

 • 4.

  Kompas verleent alleen diensten aan gemeenten en andere organisaties buiten het in artikel 2 lid 2 genoemde rechtsgebied als het algemeen bestuur hiermee instemt. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.

 • 5.

  De taken genoemd onder lid 1 worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met het UWV, organisaties van zorginstellingen en instanties die met de uitvoering van sociale zekerheidswetten zijn belast.

 • 6.

  De gemeenten verlenen hun medewerking aan de uitvoering van besluiten die het bestuur van Kompas neemt binnen de aan het bestuur toegekende bevoegdheden.

 • 7.

  Als de gemeente, naar het oordeel van het bestuur, de in lid 6 bedoelde medewerking niet of niet in voldoende mate verleent, kan het bestuur namens of ten laste van de betrokken gemeente een besluit uitvoeren of laten uitvoeren.

 • 8.

  Alvorens over te gaan tot toepassing van lid 7, stelt het bestuur het gemeentebestuur van de betrokken gemeente daarvan in kennis.

 • 9.

  Mocht enige in het eerste lid genoemde wet of regeling op enig moment vervangen worden door een andere, gelijksoortige wet, dan treedt deze in de plaats van de aldaar genoemde wet of regeling. Daartoe is geen wijziging van deze gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

Artikel 6: Overdracht van bevoegdheden

 • 1.

  Voor zover hiervan in deze regeling niet is afgeweken, komen aan de bestuursorganen van Kompas ter uitvoering van de in artikel 5 genoemde taken de bevoegdheden van het dagelijks bestuur in de plaats van het college van burgemeester en wethouders en de voorzitter in de plaats van de burgemeester.

 • 2.

  Waar in deze regeling artikelen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de in artikel 5 genoemde wetten en regelingen of enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in de artikelen voor de Gemeentewet, de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester onderscheidenlijk gelezen, Kompas, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

HOOFDSTUK 3: HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 7: Samenstelling

 • 1.

  Het algemeen bestuur is samengesteld als volgt.

  Van iedere gemeente één collegelid plus twee door de gemeenteraad uit diens midden aan te wijzen leden.

 • 2.

  De raden van de gemeenten beslissen in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van de leden en twee plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.

 • 3.

  De leden van het algemeen bestuur hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 3, zitting gedurende de zittingsduur van de gemeenteraad.

 • 4.

  De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuwe leden door de nieuwe raden van de gemeenten zijn aangewezen.

 • 5.

  Het lid dat ophoudt lid van de raad te zijn, houdt daarmee tevens op lid te zijn van het algemeen bestuur.

 • 6.

  Het lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het algemeen bestuur wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens of wier plaats dit lid is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

 • 7.

  De leden van het algemeen bestuur die tussentijds ontslag nemen, stellen de voorzitter van het algemeen bestuur alsmede de raad die hen heeft aangewezen hiervan op de hoogte. Het ontslag is onherroepelijk. Leden van het algemeen bestuur die ontslag hebben genomen, behouden hun lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.

 • 8.

  De aanwijzing voor de vervulling van plaatsen die zijn opengevallen, vindt in de eerstkomende vergadering plaats van de raad die het aangaat.

Artikel 8: Werkwijze

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten, maar minimaal twee keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste eenvijfde deel van de leden van het algemeen bestuur zulks verzoekt (onder schriftelijke opgave van de redenen). In het laatste geval vindt de vergadering binnen twee weken plaats.

 • 3.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

 • 4.

  Tegelijkertijd met de oproep brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen – met uitzondering van de in Gemeentewet artikel 25, tweede lid, (stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd), bedoelde stukken – worden tegelijkertijd met de oproep en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd. (Art 19 Gemeentewet en art 22 Wet gemeenschappelijke regelingen).

 • 5.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 6.

  De deuren worden gesloten wanneer een vijfde deel van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 7.

  Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.

 • 8.

  Uit de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen in artikel 20 (quorum voor opening van vergadering), artikel 22 (onschendbaarheid, verschoningsrecht), artikel 26 (handhaving orde vergadering), artikel 28 (niet-deelname aan de stemming), artikel 29 (quorum voor geldige stemming), artikel 30 (totstandkoming besluit), artikel 31 (geheime stembriefjes), artikel 32 (overige stemmingen) en artikel 33 (ambtelijke bijstand leden van het bestuur).

