Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Veluwe IJssel

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Veluwe IJssel
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL 2019
CiteertitelOrganisatieverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2019
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201901-07-2019Nieuwe regeling

11-04-2019

bgr-2019-732

Tekst van de regeling

Intitulé

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL 2019

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

 

gelet op:

 

artikel 33b, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

het advies van de Ondernemingsraad;

 

besluit vast te stellen de:

 

Organisatieverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst;

 • b.

  managers: de manager Ontwikkeling en de manager Beheer van de Omgevingsdienst;

 • c.

  controller: de controller van de Omgevingsdienst;

 • d.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

 • e.

  directeur: de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 1 en 25 van de regeling;

 • f.

  deelnemers: de bestuursorganen die de regeling hebben vastgesteld, bedoeld in artikel 1 van de regeling;

 • g.

  MT: het managementteam van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 2, bestaande uit de directeur, de managers en de controller;

 • h.

  Omgevingsdienst: de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bedoeld in artikel 2 van de regeling;

 • i.

  regeling: de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 

Artikel 2. Hoofdstructuur

 • 1.

  De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de directeur. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur worden nader geregeld in de ‘Instructie directeur en secretaris’.

 • 2.

  Ingesteld worden de volgende onderdelen van de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst:

  • a.

   het MT;

  • b.

   het team Ontwikkeling;

  • c.

   het team Beheer.

 • 3.

  De medewerkers belast met communicatie en de medewerkers belast met stelseltaken voor de portaal-, kennis- en communicatiefunctie van de Gelderse omgevingsdiensten staan onder de directe leiding van de directeur.

 

Artikel 3. Benoeming managers en controller

 • 1.

  Indien het dagelijks bestuur de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van de managers in mandaat heeft opgedragen aan de directeur, oefent de directeur die bevoegdheid niet uit dan nadat de leden van het dagelijks bestuur in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

 • 2.

  Indien het dagelijks bestuur de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van de controller in mandaat heeft opgedragen aan de directeur, oefent de directeur die bevoegdheid niet uit dan nadat de leden van het dagelijks bestuur in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

 

Artikel 4. Integraal management als besturingsfilosofie

 • 1.

  De organisatie wordt gestuurd op basis van het principe van integraal management, zoals vastgesteld in het Uitvoeringsplan van de Omgevingsdienst.

 • 2.

  Het algemeen bestuur geeft het dagelijks bestuur de beleidsrichting aan, wordt daarover geïnformeerd, stuurt zo nodig bijtijds bij, stelt middelen ter beschikking, beoordeelt resultaten en effecten, en rekent af.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stuurt op hoofdlijnen en is verantwoordelijk voor de strategische lijn die de Omgevingsdienst volgt. Daarbij maakt het dagelijks bestuur gebruik van onder meer mandaatbesluiten, een programmabegroting en samenwerkingsovereenkomsten met de deelnemers aan de regeling. In de begroting en samenwerkingsovereenkomsten wordt vastgelegd welke producten, in termen van kwantiteit en kwaliteit, de Omgevingsdienst moet realiseren en welke middelen hiervoor ter beschikking worden gesteld.

 • 4.

  De organisatie wordt bestuurd op basis van de principes van kwaliteitszorg, die kwaliteit van product en proces borgen. Het MT draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van een instrumentarium.

 

HOOFDSTUK 2: STRUCTUUR, TAKEN EN FUNCTIES VAN DE ONDERDELEN VAN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE

Artikel 5. Taken en verantwoordelijkheden MT

 

 • 1.

  Het MT staat onder leiding van de directeur.

 • 2.

  Onverminderd de eindverantwoordelijkheid van de directeur en met inachtneming van de bestuurlijke verantwoordelijkheden van het dagelijks en algemeen bestuur, zijn de leden van het MT gezamenlijk verantwoordelijk voor de integraliteit binnen de ambtelijke organisatie op basis van een goede communicatie, informatie-uitwisseling, coördinatie en afstemming van werkzaamheden.

 • 3.

  Het MT heeft de volgende taken:

  • a.

   de regievoering op en de afstemming van de organisatieonderdelen;

  • b.

   het bevorderen van draagvlak bij en betrokkenheid van de gehele ambtelijke organisatie;

  • c.

   het adviseren van de directeur over de multidisciplinaire taken en werkzaamheden;

  • d.

   het integraal voorbereiden van besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur.

 • 4.

  Onder regievoering, bedoeld in het vorige lid, wordt verstaan:

  • a.

   het ontwikkelen, implementeren en uitdragen van een strategische visie op de organisatie, zowel ten aanzien van de hoofdlijnen van beleid als ten aanzien van de organisatieontwikkeling;

  • b.

   het zorgen voor een gecoördineerde en integrale inbreng van maatschappelijke ontwikkelingen, rijksbeleid en bestuurlijke inzichten in de beleidsontwikkeling en -uitvoering;

  • c.

   het bewaken van het verloop van onder meer (bedrijfs)processen, de planning- en controlcyclus en de jaarplannen, overeenkomstig de door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vastgestelde kaders;

  • d.

   het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten binnen de organisatieonderdelen;

  • e.

   het zorgen voor het efficiënt en effectief uitvoeren van besluiten van de deelnemers.

 • 5.

  Het MT is verantwoordelijk voor:

  • a.

   de integrale sturing aan processen, aan de organisatie en aan houding en gedrag in de organisatie op basis van de beoogde organisatiecultuur en de gewenste identiteit van de organisatie op strategisch niveau;

  • b.

   het leveren van bijdragen aan de strategieontwikkeling voor de OVIJ als geheel;

  • c.

   de strategische en integrale beleidsadvisering en -uitvoering.

 • 6.

