Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Verordening Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe
CiteertitelVerordening Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 47 van de Participatiewet
 3. artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.10 van de Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201801-01-2018Nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2018-19837

3473-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017

 

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande de cliëntenparticipatie;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3. derde lid van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

besluit:

 

vast te stellen de hierna volgende

 

Verordening Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe

Artikel 1. Doel, taken en positie van de Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe (verder te noemen Adviesraad) is een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe, verder te noemen het college, dat gevraagd en ongevraagd en bij voorkeur samenhangend en integraal advies uitbrengt.

 • 2.

  De Adviesraad wordt ingesteld om de inwoners, waaronder cliënten en/of hun vertegenwoordigers, actief te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein.

 • 3.

  De beleidsvelden zijn gericht op welzijn, jeugdbeleid, maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen, vrijwilligerswerk en gezondheidsbeleid, waarbinnen mensen, organisaties, diensten en voorzieningen tezamen inwoners ondersteunen en de participatie bevorderen.

 • 4.

  De Adviesraad heeft tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan:

  • a.

   het bevorderen van een inclusieve samenleving in de gemeente Olst-Wijhe;

  • b.

   het bevorderen van eigen regie en zelf- en samenredzaamheid van alle inwoners in Olst-Wijhe, waarbij rekening wordt gehouden met ondersteuning op maat aan kwetsbare personen en groepen in de gemeente;

  • c.

   het bereiken, ondersteunen en adviseren van kwetsbare groepen, waarbij het doel is participatie van deze groepen te bevorderen.

 • 5.

  De Adviesraad heeft de volgende taken:

  • a.

   het behartigen van de algemene belangen van alle inwoners die te maken hebben met het gemeentelijke beleid voor het sociaal domein;

  • b.

   het gevraagd en ongevraagd (integraal) advies geven aan het college;

  • c.

   het fungeren als sparringpartner voor het college.

 • 6.

  De Adviesraad functioneert onafhankelijk van de gemeente.

 • 7.

  De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele inwoners betrekking hebben.

Artikel 2. Advisering en adviestermijnen

 • 1.

  De Adviesraad geeft het college gevraagd en ongevraagd (schriftelijk) advies.

 • 2.

  Het college vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de secretaris advies aan de Adviesraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Van een dergelijk tijdstip is sprake als adviestermijnen conform het derde lid worden gehanteerd.

 • 3.

  Wanneer het college de Adviesraad om advies vraagt, worden hierbij de volgende adviestermijnen gehanteerd, tenzij anders is overeen gekomen:

  • -

   Vier weken als het gaat om een advies op een beleidsvraag van beperkte omvang dan wel waarbij de Adviesraad in het voortraject is betrokken.

  • -

   Zes weken als het gaat om een advies op een beleidsvraag van grotere omvang dan wel waarbij de Adviesraad in het voortraject niet betrokken is geweest.

  Indien mogelijk betrekt het college de Adviesraad al in een vroegtijdig stadium, voordat de formele adviesvraag aan de orde is.

 • 4.

  Om de Adviesraad inzicht te geven in zijn werkplanning, verschaft het college periodiek een planning van de voor te leggen adviesvragen.

 • 5.

  Het college reageert binnen zes weken op een advies van de Adviesraad.

 • 6.

  Als het college besluit geheel of gedeeltelijk van het advies van de Adviesraad af te wijken, motiveert het dit schriftelijk.

Artikel 3. Door het college te verstrekken informatie

 • 1.

  De Adviesraad krijgt van het college ongevraagd en gevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan. Zo nodig zullen ter zake kundige ambtenaren mondeling toelichting geven over lopend beleid, de invloed van nieuw (rijks-)beleid en/of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op de in artikel 1 lid 3 genoemde thema’s.

 • 2.

  Het college verstrekt geen informatie aan de Adviesraad over individuele personen.

Artikel 4. Samenstelling Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit een Kerngroep en drie vaste werkgroepen naar de domeinen Wmo (waaronder wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, zowel binnen- als buitenshuis), Jeugd en Participatiewet (waaronder werk, inkomen en schuldhulpverlening).

