Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Subsidietoetsingskaders sociaal beleid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidietoetsingskaders sociaal beleid 2017
CiteertitelSubsidietoetsingskaders sociaal beleid 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 181127

10346-2016
01-01-2018intrekken regeling

12-12-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 227958

11694-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidietoetsingskaders sociaal beleid 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte heeft op 13 december 2016 besloten:

de “Subsidietoetsingskaders sociaal beleid 2017” vast te stellen en deze in werking te laten treden op 1 januari 2017, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidietoetsingskaders sociaal beleid 2016.

1 Onderwijs

1.1 Voor- en vroegschoolse educatie

Doelstelling subsidie:

Op grond van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Voorschoolse educatie. Gemeenten hebben een regierol bij het verzorgen van een aanbod Voorschoolse educatie voor alle jonge kinderen met een (taal)achterstand dat tenminste voldoet aan het Besluit Basisvoorwaarden Voorschoolse Educatie. Gemeenten maken passende afspraken met kinderopvangorganisaties, die dit aanbod kunnen realiseren.

 

Subsidiabele activiteiten:

Voorschoolse educatie dat voldoet aan het Besluit Basisvoorwaarden Voorschoolse Educatie en de – voor voorscholen - relevante resultaatafspraken in het VVE plan Salland voor kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot 4 jaar, waarvoor de CJG arts een brief met VVE toekenning heeft ondertekend omdat is vastgesteld dat zij tot de doelgroep VVE behoren zoals omschreven in het VVE-plan Salland.

Het aanbod voorschoolse educatie aan een VVE-doelgroepkind mag zijn verspreid over maximaal 2 locaties als de locatie in de woonkern van het doelgroepkind vanwege het geringe aantal kinderen < 4 dagdelen of <10 uur per week open kan zijn.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidie bestaat tenminste uit een bedrag per VVE-kind, voor :

 

 • 1.

  5,5 uur extra gratis Voorschoolse educatie per week – bovenop het reguliere aanbod van 5,5 uur peuteropvang op een VVE locatie - gedurende 40 weken tegen de geldende uurprijs peuterwerk van de aanvrager voor zover deze gelijk of lager is dan de maximale uurprijs peuterwerk die B&W voor de genormeerde uurtoeslag peuterwerk hebben vastgesteld (zie subsidietoetsingskader voor peuterwerk).

 • 2.

  Extra taakuren pedagogisch medewerkers voor de tussenevaluatie met CJG , de warme overdracht aan de basisschool van doelgroepkinderen, en het uitvoeren van activiteiten buiten de groepsuren gericht op ouderbetrokkenheid zoals opgenomen in het meerjarig activiteitenplan van maximaal € 250,- .

 

De subsidie per VVE-kind kan worden aangevuld met een bedrag voor:

 • 3.

  Scholing/training van pedagogisch medewerkers in het werken met integrale voorschoolse programma’s die tenminste gericht zijn op de stimulering van de ontwikkeling in taal, rekenen, motoriek, en de sociaal-emotionele ontwikkeling, van maximaal € 500,- per jaar als de afgelopen drie jaar gemiddeld tenminste 1 VVE doelgroepkind per jaar heeft deelgenomen aan de voorschoolse educatie van de subsidieontvanger.

 • 4.

  Extra ondersteunend aanbod specifiek, zoals Pre-teaching, voor de VVE doelgroepkinderen, van maximaal € 200,- per doelgroep kind als de afgelopen drie jaar gemiddeld tenminste 3 VVE-doelgroepkinderen per jaar hebben deelgenomen aan de voorschoolse educatie.

 

Overige grondslagen voor toekenning zijn:

 • 5.

  B&W stellen jaarlijks voor 1 december voorafgaand aan het subsidiejaar, het te behalen VVE bereik - uitgedrukt in VVE-plaatsen- vast. Dit aantal is gebaseerd op het aantal VVE doelgroepkinderen dat in het voorgaande jaar heeft deelgenomen aan de voorschoolse educatie en is tenminste gelijk aan het minimum aantal VVE doelgroepkinderen dat voor de doeluitkering Onderwijsachterstandbeleid (OAB) een VVE aanbod moet krijgen.

 • 1.

  Bij meerdere subsidieontvangers met een aanbod Voorschoolse educatie in één kern/voedingsgebied, dat aan dit toetsingskader voldoet, worden de aanvragen in volgorde van het hoogste tot het laagste aantal geplaatste VVE kinderen in de afgelopen drie jaar gehonoreerd, totdat het door B&W vastgestelde maximum aantal VVE-plaatsen is bereikt.

 

Aanvullende voorwaarden:

Een aanvraag voor budgetsubsidiëring gaat vergezeld van:

 • 1.

  een samenwerkingsovereenkomst tussen de subsidie aanvrager met de basisschool/scholen in het VVE cluster waar de VVE-peuters naar uitstromen waarin partijen in ieder geval hebben vastgelegd:

  • -

   hoe zij de “warme overdracht” van de VVE doelgroeppeuters van de voorschoolse voorziening aan de basisschool invullen binnen de kaders van het VVE-plan Salland.

  • -

   hoe zij zorg dragen voor de resultaatafspraken ten aanzien van “monitoring en evaluatie”” van de VVE doelgroepkinderen door de basisschool zoals opgenomen in het VVE-plan Salland.

 • 2.

  een (meerjarig) activiteitenplan waarin zijn opgenomen:

  • -

   een overzicht van het totaal aantal deelnemers per VVE locatie in de afgelopen 3 jaar en het verwachte aantal VVE doelgroepkinderen voor de komende 3 jaar zoals geformuleerd in het VVE plan Salland;

  • -

   een( jaarlijks) opleidingsplan voor pedagogisch medewerkers in voorschoolse educatie;

  • -

   de wijze en activiteiten waarmee ouderbetrokkenheid beleid wordt gestimuleerd en vormgegeven

  • -

   de afspraken met de bibliotheek voor de wijze van ondersteuning aan de doelgroepkinderen

  • -

   de wijze waarop extra ondersteunend aanbod specifiek voor VVE doelgroep-kinderen wordt ingevuld als gemiddeld > 3 VVE kinderen zijn geplaatst in de afgelopen 3 jaar.

  • -

   de wijze waarop de kwaliteit van de aangeboden VVE wordt gerealiseerd en geborgd (intern cyclisch systeem van kwaliteitszorg);

  • -

   de wijze waarop de warme overdracht aan de basisscholen en de tussenevaluatie met CJG van de VVE doelgroepkinderen worden gerealiseerd inclusief de gemiddeld benodigde ureninzet (buiten de groepsuren) per VVE doelgroepkind.

 • 3.

  een (product)begroting van baten en lasten specifiek voor de voorschoolse educatie waarin de inzet van eigen middelen wordt aangegeven.

 

Wijze van betaling/bevoorschotting en definitieve vaststelling van de budgetsubsidie

 • 4.

  Voor het beschikbaar stellen, definitief vaststellen en afrekenen van de subsidie kunnen, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening , in de subsidieverleningsbeschikking eisen en voorwaarden worden opgenomen.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 5.

  De subsidieontvanger is verplicht een aparte financiële administratie van baten en lasten voor voorschoolse educatie te voeren, die is afgescheiden van de administratie voor peuterwerk

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

Dit wordt als volgt berekend:

 • *

  Het gemiddeld aantal VVE-plaatsen van het voorgaande jaar of het door B&W vastgestelde maximum aantal VVE-plaatsen, maal de door het college vastgesteld maximum uurprijs peuterwerk voor de grote kern maal 220 uur per jaar, plus

 • *

  Het gemiddeld aantal VVE-plaatsen van het jaar daarvoor maal de som van de aanvullende subsidie voor de extra taakuren pedagogisch medewerkers, scholing/training van pedagogisch medewerkers en de extra ondersteunend aanbod specifiek (max. € 950,-).

 

Een deel van deze begroting wordt gedekt door de doeluitkering, OAB-middelen, die de gemeente Raalte jaarlijks van de Rijksoverheid ontvangt

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Kinderopvang organisaties die:

 • -

  participeren in een VVE cluster zoals vastgelegd in het VVE –plan Salland;

 • -

  een aanbod voorschoolse educatie hebben dat voldoet aan de omschrijving van de subsidiabele activiteiten;

 • -

  staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang als VVE-locatie.

 

Bijzonderheden:

Voor dit subsidietoetsingskader geldt een aanvullende toelichting; deze wordt op verzoek door de gemeente Raalte beschikbaar gesteld.

1.2 Onderwijs- en leerlingbegeleiding

Doelstelling subsidie:

 

 • -

  Het ondersteunen van scholen bij de uitvoering van de leerlingenzorg.

 • -

  Het in het kader van de implementatie van Passend Onderwijs realiseren van een sluitende en doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van de voorschoolse periode tot en met het basisonderwijs.

 • -

  Het inzetten van een zo breed mogelijk instrumentarium om maatwerk in de ondersteuning van zorgleerlingen te kunnen bieden.

 

Subsidiabele activiteiten:

 • -

  Begeleiding van en onderzoek naar individuele leerlingen;

 • -

  De inzet van orthopedagogen op scholen;

 • -

  De inzet van een orthopedagoog binnen zorgplatforms en PCL’s;

 • -

  De inzet van een orthopedagoog binnen het team jonge risico kind;

 • -

  Vormen van lichte en zware ondersteuning van leerlingen;

 • -

  Het aanbieden van ondersteuningsvormen zoals een handicapspecifieke expert of andere specialisaties ten behoeve van ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen de uitvoerder en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

 • -

  Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Laag Zuthem

 • -

  EPOS / Sallandse deelregio Passend Onderwijs PO 23-05

 

Bijzonderheden:

Geen

1.3 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Doelstelling subsidie:

Uitvoering van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de afstemming tussen technisch onderwijs en technische bedrijven, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Subsidiabele activiteiten:

 

 • -

  Techniekdag Onderwijs Salland;

 • -

  Werven leerbedrijven t.b.v. 3e en 4e jaars vmbo-leerlingen (Ondernemend Technisch Onderwijs);

 • -

  Techniek en science activiteiten voor basisschoolleerlingen;

 • -

  Bedrijfsgerichte activiteiten voor havo/vwo leerlingen;

 • -

  Stimuleren en ondersteunen technisch onderwijs en techniekdocenten.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen het Platform Techniek Salland en de gemeente. De subsidie wordt voor 3 jaar toegekend.

