Regelingen van Gemeente Olst-Wijhe

RegelingDatum inwerkingtreding
Verordening binnentreden ter uitvoering van een noodverordening4/20/2001
Verordening brandveiligheid en hulpverlening Olst-Wijhe9/1/2007
Drank- en horecaverordening Olst-Wijhe 200212/13/2002
Reglement burgerlijke stand9/1/2002
Exploitatieverordening gemeente Olst-Wijhe5/12/2006
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Olst-Wijhe12/19/2008
Verordening VROM starterslening5/1/2008
Algemene inspraakverordening gemeente Olst-Wijhe9/17/2004
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Olst-Wijhe2/9/2001
Archiefverordening gemeente Olst-Wijhe 200812/19/2008
Bezoldigingsverordening gemeente Olst-Wijhe11/7/2003
Klachtenregeling gemeente Olst-Wijhe2/1/2008
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie1/1/2006
Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 6/1/2007
Verordening programmaraad CasTel Zuid7/5/2002
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Olst-Wijhe 20031/10/2003
Afstemmingsverordening gemeente Olst-Wijhe 20052/2/2012
Afstemmingsverordening gemeente Olst-Wijhe 20051/1/2005
Verordening Adviesraad Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Sallcon7/11/2008
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Sallcon7/11/2008
Verordening winkeltijden Olst-Wijhe 9/20/2002
Marktverordening gemeente Olst-Wijhe12/26/2008
Telecommunicatieverordening gemeente Olst-Wijhe12/11/2009
Verordening baatbelasting riolering, cluster SV21/1/2005
Verordening baatbelasting riolering, cluster G11/1/2005
Verordening baatbelasting riolering, cluster G21/1/2005
Verordening baatbelasting riolering, cluster SV11/1/2005
Verordening baatbelasting riolering, cluster waterwingebied Boerhaar/Raalterweg1/1/2005
Destructieverordening6/7/2002
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe 200512/24/2009
Verordening Wet kinderopvang gemeente Olst-Wijhe2/12/2005
Brandbeveiligingsverordening gemeente Olst-Wijhe10/27/2009
Raadsbesluit tijdelijke regels Wet investeren in jongeren gemeente Olst-Wijhe12/4/2009
Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Olst-Wijhe2/2/2012
Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Olst-Wijhe12/4/2009
Instructie voor de griffier van de gemeente Olst-Wijhe12/24/2009
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe4/16/2010
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Olst-Wijhe11/15/2003
Reglement van orde voor het college van burgemeester en wethouders1/15/2001
Monumentenverordening Olst-Wijhe4/10/2010
Delegatiebesluit7/1/2008
Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers1/1/2005
Verordening Wet inburgering gemeente Olst-Wijhe7/20/2007
Verordening plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Sallcon7/11/2008
Financiele verordening gemeente Olst-Wijhe 200710/5/2007
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Olst-Wijhe4/18/2014
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Olst-Wijhe5/21/2010
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Olst-Wijhe5/21/2010
Algemene subsidieverordening gemeente Olst-Wijhe6/25/2010
Reglement van orde rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe10/20/2006
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Olst-Wijhe5/21/2010
Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Olst-Wijhe2/2/2012
Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe1/1/2000
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 201011/13/2009
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 201011/13/2009
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 201011/13/2009
Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 201011/13/2009
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 201011/13/2009
Verordening rioolheffing 201011/13/2008
Verordening toeristenbelasting 201011/13/2009
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Wijhe 20102/26/2010
Verordening leerlingenvervoer gemeente Olst-Wijhe7/10/2009
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Olst-Wijhe5/21/2010
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Olst-Wijhe7/2/2010
Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren7/2/2010
Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren7/2/2010
Verordening Handhaving inkomensvoorzieningen gemeente Olst-Wijhe7/2/2010
Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente Olst-Wijhe7/2/2010
Verordening klantenparticipatie WWB en WIJ gemeente Olst-Wijhe7/2/2010
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe9/1/2007
Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Olst-Wijhe1/1/2006
Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 201011/13/2009
Verordening baatbelasting riolering, cluster G31/1/2006
