Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Raalte

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Raalte
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2015
CiteertitelLegesverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Gemeentewet, art. 229
 3. Paspoortwet, art. 2
 4. Paspoortwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-04-2015wijzigen tarieven voor reisdocumenten, indentiteitskaart, rijbewijzen en verstrekkingen uit de basisregistratie personen

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, 81596

7101
20-11-201401-01-2015nieuwe regeling

06-11-2014

Gemeenteblad 2014, 64979

7101

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2014;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

(Legesverordening 2015)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  attestatie de vita ten behoeve van door publiekrechtelijke lichamen toe te kennen pensioenen, lijfrenten, ouderdoms-, invaliditeits-, wezen- of weduwenuitkeringen;

 • b.

  stukken en/of opgaven en inlichtingen, welke ingevolge wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven, gedaan of verstrekt;

 • c.

  beschikkingen of afschriften daarvan, betreffende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, bezoldiging, vergoeding of toelage betrekking hebbend op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • d.

  beschikkingen of afschriften daarvan, op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • e.

  beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften terzake van plaatselijke belastingen;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • g.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot

die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.11 (akten burgerlijke stand)

  • 2.

   hoofdstuk 2 van titel 1 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 3.

   hoofdstuk 3 van titel 1 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4.12 van titel 1 (naturalisatie)

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 van titel 1 (kansspelen);

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2014.2’, vastgesteld door de gemeenteraad van Raalte op 20 februari 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2014.

de griffier, drs. J.B. Zijlstra

de voorzitter, P.A. Zoon

Bijlage 1. Tarieventabel leges Gemeente Raalte

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015  
Indeling tarieventabel  
Titel 1Algemene dienstverlening  
Hoofdstuk 1Burgerlijke stand  
Hoofdstuk 2Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart  
Hoofdstuk 3Rijbewijzen  
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de basisregistratie personen  
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister  
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens  
Hoofdstuk 7Bestuursstukken  
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie  
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken  
Hoofdstuk 10Gemeentearchief  
Hoofdstuk 11Huisvestingswet  
Hoofdstuk 12Leegstandwet  
Hoofdstuk 13Gemeentegarantie  
Hoofdstuk 14Marktstandplaatsen  
Hoofdstuk 15Winkeltijdenwet  
Hoofdstuk 16Kansspelen  
Hoofdstuk 17Kinderopvang  
Hoofdstuk 18Ondergrondse leidingen  
Hoofdstuk 19Verkeer en vervoer  
Hoofdstuk 20Diversen  
     
Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen  
Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag  
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 4Vermindering  
Hoofdstuk 5Teruggaaf  
Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  
Hoofdstuk 9Sloopmelding  
Hoofdstuk 10In deze titel niet benoemde beschikking  
     
Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
Hoofdstuk 1Horeca  
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten  
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven  
Hoofdstuk 4Splitsingsvergunning woonruimte  
Hoofdstuk 5Leefmilieuverordening  
Hoofdstuk 6Brandbeveiligingsverordening  
Hoofdstuk 7In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking  
     
Titel 1Algemene dienstverlening  
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  
1.1.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of de omzetting van een partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis op:  
1.1.1.1maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur, met uitzondering van maandag en woensdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur € 296,55
1.1.1.2maandag en woensdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur€ 0,00
1.1.1.3op maandag t/m vrijdag na 17.00 uur€ 448,40
1.1.1.4zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en op een door het college aangewezen brugdag€ 553,25
1.1.1.5op Havezathe Den Alerdinck van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur€ 862,80
1.1.1.6op Havezathe Den Alerdinck van maandag t/m donderdag na 17.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur€ 971,40
1.1.1.7op Havezathe Den Alerdinck op vrijdag na 17.00 uur of op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur of op een door het college aangewezen brugdag€ 1.151,80
1.1.1.8in het Vrij Katholieke kerkje van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur€ 239,85
1.1.1.9in het Vrij Katholieke kerkje van maandag t.m vrijdag na 17.00 uur€ 383,75
1.1.1.10in het Vrij Katholieke kerkje op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur of op een door het college aangewezen brugdag€ 491,75
1.1.1.11vervallen  
1.1.1.12vervallen  
1.1.1.13vervallen  
1.1.1.14op locatie van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur€ 357,30
1.1.1.15op locatie van maandag t/m vrijdag na 17.00 uur€ 509,10
1.1.1.16op locatie op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op een door het college aangewezen brugdag€ 614,00
1.1.1.17op locatie op zaterdag tussen 17.00 en 21.00 uur€ 753,15
1.1.2Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de ondertrouwkamer€ 19,20
1.1.3vervallen  
1.1.4Het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek€ 0,00
1.1.5Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
1.1.5.1een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering€ 13,50
1.1.5.2een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering€ 33,65
1.1.5.3vervallen  
1.1.6vervallen  
1.1.7vervallen  
1.1.8Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 22,00
1.1.9Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.  
1.1.10Het tarief voor ambtelijk laten getuigen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap bedraagt per ambtenaar€ 22,00
1.1.11Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van;  
1.1.11.1een uittreksel of een afschrift uit de registers van de burgerlijke stand€ 12,70
1.1.11.2een verklaring van de huwelijksbevoegdheid€ 22,60
1.1.11.3een attestatie de vita€ 12,70
1.1.12Het tarief voor het kalligraferen van het trouwboekje bedraagt;€ 10,40
1.1.12.1vervallen  
1.1.12.2vervallen  
1.1.12.3voor het bijschrijven van een kind€ 4,30
     