 

Aanvullende voorwaarden:

De activiteiten worden bepaald en uitgevoerd op basis van behoeften onderwijs en bedrijven.

 

De activiteiten worden bekostigd op basis van cofinanciering, ook door het bedrijfsleven.

 

Budgetsubsidie voor 3 jaar blijft onder de €10.000,-. Er hoeft geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden ingediend. De subsidieverlening is tevens de vaststelling.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt in het jaar van aanvragen geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Platform Techniek Salland

 

Bijzonderheden

Er hoeft geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend. De subsidieverlening is tevens de vaststelling.

1.4 Volwasseneducatie (Wet Educatie Beroepsonderwijs)

Doelstelling subsidie:

De doelstelling van de volwasseneducatie is het bevorderen van de basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal van de minst weerbare groepen; met als prioritaire doelgroepen uitkeringsgerechtigden en laaggeletterden

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten gericht op het bevorderen van de Nederlandse taal, het lezen en schrijven, voor volwassenen (>18 jaar), met als prioritaire doelgroepen uitkeringsgerechtigden en laaggeletterden.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangt de gemeente Raalte via centrumgemeente Zwolle jaarlijks een rijksbijdrage voor educatieve activiteiten voor volwassenen. Deze educatieve middelen maken deel uit van het Participatiebudget. De middelen zijn geoormerkt voor basiseducatie en is gekoppeld aan een afbouwende bestedingsverplichting bij het ROC. De afbouw zal in drie jaar plaatsvinden, conform minimumpercentages die de wet voorschrijft. De verdeling van de middelen zijn als volgt:

 

 

2016

2017

2018

Verplicht formeel

50%

25%

0%

Non-formeel regionale afspraak

30%

30%

30%

Vrij te besteden

20%

45%

70%

 

Formeel onderwijsaanbod

Alle formele opleidingen zijn geregistreerd in het Centraal Register Beroepsopleidingen en voorzien van een Crebo-nummer (Centraal Register Beroepsopleidingen). Formeel onderwijs staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. Ook liggen de eindtermen van het onderwijstraject vast. Binnen de gemeente wordt het formeel onderwijs aangeboden door Stichting Landstede Educatie.

 

Non-formeel

Het non-formele onderwijs biedt meer flexibiliteit en ruimte voor maatwerk. Hierbij wordt de inhoud van het traject afgestemd op het niveau en de leerdoelen van de cursisten. Non-formeel onderwijs wordt afgesloten met een bewijs van deelname of met een certificaat met daarop het niveau van de training. Binnen de gemeente wordt het non-formeel onderwijs aangeboden door het Taalpunt Raalte. De gemeente Raalte sluit aan bij de regionale afspraken voor het non-formeel onderwijs.

 

Vrij te besteden

Een deel van de WEB-middelen zijn voor de gemeente Raalte vrij te besteden. Deze middelen zijn geoormerkt en dienen besteed te worden aan de doelstelling van de subsidie. Deze vrij te besteden middelen worden verdeeld over het formeel en non-formeel aanbod.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

  

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Is niet van toepassing op deze subsidie

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

- Stichting Landstede Educatie

- Taalpunt Raalte

 

Bijzonderheden

Na 2018 is er geen bestedingsverplichting meer bij het ROC. De gemeente Raalte is dan vrij om bij andere aanbieders volwasseneducatie te beleggen.

2 Sociaal cultureel werk

Doelstelling subsidie:

Doelstelling van het Sociaal Cultureel Werk is: het activeren, stimuleren en toerusten van individuen en groepen waardoor zij optimaal in staat zijn te participeren aan en te functioneren in de samenleving.

 

Subsidiabele activiteiten:

Een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen:

 

 • -

  Het vergroten van ontplooiingsmogelijkheden van mensen, het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie om te voorkomen dat mensen in een achterstandssituatie komen;

 • -

  Het bieden van mogelijkheden aan personen die in een achterstandssituatie zitten om de sociale positie te verbeteren.

Deze bijdrage bestaat uit het aanbieden van concrete activiteiten om doelstellingen (opgenomen in het Resultatenboek) te realiseren op het gebied van de volgende terreinen: gebiedsgericht werken, opbouwwerk, jongerenwerk, eenzaamheid, seniorenwerk en vrijwilligerswerk.

Voor het realiseren van de doelstellingen wordt zoveel als mogelijk samenwerking gezocht met andere instellingen en zoekt de stichting actief naar externe financieringsmogelijkheden voor het realiseren van de activiteiten.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidieplafond wordt jaarlijks verhoogd met de dan geldende indexeringspercentages. Hierbij wordt uitgegaan van een budgetverdeling van 80% personeelskosten en 20% overheadskosten, waarbij m.b.t. de personeelskosten het gemiddelde prijsindexcijfer wordt genomen van de afgelopen 3 jaren van de CAO voor de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en m.b.t. de overhead wordt uitgegaan van een indexering op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting Landstede Welzijn Raalte

 

Bijzonderheden

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

3 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen en ondersteunen van organisaties die enkel met behulp van vrijwilligers recreatieve activiteiten voor jeugdigen van 4-18 jaar organiseren die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het organiseren van recreatieve activiteiten voor jeugdigen van 4-18 jaar door scoutingverenigingen en de speeltuinvereniging Blekkerhoek.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidie voor scoutingverenigingen bestaat uit:

 • 1.

  een bedrag van € 34,34 per betalend jeugdlid per jaar;

 

Voor de speeltuinvereniging Blekkerhoek geldt een bedrag van € 5,17 per betalend gezin.

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen organisaties zich op grond van hun statuten, stichtingsakte of reglement zonder winstoogmerk bezig te houden met het in groepsverband ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten gericht op ontspanning en ontplooiing van jeugdigen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar.

 • 2.

  Organisaties en instellingen die voldoen aan het gestelde onder 1. moeten tevens:

  • a.

   binnen de gemeente gevestigd of werkzaam zijn en een ledenbestand hebben waarvan tenminste 2/3 deel woonachtig is in de gemeente Raalte;

  • b.

   een minimum aantal van 20 betalende jeugdleden tot 18 jaar hebben. Voor het bepalen van de leeftijdsgrens wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar; Voor de speeltuinvereniging geldt een minimumaantal van 100 betalende gezinnen;

  • c.

   zijn aangesloten bij een landelijke en/of regionale organisatie op het terrein van het jeugd en jongerenwerk;

  • d.

   niet eenzijdig gericht zijn op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijk vormen, dan wel behoren tot een bedrijf, onderwijsinstelling of anders gerichte organisatie met een besloten karakter. Evenmin moeten de activiteiten van de organisatie uitsluitend of nagenoeg uitsluitend hun doel hebben in de kerkelijke erediensten of verbreiding van godsdienstige overtuiging.

  • e.

   een minimumcontributie van € 65,- per lid per jaar heffen (dit geldt niet voor de speeltuinvereniging);

  • f.

   bij de subsidie aanvraag (naast het activiteitenplan) een ledenlijst en een overzicht van de contributie overleggen (van het voorafgaande jaar).

 • 3.

  Organisaties die zich richten op activiteiten voor gehandicapten hoeven niet te voldoen aan het gestelde onder lid 2a en b.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillig jeugd- en jongerenwerk”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Scoutingverenigingen en speeltuinverenigingen die enkel met behulp van vrijwilligers recreatieve activiteiten voor jeugdigen van 4-18 jaar organiseren.

 

Bijzonderheden:

Geen.

4 Leefbaarheid buurtdorpen

Doelstelling subsidie:

Het mogelijk maken van sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kernen Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Nieuw Heeten en Mariënheem.

 

Subsidiabele activiteiten:

 

 • 1.

  Activiteiten met een algemeen toegankelijk karakter die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp;

 • 2.

  Het leveren van een financiële bijdrage aan de instandhouding van buurthuizen (in die kernen die een buurthuis hebben);

 • 3.

  Belangenbehartiging;

 • 4.

  Sociaal-culturele activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen;

 • 5.

  Ondersteuning vrijwilligers.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 

Plaatselijk Belang

Leefbaarheid

Kindervakantie

Naschools

Jeugdsoos

Ouderen

Ondersteuning

Totaal

algemeen

week

vrijwilligers

Broekland

€ 5.234

€ 210

€ 1.050

€ 1.314

€ 1.839

€ 1.050

€ 10.697

Nieuw-Heeten

€ 5.234

€ 1.050

€ 1.050

€ 1.314

€ 1.471

€ 1.050

€ 11.196

Luttenberg

€5.234

€ 788

€ 1.050

€ 1.314

€ 1.629

€ 1.050

€ 11.066

Heeten

€ 5.234

€ 368

€ 946

 

€ 1.892

€ 1.050

€ 9.490

Mariënheem

€ 5.234

€ 1.050

€ 946

€ 1.314

€ 1.419

€ 1.050

€ 11.014

Lierderholthuis

€ 5.234

 

 

€ 1.314

 

€ 1.050

€ 7.598

Laag Zuthem

€ 5.234

 

 

 

 

€ 1.050

€ 6.284

Heino

€ 5.234

€ 946

€ 9.064

 

 

€ 1.050

€ 16.294

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

De instellingen leggen jaarlijks verantwoording over de besteding van de subsidie in het bestuursoverleg met de gemeente.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie leefbaarheid buurtdorpen”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

   

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

De verenigingen voor Plaatselijk Belang in de dorpen Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Nieuw Heeten en Mariënheem.

 

Bijzonderheden:

Het dorp Raalte komt niet in aanmerking voor deze subsidie. Leefbaarheidsactiviteiten in Raalte worden door Landstede Welzijn georganiseerd.

 

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

5 Kunst en Cultuur

Algemene doelstelling cultuur:

Door handhaving van een (met behulp van vele vrijwilligers vormgegeven) goed bekend en samenhangend aanbod van Cultuur en cultuuruitingen voor alle inwoners van de gemeente wordt een bijdrage geleverd aan de ontplooiing en het welbevinden van de individuele inwoner van de gemeente Raalte en aan de ontwikkeling van de leefbaarheid in de gemeente. Hierbij richten wij ons op de kracht en kwaliteiten van het lokale aanbod.

 

5.1 Kunstbeoefening door amateurs

Doelstelling subsidie:

Het stimuleren van amateurkunst.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het beoefenen van amateurkunst in groepsverband, zonder winstoogmerk.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 

 • 1.

