Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Regels grafbedekkingen gemeente Oldambt 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels grafbedekkingen gemeente Oldambt 2011
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 19, derde lid Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Oldambt 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2011-

30-11-2010

Streekblad

vernieuwde regelgeving
01-01-2010-

05-01-2010

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels grafbedekkingen gemeente Oldambt 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;gelet op artikel 19, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Oldambt 2011;besluit:vast te stellen de volgende:nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Oldambt 2011,luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:1. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;2. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;3. grafbeplanting: winterharde beplanting.4. algemeen gedenkteken bij strooiveld: gedenkteken bij het strooiveld voor het aanbrengen van naamplaatjes.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken en/of grafbedekking behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;d. de teksten en evt. figuratie(s), alsmede de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop. 

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Gedenkteken

 • 1

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, glas, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2

  Op een enkel graf of een etagegraf mag een gedenkteken maximaal 100 cm breed en 200 cm lang zijn, met dien verstande dat de lengte en de breedte van het gedenkteken die van het graf in geen geval mogen overschrijden. De maximale hoogte van het gedenkteken is 125 cm.

 • 3

  Op een dubbelgraf mag een gedenkteken maximaal 200 cm breed en 200 cm lang zijn, met dien verstande dat de lengte en de breedte van het gedenkteken die van het graf in geen geval mogen overschrijden. De maximale hoogte van het gedenkteken is 125 cm.

 • 4

  Op een kindergraf mag een gedenkteken maximaal 70 cm breed en 120 cm lang zijn, met dien verstande dat de lengte en de breedte van het gedenkteken die van het graf in geen geval mogen overschrijden. De maximale hoogte van het gedenkteken is 100 cm.

 • 5

  Op een urnengraf mag een gedenkteken maximaal 50 cm breed en 50 cm lang zijn. De maximale hoogte van het gedenkteken is 60 cm. Op de begraafplaats Acacialaan in Winschoten mag, voorzover de situatie dit nog toelaat, om het urnengraf een omranding geplaatst worden. De maximale afmetingen hiervan zijn 75 cm breed en 100 cm lang.

 • 6

  Op een algemeen babygraf mag een gedenkteken maximaal 30 cm breed en 40 cm lang zijn. De maximale hoogte van het gedenkteken is 50 cm.

 • 7

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 8

  Een gedenkteken moet voldoende gefundeerd zijn vanaf de vaste ondergrond, zodat het niet kan verzakken. Dit kan door middel van minimaal 4 palen van beton, kunststof of staal vanaf het vaste.

 • 9

  Op de begraafplaats Acacialaan te Winschoten mogen geen hekwerken op de graven geplaatst worden.

 • 10

  De afmeting en uitvoering van een gedenkteken moeten passen in het historisch ontstane beeld van de begraafplaats, dit ter beoordeling van het college.

Artikel 5 Naamplaatjes op algemeen gedenkteken

 • 1

  Op de begraafplaatsen in Bad Nieuweschans, Finsterwolde en Beerta is het mogelijk door de beheerder een naamplaatje te laten plaatsen op een algemeen gedenkteken bij het strooiveld voor een periode van twintig jaar. 

 • 2

  Deze plaatjes worden voorzien van de naam, geboortedatum en overlijdendatum van de overledene.

Artikel 6 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 7 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf geldende maximale afmetingen niet overschrijden of moeten door snoeien binnen deze afmetingen worden gehouden.

Artikel 8 Losse attributen

 • 1

  Losse attributen die op de graven geplaatst worden mogen de voor het graf geldende maximale afmetingen niet overschrijden.

 • 2

  Attributen, die buiten bovengenoemde ruimte geplaatst worden, kunnen van gemeentewege worden verwijderd, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor verwaarloosde of kapotte attributen.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1

  Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na bekendmaking daarvan.

 • 2

  De geldende “regels grafbedekking gemeente Oldambt”, vastgesteld bij besluit van 5 januari 2010, worden per die datum ingetrokken.

 • 3

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen gemeente Oldambt 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt van 30 november 2010.De secretaris, De burgemeester.H.J.J. Groothuis. P. Smit.