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart  
1.2.Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:  
1.2.1van een nationaal paspoort:  
1.2.1.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 67,11
1.2.1.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 51,20
1.2.2van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):  
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 67,11
1.2.2.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 51,20
1.2.3van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):  
1.2.3.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 67,11
1.2.3.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 51,20
1.2.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen€ 51,05
1.2.5van een Nederlandse identiteitskaart:  
1.2.5.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 53,07
1.2.5.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 28,48
1.2.6voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van€ 47,31
     
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  
1.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs€ 38,83
1.3.1.1idem als onder 1.3.1., waarbij het oude document als gevolg van vermissing niet kan worden overlegd wordt het bedrag genoemd onder 1.3.1 verhoogd met € 24,45
1.3.1.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen€ 8,10
1.3.1.3tot het verkrijgen van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen (incl. rijksleges) € 27,80
1.3.2Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met€ 34,10
     
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen  
1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.  
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.4.2.1tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking€ 10,95
1.4.3n.v.t.  
1.4.4n.v.t.  
1.4.5n.v.t.  
1.4.6Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 22,00
1.4.7Het tarief bedraagt ter zake het verstrekken van schriftelijke inlichtingen waarvoor de gehele dan wel een gedeelte van de basisregistratie personen doorlopen moet worden, die worden vervaardigd met behulp van de basisregistratie en die geen betrekking hebben op concrete persoonsgegevens, zoals een leeftijdsopbouw e.d., per overzicht€ 34,75
 Daarboven wordt per pagina in rekening gebracht€ 1,35
1.4.8Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie personen (schriftelijke aanvraag of aanvraag aan de balie)€ 11,00
1.4.8.1Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie personen (aanvraag en betaling via internet)€ 9,00
1.4.8.2Het tarief voor het schriftelijk verstrekken van persoonsgegevens aan een afnemer bedraagt per verstrekking, mits bij het verzoek een no-hit bericht is gevoegd€ 2,70
1.4.9Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een gewaarmerkte kopie€ 5,60
1.4.10Ten dienste van de geestelijke zorg, wetenschappelijke filantropische instelling besturen bijz. scholen, instellingen ten algemene nutte per inlichting€ 0,30
1.4.11Verstrekken van een opgave van adressen van de in de gemeentelijke gevestigde onderwijsinstellingen en hun besturen en hoofden€ 5,60
1.4.12Voor het ter legalisatie opzenden van een stuk naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de belanghebbende€ 11,00
     
 Het tarief voor het in behandeling nemen van;  
1.4.12.1Naturalisatieverzoek enkelvoudig standaard€ 829,00
1.4.12.2Naturalisatieverzoek enkelvoudig verlaagd€ 617,00
1.4.12.3Naturalisatieverzoek gemeenschappelijk standaard€ 1.058,00
1.4.12.4Naturalisatieverzoek gemeenschappelijk verlaagd€ 847,00
1.4.12.5Meenaturaliserende minderjarige kinderen, per kind€ 122,00
1.4.12.6Enkelvoudig optieverzoek€ 177,00
1.4.12.7Gemeenschappelijk optieverzoek€ 301,00
1.4.12.8Toeslag optie voor ieder medeopterend minderjarig kind€ 21,00
     
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister  
1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet€ 2,70
     
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens  
 n.v.t.  
     