 • 2.

  Naar behoefte kan dit worden aangevuld met tijdelijke (bijvoorbeeld thematische) klankbordgroepen waarbij ook specifieke deskundigen en ervaringsdeskundigen vanuit de samenleving kunnen worden betrokken.

 • 3.

  Leden van de Adviesraad vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de samenleving Olst-Wijhe en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een afspiegeling van de inwoners die te maken hebben met de uitvoering van het sociaal domein.

 • 4.

  De Kerngroep kent zes leden en een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris. Uit elke vaste werkgroep zitten twee leden in de Kerngroep. De Kerngroep bewaakt de integraliteit van de adviezen uit de werkgroepen en is verantwoordelijk voor de advisering aan het college.

 • 5.

  In elke werkgroep zitten als richtlijn 6 tot 8 personen. Er is geen vastgestelde maximum bezetting. Leden van de werkgroep(en) zijn inhoudelijk gesprekspartner bij de opstelling van gemeentelijk beleid, zoals bedoeld in artikel 2, lid 3. Zij bereiden adviezen namens de Adviesraad voor.

 • 6.

  De leden van de Adviesraad spreken op persoonlijke titel. Zij hebben zitting in de Adviesraad zonder last of ruggenspraak.

 • 7.

  De leden van de werkgroepen en Kerngroep en de voorzitter wonen in beginsel in de gemeente Olst-Wijhe. Zij bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Olst-Wijhe, zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeente Olst-Wijhe of werkzaam bij een professionele organisatie die binnen de gemeente Olst-Wijhe actief is in het sociaal domein. Ze hebben geen zakelijke binding met de gemeente Olst-Wijhe voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

 • 8.

  De voorzitter heeft daarnaast gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht, is procesgericht en is een bindende factor binnen de Adviesraad.

Artikel 5. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Kerngroep worden door het college benoemd. De leden van de drie werkgroepen dragen elk op basis van een vooraf opgesteld profiel twee kandidaten voor om zitting te nemen in de Kerngroep.

  De leden van de werkgroepen worden door de Adviesraad zelf benoemd.

 • 2.

  De zittingsduur van voorzitter en leden van de Adviesraad bedraagt vier jaar.

 • 3.

  Voorzitter en leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad kan tussentijds worden beëindigd:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   als het lid niet (meer) voldoet aan de eisen als beschreven in artikel 4, lid 7;

  • d.

   door intrekking van de benoeming door het college, nadat de Adviesraad hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend.

 • 5.

  De Adviesraad stelt een rooster van aftreden op, voor een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

Artikel 6. Taken voorzitter en secretaris

 • 1.

  Tot de taken van de voorzitter van de Adviesraad behoren:

  • a.

   het voorbereiden van de agenda van de Kerngroep met de secretaris;

  • b.

   het bepalen van dag en tijdstip van de vergadering van de Kerngroep;

  • c.

   het leiden van de vergadering van de Kerngroep;

  • d.

   het fungeren als opdrachtgever van de secretaris;

  • e.

   het extern vertegenwoordigen van de Adviesraad;

  • f.

   het ondertekenen van uitgaande stukken van de Adviesraad.

 • 2.

  Tot de taken van de secretaris van de Adviesraad behoren:

  • a.

   het verrichten van administratieve werkzaamheden;

  • b.

   het verrichten van organisatorische werkzaamheden (waaronder opstellen van een vergaderkalender) ;

  • c.

   het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voorafgaand aan iedere vergadering;

  • d.

   het verzenden van de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken;

  • e.

   de verslaglegging van de vergaderingen;

  • f.

   er op toezien dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen;

  • g.

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • h.

   het opstellen van het jaarverslag;

  • i.

   het opstellen van de begroting en beheer van financiën;

  • j.

   het mede opstellen van een rooster van aftreden.

Artikel 7. Vergaderingen van de Adviesraad

 • 1.

  De Kerngroep komt circa vier maal per jaar bijeen, of zoveel minder of meer als de voorzitter of ten minste de meerderheid van de leden noodzakelijk achten.

 • 2.