  Een bedrag per contributie betalend jeugdlid, waarvan de hoogte bepaald wordt door de tak van kunstbeoefening:

  • -

   Voor muziek (harmonieorkesten, fanfarekorpsen, drumbands, twirl-marjorettegroep) € 46,- per jeugdlid

  • -

   Voor zang en operette € 33,- per jeugdlid

  • -

   Voor toneel, dans, folklore, literatuur, beeldende kunst, fotografie, nieuwe media € 28,- per jeugdlid.

Onder jeugdleden wordt verstaan leden tot 18 jaar.

 • 2.

  Hafabra-verenigingen met minimaal 10 jeugdleden kunnen een beroep doen op een bijdrage van € 881,-- voor het begeleiden van jeugdleden door een dirigent of instructeur.

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor genoemde subsidies bij 1 tot en met 2 moeten organisaties

 • a.

  binnen de gemeente gevestigd of werkzaam zijn en een totaal ledenbestand hebben, waarvan tenminste 2/3 deel woonachtig is in de gemeente Raalte;

 • b.

  een minimum aantal van totaal 20 betalende leden hebben (dit omdat een vereniging enige omvang moet hebben om ook daadwerkelijk als vereniging te kunnen functioneren);

 • c.

  bij de subsidie aanvraag (naast het activiteitenplan) een ledenlijst (van het aantal contributie betalende leden per 1-1 van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar), opgaaf van openbare voorstellingen en een overzicht van de contributie ter beschikking hebben;

 • d.

  een minimum contributie van € 65,- per jaar heffen;

 • e.

  beschikken over deskundige begeleiding;

 • f.

  minimaal twee openbare voorstellingen per jaar geven met behulp van de waarderingssubsidie. Voor die betreffende voorstellingen kan geen beroep op andere regelingen worden gedaan, zoals een éénmalige subsidie.

 • g.

  niet voor subsidie in aanmerking komen organisaties voor amateurkunst die eenzijdig zijn gericht op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke uitingsvormen.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie kunstbeoefening door amateurs”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt de subsidie gekort volgens een

breukregeling met in de teller het plafondbedrag en in de noemer het totale aan de hand van de subsidienormen berekende bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Verenigingen die amateurkunst beoefenen.

 

Bijzonderheden:

Geen

5.2 Projectsubsidie Cultuur

Doelstelling subsidie:

Het gaat hierbij om een bijdrage in de kosten van culturele activiteiten die op projectbasis worden ondernomen. Deze activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor een breed publiek. Zij zorgen voor een verlevendiging van het totale culturele aanbod. De subsidie is van tijdelijke aard, de doelstelling is dat activiteiten na afloop van de subsidietermijn, zonder subsidie kunnen voortbestaan.

Subsidiabele activiteiten:

Een project komt in aanmerking voor een Projectsubsidie Cultuur als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

 • 1.

  Zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen.

 • 2.

  Buiten de reguliere activiteiten van een vereniging of organisatie valt.

 • 3.

  Een vernieuwend en/of experimenteel karakter heeft. Hierbij is niet alleen van belang welke activiteiten vernieuwend zijn, maar ook de wijze waarop doelgroepenbereik en PR vernieuwend georganiseerd zijn.

 • 4.

  Een meerwaarde (verbreding of verdieping) levert aan het bestaande culturele aanbod in de gemeente.

 • 5.

  Cultuurdeelname (participatie) stimuleert, dus actief deelnemen i.p.v. receptief (luisteren, kijken etc.)

 • 6.

  Laagdrempelig is.

 • 7.

  De verwachting heeft dat het op een brede publieke belangstelling kan rekenen. Uit het projectplan moet blijken welke doelgroep(en) men beoogt te bereiken en de manier waarop. Brede publieke belangstelling moet blijken uit het bereik van meerdere doelgroepen tegelijk of het bereik van één zeer grote doelgroep (meer dan 500 per activiteit).

 • 8.

  Een openbaar karakter heeft. Dat wil zeggen dat elke inwoner zonder specifieke voorwaarden kan participeren.

 • 9.

  Een bijdrage levert aan de speerpunten van de cultuurnota “Cultuuraalte, op maat.”

 • 10.

  Samenwerking tussen de culturele organisaties onderling of tussen culturele organisaties en het onderwijs tot stand brengt.

 • 11.

  Bij voorkeur ook middelen krijgt van particulieren, andere fondsen en/of overheden.

 • 12.

  Bij voorkeur een clustering is van evenementen. Door clustering wordt samenwerking gestimuleerd en kan promotie worden gebundeld.

 • 13.

  De gemeente Raalte doormiddel van kunst en cultuur profileert

 • 14.

  Bij voorkeur jeugd aanspreekt.

 

De criteria 1 tot en met 5 zijn verplichte voorwaarden. Als het project aan deze voorwaarden niet voldoet, komt het project niet in aanmerking voor een Projectsubsidie Cultuur.

Naast de verplichte voorwaarden dient het project aan minimaal 5 voorwaarden te voldoen van voorwaarde 6 tot en met 14.

Voor culturele evenementen en/of festivals zijn tevens de punten 13 tot en met 14 verplichte voorwaarden.

 

De subsidie wordt geweigerd voor:

 • -

  projecten die het primaire karakter hebben van feesten of jubileumvieringen

 • -

  boekuitgaven, geluidsdragers, films of dvd’s, aanschaf van audiovisuele middelen, muziekinstrumenten, kleding/uniformen, tentoonstellingen, congressen of beurzen;

 • -

  activiteiten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs;

 • -

  activiteiten op het gebied van de media met een journalistieke en informatieve invulling;

 • -

  activiteiten die gericht zijn op het realiseren van een beeld of geluidregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen;

 • -

  activiteiten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met inbegrip van de mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen;

 • -

  activiteiten die tot doel hebben subsidie te verwerven voor investeringen in bedrijfsmiddelen of bouwkundige voorzieningen;

 • -

  activiteiten die primair gericht zijn op het realiseren van reguliere scholingsactiviteiten voor professionals;

 • -

  Commerciële (met winstoogmerk) en beroepsmatige activiteiten.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Gesubsidieerd wordt maximaal 50 % van de daadwerkelijke kosten tot een maximum van € 4.000,-- per project. Afhankelijk van de maatschappelijke relevantie kan in uitzonderlijke gevallen hiervan worden afgeweken. Bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt meegewogen: in hoeverre de eigen organisatie financieel bijdraagt aan het project, of alle mogelijke fondsen/subsidieverstrekkers zijn benaderd, in hoeverre uit sponsoring draagvlak voor de activiteit blijkt, in hoeverre subsidie noodzakelijk is om het project doorgang te laten vinden, de mate waarin het project aan alle of alleen een gedeelte van de bovengenoemde criteria voldoet en de mate van publieksbereik (value for money).

 

Aanvullende voorwaarden:

 • 1.

  Indien de aanvragende instelling een jaarlijkse waarderingssubsidie ontvangt dient inzicht gegeven te worden, waarom de activiteit waarvoor een eenmalige subsidie wordt aangevraagd niet uit de jaarlijkse subsidie bekostigd kan worden, danwel waarom geen andere inkomsten beschikbaar zijn.

 • 2.

  De Culturele Advies Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen voor een projectsubsidie.

 • 3.

  Subsidieverzoeken tot en met € 1.250,-- kunnen het gehele jaar door worden ingediend.

 • 4.

  Subsidieverzoeken vanaf € 1.251,-- kunnen twee maal per jaar worden ingediend: te weten voor 1 maart en voor 1 oktober. De aanvrager dient rekening te houden met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken na de hiervoor genoemde datum. Als voorbeeld: aanvragen ingediend tussen 1 maart en 1 oktober krijgen een beschikking maximaal 8 weken na 1 oktober.

 • 5.

  Projecten kunnen maximaal 3 jaar subsidie verkrijgen op basis van deze regeling, waarbij de ontwikkeling van het project een meerjarige projectsubsidie rechtvaardigt.

 • 6.

  Er wordt slechts één aanvraag per vereniging/stichting per jaar gehonoreerd.

 • 7.

  In publicaties omtrent het project dient de aanvrager melding te maken van de gemeentelijke bijdrage.

 • 8.

  Binnen 13 weken na afloop van het project dient de aanvrager een projectverslag in te leveren (zowel inhoudelijk als financieel).

 • 9.

  Het project dient gepubliceerd te worden op de website actiefsalland.nl

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige projectsubsidie cultuur”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

  

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Voor bedragen tot € 1.250,- mogen culturele verenigingen en stichtingen of individuen die met culturele verenigingen of stichtingen in het kader van het project samenwerken een aanvraag indienen.

Voor subsidieverzoeken van meer dan € 1.250,- mogen alleen culturele verenigingen en stichtingen een aanvraag indienen.

 

Bijzonderheden:

Geen

5.3 Theatervoorziening

Doelstelling van de subsidie:

Een concrete en actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de actieve en passieve kunstbeleving van de Raalter bevolking en aan het stimuleren van betrokkenheid bij en zorg voor de culturele waarden.

Het stimuleren van de cultuurdeelname in receptieve zin: het bezoeken van concerten en theatervoorstellingen;

Het stimuleren van een goed aanbod van culturele activiteiten op het gebied van podiumkunsten;

Het bevorderen van een optimaal gebruik van de beschikbare podiumaccommodaties.

Subsidiabele activiteiten:

Hoftheater:

Het leveren van producten en prestaties die het theaterbeleid concretiseren, met toepassing van kwaliteitscriteria, zoals geformuleerd in de budgetuitvoeringsovereenkomst, waaronder:

 

 • -

  Theaterproduct

  • *

   Het vormgeven van een veelzijdig en gevarieerd cultureel programma van cabaret, toneel, populaire muziek, dialect, letterkunde en kindertheater. De voorstellingen zijn publicitair aantrekkelijk en nodigen uit tot een gezonde zaalbezetting,

 • -

  Verhuur

  • *

   Het verhuren van ruimten tegen een sociaal-cultureel tarief aan sociaal culturele verenigingen, organisaties en het onderwijs uit de gemeente Raalte. Deze activiteiten hebben voorrang boven commerciële activiteiten

 • -

  Advies en educatie

  • *

   Het adviseren en ondersteunen van het amateurveld (waaronder de culturele raad en de stichting SCTS), initiëren en stimuleren van nieuwe activiteiten, verbeteren van het cultuuraanbod op de basisscholen, intensiveren van de samenwerking tussen cultuurverenigingen en scholen en het stimuleren van de cultuurdeelname bij jeugd/jongeren

 • -

  Het verrichten van PR-activiteiten

 • -

  Het werven en begeleiden van vrijwilligers

 

Podium Heino:

Kleinschalige podiumactiviteiten en exposities organiseren in het bezoekerscentrum Heino.