Artikel 9: Taak

Naast hetgeen overigens in deze regeling daaromtrent is bepaald, is de taak van het algemeen bestuur:

 • 1.

  Het uitvoeren van de verordeningen die op grond van de in artikel 5, eerste en derde lid, genoemde wetten en regelgeving door de deelnemende gemeenteraden zijn vastgesteld, voor zover die uitvoering niet is opgedragen aan het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Het vaststellen van beleidsvoorstellen en concept verordeningen die aan de gemeenten worden voorgelegd ter besluitvorming;

 • 3.

  Het vaststellen van het beleidsverslag en jaarrekening conform artikel 20 lid 5 respectievelijk artikel 24;

 • 4.

  Het vaststellen van de begroting conform artikel 22.

Artikel 10: Besloten vergadering

 • 1.

  Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur over de geheimhouding van de inhoud van stukken is het bepaalde in art. 23 lid 1 tot en met 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.

 • 2.

  In een besloten vergadering van het algemeen bestuur worden geen besluiten genomen over het beleidsplan, de begroting, de rekening en het liquidatieplan.

HOOFDSTUK 4: HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 11: Samenstelling

 • 1.

  Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het Algemeen Bestuur.

 • 2.

  De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun functie uit met ingang van de eerste vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling.

 • 3.

  De leden van het dagelijks bestuur treden, onverminderd het bepaalde in artikel 16 vierde lid, af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen bestuur. Ze houden hun lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.

 • 4.

  Degene die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid te zijn van het dagelijks bestuur.

Artikel 12: Werkwijze

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van het dagelijks bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van redenen. De vergadering vindt plaats binnen twee weken nadat het verzoek is ingekomen.

 • 2.

  Voor zover deze regeling niet anders bepaalt, kan het dagelijks bestuur zijn werkzaamheden verdelen over zijn leden. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten daarover mee aan het algemeen bestuur.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen vaststellen, dat aan het algemeen bestuur ter kennisneming wordt overgelegd.

Artikel 13: Taak

De taak van het dagelijks bestuur is in ieder geval:

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van Kompas te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;

 • 2.

  Het uitvoeren van alle taken en bevoegdheden op grond van de in artikel 5, eerste en derde lid, genoemde wetten en regelgeving aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten toekomen;

 • 3.

  Het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en ter beslissing moet worden voorgelegd;

 • 4.

  Het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

 • 5.

  Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van Kompas, met uitzondering van hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 31a, Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • 6.

  Het besluiten namens Kompas, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

 • 7.

  Het, alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, nemen van alle conservatoire maatregelen en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;

 • 8.

  Het vertegenwoordigen van Kompas binnen regionaal bestuurlijk overleg;

 • 9.

  Het behartigen van de belangen van Kompas bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen waarmee het contact voor Kompas van belang is.

HOOFDSTUK 5: DE VOORZITTER

Artikel 14: Taak

 • 1.

  De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen.

 • 2.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een lid van het dagelijks bestuur, aan te wijzen door het dagelijks bestuur.

 • 4.

  De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 5.

  De voorzitter vertegenwoordigt Kompas in en buiten rechte. De voorzitter kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door deze aan te wijzen gemachtigde.

HOOFDSTUK 6: DE DIRECTEUR

Artikel 15: Taak

 • 1.

  De bestuursorganen van Kompas worden bijgestaan door een directeur, aan wie in het dagelijks bestuur een adviserende stem toekomt. De directeur heeft in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur de functie van secretaris.

 • 2.

  De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen bestuur.

 • 3.

  De directeur is belast met de dagelijkse leiding van Kompas.

 • 4.

  De directeur ondertekent als secretaris mede alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

 • 5.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een directiestatuut, dan wel in mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en/of de voorzitter respectievelijk het dagelijks bestuur.

 • 6.

  De directeur is verantwoording schuldig aan het dagelijks bestuur.

HOOFDSTUK 7: INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG

Artikel 16: Dagelijks bestuur

 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

 • 2.

  Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

 • 3.

  Zij geven tezamen, dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoeken, alle gevraagde inlichtingen.

 • 4.

  Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, als dit lid niet meer het vertrouwen van het algemeen bestuur bezit.

