Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Subsidieverordening natuur- en landschapsbehoud gebiedsvisies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening natuur- en landschapsbehoud gebiedsvisies
CiteertitelSubsidieverordening natuur- en landschapsbehoud gebiedsvisies
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerponderwijs, educatie, cultuur, sport en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

01-12-2016

Gemeenteblad 16-12-2016 nr. 177962

568969

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies vastgesteld bij besluit van de raad van 1 december 2016 nr. 568970

De raad der gemeente Putten;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. 568969;

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

onderstaande Subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies vast te stellen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gebiedsvisie:

 • een door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie waarbij het college heeft besloten dat er voor het betreffende gebied een subsidiemogelijkheid is op grond van deze verordening;

 • b.

  natuur:

 • gronden welke in het bestemmingsplan zijn bestemd voor natuur, dan wel gronden die naar aanleiding van hun gewenste inrichting en onderhoud in de toekomst bestemd kunnen worden als natuur;

 • c.

  landschapselementen:

 • groene opgaande elementen bestaande uit inheemse loofhoutsoorten, alsmede poelen voor amfibieën;

 • d.

  burenbonus:

 • een gezamenlijke subsidie aanvraag van tenminste vier (rechts)personen die afzonderlijk eigenaar zijn van gronden binnen het betreffende gebied waarbij het inrichtingsplan qua natuur en/of landschapselementen bij elkaar past en op elkaar is afgestemd;

 • e.

  inrichtingsplan:

 • een plattegrond op schaal waarop duidelijk is aangegeven waar welke soort plantmateriaal wordt aangeplant. Tevens is bij het inrichtingsplan aangegeven hoeveel plantmateriaal wordt aangeplant en hoe dit plantmateriaal de komende jaren duurzaam onderhouden wordt;

 • f.

  plantmateriaal:

 • bomen, struiken, heesters en hagen. In alle gevallen gaat het om inheemse soorten.

 • g.

  werkzaamheden:

 • het – conform het inrichtingsplan - aanplanten van het plantmateriaal waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • h.

  college:

 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten.

Artikel 2 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een aanvrager die eigenaar is van gronden in een gebied waar een gebiedsvisie voor geldt, dan wel gronden in een gebied dat grenst aan een dergelijk gebied en waarvan het college heeft besloten dat deze gronden ook in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van plantmateriaal, welk materiaal wordt ingezet voor het aanleggen, onderhouden en/of verbeteren van natuur en/of landschapselementen volgens een door het college akkoord bevonden inrichtingsplan.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor overige kosten zoals arbeidsloon, aanlegkosten en toekomstig onderhoud van het plantmateriaal.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het college stelt per gebiedsvisie een subsidieplafond vast voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, maximaal € 1.000,00 per aanvrager.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie, genoemd onder artikel 6 lid 1, kan hiervan afwijken indien men gebruikmaakt van de burenbonus: de hoogte van de subsidie bedraagt dan een maximum van € 1.250,00 per eigenaar.

Artikel 7 Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 8 Aanvraagformulier

De aanvraag voor subsidie wordt ingediend op een daarvoor door het college opgesteld aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier wordt vermeld welke bijlagen bijgevoegd moeten worden om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.
  • Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

   • a.

    De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverlening.

   • b.

    Bij aanvraag van subsidie dient de aanvrager de ingeschatte kosten van het plantmateriaal te overleggen en bij verzoek tot vaststelling van de subsidie dient de aanvrager de factuur te overleggen.

   • c.

    Zodra aannemelijk is dat het plantmateriaal, waarvoor de subsidie is verleend, niet of gedeeltelijk niet zal worden aangeplant, of dat niet of gedeeltelijk niet aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan, zal onverwijld melding aan het college worden voldaan.

   • d.

    Een door de gemeente aangestelde of aangewezen medewerker/inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

   • e.

    Op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • 2.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de burenbonus, dienen aanvragers, naast de verplichtingen genoemd in artikel 9 lid 1, te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het gezamenlijke subsidie aanvraagformulier dient te zijn ondertekend door tenminste vier aanvragers.

  • b.

   Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient gezamenlijk te worden ingediend.

  Indien niet aan de voorwaarden in dit artikel wordt voldaan, komt de burenbonus, als genoemd in artikel 6 lid 2 te vervallen en valt men voor de hoogte van de subsidie terug op artikel 6 lid 1.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd:

 • 1.

  Voor de aanleg van plantmateriaal dat verplicht is - of naar verwachting wordt gesteld - in het kader van een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging.

 • 2.

  Indien het inrichtingsplan niet aansluit bij de doelstellingen van de gebiedsvisie.

 • 3.

  Indien het inrichtingsplan niet aansluit bij het Landschapsontwikkelingsplan Ermelo-Putten 2011-2021.

 • 4.

  Indien het subsidieplafond ten gevolge van de subsidieverstrekking zou worden overschreden.

 • 5.

  Indien de aanvrager reeds eerder een subsidie heeft ontvangen voor plantmateriaal op basis van hetzelfde of een vergelijkbaar inrichtingsplan.

 • 6.

  Indien het inrichtingsplan ten opzichte van de hoogte van de te verlenen subsidie onvoldoende duurzame meerwaarde voor de omgeving heeft.

 • 7.

  Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze verordening.

Bovenstaande weigeringsgronden zijn ter beoordeling aan het college.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van 1 december 2016,

de griffier, de voorzitter,