Het aanbod van Podium Heino dient aanvullend en niet concurrerend te zijn op het aanbod van het Hoftheater.

 

Amfitheater het Lommerrijk:

Kleinschalige podiumactiviteiten organiseren in amfitheater Het Lommerrijk.

Het aanbod van het Amfitheater dient aanvullend en niet concurrerend te zijn op het aanbod van het Hoftheater.

 

Subsidievorm:

Hoftheater: budgetsubsidie.

Podium Heino: waarderingssubsidie.

Amfitheater Het Lommerrijk: waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • -

  Hoftheater: De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 • -

  Podium Heino een bedrag van € 4.080,--

 • -

  Amfitheater het Lommerrijk: een bedrag van € 1.035,--

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Hoftheater:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Podium Heino en Amfitheater Het Lommerrijk:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie theatervoorziening”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

 • -

  Hoftheater

 • -

  Podium Heino

 • -

  Amfitheater Het Lommerrijk

 

Bijzonderheden:

Geen

5.4 Lokale musea

Doelstelling subsidie:

Ondersteunen van museale initiatieven

 

Subsidiabele activiteiten:

Het museaal initiatief voldoet aan de volgende functies:

 

 • -

  Educatieve functie

 • -

  Recreatieve functie

 • -

  Behoud van cultureel erfgoed van Raalte

 • -

  Het behoud van fundamentele waarden voor en tradities van Raalte

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • 1.

  Voor landbouwmuseum De Laarman een bedrag van € 4.900,--

 • 2.

  Voor de Oudheidkamer en Erve Boerderij Strunk een bedrag van resp. € 401,-- voor de oudheidkamer en € 2.083,-- voor het organiseren van koffieconcerten, exposities, folkloristisch festival en andere activiteiten.

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie lokale musea”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidie-ontvanger(s):

 • 1.

  Stichting Sallands landbouwmuseum De Laarman te Luttenberg

 • 2.

  De Oudheidkamer van boerderij Strunk te Raalte

 

Bijzonderheden:

Geen

5.5 Cultuureducatie

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van en invulling geven aan cultuurparticipatie voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten die als doel hebben: een breed (dus alle disciplines) en kwalitatief cultuureducatief aanbod voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie (voor subsidie hieronder vermeld onder 1) en

Eenmalige subsidie (voor subsidie hieronder vermeld onder 2).

 

Grondslagen subsidieberekening:

 

 • 1.

  Subsidie van Provincie Overijssel aan de gemeente Raalte voor Cultuureducatie over de periode van 2017 tot en met 2020

  • a.

   Hiervan wordt € 2,10 rechtstreeks door de gemeente Raalte aan Stichting Cultuur Theater Salland (SCTS) als jaarlijkse bijdrage overgemaakt voor het reguliere cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs. Onder voorwaarde dat de scholen de huidige eigen bijdrage aan SCTS in stand houden (€4,95) (rechtstreekse financiering door rijk aan scholen).

  • b.

   Het overige deel wordt toegevoegd aan de eenmalige subsidie voor projecten

 • 2.

  Eenmalige subsidie voor projecten die bijdragen aan één of meerdere van de volgende doelstellingen op het gebied van cultuureducatie:

  • a.

   deskundigheidsbevordering binnen het onderwijs,

  • b.

   verbreding van het huidige cultuureducatief aanbod voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (binnenschools en/of buitenschools).

  • c.

   meer aanbod/verbanden met lokale instellingen waaronder ook het amateurveld (gevoel bij de eigen omgeving). Met andere woorden de samenwerking tussen lokaal vraag en aanbod moet worden versterkt

Het project moet gericht zijn op (leerlingen van) meerdere scholen.

 

Aanvullende voorwaarden:

Waarderingssubsidie: alle leerlingen in het primair onderwijs (binnenschools) dienen tijdens de basisschooljaren in ieder geval één keer met alle cultuurdisciplines kennis te maken.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie cultuureducatie”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Eenmalige subsidie: de subsidie wordt verleend aan Hofeducatie als werkgever van de combinatiefunctionaris. Hofeducatie stelt een meerjarenplan op voor de jaren 2017 tot en met 2020. Uit dit meerjarenplan blijkt op welke wijze de bovengenoemde doelstellingen worden behaald, en hoe onderwijs- en culturele instellingen zijn betrokken bij het opstellen en het uitvoeren van het plan en de rol van de combinatiefunctionaris hierin.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie cultuureducatie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

 • -

  Stichting Cultuur Theater Salland (waarderingssubsidie)

 • -

  Hofeducatie

 

Bijzonderheden:

Geen

5.6 Cultureel erfgoed

Doelstelling subsidie:

Behoud en bevordering van de streekcultuur. Het in kaart brengen van het Overijssels (en meer specifiek Sallands) Cultureel erfgoed en voor toekomstige generaties vastleggen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten op het gebied van onderzoek, beschrijving en overdracht van streektaal- en cultuur zoals cursussen, onderwijs, culturele manifestaties en advisering en voorlichting.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Een bedrag van € 2.230,00.

Genoemd bedrag is de subsidie voor het jaar 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie cultureel erfgoed”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag van € 2.230,00.

 

Indexering:

Er wordt geen indexering op dit bedrag toegepast.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting IJsselacademie

 

Bijzonderheden:

Op basis van het meerjarenprogramma Erfgoed wordt opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor een (structurele) subsidie vanaf het jaar 2016.

 

5.7 Cultuur Arrangement

Doelstelling subsidie:

Deze subsidie is mede mogelijk gemaakt door een financiële impuls van de Provincie Overijssel over de jaren 2013 t/m juni 2017. Het doel van de subsidie is het versterken van de uitgangspunten van het gemeentelijk cultuurbeleid op de disciplines amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie, volkscultuur/erfgoed en museale instellingen. Met als uiteindelijk resultaat de verankering van de culturele infrastructuur in de gemeente Raalte, de bevordering van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en instellingen onderling en met elkaar en het vergroten van de deelname aan culturele activiteiten door burgers van de gemeente Raalte.

 

Subsidiabele activiteiten

Om in aanmerking te komen voor een subsidie wordt het initiatief getoetst op de hierna genoemde criteria:

Het project draagt bij aan één of meerderde van de volgende arrangementdoelstellingen:

 

 • 1.

  Cultuureducatie en cultuurdeelname door de jeugd: Het versterken en verankeren van de cultuurdeelname door de jeugd in buitenschoolse culturele activiteiten.

 • 2.

  Behoud van cultureel erfgoed en erfgoededucatie: Het bieden van ondersteuning in de uitwerking van het arrangementsprogramma.

 • 3.

  Cultureel ondernemerschap: Het ontwikkelen en het versterken van het cultureel ondernemerschap van verenigingen. Daarbij wordt vooral geïnvesteerd in kennisoverdracht en netwerken.

 • 4.

  Vrijwilligersondersteuning: Het ontwikkelen en het versterken van cultuurdeelname van mensen die een maatschappelijke achterstand hebben (vrijwilligerswerk), deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en leefbaarheid in relatie met cultuur.

 • 5.

  Samenhangend aanbod: Het ontwikkelen van een samenhangend cultureel aanbod en agenda

 • 6.

  Regionalisering: Het versterken van ontwikkelingen op het gebied van regionalisering

 • 7.

  Cultuur in relatie tot andere beleidsterreinen: Het ontwikkelingen van projecten en activiteiten om cultuur te verbinden met en in te bedden in de vrijetijdseconomie van de gemeente Raalte

 

Activiteiten/projecten die niet voor de gemeentelijke subsidie in aanmerking komen zijn:

 • -

  Activiteiten/projecten die het primaire karakter hebben van feesten of jubileumvieringen

 • -

  boekuitgaven, geluidsdragers, muziekinstrumenten of kleding/uniformen.

 • -

  Activiteiten/projecten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs (binnenschools);

 • -

  Activiteiten/projecten die gericht zijn op het realiseren van een beeld of geluidregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen voor commerciële doeleinden. Tenzij deze registratie een sterke bijdrage levert aan de arrangementsdoelstellingen.

 • -

  Activiteiten/projecten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met inbegrip van de mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen;

 • -

  Commerciële (met winstoogmerk) en beroepsmatige activiteiten/activiteiten/projecten

 • -

  Activiteiten/projecten die in strijd zijn met het gemeentelijk beleid

 • -

  Activiteiten/projecten die een individueel persoon of bedrijf steunen

 

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De gemeentelijke subsidie is maximaal 50 % van de daadwerkelijke kosten tot een maximum van € 4.000,-- per project. Afhankelijk van de maatschappelijke relevantie kan in uitzonderlijke gevallen hiervan worden afgeweken.

 

Aanvullende voorwaarden:

 • -

  Indien de aanvragende instelling een jaarlijkse waarderingssubsidie of een eenmalige projectsubsidie ontvangt dient inzicht gegeven te worden, waarom de activiteit of onderdeel van het project niet uit de jaarlijkse waarderings- of eenmalige projectsubsidie bekostigd kan worden, danwel waarom geen andere inkomsten beschikbaar zijn.

 • -

  Projecten kunnen maximaal 3 jaar subsidie verkrijgen op basis van deze regeling, waarbij de ontwikkeling en de importantie van het project een meerjarige projectsubsidie rechtvaardigt.

 • -

  In publicaties omtrent het project dient melding gemaakt te worden van de gemeentelijke en de provinciale bijdrage

 • -

  Het project dient gepubliceerd te worden op de website Sallandactief.nl

 • -

  Binnen 13 weken na afloop van het project dient de aanvrager een projectverslag in te leveren (zowel inhoudelijk als financieel).

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier gemeentelijke bijdrage cultuurarrangement”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

 

Bijzonderheden:

Verzoeken voor een gemeentelijke subsidie in het kader van het Cultuurarrangement kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Verzoeken voor projecten die niet voor 1 januari 2017 zijn afgerond worden niet in behandeling genomen.

 

De cultuurambtenaar van de gemeente Raalte legt aspecten van het arrangement voor aan de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit de voorzitter van de Culturele Advies Raad (CAR), een lid van de CAR, combinatiefunctionaris Cultuur en Onderwijs, Cultuurmakelaar, directeur van HOFinSalland. De klankbordgroep wordt ingezet voor de inhoud en het proces.