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken  
1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.7.1.1vervallenvervallen
1.7.1.1.1een afschrift van de programmabegroting met meerjarenplanning€ 14,25
1.7.1.2een afschrift van de gemeenterekening€ 14,25
1.7.1.3vervallenvervallen
 indien de stukken genoemd onder 1.7.1.1 en 1.7.1.1.1 en 1.7.1.2 en 1.7.1.3 per post worden verzonden worden de aldaar genoemde tarieven verhoogd met€ 2,90
1.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.7.2.1op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen;  
1.7.2.1een jaarabonnement op de openbare vergaderstukken van de gemeenteraad, incl. begroting, per post verzonden (uitgegaan wordt van 22 vergaderingen per jaar)€ 250,15
1.7.2.2een jaarabonnement op de openbare vergaderstukken van de gemeenteraad, incl. begroting, opgehaald van het gemeentehuis€ 175,05
1.7.3n.v.t.  
1.7.4n.v.t.  
1.7.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.7.5.1een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening Raalte € 37,55
1.7.5.2een exemplaar van de Bouwverordening€ 72,40
1.7.5.3een exemplaar van een bundel, bevattende de rechtspositieregelingen voor het gemeentepersoneel (behoudens het bepaalde in de artikelen A6 en A7 van het Algemeen Ambtenarenreglement)€ 34,15
1.7.5.4een abonnement op de aanvullingen c.q. wijzigingen van de onder 1.7.5.1en 1.7.5.2 en 1.7.5.3 bedoelde stukken per bladzijde of gedeelte daarvan€ 1,30
     
Hoofdstuk 8 Geo-informatie  
 Kadaster en Grootschalige basiskaart (GBKN)  
 Verzoeken om levering voor het verlenen van kadastrale gegevens van grotere omvang en periodieke leveringen worden naar het Kadaster verwezen.  
 Verzoeken om levering voor het verlenen van grootschalige basiskaart gegevens van grotere omvang en periodieke leveringen worden naar de Stichting GBKN-Overijssel verwezen.  
 Voor eenmalige levering van beperkte omvang gelden de volgende tarieven:  
1.8.1Voor het raadplegen en/of verstrekken van de kadastrale registratie vanuit het gemeentelijke Geografisch informatiesysteem, met ambtelijke hulp, per besteed kwartier (inclusief afdruk op A4 en A3 formaat):€ 22,00
1.8.1.1Het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:  
1.8.1.1.1Voor analoge en digitale (raster bestand) afname:  
 -A4 formaat zwart – wit€ 2,40
 -A4 formaat kleur€ 4,55
 -A3 formaat zwart – wit€ 4,05
 -A3 formaat kleur€ 8,10
 -A2 formaat zwart – wit€ 5,95
 -A2 formaat kleur€ 11,50
 -A1 formaat zwart – wit€ 7,50
 -A1 formaat kleur€ 15,05
 -A0 formaat zwart – wit€ 9,35
 -A0 formaat kleur€ 18,55
1.8.1.1.2Voor digitale (vector bestand) afname:  
 -per hectare landelijk gebied€ 2,90
 -per hectare stedelijk gebied€ 17,50
1.8.1.1.3De in 1.8.1.1.1 en 1.8.1.1.2 genoemde tarieven worden verhoogd met: behandelkosten per besteed kwartier€ 22,00
1.8.1.1.4De in 1.8.1 tot en met 1.8.1.1.3 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht bij levering aan derden die in opdracht van de gemeente werken.  
     
 Bestemmingsplankaarten, luchtfoto’s en overige kaarten  
 Voor de levering van bestemmingsplankaarten en luchtfoto’s gelden de volgende tarieven:  
1.8.1.1.5Voor analoge afname:  
 -A4 formaat zwart – wit€ 4,55
 -A4 formaat kleur€ 9,25
 -A3 formaat zwart – wit€ 8,10
 -A3 formaat kleur€ 16,25
 -A2 formaat zwart – wit€ 11,50
 -A2 formaat kleur€ 23,25
 -A1 formaat zwart – wit€ 15,05
 -A1 formaat kleur€ 30,20
 -A0 formaat zwart – wit€ 18,55
 -A0 formaat kleur€ 37,15
     
1.8.1.1.6Voor digitale afname:  
 -per bestemmingsplantekening:€ 11,50
1.8.1.1.7De in 1.8.1.1.5 tot en met 1.8.1.1.6 genoemde tarieven worden verhoogd met:  
 -behandelkosten per besteed kwartier€ 22,00
 De in 1.8.1.1.5 tot en met 1.8.1.1.7 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht bij levering aan derden die in opdracht van de gemeente werken.  
     