  De drie vaste werkgroepen vergaderen circa 1 x per 2 maanden. Dit kan per werkgroep verschillen en is afhankelijk van de onderwerpen waarover het college advies vraagt of van datgene wat een werkgroep wil inbrengen.

 • 3.

  Eén of twee keer per jaar komt de hele Adviesraad bijeen voor inhoudelijke verdieping, kennismaking en uitwisseling met elkaar en het bevorderen en stimuleren van integraliteit.

 • 4.

  De Adviesraad bepaalt zijn eigen agenda.

 • 5.

  De vergaderingen van de Adviesraad zijn in beginsel openbaar. De Adviesraad kan besluiten besloten vergaderingen te houden, als een meerderheid van de leden of het college daarom gemotiveerd heeft gevraagd, bijvoorbeeld bij de behandeling van niet-openbare stukken.

 • 6.

  De Adviesraad kan derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen voor het geven van toelichting, informatie en/of advies.

 • 7.

  Het is de Adviesraad pas toegestaan om stukken met derden te delen nadat deze stukken openbaar zijn. Wel kan de Adviesraad inhoudelijk de strekking uit deze conceptstukken met anderen delen, als dat in het kader van haar adviserende rol wenselijk is en voor zover het college bij een adviesaanvraag niet aan heeft gegeven dat de inhoud van het stuk vertrouwelijk behandeld moet worden. Geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot derden die worden geconsulteerd.

 • 8.

  De geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Adviesraad.

 • 9.

  Desgewenst is een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig bij vergaderingen van de Adviesraad.

Artikel 8. Periodiek overleg Adviesraad met gemeente

 • 1.

  De Adviesraad overlegt periodiek met de inhoudelijke ambtelijk medewerkers binnen het sociaal domein.

 • 2.

  De Adviesraad overlegt in beginsel één à tweemaal per jaar met de portefeuillehouder(s) sociaal domein.

 • 3.

  De Adviesraad kan agendapunten aandragen voor de overleggen, zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 9. Besluitvorming

 • 1.

  De Adviesraad kan beraadslagen en besluiten indien tenminste twee derde van het aantal leden van de Adviesraad aanwezig is en aan de stemming heeft deelgenomen.

 • 2.

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte schriftelijke of mondelinge stemmen. Alleen de leden van de Adviesraad hebben stemrecht. De voorzitter van de Kerngroep en de secretaris zijn niet stemgerechtigd. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.

 • 3.

  Tot stemmen over uit te brengen adviezen wordt pas overgegaan nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er geen consensus bereikt kan worden over de inhoud van een uit te brengen advies.

 • 4.

  Blanco stemmen of onthoudingen zijn voor de vaststelling van het resultaat van de stemming geen geldig uitgebrachte stemmen.

 • 5.

  Bij staking van stemmen vindt in dezelfde vergadering direct een herstemming plaats. Als ook in dat geval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. In dit geval worden de verschillende gevoelens van de leden van de Adviesraad aan het college meegedeeld.

 • 6.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten.

Artikel 10. Werkwijze

 • 1.

  De Adviesraad onderhoudt een netwerk van (vertegenwoordigers van) belanghebbenden en maatschappelijke organisaties binnen de in artikel 1 lid 3 genoemde thema’s. Hij doet dit onder meer door

  • a.

   actief de inbreng van belanghebbenden te organiseren;

  • b.

   deelname aan bijeenkomsten die door belanghebbenden en maatschappelijke organisaties worden georganiseerd;

  • c.

   het organiseren van bijeenkomsten of andere vormen van raadpleging van belanghebbenden, burgers en organisaties.

 • 2.

  De Adviesraad beoordeelt zelf of en wanneer er bij de opstelling van een advies derden worden betrokken. Dit kunnen externe deskundigen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, belanghebbenden of andere ter zake kundige personen zijn.

 • 3.

  Uit te brengen adviezen worden voorbereid in een of meer werkgroepen. Elk advies aan het college wordt door de Kerngroep aan het college uitgebracht.

 • 4.

  De Adviesraad evalueert jaarlijks zijn functioneren, de resultaten en de samenstelling.