6 Openbaar bibliotheekwerk

Doelstellingen subsidie:

De Vereniging voor Openbare Bibliotheken heeft samen met het ministerie van OC&W en de ambtenarenorganisaties IPO en de VNG richtlijnen voor basisbibliotheken afgesproken. Volgens één van deze richtlijnen hebben bibliotheken 5 kernfuncties. Deze zijn:

 

 • 1.

  Kennis en informatievoorziening

 • 2.

  Ontwikkeling en educatie

 • 3.

  Lezen en literatuur

 • 4.

  Cultuur

 • 5.

  Ontmoeting en debat.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties die het bibliotheekbeleid concretiseren, met toepassing van kwaliteitscriteria, zoals die geformuleerd zullen worden in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Het subsidiebudget is bepaald in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

 

Aanvullende voorwaarden:

 • -

  er geldt een contributievrijdom voor leden tot 13 jaar;

 • -

  voor het vaststellen van de subsidie moeten, in aanvulling op de vereisten volgens de ASV, aan alle verplichtingen zijn voldaan zoals overeengekomen in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting Openbare Bibliotheek Raalte.

 

Bijzonderheden:

Geen.

7 Internationale samenwerking

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners van de gemeente Raalte bij ontwikkelingen in de wereld, in het bijzonder op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid, mensenrechten en milieu.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten die mondiale bewustwording van Raaltenaren bevorderen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Voor de Stichting Wereldwinkel Heino en Raalte bedragen van € 1.573,--.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie internationale samenwerking”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

 • -

  Stichting Wereldwinkel Heino

 • -

  Stichting Wereldwinkel Raalte

 

Bijzonderheden:

De gemeente vervult een voorwaardenscheppende en ondersteunende rol, waarbij het onderhouden van contacten in eerste instantie is voorbehouden aan het particuliere initiatief en bedrijven.

In de gemeente Raalte zijn nog meer particuliere initiatieven die zich met internationale samenwerking, hulp of bewustwording bezig houden. Met deze organisaties onderhoudt de gemeente geen structurele (en wenst dat ook niet in de toekomst) subsidierelatie.

8 Sportsubsidies

Doelstelling sport algemeen:

Het bevorderen en ondersteunen van actieve en passieve sportbeoefening.

 

8.1 Jeugdsportactiviteiten

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen en ondersteunen van actieve en passieve sportbeoefening door de jeugd.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het in groepsverband beoefenen van (uiteenlopende vormen) van sport.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidie bestaat uit:

 • 1.

  een vast bedrag van € 57,--;

 • 2.

  een bedrag van € 2,29 per betalend jeugdlid;

 • 3.

  3,75 % van de personeelslasten (salariskosten en sociale lasten) van bevoegde in loondienst zijnde sporttechnische leiding tot een maximum van € 5,62 per jeugdlid.

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen instellingen:

 • 1.

  Binnen de gemeente Raalte gevestigd of werkzaam te zijn en een ledenbestand te hebben waarvan tenminste 2/3 deel woonachtig is in de gemeente Raalte;

 • 2.

  Een minimum aantal van 10 betalende jeugdleden tot 18 jaar te hebben. Voor het bepalen van de leeftijdsgrens wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar;

 • 3.

  het volgende ter beschikking te hebben: activiteitenplan, ledenlijst (inclusief geboortedata) en een personeelskostenoverzicht (indien aanspraak wordt gemaakt op een subsidie voor personeelskosten).

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie jeugdsportactiviteiten”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Sportverenigingen.

 

Bijzonderheden:

Geen.

8.2 Schoolsport

Doelstelling subsidie:

Stimuleren van schoolsportactiviteiten voor basisschoolleerlingen uit de gemeente.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten op het terrein van schoolsport.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Voor het organiseren van een schoolsportevenement kan de subsidie oplopen tot maximaal € 250,-. Naast dit bedrag wordt de volledige huur van de gemeentelijke accommodatie vergoed.

 

Aanvullende voorwaarden:

De instelling die de schoolsportactiviteit organiseert is zelf verantwoordelijk voor organisatorische kosten zoals EHBO, bekers/medailles, consumpties e.d.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie schoolsport”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Schoolsportraden, sportverenigingen en overige organisaties die schoolsport stimuleren.

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

8.3 Sportstimulering

Doelstelling subsidie:

Stimuleren van sport- en beweegactiviteiten met als doel om structurele sportdeelneming aan te moedigen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Voor subsidie komen activiteiten op het gebied van sport en bewegen in aanmerking die georganiseerd worden buiten het reguliere aanbod die vooral gericht zijn op niet-leden van de sportvereniging.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de subsidiehoogte bij het organiseren van een bepaalde activiteit. Afhankelijk van de exacte invulling kan de subsidie oplopen tot maximaal € 1.000,- per activiteit.

 

Beschrijving van de activiteit

Indicatie subsidiebedrag

Verzorgen van een gymles/proefles/ kennismakingsles (voor bijvoorbeeld een school) binnen de gemeente

€ 30,- per les

Organiseren van een sportstimuleringsevenement

€ 250,-

Initiëren van een nieuwe wekelijkse activiteit (bijdrage in de opstartkosten)

€ 500,-

Verzorgen van een reeks van minimaal vier kennismakingslessen ter voorbereiding op of aansluitend aan een evenement/toernooi en de organisatie van dit sportstimuleringsevenement/toernooi

€ 750,-

 

Overige creatieve sportstimuleringsaanvragen worden van geval tot geval door burgemeester en wethouders beoordeeld.

 

Wanneer aanvullend voldaan wordt aan één van de onderstaande punten, kan deze meerwaarde beloond worden met het verhogen van het subsidiebedrag met € 250,-:

 • -

  samenwerking met andere (sport)organisaties;

 • -

  de activiteit is gericht op een doelgroep met een bewegingsachterstand (jongeren (13-18 jaar), 50-plussers en het sporten met een beperking).

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie sportstimulering”, waarbij een activiteitenplan wordt gevoegd; de aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend.

 

De aanvrager dient rekening te houden met een beslistermijn van burgemeester en wethouders van acht weken. Het aanvraagformulier voor de subsidie sportstimulering moet bij voorkeur dertien, maar om tijdige besluitvorming te garanderen, tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit ontvangen zijn. Per vereniging kunnen maximaal vier aanvragen per jaar worden gehonoreerd..

 

Sportorganisaties kunnen voor ondersteuning en advies bij het indienen van een subsidieaanvraag contact opnemen met de sportconsulenten.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. Bij een overschrijding van het subsidieplafond kan besloten worden het subsidieplafond te verhogen met financiële middelen uit het fonds sportstimulering.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

De subsidie is bestemd voor sportverenigingen en non-profit(sport)instellingen.

 

Bijzonderheden:

Geen.

8.4 Deskundigheidsbevordering

Doelstelling subsidie:

Stimuleren van opleidingen van het vrijwillige kader van sportverenigingen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Opleiding van vrijwillig kader, gericht op verbetering van de vaardigheden als kaderlid binnen de vereniging.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De kosten (inclusief reiskosten) van de voor vergoeding in aanmerking komende opleidingen worden volledig vergoed met een maximum van € 750,- per vereniging per jaar.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het toekennen van de subsidie deskundigheidsbevordering moet een bewijs van inschrijving van de cursus/opleiding en een kopie van de nota worden aangeleverd. Na ontvangst van deze bewijsstukken wordt de subsidie uitbetaald.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie deskundigheidsbevordering”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag. De subsidie wordt verdeeld volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Sportverenigingen.

 

Bijzonderheden:

De beleidsregel voorziet in subsidiemogelijkheden voor opleidingen van het vrijwillig (zij ontvangen geen loonvergoeding van de vereniging) kader.

Voor reiskostenvergoeding komt in aanmerking: de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer of 19 cent per kilometer.

 

9 Recreatie

9.1 Recreatie & toerisme

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van een zo goed mogelijk gebruik van de toeristische en recreatieve mogelijkheden binnen de gemeente door aansluiting te zoeken bij de toeristische regio Salland.

 

Subsidiabele activiteiten:

Producten en prestaties zoals overeengekomen in een jaarlijks op te stellen activiteitenplan/budgetovereenkomst

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidie vindt zijn basis in het jaarlijks op te stellen activiteitenplan/budgetovereenkomst.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Salland Marketing

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

9.2 Oranjeverenigingen

Doelstelling subsidie:

Het (mede) mogelijk maken van de organisatie van volksfeesten ten behoeve van de bevolking van één of meer kernen van de gemeente Raalte.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het organiseren van festiviteiten op koningsdag en bevrijdingsdag.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De subsidie bestaat uit:

 • -

  een vast bedrag van € 0,08 per inwoner van de kern(en) waarvoor festiviteiten op koningsdag en Bevrijdingsdag worden georganiseerd;

 • -

  eens in de vijf jaar (voor het eerst weer in 2020): 50% van de kosten van een groot siervuurwerk op Bevrijdingsdag tot een maximum subsidiebedrag van € 2.550,-

 

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017 en gaat uit van het aantal inwoners op de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie oranjeverenigingen”.

 

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Oranjeverenigingen.

 

Bijzonderheden:

Geen.

10 Vluchtelingenwerk

Doelstelling subsidie:

Het stimuleren van maatschappelijke participatie en integratie door het aanbieden van maatschappelijke begeleiding, in het bijzonder voor nieuwkomers in onze maatschappij.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland afdeling Raalte en de gemeente, waar de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente vastgestelde budget op basis van de taakstelling op te vangen vluchtelingen voor het desbetreffende jaar.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

De subsidie wordt afgerekend op basis van feitelijk geleverde producten.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland afdeling Raalte.

 

Bijzonderheden:

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

 

11 Ouderen- en gehandicaptenbeleid

Doelstelling algemeen:

Het ouderen- en gehandicaptenbeleid in de gemeente Raalte is erop gericht dat deze doelgroepen de regie behouden over hun eigen leven, zolang mogelijk kunnen wonen in hun eigen leefomgeving en zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

 

11.1 Vrijwillig ouderenwerk

Doelstelling subsidie:

Het door vrijwilligersorganisaties vervullen van diverse activiteiten gericht op de uitvoering van een aantal welzijnsvoorzieningen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten gericht op de vrijwillige uitvoering van een aantal welzijnsvoorzieningen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Stichting Ouderenwerk Heino: een bedrag van€ 3.231,-.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillig ouderenwerk”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting Ouderenwerk Heino.

