Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017
CiteertitelSubsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht titel 4.2
 2. art 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2017Nieuwe regeling

01-06-2017

Gemeenteblad 2017, 101182

1288279

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017

De raad van de gemeente Purmerend,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2017,

 

overwegende dat het wenselijk en noodzakelijk is de Beleidsregels sport en recreatie – voor zover deze als grondslag voor subsidieverlening dienen – om te zetten in een subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een in artikel 3 bedoelde rechtspersoon die een subsidie op grond van deze verordening aanvraagt;

 • b.

  leden: leden (in welke benaming dan ook) van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3;

 • c.

  jeugdleden: leden die op 1 januari nog geen 19 jaar zijn;

 • d.

  sociale lasten: de werkgeverslasten die ten laste van de aanvrager komen, zijnde de bijdragen voor WW, WIA en ziektekosten.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van subsidies voor het bevorderen of beoefenen van sport- en recreatieactiviteiten in de gemeente Purmerend.

Artikel 3 Ontvanger subsidie

Een subsidie kan worden verstrekt aan statutair in Purmerend gevestigde rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die niet direct of indirect uitgaan van bedrijven en zich uitsluitend of in hoofdzaak richten op sport- en recreatieactiviteiten.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een subsidieplafond vaststellen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen per vastgesteld subsidieplafond de wijze van verdeling vast.

Hoofdstuk 2 Structurele subsidies

Paragraaf 1 Soorten structurele subsidies

Artikel 5 Subsidie jeugdleden

 • 1.

  Een subsidie kan worden verstrekt voor jeugdleden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen vast:

  • a.

   Een bedrag per spelend jeugdlid;

  • b.

   Een extra bedrag per spelend jeugdlid vanaf het 100e jeugdlid;

  • c.

   Een bedrag per rechtspersoon als bedoeld in artikel 3.

Artikel 6 Subsidie sporttechnisch kader

 • 1.

  Een subsidie kan worden verstrekt voor bevoegd sporttechnisch beroepskader, werkzaam voor de jeugdleden van de aanvrager.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 50% van de netto ten laste van de aanvrager komende sociale lasten van het in het eerste lid genoemde beroepskader tot een door burgemeester en wethouders vast te stellen maximum.

Artikel 7 Subsidie onroerende zaakbelasting

 • 1.

  Een subsidie kan worden verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van de door de gemeente Purmerend aan de aanvrager opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting, inclusief rioolrecht.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de tegemoetkoming vast.

Paragraaf 2 Aanvraag en vaststelling

Artikel 8 De aanvraag

 • 1.

  Een volledige aanvraag om een subsidie jeugdleden of een subsidie sporttechnisch beroepskader wordt vóór 1 oktober van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Een volledige aanvraag om een subsidie onroerende zaakbelasting wordt binnen 4 weken na dagtekening van de aanslag ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend gemotiveerd verzoek, om zwaarwegende redenen, de termijn bedoeld in het eerste en tweede lid verlengen.

 • 4.

  Voor het indienen van de in het eerste en tweede lid bedoelde aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 5.

  Een aanvraag om een subsidie jeugdleden gaat vergezeld van:

  • a.

   Een opgave van het aantal leden, onderverdeeld naar senior- en jeugdleden, spelend en niet spelend lid op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, onder vermelding van naam en geboortedatum van de jeugdleden;

  • b.

   Een (financieel) jaarverslag van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, goedgekeurd door de algemene ledenvergadering (in welke benaming dan ook) en ondertekend door alle bestuursleden;

  • c.

   Een overzicht van de geplande activiteiten in het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 6.

  Een aanvraag om een subsidie sporttechnisch beroepskader gaat vergezeld van de namen van het betrokken sporttechnisch kader + hun hoogst genoten sporttechnische opleiding en, indien het een nieuwe medewerker of een wijziging in de gegevens van een bestaand medewerker betreft: relevante diploma’s en arbeidsovereenkomst met de aanvrager.

 • 7.

  Een aanvraag om een subsidie onroerende zaakbelasting gaat vergezeld van een afschrift van de aanslag.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om subsidie binnen zes weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen; hiervan doen zij vóór afloop van de in het eerste lid genoemde termijn mededeling aan de aanvrager.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie weigeren:

 • a.

  Als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor de activiteiten in het kader waarvan de subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  Als de aanvrager onvoldoende omvang of onvoldoende draagvlak bezit voor een doeltreffende realisatie van de activiteiten in het kader waarvan de subsidie wordt aangevraagd.

Paragraaf 3 Verplichtingen

Artikel 11 Verplichtingen

Burgemeester en wethouders kunnen aan de subsidieontvanger de verplichting opleggen dat de locaties waarin de activiteiten voor de jeugdleden plaatsvinden toegankelijk zijn voor personen met een fysieke beperking.

Hoofdstuk 3 Incidentele subsidies

Artikel 12 Subsidie deskundigheidsbevordering

 • 1.

  Een subsidie kan worden verstrekt voor deelname van leden of ouders van jeugdleden aan een cursus deskundigheidsbevordering in het belang van de aanvrager .

 • 2.

  De subsidie bedraagt 75% van de goedgekeurde cursuskosten tot een door burgemeester en wethouders vast te stellen maximum.

Artikel 13 Aanvraag en vaststelling

 • 1.

  Een volledige aanvraag om een subsidie deskundigheidsbevordering wordt uiterlijk vier weken vóór aanvang van de cursus ingediend bij burgemeester en wethouders .

 • 2.

  Voor het indienen van de in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Een aanvraag om een subsidie deskundigheidsbevordering gaat vergezeld van:

  • a.

   Een omschrijving van de cursus(inhoud);

  • b.

   Een opgave van het aantal leden en/of ouders van jeugdleden dat de cursus volgt, onder vermelding van hun naam;

  • c.

   Een gespecificeerd overzicht van de cursuskosten.

Artikel 14 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om subsidie binnen drie weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Artikel 15 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders moeten een subsidie weigeren als de cursus (onderdeel van) een beroepsopleiding is.

Artikel 16 Verplichtingen

Burgemeester en wethouders kunnen aan de subsidieontvanger de verplichting opleggen dat binnen twee weken na afloop van de cursus een certificaat of diploma wordt overgelegd waaruit blijkt dat het lid of de ouder van het jeugdlid dat de cursus heeft gevolgd deze met goed gevolg heeft afgesloten.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen de bepalingen in deze verordening, met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 4, buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van het bevorderen of beoefenen van sport- en recreatieactiviteiten, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 1 juni 2017

de griffier,

J.F. Kamminga

de voorzitter

D. Bijl