 • 5.

  De Adviesraad respecteert de privacy regels. Deze verplichting voor zowel de leden van de werkgroepen en Kerngroep als de voorzitter vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Adviesraad.

Artikel 11. Ondersteuning

 • 1.

  Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de Adviesraad. Hiertoe:

  • a.

   zorgt het voor algemene bekendmaking van het bestaan van de Adviesraad;

  • b.

   zorgt het ervoor, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de secretaris van de Adviesraad tijdig bereiken;

  • c.

   stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de Adviesraad is verzocht;

  • d.

   zorgt het, via een jaarlijkse subsidie, voor het realiseren van secretariële ondersteuning om te waarborgen dat de Adviesraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

Artikel 12. Werkbudget

 • 1.

  Voor de uitoefening van de taken van de Adviesraad wordt jaarlijks middels subsidie een budget beschikbaar gesteld op basis van de geldende Algemene subsidieverordening gemeente Olst-Wijhe en de Beleidsregels subsidieverstrekking.

 • 2.

  De Adviesraad stelt jaarlijks vooraf een activiteitenplan en een begroting op waarin onder meer kosten worden opgenomen voor secretariële ondersteuning. Ook andere kosten, noodzakelijk voor het uitvoeren van de taken van de Adviesraad, zoals vergaderfaciliteiten, communicatie, raadpleging achterban en deskundigheidsbevordering, kunnen in de begroting worden opgenomen.

 • 3.

  De Adviesraad stelt jaarlijks een jaarverslag van het voorgaande jaar op.

 • 4.

  De stukken, genoemd in het tweede en derde lid, worden aan het college toegezonden. Termijnen van indiening van activiteitenplan, begroting en jaarverslag zijn vastgelegd in de geldende Algemene subsidieverordening gemeente Olst-Wijhe en Beleidsregels subsidieverstrekking.

 • 5.

  Aan de voorzitter van de Kerngroep wordt door de gemeente een onkostenvergoeding toegekend, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening worden de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Olst-Wijhe (juli 2015) en het Reglement cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe (juni 2007) gelijktijdig ingetrokken.

 • 3.

  De bestaande Wmo Adviesraad en cliëntenraad WWB beëindigen hun taken zodra voorzitter en leden van de Kerngroep van de Adviesraad Samenleving zijn benoemd.

Artikel 14. Onvoorziene zaken

Voor zaken waarin deze verordening niet voorziet, treedt de Adviesraad in overleg met het college dat zo nodig een beslissing neemt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2017.

De griffier,

B.A.Duursema.

De voorzitter,

A.G.J.Strien.

Toelichting

Algemeen

In artikel 2.1.3, derde lid van de Wmo 2015, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 47 van de Participatiewet is bepaald dat de gemeenteraad in een verordening moet regelen op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten. Hierbij wordt in ieder geval geregeld de wijze waarop zij:

 • -

  in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen;

 • -

  vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

 • -

  worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

 • -

  deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

 • -

  onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • -

  worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken bij het beleid ligt het voor de hand een Adviesraad samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroepen zelf of vertegenwoordigers uit belangenorganisaties.

 

De gemeente Olst-Wijhe hecht grote waarde aan klantenparticipatie en beleidsadvisering. Met deze verordening wordt in feite voortgezet wat al gebeurt, namelijk dat het college zich inspant voor het bestaan van een orgaan dat zich richt op de belangenbehartiging van inwoners die te maken hebben met het gemeentelijke beleid op het gebied van het sociaal domein. Binnen het sociaal domein wordt steeds minder in specifieke doelgroepen en afzonderlijke beleidsdomeinen gedacht, er wordt steeds meer integraal gewerkt. Daar past integrale advisering van de Adviesraad bij.

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

Artikel 1. Doel, taken en positie van de Adviesraad

Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie concreet wordt vorm gegeven.