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

11.2 Belangenbehartiging ouderen

Doelstelling subsidie:

Het opkomen voor de belangen van ouderen door de ouderenbonden.

 

Subsidiabele activiteiten:

Belangenbehartiging.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Een bedrag van € 259,--.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Vertegenwoordiging/participatie in de Seniorenraad is een voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie belangenbehartiging ouderen”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Bonden voor ouderen in de gemeente Raalte.

 

Bijzonderheden:

De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar aan de Seniorenraad.

 

11.3 Vrijwillige ouderensociëteiten

Doelstelling subsidie:

Het organiseren van soosactiviteiten ter bevordering van maatschappelijke deelname van ouderen en ter voorkoming isolement.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het organiseren van activiteiten voor ouderen door Bejaardensociëteit 3e jeugd, bejaardensociëteit Lierderholthuis en ouderensociëteit Laag Zuthem.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Een bedrag van € 311,-- per organisatie en een bedrag van € 3,62 per lid.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillige ouderensociëteiten”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Bejaardensociëteit 3e jeugd, bejaardensociëteit Lierderholthuis, ouderensociëteit Laag Zuthem.

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

11.4 Belangenbehartiging gehandicapten

Doelstelling subsidie:

Het uitbrengen van adviezen, het geven van voorlichting en het doen van voorstellen met betrekking tot ieder onderwerp dat betrekking heeft op personen met een handicap.

 

Subsidiabele activiteiten:

Voorlichting aan scholen, verenigingen en organisaties in de gemeente Raalte met betrekking tot het leven met een beperking;

Belangenbehartiging door het geven van adviezen aan gemeente, projectontwikkelaars, bedrijven en overige instanties, ten behoeve van het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen met een visuele of lichamelijke beperking.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen voor de berekening van de subsidie:

Gebaseerd op de activiteiten en exploitatieresultaten in de jaren 2015 en 2016 .

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie gehandicapten adviesraad Raalte”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering

Bovengenoemd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Gehandicapten Adviesraad Raalte

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

12 Speel-o-theek

Doelstelling subsidie:

Verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen die in hun ontwikkeling achterblijven of dreigen achter te blijven, door de uitleen van speel- en oefenmaterialen die buiten de aanschafmogelijkheden vallen van het gezin, waartoe het kind behoort.

 

Subsidiabele activiteiten:

De uitleen van speel- en oefenmaterialen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

100% van de huisvestingslasten van de organisatie tot een maximum van € 976,--,

Dit wordt als volgt berekend:

Bij 75 of meer betalende gezinnen wordt een bedrag van maximaal € 952,-- verleend. Bij minder dan 75 gezinnen wordt het bedrag naar rato naar beneden bijgesteld.

Bij 60 gezinnen is de berekening 60:75 x subsidiebedrag.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Een speel-o-theek komt slechts in aanmerking voor subsidiëring indien tenminste 50 gezinnen een abonnement hebben.

Bij de aanvraag wordt een lijst van abonnees overlegd alsmede een begroting waaruit de huisvestingslasten blijken.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie speel-o-theek”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Speel-o-theek Salland

Speel-o-theek ’t Boemeltje

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

13 Peuterspeelzalen

Doelstelling subsidie:

Het peuterwerk is een algemeen toegankelijke voorziening voor kinderen in de leeftijd van 21/2 tot 4 jaar die bevordert dat de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind zoveel mogelijk tot ontplooiing komen met als eerste doel dat kinderen een goede start kunnen maken met het basisonderwijs. Dit wordt bereikt door kinderen al spelend, zowel individueel als in groepsverband, te laten leren en zich te ontwikkelen waarbij ze in hun spel en ontwikkeling gericht worden gevolgd, geobserveerd en gestimuleerd.

 

Subsidiabele activiteiten: Een aanbod van 5,5 uur peuterwerk per week gedurende 40 schoolweken per jaar aan kinderen van 2 ½ tot 4 jaar dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor kindercentra zoals neergelegd in de Ministeriële regeling “Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012” en de kwantitatieve en kwalitatieve vereisten en bijzondere voorwaarden zoals overeengekomen in de budgetuitvoeringsovereenkomst

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • 1.

  De subsidie bestaat uit een budget voor :

  • a.

   een genormeerde uurprijstoeslag voor het verwachte aantal bezette peuterplaatsen zoals opgegeven bij de subsidieaanvraag, indien de uurprijs van de aanvrager voor peuterwerk hoger is dan voor kinderdagopvang;

  • b.

   een inkomensafhankelijke uurprijs reductie volgens de tabel voor kinderopvangtoeslag voor de ouders die aantoonbaar geen kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst kunnen krijgen.

 • 2.

   

  • a.

   B&W stellen jaarlijks voor 1 december voorafgaand aan het subsidiejaar, de maximale uurprijs peuterwerk en het maximum aantal peuterplaatsen per kern/ voedingsgebied, waarvoor een genormeerde uurprijs toeslag kan worden toegekend, vast.

  • b.

   Bij de vaststelling van de maximale uurprijzen voor een genormeerde uur toeslag, kunnen B&W een differentiatie toepassen voor het peuterwerkaanbod in Raalte dorp en Heino en het peuterwerkaanbod in de overige kernen.

 • 3.

  Bij meerdere subsidie aanvragers met een peuterwerkaanbod in één kern/voedingsgebied dat aan dit subsidietoetsingskader voor peuterwerk voldoet, worden de aanvragen in volgorde van het hoogste tot het laagste aanbod in peuterplaatsen gehonoreerd, totdat het door B&W vastgestelde maximum aantal peuterplaatsen voor de genormeerde uurtoeslag is bereikt.

 • 4.

  Het budget voor de genormeerde uurprijstoeslag wordt per subsidieaanvrager verleend op basis van:

  • a.

   het werkelijke uurprijsverschil tussen een uur peuterwerk en een uur KDV, als de uurprijs voor peuterwerk < de maximale uurprijs die B&W voor de kern/voedingsgebied hebben vastgesteld;

  • b.

   op het verschil tussen de maximale uurprijs peuterwerk die B&W hebben vastgesteld en de geldende KDV uurprijs van de aanvrager, als de uurprijs voor peuterwerk > de maximale uurprijs die B&W voor de kern/voedingsgebied hebben vastgesteld

  • c.

   maximaal 220 uren peuteropvang per jaar per bezette peuterplaats

  • d.

   het verwachte aantal bezette peuterplaatsen zoals opgegeven bij de subsidieaanvraag voor zover daarmee het maximum aantal peuterplaatsen waarvoor deze toeslag kan worden toegekend, niet wordt overschreden.

 • 5.

   

  • a.

   Het budget voor de inkomensafhankelijke uurprijs reductie wordt verleend op basis van:

   • -

    het verwachte aantal bezette peuterplaatsen door peuters waarvan de ouders aantoonbaar geen Kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst kunnen vragen, zoals opgegeven in de subsidieaanvraag

   • -

    maal de maximale kinderopvangtoeslag per uur in het subsidiejaar bij een gemiddeld toetsingsinkomen van € 26.000,--.

  • b.

   De verleende budgetsubsidie voor de inkomensafhankelijke uurprijs reductie wordt periodiek, zoals afgesproken in de budgetovereenkomst, op declaratiebasis aan de subsidie aanvrager uitbetaald.

De subsidieontvanger declareert over de overeengekomen periode voor alle peuters waarvan de ouders aantoonbaar geen KO kunnen aanvragen bij de Belastingdienst.

 • 1.

  De toegekende inkomensafhankelijke uurprijsreductie die gelijk is aan de Kinderopvangtoeslag, die de ouder(s) van de peuter anders op basis van het (gezins)inkomen via de Belastingdienst had(den) gekregen.

 • 2.

  Het aantal genoten peuteropvanguren gedurende de declaratieperiode, waarbij per peuter niet meer dan 5,5 uren per week gedurende 40 weken per jaar kan worden gedeclareerd.

 

Aanvullende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieontvanger doet bij de aanvraag opgave van:

  • a.

   Het aantal beschikbare peuterplaatsen/ peutergroepen

  • b.

   het verwachte totaal aantal bezette peuterplaatsen

  • c.

   het verwachte aantal bezette peuterplaatsen door peuters waarvan de ouders aantoonbaar geen Kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst kunnen vragen.

  • d.

   de uurprijs die in het subsidiejaar geldt voor peuterwerk en voor kinderdagopvang

  • e.

   de wijze waarop hij bilateraal en in netwerkverband overleg met het CJG die is belast met de toeleiding van peuters naar voorschoolse voorzieningen.

  • f.

   een productbegroting van baten en lasten specifiek voor het product peuterwerk waarin de inzet van eigen middelen wordt aangegeven.

 • 2.

  De subsidieontvanger overlegt bij de aanvraag een samenwerkingsovereenkomst met de basisschool/scholen waar 95% van de peuters naar uitstroomt, waarin afspraken zijn opgenomen welke gegevens en hoe deze gegevens worden overgedragen als de peuters van de peuteropvang naar de betreffende basisschool/scholen gaan.

 

Wijze van betaling/bevoorschotting en definitieve vaststelling van de budgetsubsidie Voor het beschikbaar stellen, definitief vaststellen en afrekenen van de subsidie worden, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening in de subsidieverleningsbeschikking eisen en voorwaarden worden opgenomen

 

Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht een aparte financiële administratie van baten en lasten voor peuterwerk te voeren, die is afgescheiden van eventuele andere kinderopvangproducten zoals Kinderdagopvang en/of Buitenschoolse opvang/Gastouderopvang.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient bij aanmelding van een peuter waarvan de ouders aangeven dat zij geen kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst kunnen aanvragen, een inkomensverklaring te vragen voorzien van bewijsmateriaal, waaruit dit blijkt en een administratie/registratie van deze inkomensverklaringen bij te houden

 

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor de genormeerde uurtoeslag

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor de inkomensafhankelijke uurprijsreductie toeslag

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Kinderopvangorganisaties:

met een peuterwerkaanbod dat voldoet aan de omschrijving van de subsidiabele activiteiten.

die staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang

 

Bijzonderheden:

Voor dit subsidietoetsingskader geldt een aanvullende toelichting; deze wordt op verzoek door de gemeente Raalte beschikbaar gesteld.

14 Zorg- en hulpverlening

Doelstelling algemeen:

Vanuit de verantwoordelijkheid voor preventieve en curatieve zorg, zorg dragen voor professioneel en/of vrijwillige hulp bij (psychosociale) problemen door middel van informatie advies, dienstverlening, procesmatige hulpverlening en praktische steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan:

 

 • 1.