Verordening baatbelasting riolering, cluster G41/1/2006
Verordening baatbelasting riolering, cluster SV31/1/2006
Verordening baatbelasting riolering, cluster SV4-Marle1/1/2006
Verordening baatbelasting riolering, cluster SV4-Olst1/1/2006
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201012/24/2009
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201012/24/2009
Verordening op de heffing en invordering van leges 201012/24/2009
Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges 2010 12/24/2009
Verordening Inrichting Anti-discriminatievoorziening gemeente Olst-Wijhe2/26/2010
Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieen van afvalstoffen, de al dan niet afzonderlijke inzameling van afvalstoffen en de met deze activiteiten verband houdende bescherming van het milieu3/1/2012
Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieen van afvalstoffen, de al dan niet afzonderlijke inzameling van afvalstoffen en de met deze activiteiten verband houdende bescherming van het milieu12/24/2009
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Olst-Wijhe6/29/2001
Verordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Olst-Wijhe3/1/2010
Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe 200910/1/2010
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Olst-Wijhe10/1/2010
Brandbeveiligingsverordening gemeente Olst-Wijhe10/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van leges 201112/17/2010
Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 12/17/2010
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201112/10/2010
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201112/10/2010
Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 201112/10/2010
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 201112/10/2010
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 201112/10/2010
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGRECHTEN 201112/10/2010
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Wijhe 201112/10/2010
Verordening onroerendezaakbelastingen 201012/24/2009
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 201112/10/2010
VERORDENING TOERISTENBELASTING 201112/10/2010
Verordening onroerende-zaakbelastingen 201112/24/2010
Verordening rioolheffing 201112/24/2010
TARIEVENTABEL behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 201211/17/2011
TARIEVENTABEL behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 201112/10/2010
Wegsleepverordening gemeente Olst-Wijhe5/21/2010
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Olst-Wijhe1/28/2011
Verordening starterslening 20112/1/2011
Beleidsregels voor de aankondiging van evenementen en andere activiteiten4/13/2007
Beleidsregels voor het verbranden van afvalstoffen10/5/2007
Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe 20117/15/2011
Instructie voor de gemeentesecretaris7/15/2011
Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Olst-Wijhe7/2/2010
Beleid uitgifte bedrijventerrein3/5/2010
Beleidsnotitie bijzondere begraafplaatsen1/9/2004
Beleidsnotitie plaatsing GSM-antennes3/21/2003
Beleidsregel proceskostenvergoeding en wegingsfactoren in bezwaar- en beroepsfase2/25/2011
Beleidsregels ontwikkeling brede scholen7/3/2009
Nuloptiebeleid coffeeshops6/15/2007
Beleidsregels voor het verbanden van afvalstoffen10/5/2007
Beleidsnotitie Beroepen en bedrijfsmatige activiteiten aan huis4/18/2003
Beleidsregels uitvoering Marktverordening gemeente Olst-Wijhe12/27/2008
Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen10/5/2007
Verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 201211/17/2011
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 201211/17/2011
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 201211/17/2011
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 201211/17/2011
Verordening toeristenbelasting 201211/17/2011
Verordening rioolheffing 201211/17/2011
Verordening op de heffing en de invordering van leges 201211/17/2011
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 20124/1/2012
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 20122/2/2012
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 201211/17/2011
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting centrum Wijhe 201211/17/2011
Beleidsregels subsidieverstrekking 201212/22/2011
Verordening Wmo Olst-Wijhe1/1/2012
Klachtenregeling gemeente Olst-Wijhe12/29/2011
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 201212/29/2011
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 201212/28/2011
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201212/29/2011
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201212/29/2011
Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Olst-Wijhe12/8/2011