Artikel 17: Informatieverstrekking door het algemeen en dagelijks bestuur

Het algemeen en het dagelijks bestuur geven, met toepassing van de in artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, op de in de gemeente gebruikelijke wijze aan de raden en aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten gevraagd en ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

Artikel 18: Informatie- en verantwoordingsplicht door individuele leden van het algemeen bestuur

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur verschaft de raad, waarbinnen dit lid zitting heeft, alle inlichtingen die door de raad of door een of meer leden van de raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad aangegeven wijze.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad waarbinnen dit lid zitting heeft, verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad aangegeven wijze.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad waarbinnen dit lid zitting heeft worden ontslagen, indien dit lid niet meer het vertrouwen van de raad bezit.

HOOFDSTUK 8: HET PERSONEEL

Artikel 19: Personeel

 • 1.

  Behoudens de directeur kan het dagelijks bestuur personeel aanstellen, schorsen en ontslaan.

 • 2.

  Op het personeel toepasselijke verordening houdende de rechtspositie omvat inhoud en strekking van de CAR/UWO, waartoe het dagelijks bestuur in een overeenkomst, houdende aansluiting bij het Landelijk Overleg Gemeenteambtenaren (LOGA) sluit.

 • 3.

  Op het bij Kompas in dienst zijnde personeel is, voor zover zij daartoe strekken, het sociaal statuut en de overgangsregeling van toepassing, zoals deze voor Kompas met vertegenwoordigers van vakorganisaties in het kader van de totstandkoming van Kompas zijn overeengekomen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur kan, naast de in lid 2 vastgestelde voorwaarden, voor zover daarmee niet in strijd, nadere arbeidsvoorwaarden dan wel uitvoeringsregelingen vaststellen.

HOOFDSTUK 9: HET BELEIDSPLAN EN HET BELEIDSVERSLAG

Artikel 20: Beleidsplan en beleidsverslag

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bereidt jaarlijks een beleidsplan voor en legt het beleidsplan ter vaststelling voor aan de raden van de gemeenten. In het beleidsplan staat welk beleid voor de gemeenten wordt uitgevoerd.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stelt op basis van het beleidsplan het bedrijfsplan van Kompas op.

 • 3.

  Als de raad van een gemeente, ten aanzien van een bepaald onderwerp, een eigen beleid wenst uit te voeren dat afwijkt van het gemeenschappelijke beleid, wordt ook het afwijkende beleidsstandpunt van deze gemeente in het bedrijfsplan opgenomen en door Kompas uitgevoerd. Voor de financiële gevolgen van dit lid is artikel 23 lid 8 onder b van toepassing.

 • 4.

  Met verwijzing naar artikel 22 en 23 wordt het beleidsplan tegelijk met de begroting van Kompas ingediend.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur bereidt jaarlijks een beleidsverslag voor. Het beleidsverslag wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden.

HOOFDSTUK 10: FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 21: Financieel beheer en de boekhouding

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt, met overeenkomstige toepassing van artikel 213 Gemeentewet, een verordening vast voor het financiële en administratieve beheer van Kompas.

 • 2.

  De door het rijk verstrekte uitkeringen in het kader van de Participatiewet en andere fondsen en doeluitkeringen die door het rijk aan de gemeenten zijn verstrekt, bedoeld voor de uitvoering van taken waarmee Kompas is belast, worden door Kompas beheerd.

Artikel 22: Begrotings procedure

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 april een ontwerpbegroting van Kompas voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een toelichting, toe aan de raden van de gemeenten.

 • 2.

  De ontwerpbegroting wordt voor een ieder ter inzage gelegd en is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Het bepaalde in artikel 190 lid 2 en 3 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending van de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de gevoelens van de raden zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting vast uiterlijk 1 juli van het jaar voorafgaande aan het jaar, waarvoor de begroting moet dienen.

 • 5.

  Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de gemeenten.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur zendt de begroting terstond na de vaststelling aan Gedeputeerde Staten.

 • 7.

  De in dit artikel geregelde procedure is van overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten

 • 1.

  In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor de uitvoering van de taken van Kompas. Op de gemeentelijke bijdrage wordt de vergoeding voor verleende diensten van de gemeente aan Kompas in mindering gebracht.

 • 2.

  De verdeling van de totale bedrijfsvoeringkosten gebeurt door het gemiddeld aantal klanten gedurende het kalenderjaar aan het eind van de maand te salderen en te delen door twaalf.

 • 3.

  De totale bedrijfsvoeringkosten van het apparaat voor het basispakket als bedoeld onder artikel 5 lid 1 worden door Kompas aan de deelnemende gemeenten toegerekend en verdeeld als omschreven in het tweede lid. Hiertoe behoren:

  • a.