Artikel 2. Advisering en adviestermijnen

Het is de bedoeling dat de werkgroepen van de Adviesraad vroegtijdig bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken. Al bij het opstellen van het beleid denken leden vanuit de werkgroepen mee met medewerkers van de gemeente. De hierbij betrokken werkgroepleden koppelen hun werkzaamheden terug in de betreffende werkgroep(en). Als het beleid zo ver ontwikkeld is dat de Adviesraad Samenleving advies kan geven, stelt de werkgroep dit advies op. Dit gaat vervolgens naar de Kerngroep, die het beoordeelt op integraliteit met de andere domeinen. Daarna geeft de Kerngroep het definitieve advies.

Artikel 4. Samenstelling Adviesraad

Ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers moeten bij de uitvoering van de genoemde wetten worden betrokken. Tot 2018 had de gemeente Olst-Wijhe hiervoor twee officiële adviesorganen. Dit waren de cliëntenraad WWB, die adviseerde over het beleid op het gebied van de Participatiewet en de Wmo-adviesraad, die adviseerde over het beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de jeugdzorg. In 2018 worden deze adviesraden samengevoegd tot één Adviesraad samenleving Olst-Wijhe. Zo kunnen schotten worden weggenomen en kan de advisering integraal plaatsvinden. Beide raden kunnen elkaar versterken. De beleidsbeïnvloeding kan plaatsvinden vanuit cliëntenperspectief en burgerperspectief. Zo kan de kwaliteit van de advisering verbeteren.

 

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de Adviesraad een afspiegeling is van alle in de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet genoemde doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen in de Adviesraad is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

 

De Adviesraad bestaat uit een kerngroep en daaronder drie werkgroepen naar de domeinen:

 • -

  Wmo, waaronder wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, zowel binnen- als buitenshuis;

 • -

  Jeugd en

 • -

  Participatiewet, waaronder werk, inkomen en schuldhulpverlening.

Naar behoefte kan dit worden aangevuld met tijdelijke (bijvoorbeeld thematische) klankbordgroepen waarbij ook deskundigen en ervaringsdeskundigen vanuit de samenleving kunnen worden betrokken.

 

Leden van de werkgroep(en) zijn vanuit de Adviesraad inhoudelijk gesprekspartner bij de opstelling van gemeentelijk beleid. Zij bereiden adviezen namens de Adviesraad voor. De Kerngroep bewaakt de integraliteit van de adviezen uit de werkgroepen en is verantwoordelijk voor de advisering aan het college. Om dit afstemmingsproces goed te laten verlopen beoordeelt de Kerngroep al bij een ontvangen adviesaanvraag welke werkgroep(en) met de inhoudelijke voorbereiding van de advisering worden belast.

 

De Cliëntenraad WWB was vertegenwoordigd in de regionale cliëntenraad werkbedrijf (gekoppeld aan de arbeidsregio). Deze taak kan de werkgroep Participatiewet oppakken. Iemand uit de werkgroep Participatiewet neemt deel aan de regionale cliëntenraadbijeenkomsten.

 

In de werkgroepen is inhoudelijke kennis over het domein aanwezig. Voor elke werkgroep is een secretariaat wenselijk. Het voorzitterschap van een werkgroep kan informeel geregeld worden of rouleren.

 

 

De Kerngroep en werkgroepen bestaan uit enthousiaste en betrokken inwoners uit de gemeente Olst-Wijhe, die affiniteit hebben met en/of ervaringsdeskundige zijn in een of meer van de deeldomeinen binnen het sociaal domein. De leden zijn onafhankelijk, denken en handelen vanuit het perspectief van de inwoners en zijn bereid en in staat om over een eigen of deelbelang heen te kijken en belangstelling te hebben voor het algemeen belang en grotere geheel van het sociaal domein.

 

Er dient geen sprake te zijn van onverenigbaarheid met andere functies of werkzaamheden.

De leden en de voorzitter hebben geen zakelijke binding met de gemeente Olst-Wijhe voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie. Ze zijn bijvoorbeeld niet werkzaam bij een welzijns- of zorgaanbieder waar de gemeente Olst-Wijhe een contract mee heeft. Dit geldt niet voor persé voor leden van een tijdelijke klankbordgroep.