  Het vergroten van de ontplooiingsmogelijkheden van mensen, het stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie om te voorkomen dat mensen in een achterstandssituatie komen.

 • 2.

  Het bieden van mogelijkheden aan personen die in een achterstandspositie zitten om hun sociale positie te verbeteren.

14.1 Algemeen Maatschappelijk Werk

Doelstelling subsidie:

Het werken aan het probleemoplossend vermogen van de cliënt en daarmee het bereiken van individuele zelfredzaamheid. Het AMW levert een concrete bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers door belemmeringen bij bewoners weg te nemen, zodat zij instaat zijn hun eigen leven op een positieve wijze te beïnvloeden. Daarnaast levert het AMW een bijdrage in het signaleren van problemen van inwoners die voortkomen uit (de organisatie van) de samenleving.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in de budgetuitvoeringsovereenkomst.

Het leveren van thuisbegeleiding aan jeugd en gezinnen.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Het budget wordt opgenomen in de budgetuitvoeringsovereenkomst en is gebaseerd op 5,6 subsidiabele fte’s t.b.v. maatschappelijk werk en 1 fte inzet t.b.v. de opvoedmaatschappelijkwerker in het CJG.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidieplafond wordt jaarlijks verhoogd met de dan geldende indexeringspercentages. Hierbij wordt uitgegaan van een budgetverdeling van 80% personeelskosten en 20% overheadskosten, waarbij m.b.t. de personeelskosten het gemiddelde prijsindexcijfer wordt genomen van de afgelopen 3 jaren van de CAO voor de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en m.b.t. de overhead wordt uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen drie jaren van het prijsindexcijfer “netto materiële overheidsconsumptie”.

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

 • -

  Stichting De Kern

 • -

  Carinova (thuisbegeleiding)

 

Bijzonderheden

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

14.2 Hulp aan slachtoffers

Doelstelling subsidie:

Het ondersteunen, zowel emotioneel, praktisch als juridisch van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Het bieden van eerste opvang en het begeleiden naar adequate oplossingen voor ontstane problemen

 

Subsidiabele activiteiten:

Ondersteunen, bieden van eerste opvang en begeleiden naar adequate oplossingen voor ontstane problemen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Een bedrag van € 0,25 per inwoner.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2016 en gaat uit van het aantal inwoners op de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie hulp aan slachtoffers”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Slachtofferhulp Nederland regio Oost.

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

14.3 Vrijwillige hulp/zorg

Doelstelling subsidie:

Het door vrijwilligersorganisaties vervullen van diverse activiteiten gericht op uitvoering van

welzijns-, ondersteunings- en zorgvoorzieningen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Praktische hulp in de thuissituatie.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen voor de berekening van de subsidie:

Stichting Algemene Hulpdienst een bedrag van € 11.780,11 t.b.v. algemene hulpverlening ter beschikking te stellen;

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwillige hulp/zorg”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting Algemene Hulpdienst

 

Bijzonderheden:

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

 

14.4 De Zonnebloem / Zonneschijntocht

Doelstelling subsidie:

Uiteenlopende diensten verlenen aan zieken en gehandicapten op basis van vrijwilligerswerk.

 

Subsidiabele activiteiten:

Diensten verlenen aan zieken en gehandicapten op basis van vrijwilligerswerk.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

Grondslagen subsidieberekening:

€ 2,61 per deelnemer. Er wordt gerekend met het aantal deelnemers van het afgelopen jaar. Bovengenoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie de zonnebloem”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Zonnebloem Heino

Zonnebloem Raalte

Zonnebloem Luttenberg

Stichting Zonneschijntocht

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

14.5 Instituut voor doven / kentalis

Doelstelling subsidie:

Het geven van een bijdrage in de kosten van gespecialiseerd maatschappelijk werk voor (oud) leerlingen van het instituut voor doven uit de gemeente Raalte.

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten in het kader van gespecialiseerd maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Per (oud) leerling wordt € 104,-- per jaar verleend.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de subsidieaanvraag wordt een opgave van het aantal (oud) leerlingen overlegd.

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie instituut voor doven”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Instituut voor doven.

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

14.6 Humanitas

Doelstelling subsidie:

Het door de vrijwilligersorganisatie vervullen van diverse activiteiten gericht op maatschappelijke dienstverlening, in het bijzonder gericht op het voeren van een goede financiële thuisadministratie en informatie/advies over (financiële) bijdrages en regelingen

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van prestaties zoals geformuleerd in de budgetuitvoeringsovereenkomst en het activiteitenplan.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de Stichting Humanitas afdeling Raalte en de gemeente, waar de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente vastgestelde budget bij de begroting.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting Humanitas Raalte

 

Bijzonderheden:

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

 

14.7 MEE-IJsseloevers

Doelstelling subsidie:

Toegangsconsulent:

Als generalistisch toegangsconsulent in team Participatie van de gemeente binnen dit team leveren van deskundigheid ten aanzien van lichamelijke en verstandelijke beperkingen met betrekking tot alle leeftijdscategorieën, dus inclusief kinderen/jeugd;

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning in het voorliggende veld met betrekking tot informatie en advies alsmede algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie.

 

Integrale vroeghulp.

Het coördineren van taken binnen het regionale netwerk IVH om kinderen met een dreigende ontwikkelingsachterstand zo vroeg mogelijk te signaleren en te ondersteunen.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van prestaties zoals geformuleerd in de subsidieverleningsbeschikking en de daarbij behorende bijlage met betrekking tot specifieke taken ten behoeve van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • 1.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning

 • 2.

  Integrale vroeghulp: een bedrag van € 3.713,--

 

Aanvullende voorwaarden:

 • -

  binnen de formatie wordt het 3 jarige project “Mee op weg” uitgevoerd conform de in 2013 gemaakte uitvoeringsafspraken ten aanzien van dit project;

 • -

  voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking zijn voldaan. 

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

MEE-IJsseloevers

 

Bijzonderheden:

Er wordt vooralsnog geen aparte budgetovereenkomst opgesteld, aangezien alle gemaakte afspraken in de subsidieverleningsbeschikking inclusief bijlage CJG zijn opgenomen.

 

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

14.8 Vriendendiensten

Doelstelling subsidie:

Het door de Stichting Vriendendiensten (Stichting Cliëntinitiatieven Deventer e.o.) vervullen van diverse activiteiten gericht op GGZ-cliënten, met name onafhankelijke cliëntondersteuning en maatjesactiviteiten.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van prestaties zoals geformuleerd in de subsidieverleningsbeschikking.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties op het gebied van Onafhankelijke GGZ-cliëntondersteuning en GGZ-maatjesactiviteiten worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik te worden gemaakt van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting Cliëntinitiatieven Deventer e.o.

 

Bijzonderheden:

Er wordt vooralsnog geen aparte budgetovereenkomst opgesteld, aangezien alle gemaakte afspraken in de subsidieverleningsbeschikking zijn vastgelegd.

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

 

14.9 ‘Ontmoeten in Eigen Dorp’

Doelstelling subsidie:

Het faciliteren van niet-geïndiceerde dagbesteding per kern.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van prestaties zoals geformuleerd in de subsidieverleningsbeschikking. Deze prestaties betreffen het organiseren van niet-geïndiceerde dagbesteding per kern binnen de gemeente Raalte.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de Zorggroep Raalte en de gemeente waarbij de te leveren prestaties op het gebied van niet geïndiceerde dagbesteding in elke kern worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik te worden gemaakt van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Zorggroep Raalte

 

Bijzonderheden:

Er wordt vooralsnog geen aparte budgetovereenkomst opgesteld, aangezien alle gemaakte afspraken in de subsidieverleningsbeschikking zijn vastgelegd.

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

 

15 Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg

Doelstelling subsidie:

Invulling geven aan de functies mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg door mantelzorgers diverse individuele en groepsondersteunende activiteiten aan te bieden.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in de budgetovereenkomst en het productenboek.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle vereisten van de budgetovereenkomst zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Dit plafond wordt jaarlijks verhoogd met de dan geldende indexeringspercentages. Hierbij wordt uitgegaan van een budgetverdeling in personeelskosten en overheadkosten, waarbij m.b.t. de personeelskosten het gemiddelde prijsindexcijfer wordt genomen van de afgelopen 3 jaren van de CAO-VVT en m.b.t. de overheadkosten het jaarlijks door de gemeente vastgestelde prijsindexcijfer.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

 • -

  Stichting Carinova Mantelzorgondersteuning voor de kernen Raalte, Heeten, Nieuw Heeten, Luttenberg, Marienheem en Broekland;

 • -

  Stichting Evenmens voor de kernen Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis.

 

Bijzonderheden

Op 1 november 2016 is het Actieplan ‘Ondersteuning en waardering mantelzorgers 2016-2020’ vastgesteld. Met dit plan werken we samen met de maatschappelijke organisaties aan een samenhangend en toegankelijk ondersteuningsaanbod, zodat de taken van de mantelzorgers worden verlicht.

16 Volksgezondheid

Doelstelling:

Het gemeentelijk beleid op het gebied van de volksgezondheid is erop gericht om de gezondheid van de inwoners van Raalte te bevorderen en te beschermen en op preventieve en curatieve wijze in positieve zin te beïnvloeden.

 

16.1 Lokaal gezondheidsbeleid

Doelstelling subsidie:

Verbetering van de volksgezondheid door het stimuleren van lokale gezondheidsbevorderende activiteiten

 

Subsidiabele activiteiten:

Activiteiten die verband houden met de uitvoering van de speerpunten zoals vastgelegd in het beleidsplan WMO 2016 – 2019, waarin het lokaal gezondheidsbeleid is geïntegreerd.

 

Subsidievorm:

Eénmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Leidend zijn de bedragen zoals opgenomen in het door de raad vastgesteld beleidsplan WMO 2016-2019. Daarnaast gelden de volgende subsidievoorwaarden:

 • -

  de subsidie is maximaal 50% van de totale projectkosten;

 • -

  de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,--.

 

Aanvullende voorwaarden:

Er moet voldaan worden aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Subsidie Verordening.

 

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige projectsubsidie Raalte gezond!”.