   Kosten van het personeel dat is belast met de uitvoering van de taken, waaronder kosten van bijzonder onderzoek (sociale recherche) niet zijnde kosten van het ondersteunend personeel en niet zijnde kortingen op vergoedingen van het rijk die op grond van een maatregel aan een gemeente zijn opgelegd.

  • b.

   Kosten van huisvesting, automatisering, het ondersteunend personeel en overige indirecte kosten.

 • 4.

  De kosten van verstrekte uitkeringen en voorzieningen worden toegerekend naar gemeenten op basis van de feitelijke uitgaven per gemeente.

 • 5.

  Alle betalingen van het rijk aan de gemeenten voor de bij de gemeenten in rekening gebrachte kosten als bedoeld in lid 3, worden direct na ontvangst door de gemeente aan Kompas overgemaakt.

 • 6.

  Na afloop van elk kalenderjaar en in ieder geval vóór 1 juli volgend op het afgesloten kalenderjaar, vindt tussen Kompas en de gemeenten een definitieve afrekening plaats.

 • 7.

  De rijksbijdrage ontvangen op grond van artikel 5 lid 1 wordt fictief naar elke gemeente toegerekend door het procentueel met elkaar in verband brengen van de kosten van verstrekte uitkeringen en voorzieningen van het basispakket. De bijdrage van de gemeente voor het basispakket komt tot uitdrukking in het saldo van de kosten van verstrekte uitkeringen en voorzieningen en het fictief budget.

 • 8.

  Verder zal Kompas de volgende kosten rechtstreeks toerekenen aan die gemeente(n) waarvoor zij zijn gemaakt:

  • a.

   De toegerekende kosten voor de uitvoering van de optionele producten als bedoeld in art. 5 lid 3, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen, worden in rekening gebracht bij de afnemende gemeente(n) op basis van het percentueel aandeel in de geleverde inspanning.

  • b.

   Alle extra uitvoeringskosten van Kompas die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid dat afwijkt van het beleid dat is beschreven in het beleidsplan.

  • c.

   Alle extra kosten van Kompas die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5 lid 1, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling.

Artikel 24: Jaarrekening

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende bescheiden, jaarlijks vóór 1 april ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan, onder gelijktijdige toezending aan de besturen van de gemeenten. De rekening moet zijn vergezeld van een verslag van het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de jaarrekening ingesteld door de overeenkomstig art. 213 van de Gemeentewet aangewezen deskundigen en van hetgeen het dagelijks bestuur voor zijn verantwoordingstaak verder dienstig acht.

 • 2.

  Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening en stelt haar vast uiterlijk 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 3.

  Zij wordt binnen twee weken met alle bijbehorende stukken aan Gedeputeerde Staten gezonden.

 • 4.

  Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

 • 5.

  In de rekening wordt voor elk der gemeenten het bedrag opgenomen dat voor rekening van de desbetreffende gemeente komt, onder verrekening van vergoedingen voor diensten die de gemeente aan Kompas heeft geleverd.

Artikel 25: Liquiditeit

 • 1.

  De gemeenten zullen er steeds voor zorg dragen dat Kompas te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

 • 2.

  Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een gemeente weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld mededeling aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van art. 194 en 195 Gemeentewet.

HOOFDSTUK 11: VERGOEDINGEN

Artikel 26: Vergoedingen

Reis- en verblijfskosten gemaakt als bestuurslid van Kompas, worden vergoed door de gemeente die het lid vertegenwoordigt, op basis van de reis- en verblijfskostenregeling van toepassing in die gemeente.

HOOFDSTUK 12: HET ARCHIEF

Artikel 27: Archief

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam, overeenkomstig een door het algemeen bestuur, met inachtneming van artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling (Archiefverordening), die aan gedeputeerde staten wordt meegedeeld.

 • 2.

  Voor de door deelnemende gemeenten gemandateerde taken berust de zorg voor de desbetreffende archiefbescheiden bij deze gemeenten.

 • 3.

  Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling Kompas wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4, eerste lid, van de Archiefwet 1995.

 • 4.

  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen is aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Nuth.

 • 5.

  De archivaris van de gemeente Nuth is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze bescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. De directeur van Kompas is belast met het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

HOOFDSTUK 13: TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, GESCHILLEN EN OPHEFFING

Artikel 28: Toetreding, uittreding

 • 1.