Er is een uitgewerkt profiel opgesteld voor de leden van de werkgroepen en Kerngroep.

 

Uitgangspunt is dat de voorzitter en leden in de gemeente Olst-Wijhe wonen. Hiervan kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken, mits wel sprake is van een aantoonbare binding met de gemeente Olst-Wijhe.

Artikel 6. Taken voorzitter en secretaris

De onafhankelijk voorzitter is de vertegenwoordiger en daarmee het eerste aanspreekpunt en het gezicht van de Adviesraad. Het is belangrijk dat de voorzitter maatschappelijk betrokken is, kennis heeft van de lokale situatie en de politieke verhoudingen en inzicht heeft in de beleidsterreinen van het sociale domein. Daarnaast beschikt de voorzitter over goede contactuele eigenschappen, natuurlijk leiderschap en verbindende kwaliteiten, ervaring in de omgang met bestuurders en bij voorkeur ervaring met burger-/cliëntenparticipatie. De voorzitter moet in staat zijn om samen met de leden van de adviesraad nader inhoud te geven aan het functioneren van de raad, waaronder goede sfeer bewaren, structuur geven aan de vergaderingen en in staat zijn om samen met de raad tot democratische besluitvorming en integrale adviezen te komen.

De voorzitter is voorzitter van de gehele Adviesraad, maar dit betekent in de praktijk niet dat, naast de Kerngroep vergaderingen, ook de bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen onder leiding van deze voorzitter plaatsvinden. Het voorzitterschap binnen de werk- en eventuele klankbordgroepen wordt informeel geregeld.

Er is een uitgewerkt profiel voor de onafhankelijk voorzitter opgesteld. Het college benoemt de onafhankelijk voorzitter, op voordracht van een selectiecommissie bestaande uit een vertegenwoordiging uit de Adviesraad en een ambtelijk adviseur van de gemeente.

 

Belangrijk in de functie van secretaris is, naast de gebruikelijke secretariële en organisatorische taken, dat deze de linking pin is die de verbinding tussen de werkgroepen onderling en ten opzichte van de Kerngroep mede bewaakt. Hiertoe dient de secretaris zicht te hebben op het proces van de gehele Adviesraad en de planning te overzien van de onderwerpen. Daarnaast vormt de secretaris de organisatorische schakel tussen Adviesraad en gemeente.

Er is een uitgewerkt profiel opgesteld. Invulling van de secretariaatsfunctie is een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Adviesraad zelf. De gemeente heeft een faciliterende rol; het benodigde budget maakt deel uit van de jaarlijkse subsidie aanvraag.

Artikel 7. Vergaderingen van de Adviesraad

Artikel 7 kent onder lid 5 een geheimhoudingsplicht en een beperking om conceptstukken met derden te delen. Om een goed advies uit te kunnen brengen, neemt de Adviesraad vaak in een vroeg stadium kennis van beleidsvoornemens. Daarvoor zullen vaak conceptbeleidsstukken overgelegd worden. Beleid wordt pas openbaar na besluitvorming door het college, daarom mogen deze conceptnota’s nog niet worden verspreid of gepubliceerd door of namens de Adviesraad. Dit voorkomt tevens (latere) verwarring over de status en versies van stukken. Het is de Adviesraad dus pas toegestaan om stukken met derden te delen nadat deze stukken openbaar zijn. Wel kan de Adviesraad inhoudelijk de strekking uit deze conceptstukken met anderen delen, als dat in het kader van haar adviserende rol wenselijk is. Zo kan de Adviesraad inhoudelijk toch actief de achterban betrekken bij het voorbereiden van adviezen.

Uitzondering vormen conceptstukken waarvan het college bij een adviesaanvraag aan heeft gegeven dat de inhoud van het stuk vertrouwelijk behandeld moet worden.

 

Na schriftelijke toestemming van de gemeente mag de Adviesraad beleidsplannen openbaar maken. Een openbaar besluit van het college van burgemeester en wethouders mag beschouwd worden als schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

Artikel 8. Periodiek overleg Adviesraad met gemeente

In dit artikel is geregeld dat de Adviesraad periodiek overleg heeft met de gemeente. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de Adviesraad en de gemeente, de laatste zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, in ieder geval periodiek bijeen komen voor het voeren van overleg over het gevoerde beleid door de gemeente.