 Geo-informatie  
 Voor de levering van overige geo-informatie gelden de volgende tarieven:  
1.8.1.1.8Voor analoge afname:  
 -A4 formaat zwart – wit€ 2,40
 -A4 formaat kleur€ 4,55
 -A3 formaat zwart – wit€ 4,05
 -A3 formaat kleur€ 8,10
 -A2 formaat zwart – wit€ 5,95
 -A2 formaat kleur€ 11,50
 -A1 formaat zwart – wit€ 7,50
 -A1 formaat kleur€ 15,05
 -A0 formaat zwart – wit€ 9,35
 -A0 formaat kleur€ 18,55
1.8.1.1.9Voor digitale afname:  
 -per administratief bestand:€ 2,90
 -per grafische bestand:€ 17,50
1.8.1.1.10De in 1.8.1.1.8 en 1.8.1.1.9 genoemde tarieven worden verhoogd met:  
 -behandelkosten per besteed kwartier€ 22,00
1.8.1.1.11De in 1.8.1.1.8 tot en met 1.8.1.1.10 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht bij levering aan derden die in opdracht van de gemeente werken.  
     
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken  
1.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.9.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag€ 30,05
1.9.2tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn € 11,00
1.9.3tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een document€ 5,60
1.9.4tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap€ 11,00
1.9.5tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties (Stbl. 1988, 665)€ 5,60
     
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief  
1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 21,00
1.10.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
1.10.2.1een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina€ 0,10
1.10.2.2een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk€ 17,40
1.10.2.3een kopie van een tekening behorende bij een bouw- of milieuvergunning€ 9,35
     
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet  
 n.v.t.  
     
Hoofdstuk 12 Leegstandwet  
1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.12.1tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet€ 98,00
1.12.2vervallenvervallen
     
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie  
 n.v.t.  
     
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen  
 n.v.t. (geregeld in verordening marktgelden)  
     
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet  
1.15Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.15.1tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet€ 66,00
     
Hoofdstuk 16 Kansspelen  
1.16.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen;  
1.16.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat€ 56,50
1.16.1.2voor een periode van twaalf maanden voor meer dan één kansspelautomaat geldt een vast bedrag van € 22,50 + het aantal kansspelautomaten x € 34,00  
1.16.1.3Het onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak langer dan twaalf maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 bedoelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verhoogd worden.  
1.16.1.4voor één kanspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd€ 226,50
1.16.1.5voor een periode langer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor meer dan één kansspelautomaat geldt een vast bedrag van € 90,50 + het aantal kansspelautomaten x € 136,00  
1.16.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)€ 0,00
     
Hoofdstuk 17 Kinderopvang  
1.17Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
1.17.1het in exploitatie nemen van een kindercentrum (kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang) als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.€ 925,00
1.17.2tot het in exploitatie nemen van een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.€ 925,00
1.17.3het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.€ 674,00
1.17.4Als de aanvrager de aanvraag intrekt terwijl deze door de gemeente reeds in behandeling is genomen, maar door de gemeente nog niet verzonden is naar de GGD, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:50%
     
Hoofdstuk 18 Ondergrondse leidingen  
1.18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet€ 313,70
1.18.1.1indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief van 1.18.1 per strekkende meter sleuf verhoogd met€ 1,90
1.18.1.2indien het betreft werkzaamheden in berm,en, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief van 1.18.1 per strekkende meter sleuf verhoogd met€ 1,50
1.18.1.3indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, worden de tarieven als genoemd in 1.18.1, 18.1.1 en 18.1.2 verhoogd met€ 209,15
     
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer  
1.19Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
1.19.1een verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, Voertuigreglement en de Wegenverkeerswet 1994€ 33,00
1.19.2n.v.t.  
1.19.3een eerste aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)€ 73,35
1.19.3.1een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)€ 16,33
1.19.3.2een verlengsaanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)€ 42,00
1.19.4een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het bord E1 voor zover dit zich binnen de voetgangerszone in het centrum van Raalte bevindt.€ 12,30
1.19.5een verzoek tot ontheffing "Route Gevaarlijke Stoffen"€ 121,25
     