  Het bestuur van de gemeente die wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur.

 • 2.

  Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in lid 1 binnen drie maanden door aan de besturen van de deelnemende gemeenten onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding en de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden.

 • 3.

  Toetreding vindt plaats indien de raden van de meerderheid der deelnemende gemeenten daarmee instemmen.

 • 4.

  Het bestuur van een deelnemende gemeente kan tot uittreding besluiten.

 • 5.

  Van het besluit als bedoeld in het voorgaande lid wordt uiterlijk drie kalendermaanden vóór het einde van het kalenderjaar kennisgegeven aan het algemeen bestuur.

 • 6.

  De uittreding vindt niet eerder plaats dan tegen 1 januari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het algemeen bestuur van het besluit genoemd in lid 4 en 5 in kennis is gesteld.

 • 7.

  De financiële schade die door de uittreding aan Kompas is toegebracht wordt, inclusief de hierdoor ontstane financiële personele gevolgen, aan de uittredende gemeente in rekening gebracht.

 • 8.

  Voor de vaststelling van de financiële schade als bedoeld in lid 7 wordt door Kompas en de uittredende gemeente gezamenlijk advies gevraagd aan een onafhankelijke externe deskundige. Het advies van deze deskundige is voor partijen bindend. De kosten voor het inschakelen van de deskundige zijn voor rekening van de uittredende gemeente.

Artikel 29: Wijziging

 • 1.

  Zowel het dagelijks bestuur als de raden van de gemeenten kunnen aan het algemeen bestuur voorstellen doen tot wijziging van de regeling.

 • 2.

  Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde voorstel ter besluitvorming toekomen aan de colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten.

 • 3.

  Een wijziging komt tot stand wanneer de colleges en tweederde van de raden van de gemeenten zich daarvoor hebben verklaard.

 • 4.

  De wijziging gaat in op de dag volgende op de dag waarop is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen .

Artikel 30: Liquidatie

 • 1.

  De regeling wordt opgeheven wanneer tweederde van de raden daartoe besluit.

 • 2.

  De opheffing gaat niet eerder in dan op de dag volgende op die waarop is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Tevens wordt het besluit tot opheffing ingeschreven bij het handelsregister van de kamer van koophandel.

 • 3.

  In verband met het voorgenomen opheffingsbesluit stelt het algemeen bestuur , de raden gehoord, het liquidatieplan vast.

 • 4.

  Het liquidatieplan voorziet onder meer in de verplichting van de gemeenten om alle rechten en verplichtingen, als gevolg van de opheffing van de regeling, op zich te nemen in een verhouding als in het plan vastgestelde wijze.

 • 5.

  Het liquidatieplan voorziet voorts in de gevolgen die het plan heeft voor het personeel in dienst bij Kompas en het archief.

 • 6.

  Het liquidatieplan wordt na vaststelling door de gemeente van vestiging gezonden aan Gedeputeerde Staten.

 • 7.

  Indien daartoe in het liquidatieplan geen andere regeling is opgenomen, is het dagelijks bestuur belast met de uitvoering van de liquidatie.

 • 8.

  De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

 • 9.

  Van de feitelijke opheffing doet de gemeente van vestiging mededeling aan Gedeputeerde Staten. Tevens wordt de voltooiing van de liquidatie ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel.

HOOFDSTUK 14: SLOTBEPALINGEN

Artikel 31: Inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  De gemeente van vestiging draagt zorg voor de in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regeling genoemde toezending van de regeling, alsmede voor depot en inschrijving van de regeling in het handelsregister bij de kamer van koophandel.

 • 3.

  Gelijktijdig aan de inwerkingtreding van deze regeling op 1 januari 2017 wordt de tot op dat moment geldende gemeenschappelijke regeling Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg, ingetrokken.

Artikel 32: Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 33: Titel

De regeling kan worden aangehaald als de gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg.

Artikel 34: Onvoorziene effecten

Kennelijke onbillijkheden die uit de toepassing van deze regeling voortvloeien, worden ter bespreking voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, d.d. ……………

, burgemeester.

, secretaris.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Nuth, d.d.

,burgemeester.

, secretaris.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Voerendaal d.d.

, burgemeester.

, secretaris.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Simpelveld d.d.

, voorzitter.

, griffier.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Nuth d.d.

, voorzitter.

, griffier.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Voerendaal d.d.

, voorzitter.

, griffier.