In beginsel voert de Adviesraad één à tweemaal per jaar overleg met de wethouder(s). Het betreft hier de wethouder die de Jeugdwet, Wmo en/of Participatiewet en inkomensondersteuning in portefeuille heeft.

Zowel de gemeente als de Adviesraad kunnen agendapunten inbrengen.

De werkgroepen hebben binnen de gemeente een ambtelijke contactpersoon.

Artikel 9. Besluitvorming

Lid 1: in beginsel betekent “aanwezig zijn” ter vergadering aanwezig. Echter, ook langs elektronische weg kan besluitvorming soms plaatsvinden, bijvoorbeeld stemmen via e-mail over eenvoudige onderwerpen die geen inhoudelijk overleg vergen of via skype. Besluitvorming langs elektronische weg wordt alleen in situaties gehanteerd waarbij zowel de voorzitter als alle stemgerechtigde leden hier geen bezwaar tegen kenbaar maken.

Artikel 10. Werkwijze

Het is de bedoeling dat de Adviesraad Samenleving alle inwoners vertegenwoordigt, waaronder gebruikers van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Dit betekent dat de leden contact hebben met de inwoners. Zij moeten weten wat er leeft in de samenleving. In gesprekken met deze mensen kunnen zij horen wat de behoeften zijn, waar knelpunten zitten en signalen opvangen. Deze informatie kan dienen als input voor de adviezen en voorstellen.

 

Naast zelf actief contact zoeken met de achterban is het ook van belang dat de Adviesraad Samenleving bekend en zichtbaar is, zodat de samenleving de Adviesraad weet te vinden als zij iets wil melden. Vooral de werkgroepen houden zich hiermee bezig.

 

Het doel van de Adviesraad Samenleving is gevraagd en ongevraagd te adviseren en voorstellen doen op basis van informatie uit de achterban. Vergaderingen zijn hiervoor soms nodig. Zowel de werkgroepen als de Kerngroep zullen moeten vergaderen. Er moet in deze nieuwe structuur voor gewaakt worden dat niet te veel wordt vergaderd. In de praktijk moet hier een goede balans gevonden worden.

 

De Kerngroep hoeft alleen bij elkaar te komen als adviezen moeten worden uitgebracht of als dat vanuit de werkgroepen of de gemeente om een andere reden nodig is. In de praktijk zal moeten blijken hoe vaak een vergadering van de Kerngroep nodig is. Communicatie kan deels ook digitaal plaatsvinden.

 

De gedachte is dat de werkgroepen 1 x per 2 maanden vergaderen. Dit kan echter per werkgroep verschillen en is afhankelijk van de onderwerpen waarover het college advies vraagt of wat een werkgroep wil inbrengen. Het is belangrijk dat de werkgroepen niet vooral vergaderen, maar contact met de achterban “in het veld” onderhouden. Het is daarnaast belangrijk dat de hele groep één of twee keer per jaar komt bij elkaar voor inhoudelijke verdieping, kennismaking en uitwisseling met elkaar en het bevorderen en stimuleren van integraliteit.

 

Overzicht houden en afstemmen tussen de werkgroepen is een permanent aandachtspunt. Organisatorisch speelt de secretaris hierbij een belangrijke rol, inhoudelijk de leden die vanuit elke werkgroep in de Kerngroep zitten.

Artikel 11. Ondersteuning

Op grond van de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning moet worden voorzien in ondersteuning om de Adviesraad zijn rol effectief te kunnen laten vervullen. Om hierin te kunnen voorzien wordt een secretaris voor de Adviesraad gefaciliteerd. Deze kan de communicatie tussen gemeente enerzijds en de Adviesraad anderzijds stroomlijnen. Het secretariaat is ook voor het functioneren van de drie werkgroepen binnen de Adviesraad van belang. Naast de gebruikelijke secretariële taken is hierbij de afstemming tussen de werkgroepen belangrijk.