Hoofdstuk 20 Diversen  
1.20.1n.v.t.  
1.20.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.20.2.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina€ 2,70
1.20.2.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:  
1.20.2.2.1per pagina ongeacht het formaat in zwart/wit€ 0,10
1.20.2.2.2per pagina ongeacht het formaat in kleur€ 0,25
1.20.2.3kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk€ 9,35
vermeerderd met€ 6,75
voor elke m2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1 m2 te boven gaat. Bij levering van kleuren-uitdraaien, dan wel digitale tekeningen gelden afwijkende (van te voren overeengekomen) tarieven.  
1.20.2.4een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen€ 6,75
1.20.2.5stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina€ 6,75
1.20.2.6Het tarief bedraagt ter zake van het raadplegen en/of kopiëren op A4 formaat van (bouw/milieu) vergunningen, bestemmingsplantekening en -voorschriften en andere archiefstukken voor ieder daaraan besteed kwartier€ 22,00
1.20.2.7vervallen  
1.20.3Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van kaarten en tekeningen;  
1.20.3.1voor een fotokopie op A3 of A4-formaat€ 2,90
1.20.3.2Daar waar op uitdrukkelijk verzoek om toezending van bepaalde stukken wordt gevraagd, zullen de portokosten die daarmee gemoeid zijn worden doorberekend.  
1.20.4Het tarief bedraagt voor het inbehandeling nemen van een melding m.b.t.:  
1.20.4.1de inzameling van geld en goed (artikel 5.13 APV van de gemeente Raalte)€ 11,00
1.21vervallen  
1.22vervallen  
1.23vervallen  
1.24Het tarief bedraagt voor het leveren van:  
1.24.1een huisnummerbordje€ 6,14
1.24.2een huisnummerpaaltje€ 16,00
     
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen  
2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  
2.1.1.1aanlegkosten:  
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.2bouwkosten:  
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt en/of bestaande materialen worden hergebruikt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.3sloopkosten:  
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.4Wabo:  
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  
     
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag  
2.2n.v.t.  
     
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning  
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  
     
2.3.1Bouwactiviteiten  
2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.1.1.12,2 % van de bouwkosten tot € 1.000.000 te vermeerderen met:  
 1,4 % van de bouwkosten vanaf € 1.000.000 tot € 20.000.000 te vermeerderen met:  
 1,1 % van de bouwkosten vanaf € 20.000.000  
 met een minimum van€ 75,00
 en een maximum van€ 500.000,00
 Indien de aanvraag is voorzien van een toetsrapportage van een daartoe gecertificeerd bedrijf conform de landelijke richtlijn BRL 5019 (gecertificeerde Bouwtoetsbesluit) worden de genoemde percentages verlaagd; 2,2% wordt dan 1,5%, 1,4% wordt dan 0,95% en 1,1% wordt dan 0,75%  
     
 Welstandstoets  
2.3.1.1.2Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt beoordeeld door de welstandscommissie van "Het Oversticht"  
 0,3 % van de bouwkosten tot € 230.000 te vermeerderen met:  
 0,05% van de bouwkosten van € 230.000 tot € 455.000 te vermeerderen met:  
 0,025 % van de bouwkosten van € 455.000 tot € 680.000 te vermeerderen met:  
 0,0125 % van de bouwkosten vanaf € 680.000  
 met een minimum van€ 25,00
     
 Extra welstandstoets  
2.3.1.2n.v.t.  
     
 Verplicht advies agrarische commissie  
2.3.1.3n.v.t.  
     
 Achteraf ingediende aanvraag  
2.3.1.4n.v.t.  
     
 Beoordeling aanvullende gegevens  
2.3.1.5n.v.t.  
     
2.3.2Aanlegactiviteiten  
2.3.2.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.2.2voor een aanlegvergunning voor werken tot 1.000 m²€ 234,95
2.3.2.3voor een aanlegvergunning voor werken van 1.000 m² en meer€ 1.083,55
2.3.2.4vervallen  
2.3.2.5voor een beschikking, houdende verlenging van de termijn gesteld in een aanlegvergunning€ 234,95
     
2.3.3Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:  
2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€ 234,95
2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (kruimelgevallen artikel 4 Besluit omgevingsrecht):€ 234,95
2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking niet in strijd met goede ruimtelijke ordening, voorheen projectbesluit):  
2.3.3.3.1voor projecten waarbij geen ruimtelijke onderbouwing en beoordeling van een ruimtelijke onderbouwing nodig is€ 1.083,55
2.3.3.3.2voor projecten waarbij een ruimtelijke onderbouwing en beoordeling van een ruimtelijke onderbouwing nodig is€ 2.760,05
2.3.3.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)€ 234,95
2.3.3.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):€ 234,95
2.3.3.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):€ 234,95
2.3.3.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):€ 234,95
2.3.3.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):€ 234,95
     