 

Subsidieplafond:

De in de gemeentebegroting opgenomen jaarbedragen met betrekking tot het Uitvoeringsplan LGB en lokale gezondheidsbevorderende initiatieven LGB.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Organisaties waarmee de gemeente afspraken maakt in het kader van het programma Raalte Gezond (Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid). Voor de tweejaarlijkse gezondheidsverkiezing kunnen ook personen, straten, buurten of wijken (niet in een organisatie verenigd) voor subsidie in aanmerking komen.

 

Bijzonderheden:

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden voor advies voorgelegd aan de Klankbordgroep Raalte Gezond! De Klankbordgroep vergadert vier keer per jaar. Aanvragen worden dus vier keer per jaar beoordeeld (maart, juni, september en december). Aanvragen ingediend voor de 1e dag van één van deze maanden worden nog beoordeeld in de vergadering van die maand. Nadat het advies van de Klankbordgroep is ontvangen, dient de aanvrager rekening te houden met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken.

Als voorbeeld: aanvragen ingediend tussen 1 december en 1 maart krijgen een beschikking maximaal 8 weken nadat de vergadering van de Klankbordgroep in maart heeft plaatsgevonden en hierover advies aan het college is uitgebracht.

 

Indien het jaarlijkse subsidieplafond op een deelterrein, zoals opgenomen in het plan “uitwerking LGB doelen”, is bereikt, dan wordt de aanvraag betrekking hebbende op dat deelterrein afgewezen.

16.2 Collectieve GGZ-preventie

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van activiteiten ter voorkoming en herkenning van (ernstig) psychische klachten, de bevolking bewust te maken wat zij zelf aan deze klachten kan doen en haar wegwijs te maken naar instanties die haar zo nodig verder kunnen helpen

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van producten en prestaties zoals geformuleerd in de budgetovereenkomst en voornamelijk gebaseerd zijn op het Uitvoeringsplan Lokaal gezondheidsbeleid en de nota Mantelzorgondersteuning.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de stichting en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor het vaststellen van de subsidie moet, in aanvulling op de vereisten volgens de Algemene Subsidie Verordening, aan alle afspraken, vastgelegd in de subsidiebeschikking, zijn voldaan.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Mindfit

 

Bijzonderheden

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

 

16.3 Eerste hulp bij ongelukken

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

 

Subsidiabele activiteiten:

De activiteiten dienen te liggen op het terrein van het verlenen van geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongelukken.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

Een bedrag van € 207,-- per EHBO-afdeling en een bedrag per lid van € 7,24.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017 en gaan uit van de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie eerste hulp bij ongelukken”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

De EHBO-afdelingen Raalte, Heino, Broekland, Heeten/Nieuw Heeten, Luttenberg.

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

16.4 Jeugdgezondheidszorg

Doelstelling subsidie:

Het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar door uitvoering van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg. Het JGZ aanbod is vastgelegd in het Basispakket, dat wettelijk zijn beslag heeft in het Besluit Publieke Gezondheid.

 

Subsidiabele activiteiten:

Uitvoering van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg. Het Basispakket Jeugdgezondheidszorg bestaat uit individuele preventieve activiteiten, collectieve preventieve activiteiten, samenwerking en afstemming van zorg en onderzoek, beleidsinformatie en advies.

Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg bestaan uit jaarlijks te maken afspraken met GGD IJsselland over aanvullende preventieve activiteiten op het Basispakket Jeugdgezondheidszorg ten behoeve van het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar in de gemeente Raalte. Daarnaast is prenatale voorlichting uitgevoerd door Naviva een activiteit in de aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie.

 

De grondslagen voor berekening van de subsidie:

Het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de prijsopgave van de subsidievragende instelling.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

GGD IJsselland voor het Basispakket Jeugdgezondheidszorg en aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg, met uitzondering van de prenatale voorlichting die door Naviva wordt uitgevoerd.

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

17 Adviescommissie voor de woningbouw (VAC)

Doelstelling subsidie:

De belangen van de woonconsument behartigen vanuit de visie van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke woonwensen van de verschillende doelgroepen en hun leefpatroon.

 

Subsidiabele activiteiten:

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten van de VAC op het gebied van toetsen van plannen voor de woonomgeving, structuurplannen, bestemmingsplannen, verkeer- en herinrichtingsplannen.

 

Subsidievorm:

Waarderingssubsidie.

 

Grondslag subsidieberekening:

Een bedrag van € 1.718,--.

Genoemd bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017.

 

Aanvullende voorwaarden:

Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier waarderingssubsidie VAC”.

Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een waarderingssubsidie aanvragen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting VAC Raalte.

 

Bijzonderheden:

Geen.

 

18 Inwonersinitiatieven

Doelstelling subsidie:

 • -

  Het ondersteunen van ontwikkeling en realisering van projecten en activiteiten van inwoners van de gemeente Raalte voor:

 • -

  Ontwikkeling en realisering van initiatieven ter bevordering van de sociale leefbaarheid in een wijk en/of dorp.

 

Subsidievorm:

Eenmalige subsidie.

 

Grondslagen subsidieberekening:

 • -

  De subsidiebijdrage is minimaal € 2.500 en maximaal € 5.000,--

 • -

  De subsidiebijdrage is maximaal 50% van de projectkosten;

 

Aanvullende voorwaarden:

Alleen eenmalige kosten voor het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van de activiteit/project/voorziening komen voor subsidie in aanmerking. Structurele kosten met betrekking tot het in stand houden van de voorziening na realisatie, exploitatie en/of onderhoud komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Aanvullend op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gelden de aanvullende weigeringsgronden.

 • -

  Als de voorziening of de realisatie hiervan in strijd is met gemeentelijke beleid;

 • -

  Als het een sociale activiteit betreft die primair het karakter heeft van een feest; uitgave boekwerk, etc.

 • -

  Als het kosten voor consumpties betreft;

 • -

  Als niet is aangetoond dat breed draagvlak bestaat bij inwoners van de buurt, wijk of het dorp voor het realiseren van de voorziening;

 • -

  Als niet is aangetoond dat de voorziening in de behoefte van een deel van de inwoners van de buurt, wijk of het dorp voorziet;

 • -

  Als de voorziening op een andere wijze gefinancierd kan worden;

 • -

  Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

 • -

  Het indienen van de subsidieaanvraag dient plaats te vinden via het “aanvraagformulier eenmalige subsidie inwonersinitiatieven”.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Wijze van verdeling:

Subsidieaanvragen worden afgehandeld op volgorde van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

 

Indexering:

Niet van toepassing.

 

Bijzonderheden:

Geen

19 Leergeld

Doelstelling subsidie:

Het door de vrijwilligersorganisatie vervullen van diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie, in het bijzonder gericht op het mogelijk maken voor kinderen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals onderwijs, sport en cultuur.

 

Subsidiabele activiteiten:

Het leveren van prestaties zoals geformuleerd in het subsidiebesluit en de uitvoeringsbegroting.

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de afspraken tussen de Stichting Leergeld Salland en de gemeente, waar de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente vastgestelde budget bij de begroting.

 

Aanvullende voorwaarden:

Voor zover de Stichting Leergeld betrokken is bij de uitvoering van gemeentelijke regelingen, zoals de bijzondere bijstand, dient de Stichting Leergeld medewerking te verlenen aan informatieverzoeken van de gemeente die betrekking hebben op de verantwoording van middelen aan het Rijk.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Stichting Leergeld Salland

 

Bijzonderheden:

Vanaf 2015 is de gemeente Raalte bezig met het transformatieproces in het Sociaal Domein. Dit kan ertoe leiden dat werkwijzen en (subsidie)afspraken wijzigen en dat de rol van de instelling hierdoor verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering.

 

20 Halt

Doelstelling subsidie:

Preventie van jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders.

 

Subsidiabele activiteiten:

onderhoud werkrelaties, deelname aan relevante netwerken informatie en advies aan gemeente

voorlichtingslessen op basis- en voortgezet onderwijs over thema’s gerelateerd aan veiligheid, criminaliteit, pesten, vuurwerk uitvoering van leer- en maatprojecten

 

Subsidievorm:

Budgetsubsidie

 

Grondslagen subsidieberekening:

De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op de afspraken tussen de uitvoerder en de gemeente waarbij de te leveren prestaties worden gerelateerd aan het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

 

Aanvullende voorwaarden:

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie”.

 

Subsidieplafond:

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 

Indexering:

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de begrotingsuitgangspunten van de gemeente Raalte.

 

Aanvrager(s)/ subsidieontvanger(s):

Halt

 

Bijzonderheden:

Geen.

Inhoudsopgave

1 Onderwijs

1.1 Voor- en vroegschoolse educatie

1.2 Onderwijs- en leerlingbegeleiding

1.3 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

1.4 Volwasseneducatie (Wet Educatie Beroepsonderwijs)

2 Sociaal cultureel werk

3 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

4 Leefbaarheid buurtdorpen

5 Kunst en Cultuur

5.1 Kunstbeoefening door amateurs

5.2 Projectsubsidie Cultuur

5.3 Theatervoorziening

5.4 Lokale musea

5.5 Cultuureducatie

5.6 Cultureel erfgoed

5.7 Cultuur Arrangement

6 Openbaar bibliotheekwerk

7 Internationale samenwerking

8 Sportsubsidies

8.1 Jeugdsportactiviteiten

8.2 Schoolsport

8.3 Sportstimulering

8.4 Deskundigheidsbevordering

9 Recreatie

9.1 Recreatie & toerisme

9.2 Oranjeverenigingen

10 Vluchtelingenwerk

11 Ouderen- en gehandicaptenbeleid

11.1 Vrijwillig ouderenwerk

11.2 Belangenbehartiging ouderen

11.3 Vrijwillige ouderensociëteiten

11.4 Belangenbehartiging gehandicapten

12 Speel-o-theek

13 Peuterspeelzalen

14 Zorg- en hulpverlening

14.1 Algemeen Maatschappelijk Werk

14.2 Hulp aan slachtoffers

14.3 Vrijwillige hulp/zorg

14.4 De Zonnebloem / Zonneschijntocht

14.5 Instituut voor doven / kentalis

14.6 Humanitas

14.7 MEE-IJsseloevers

14.8 Vriendendiensten

14.9 ‘Ontmoeten in Eigen Dorp’

15 Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg

16 Volksgezondheid

16.1 Lokaal gezondheidsbeleid

16.2 Collectieve GGZ-preventie

16.3 Eerste hulp bij ongelukken

16.4 Jeugdgezondheidszorg

17 Adviescommissie voor de woningbouw (VAC)

18 Inwonersinitiatieven

19 Leergeld

20 Halt