  Bij tegengestelde opvattingen tussen leden van het MT over de advisering aan het algemeen en dagelijks bestuur als bedoeld in het vorige lid onder b, beslist de directeur over de inhoud van het advies. Vanuit een oogpunt van pluriformiteit van meningsvorming, wordt het advies zodanig gepresenteerd dat het bestuur ook kennis kan nemen van het afwijkend advies van de manager/de managers.

 

Artikel 6. Taken en verantwoordelijkheden managers

 • 1.

  De managers zijn integraal managers en hebben de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving voor (strategisch) manager II in het Functie-/hoofdtakenboek van de Omgevingsdienst. De managers hebben in ieder geval de volgende taken:

  • a.

   leidinggeven aan en coaching van hun team;

  • b.

   ontwikkelen en coördineren van operationeel beleid waarbij de strategische kaders verder worden doorvertaald naar hun team;

  • c.

   HRM;

  • d.

   beheersing van de inhoudelijke en bedrijfsvoeringprocessen;

  • e.

   innovatie.

 • 2.

  De managers zijn verantwoordelijk voor:

  • a.

   het in hun team doen functioneren van de bedrijfsfilosofie, zoals vastgesteld in het ‘Uitvoeringsplan’ van de Omgevingsdienst, inclusief de aanpak inzake integraal management en inclusief het functioneren van de managers als integraal manager;

  • b.

   het dagelijks beheer van hun team, waaronder het realiseren van de met de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling overeengekomen omvang en kwaliteit van de dienstverlening, alsmede de verantwoordelijkheid voor de daartoe ter beschikking gestelde middelen.

 

Artikel 7. Taken van de controller

 • 1.

  De controller heeft de volgende taken:

  • a.

   coördineren van de eenheid van beleid en de naleving van kaders en richtlijnen op het terrein van de bedrijfsvoering en het beheer;

  • b.

   zorgdragen voor het uitoefenen van de controlfunctie;

  • c.

   zorgdragen voor het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de aanwending van financiële middelen en de besluitvorming;

  • d.

   zorgdragen voor risicomanagement en kwaliteitszorg van financiële aard;

  • e.

   het gevraagd en ongevraagd adviseren van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het MT over vraagstukken op bestuurlijk niveau op het gebied van planning en control;

  • f.

   melden aan de directeur van onrechtmatigheden, niet gemelde risico’s, of andere onvolkomenheden, zo hij deze bij zijn werkzaamheden signaleert;

  • g.

   indien van toepassing, het vragen van inlichtingen aan de managers.

 • 2.

  Indien de controller en de directeur een verschil van mening hebben over een kwestie als bedoeld in het vorige lid, onder d en f, doet de controller hiervan, na overleg met de directeur, mededeling aan het dagelijks bestuur.

 

Artikel 8. Structuur en leiding team Ontwikkeling

 • 1.

  Het team Ontwikkeling staat onder leiding van de manager Ontwikkeling.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de manager Ontwikkeling treedt de manager Beheer op als plaatsvervanger. De directeur kan de manager Beheer machtigen ook in andere situaties dan die bedoeld in eerste volzin in de plaats van de manager op te treden.

 

Artikel 9. Taken team Ontwikkeling

Het team Ontwikkeling heeft de volgende taken:

 • a.

  het afhandelen vergunningaanvragen;

 • b.

  het afhandelen van meldingen;

 • c.

  het geven van milieuplanologische adviezen betreffende bedrijven;

 • d.

  het voeren van procesregie voor de meervoudige WABO-vergunningen;

 • e.

  het voeren van procesregie complexe vergunningverlening;

 • f.

  het verstrekken van externe integrale milieuadviezen op het gebied van geluid, lucht, geur, bodem en externe veiligheid, energie en planadvisering inclusief mer-advisering;

 • g.

  het verstrekken van interne milieuadviezen;

 • h.

  het beschikbaar stellen en houden van milieudata;

 • i.

  het voeren van projectleiding;

 • j.

  juridische advisering;

 • k.

  het opstellen van kaderstellende nota’s en programma’s;

 • l.

  advisering inzake strategische milieuthema’s.

 

Artikel 10. Structuur en leiding team Beheer

 • 1.

  Het team Beheer staat onder leiding van de manager Beheer.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de manager Beheer treedt de manager Ontwikkeling op als plaatsvervanger. De directeur kan de manager Ontwikkeling machtigen ook in andere situaties dan die bedoeld in eerste volzin in de plaats van de manager op te treden.

 

Artikel 11. Taken team Beheer

Het team Beheer heeft de volgende taken:

 • a.

  opsporing in het kader van het omgevingsrecht;

 • b.

  handhaving in het kader van omgevingsrecht;

 • c.

  het uitoefenen van omgevingstoezicht;

 • d.

  ondersteuning van het algemeen en dagelijks bestuur;

 • e.

  ondersteuning van het MT;

 • f.

  interne en externe communicatie;

 • g.

  kwaliteitszorg en gegevensbeheer;

 • h.

  administratief en financieel zakenbeheer;

 • i.

  interne en externe informatievoorziening;

 • j.

  applicatiebeheer;

 • k.

  ondersteuning van interne administratieve processen;

 • l.

  bijhouden en beheren van het eigen archief.

 

Artikel 12. Directeur

De directeur is bevoegd de managers te vervangen.

 

HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALINGEN

Artikel 13. Intrekking

De Organisatieverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel wordt ingetrokken.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Organisatieverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2019’

 

Artikel 15. Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019. Indien het publicatieblad van de omgevingsdienst waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2019, treedt deze in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het publicatieblad van de omgevingsdienst waarin deze wordt geplaatst, en werkt deze terug tot en met 1 juli 2019.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel op 11 april 2019,

de voorzitter, de secretaris,

R.A.J. Scholten W.M. van Dam