Verordening Starterslening 20122/9/2012
Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Olst-Wijhe 20052/2/2012
Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Olst-Wijhe 200510/1/2005
Brandbeveiligingsverordening gemeente Olst-Wijhe 20124/1/2012
Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Olst-Wijhe3/29/2012
Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe 20126/26/2015
Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe 20124/1/2012
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Olst-Wijhe 20128/1/2012
Verordening Gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens gemeente Olst-Wijhe (verordening BRP)5/31/2012
Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Olst-Wijhe7/5/2012
Delegatiebesluit Olst-Wijhe3/10/2017
Delegatiebesluit Olst-Wijhe3/11/2015
Delegatiebesluit10/1/2010
Nadere regels Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Olst-Wijhe 201010/22/2010
Besluit maatschappelijke ondersteuning Olst-Wijhe 20127/1/2012
Treasurystatuut Olst-Wijhe 20071/1/2007
Beleidsregels Wmo 2012 Olst-Wijhe7/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Wijhe 201311/15/2012
Verordening op de heffing en de invordering van een toeristenbelasting 201311/15/2012
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201311/15/2012
Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201311/15/2012
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 201311/15/2012
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 201311/15/2012
VERORDENING HONDENBELASTING 201311/15/2012
Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden gemeente Olst-Wijhe12/1/2012
Verordening voorzieningen Wmo Olst-Wijhe1/1/2013
Percentageregeling voor de toepassing van beeldende kunst in Olst-Wijhe1/1/2007
Beleidsregels nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing van sportaccommodaties7/3/2009
Beleidsregels nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing van sociaal culturele accommodaties 8/14/2009
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 201312/28/2012
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 201312/28/2012
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGRECHTEN 201312/28/2012
TARIEVENTABEL behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 201312/28/2012
Verordening op de vertrouwenscommissie Olst-Wijhe12/28/2012
BEZOLDIGINGSVERORDENING GEMEENTE OLST-WIJHE 20129/20/2012
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 201312/28/2012
Tarieventabel behorende bij de legesverordening 201312/28/2012
VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 201311/15/2012
Beleidsregels Verhaal WWB1/1/2010
Beleidslijn premiebeleid 2008 e.v.6/6/2008
Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Reductieregeling gemeente Olst-Wijhe 1/24/2013
Beleidsregels subsidie 201312/6/2012
Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen2/14/2013
Beleidsregel herstel vormverzuim pro forma en ambtshalve bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingaanslagen en waardebeschikkingen ingevolge de Wet waardering onroerende zaken, die niet voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht aan een bezwaarschrift stelt.2/14/2014
Beleidsregels kinderopvang gemeente Olst-Wijhe3/21/2013
Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Olst-Wijhe7/5/2012
Standplaatsvergunningenbeleid gemeente Olst-Wijhe1/15/2010
Geluidbeleid bij horeca en evenementen gemeente Olst-Wijhe4/6/2007
Beleidsregel aanpak overlast Olst-Wijhe6/13/2013
Beleidsregel kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties1/24/2013
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Olst-Wijhe5/23/2013
Verordening handhaving inkomensvoorzieningen gemeente Olst-Wijhe5/23/2013
Verordening klantenparticipatie inkomensvoorzieningen gemeente Olst-Wijhe5/23/2013
Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Olst-Wijhe5/23/2013
Beleidsregels voor de toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening voor de gemeente Olst-Wijhl2/5/2010
Nadere regels bij berekening van bouwkosten gemeente Olst-Wijhe1/8/2010
Beleidsregel gemeente Olst-Wijhe ten aanzien van de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)1/22/2010
ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING gemeente Olst-Wijhe5/23/2013
Verordening werkgeverscommissie griffie Olst-Wijhe7/4/2013
Instructie voor de griffier van de gemeente Olst-Wijhe7/4/2013
Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid WWB, IOAW en IOAZ gemeente Olst-Wijhe8/8/2013
Beleidsregels incidentele cultuursubsidies8/8/2013
Beleidsregels Terugvordering inkomensvoorzieningen gemeente Olst-Wijhe9/19/2013
Beleidsregels krediethypotheek WWB gemeente Olst-Wijhe9/19/2013
Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe11/5/2015
Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe12/19/2014
Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe9/19/2013
Beleidsregels subsidieverstrekking 201410/17/2013
Beleidsregels subsidieverstrekking 20149/19/2013
Verordening leerlingenvervoer gemeente Olst-Wijhe10/3/2013
Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 201411/21/2013
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 201411/21/2013
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Wijhe 201411/21/2013
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 201411/21/2013
Verordening op de heffing en de invordering van leges 201411/21/2013
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 201411/21/2013
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 201411/21/2013
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201412/26/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 201412/25/2013
Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Reductieregeling gemeente Olst-Wijhe1/1/2014
Algemene Plaatselijke Verordening Olst-Wijhe1/1/2014
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Olst-Wijhe1/23/2014
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN EN DIENSTEN GEMEENTEN DEVENTER, OLST-WIJHE EN RAALTE1/23/2014
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 20141/25/2014
Verordening op de heffing en invordering van Onroerende zaakbelastingen 20141/25/2014
Financieel besluit Wmo Olst-Wijhe1/1/2014
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeente Olst-Wijhe2/14/2014
Reglement elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Olst-Wijhe2/20/2014
Reglement commissie Van werk naar werk gemeente Olst-Wijhe2/20/2014
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe7/18/2015
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe2/27/2014
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014.2 2/28/2014
Nadere regels standplaatsen gemeente Olst-Wijhe7/8/2015
Nadere regels standplaatsen gemeente Olst-Wijhe3/20/2014
Reglement basisregistratie personen van de gemeente Olst-Wijhe5/8/2014
Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe4/10/2014
Verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven6/7/2014
Verordening leerlingenvervoer gemeente Olst-Wijhe 20148/1/2014
Regeling beheer en toezicht basisregistratie persone gemeente Olst-Wijhe7/16/2014
Beleidsregels subsidieverstrekking 20169/1/2015
Beleidsregels subsidieverstrekking 20159/6/2014
Klachtenregeling gemeente Olst-Wijhe10/18/2014
Beleidsregels Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014 Olst-Wijhe11/8/2014
Verordening jeugdhulp gemeente Olst-Wijhe 201512/15/2015
Verordening WMO gemeente Olst-Wijhe 201512/15/2015
Verordening WMO gemeente Olst-Wijhe 20151/1/2015
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Olst-Wijhe1/1/2015
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 201511/20/2014
Verordening op de heffing en de invordering van Hondenbelasting 201511/20/2014
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015)11/20/2014
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Wijhe 201511/20/2014
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 201511/20/2014
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 201511/20/2014
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 201511/27/2014
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201512/19/2015
Tarieventabel behorende bij de legesverordening 20156/3/2015
Tarieventabel behorende bij de legesverordening 20151/24/2015
Tarieventabel behorende bij de legesverordening 201512/24/2014
Tarieventabel behorende bij de legesverordening 201512/24/2014
Tarieventabel behorende bij de legesverordening 201511/20/2014
Verordening winkeltijden Olst-Wijhe11/21/2014
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Olst-Wijhe 201411/27/2014
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe 201411/4/2016
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe 201412/4/2014
Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bibob Gemeente Olst-Wijhe9/17/2014
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland11/1/2014
Verordening tegenprestatie Participatiewet Olst-Wijhe1/1/2015
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Olst-Wijhe1/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van Onroerende zaakbelastingen 201512/24/2014
Beleidsregel bijzondere bijstand voor een tegemoetkoming verplicht eigen risico zorgverzekering 201412/24/2014
Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 20151/1/2015
Nadere Regels Jeugdhulp Olst-Wijhe 20151/16/2015
Nadere Regels Wmo Olst-Wijhe 20151/16/2015
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 gemeente Olst-Wijhe2/1/2015