2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€ 234,95
2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):€ 234,95
2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking niet instrijd met goede ruimtelijke ordening, voorheen projectbesluit):  
2.3.4.3.1voor projecten waarbij geen ruimtelijke onderbouwing en beoordeling van een ruimtelijke onderbouwing nodig is€ 1.083,55
2.3.4.3.2voor projecten waarbij een ruimtelijke onderbouwing en beoordeling van een ruimtelijke onderbouwing nodig is€ 2.760,05
2.3.4.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)€ 234,95
2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):€ 234,95
2.3.4.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):€ 234,95
2.3.4.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):€ 234,95
2.3.4.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):€ 234,95
2.3.4.9indien artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast€ 234,95
2.3.4.10indien artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast€ 234,95
     
2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.5.1Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van;  
 Categorie Aantal m²  
 1 0 t/m 100 € 524,85  
 2 101 t/m 500 € 370,25 + € 1,59 per m²  
 3 501 t/m 2.000 € 859,20 + € 0,58 per m²  
 4 2.001 t/m 5.000 € 1.744,68 + € 0,13 per m²  
 5 5.001 t/m 50.000 € 2.299,43 + € 0,03 per m²  
 6 Meer dan 50.001 € 3.506,11 + € 0,01 per m²  
2.3.5.2Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:  
 1.Uitbreiding van een inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10 % van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;  
 2.Herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10 % van de gebruiksoppervlakte beslaat; 50 % van het legestarief vermeld onder 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;  
     
2.3.6Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten  
2.3.6.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de verordening gemeentelijke monumenten aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief voor de advieskosten van de monumentencommissie 150 % van de normale welstandsleges zoals geregeld in 2.3.1.1.2  
     
2.3.7Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht  
2.3.7.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:  
2.3.7.1.1in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:€ 234,95
     
2.3.8Aanleggen of veranderen weg  
 n.v.t.  
     
2.3.9Uitweg/inrit  
 voor een uitweg en/of inrit overeenkomstig artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Raalte€ 65,20
     
2.3.10Kappen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 168,85
     
2.3.11Opslag van roerende zaken  
 n.v.t.  
     
2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998  
 n.v.t.  
     
2.3.13Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet  
 n.v.t.  
     
2.3.14Andere activiteiten  
 n.v.t.  
     
2.3.15Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
     
2.3.16Beoordeling bodemrapport  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:  
2.3.16.1voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport€ 168,85
2.3.16.2voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport€ 168,85
     
2.3.17Advies  
2.3.17.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.3.17.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
     
2.3.18Verklaring van geen bedenkingen  
2.3.18.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:  
2.3.18.1.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:€ 234,95
2.3.18.1.2indien de provincie een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 186,00
2.3.18.1.3indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.3.18.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
     
Hoofdstuk 4 Vermindering  
2.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.  
     
Hoofdstuk 5 Teruggaaf  
2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag of een niet verdere behandeling van een omgevingsvergunning  
2.5.1.1Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, indien er nog geen beslissing op de aanvraag is genomen. De teruggaaf bedraagt:60%
2.5.1.2Als na het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht niet verder wordt behandeld (niet ontvankelijk), bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:40%
     
2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning  
 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:25%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
     
2.5.3Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning  
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:25%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.  
     
2.5.4Minimum voor resterend legesbedrag na teruggaaf  
 Van het oorspronkelijke legesbedrag blijft minimaal € 75,00 verschuldigd.  
     
2.5.5Geen teruggaaf legesdeel welstand, advies of verklaring van geen bedenkingen  
 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.1.2, 2.3.6, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.  
     
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning  
 n.v.t.  
     
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
2.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:€ 75,00
     
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  
2.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening€ 2.760,05
2.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening€ 1.770,00
2.8.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening of een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a. en b. van de Wet ruimtelijke ordening, voor zover dit verzoek betrekking heeft op het realiseren van meer dan één woning, appartement of wooneenheid en het oprichten of het wijzigen van het gebruik van een bouwwerk met een omvang van meer dan 1.500 m² bruto vloeroppervlak € 1.083,50
2.8.4Indien de definitieve aanvraag is vooraf gegaan door een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.8.3, waarop de definitieve aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van het principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de definitieve aanvraag mits die aanvraag wordt ingediend binnen één jaar na het besluit op het principeverzoek.  
     
Hoofdstuk 9 Sloopmelding  
 vervallen  
     
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking  
2.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:€ 122,45
2.10.1vervallenvervallen
     
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
Hoofdstuk 1 Horeca  
3.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet€ 880,00
3.1.2n.v.t.  
3.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet€ 51,50
3.1.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet€ 440,00
3.1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV (exploitatie horecabedrijf)€ 350,00
3.1.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een toestemming als bedoeld in artikel 2.29 APV (sluitingsuur horecabedrijven) en artikel 2.30 APV (afwijking sluitingsuur)€ 260,00
3.1.6.1vervallen  
3.1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning € 440,00
     
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten  
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van :  
3.2.1.1vervallen  
3.2.1.2vervallen  
3.2.1.3vervallen  
3.2.1.4een kleinschalig evenement volgens de evenementennota inclusief alle benodigde vergunningen en/of gerelateerde ontheffingen doch exclusief de gebruiksvergunning € 103,00
3.2.1.5een grootschalig evenement volgens de evenementennota inclusief alle benodigde vergunningen en/of gerelateerde ontheffingen doch exclusief de gebruiksvergunning€ 260,00
3.2.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen van een tijdelijke standplaats:€ 66,00
3.2.2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen van een tijdelijke standplaats indien de aanvraag wordt gedaan door een plaatselijke non-profitorganisatie die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers € 0,00
     
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven  
3.3n.v.t.  
     
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte  
3.4n.v.t.  
     
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening  
3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
3.5.1een aanvraag tot een ontheffing geluidhinder als bedoeld in artikel 4.6. APV€ 51,50
3.5.2voor het verrichten van geluidsmetingen van gemeentewege bedragen de kosten; voor elk uur of gedeelte daarvan gedurende welke gemeten wordt€ 88,00
3.5.3Het uurtarief voor de kosten van een milieu-ambtenaar, die op grond van een verstrekte vergunning ingevolge de APV van de gemeente Raalte (Onderdeel "e.d. op de weg") aanwezig is, bedraagt€ 88,00
3.5.4Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing van het verbod afval te verbranden buiten inrichtingen zoals bedoeld in artikel 5.34 van de APV bedraagt het tarief€ 66,00
3.5.5.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisvuil van derden, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Raalte.€ 88,00
     
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening  
3.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening;  
     
3.6.1Voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte van;  
 Categorie Aantal m²  
     
 1 0 t/m 100 € 135,00  
 2 101 t/m 500 € 27,00 + € 1,08 per m²  
 3 501 t/m 2.000 € 569,00 + € 0,12 per m²  
 4 2.001 t/m 5.000 € 812,00 + € 0,02 per m²  
 5 5.001 t/m 50.000 € 913,00 + € 0,017 per m²  
     
     
3.6.1.1Indien de aanvraag wordt gedaan door een plaatselijke non-profitorganisatie die  
 zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van  
 maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in  
 hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, bedragen de leges:  
 Categorie Aantal m²  
     
 1 0 t/m 100 € 34,50  
 2 101 t/m 500 € 7,50 + € 0,27 per m²  
 3 501 t/m 2.000 € 142,00 + € 0,03 per m²  
 4 2.001 t/m 50.000 € 203,00 + € 0,02 per m²  
     
     
3.6.2Wijziging/uitbreiding vergunning  
 Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in 3.6.1 en 3.6.1.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:  
 1.Uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10 % van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in 3.6.1 en 3.6.1.1, met dien verstande dat de toeslag wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;  
 2.Herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10 % van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50 % van het legestarief vermeld onder 3.6.1 en 3.6.1.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.  
     
3.6.3Overdracht gebruiksvergunning  
 Het tarief bedraagt voor een verklaring van overdracht van de vergunning aan de nieuwe gebruiker€ 88,00
     
3.6.4Intrekking of weigering vergunning  
 Indien een aanvraag om ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of wordt geweigerd, worden volgens lid 3.6.1 en 3.6.1.1 berekende leges met 50 % verminderd.  
     
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking  
3.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking€ 51,50
     
Behorende bij raadsbesluit van 6 november 2014  
De griffier van Raalte,