Nadere regels, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)9/8/2015
Nadere regels, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)2/1/2015
Verlegregeling gemeente Olst-Wijhe 20152/1/2015
Schaderegeling Ingravingen gemeente Olst-Wijhe 20152/1/2015
Verordening Procedure Overleg Onderwijshuisvesting gemeente Olst-Wijhe 20153/11/2015
Gemeenschappelijk regeling toezichthoudend orgaan Openbaar Primair Onderwijs Olst-Wijhe en Raalte7/1/2015
Gemeenschappelijk regeling toezichthoudend orgaan Openbaar Primair Onderwijs Olst-Wijhe en Raalte1/1/2006
Verordening Handhaving inkomensvoorziening Olst-Wijhe7/1/2015
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Olst-Wijhe5/28/2015
Re-ïntegratieverordening Participatiewet Olst-Wijhe7/1/2015
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Olst-Wijhe5/28/2015
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Olst-Wijhe7/1/2015
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Olst-Wijhe5/28/2015
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe5/28/2015
Beleidsregels Inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ Olst-Wijhe7/10/2015
Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Olst-Wijhe7/10/2015
Beleidsregels Re-integratie en Participatie Olst-Wijhe7/10/2015
Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Olst-Wijhe7/10/2015
Aanwijzingsbesluit losloopgebied honden Olst-Zuid (Zonnekamp Oost)7/10/2015
Beleidsregels parkeren in Olst-Wijhe7/23/2015
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 201612/19/2015
Verordening op de heffing en invordering van leges 201612/19/2015
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting centrum Wijhe 201612/19/2015
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 201612/19/2015
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 20162/26/2016
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 201612/19/2015
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 201612/19/2015
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201612/19/2015
Verordening op de heffing en de invordering onroerende zaakbelasting 201612/19/2015
Subsidieverordening Jeugdhulp1/1/2016
Nadere Regels Wmo Olst-Wijhe 201612/18/2015
Nadere Regels jeugdhulp Olst-Wijhe 201612/18/2015
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 201612/19/2015
Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur12/31/2015
Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2016 1/1/2016
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe (APV)6/10/2016
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe1/29/2016
Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur Olst-Wijhe2/4/2016
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 20162/5/2016
Beleidsregel proceskosten Toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven Wet waardering onroerende zaken 20162/5/2016
Archiefverordening gemeente Olst-Wijhe 20163/18/2016
Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Olst-Wijhe 20165/14/2016
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Olst-Wijhe 20167/1/2016
Beleidsnota Inwoning7/28/2016
Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet gemeente Olst-Wijhe7/28/2016
Beleidsregels subsidieverstrekking 20171/1/2017
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 201711/12/2016
Verordening rioolheffing 201711/12/2016
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Wijhe 201711/17/2016
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 201711/17/2016
Verordening op de heffing en de invordering van leges 20171/11/2017
Verordening op de heffing en de invordering van leges 20171/5/2017
Verordening op de heffing en de invordering van leges 201712/22/2016
Verordening op de heffing en de invordering van leges 201711/17/2016
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 201711/24/2016
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201711/17/2016
Financiële verordening Olst-Wijhe1/1/2017
Subsidieverordening afkoppelen dakoppervlak Olst-Wijhe1/1/2017
Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe12/9/2016
Verordening onroerende zaakbelastingen 2017 gemeente Olst-Wijhel12/16/2016
Afvalstoffenverordening gemeente Olst-Wijhe12/16/2016
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Olst-Wijhe1/1/2017
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe12/17/2016
Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 20171/1/2017
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Olst-Wijhe 20171/1/2017
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Olst-Wijhe3/18/2017
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Olst-Wijhe4/4/2017
Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe4/13/2017