Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening
CiteertitelWachtlijstverordening Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12, lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4 van de ‘Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken’

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2011nieuwe regeling

14-02-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam ‘Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’,

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam ‘Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’ d.d. 14 februari 2011,

 

gelet op

 • -

  artikel 12, lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening;

 • -

  artikel 4 van de ‘Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken’ waarin de betreffende gemeentebesturen alle bevoegdheden en verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening overdragen aan het openbaar lichaam ‘Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’,

 

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om bij verordening nadere regels te stellen over de volgorde van de wachtlijst;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • 2.

  Wsw-geïndiceerde: een persoon, die blijkens een indicatiebeschikking of eenherindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep alsgedefinieerd in artikel 1 lid 1 Wsw behoort;

 • 3.

  Wachtlijst: het overzicht van WSW-geïndiceerden die, geen dienstbetrekking op grondvan de Wsw hebben en beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking teaanvaarden;

 • 4.

  Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

 • 5.

  WWB: Wet werk en bijstand;

 • 6.

  UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

 • 7.

  Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de openbaar lichaam ‘SociaalWerkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’;

 • 8.

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de openbaar lichaam ‘SociaalWerkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’.

Artikel 2 Uitvoering

Deze verordening wordt ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam.

Artikel 3 Plaatsingsvolgorde

 • 1.

  De wachtlijst kent de volgende plaatsingsvolgorde:

  • a.

   Wsw-geïndiceerden die in aanmerking komen voor begeleid werken en voor wie een begeleid werken - werkplek is gevonden en Wsw-geïndiceerden die direct gedetacheerd kunnen worden;

  • b.

   Wsw-geïndiceerde jongeren tot 27 jaar die een Wajong- of WIJ-voorziening hebben;

  • c.

   Overige Wsw-geïndiceerde jongeren tot 27 jaar;

  • d.

   Wsw-geïndiceerden die een WWB-uitkering of een uitkering van het UWV hebben en hebben deelgenomen aan een leer-werktraject ter voorbereiding op plaatsing in de sociale werkvoorziening;

  • e.

   Overige Wsw-geïndiceerden.

 • 2.

  Binnen elke van de vijf categorieën zoals genoemd in het eerste lid geldt de volgordeop basis van de datum waarop de indicatiebeschikking is genomen, waarbij degene die zich het eerst heeft aangemeld het eerst recht op plaatsing heeft.

Artikel 4 Tussenvoorziening

Voor mensen op de wachtlijst zijn voorschakeltrajecten beschikbaar. Directe afspraken hierover worden gemaakt tussen de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug en de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’.

Artikel 5 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan ten gunste van de geïndiceerde afwijken van de bepalingenvan de verordening, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden.

 • 2.

  In gevallen waarin de bepalingen van deze verordening niet voorzien, beslist hetDagelijks Bestuur, met inachtneming van de individuele omstandigheden van de geïndiceerde.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie.

Artikel 7 Evaluatie

Deze verordening wordt geëvalueerd door het Algemeen Bestuur.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Wachtlijstverordening Wet sociale werkvoorziening’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 14 februari 2011.

Toelichting op de Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening

Artikel 1: begripsbepalingen

lid 3

Er zijn twee voorwaarden om op de wachtlijst te staan:

 • -

  een geldige sw-indicatie;

 • -

  beschikbaar om een sw-dienstverband te aanvaarden.

 • Dit laatste is niet meer het geval als iemand al een sw-dienstverband heeft verworven. En tijdelijk niet het geval bij langdurige ziekte en detentie.

 • Een indicatie wordt o.a. ingetrokken als iemand passende arbeid weigert of regulier werk heeft aanvaard.

Artikel 2: uitvoering

De wachtlijst van de bij de GR SWZ aangesloten gemeenten wordt beheerd door GR SWZ. De GR SWZ is door het Dagelijks Bestuur gemandateerd om namens het Dagelijks Bestuur besluiten te nemen over:

 • -

  plaatsing en beëindiging van plaatsing op de wachtlijst;

 • -

  intrekking van indicaties;

 • -

  plaatsing van geïndiceerden op een Wsw-gesubsidieerde formatieplaats.

De indicaties worden verstrekt door het UWV/Werkbedrijf.

 

Artikel 3: plaatsingsvolgorde

Met dit artikel wordt het First in-First out principe (fifo / wettelijk voorgeschreven, tenzij in een verordening een andere volgorde wordt geregeld) voorlopig aan de kant geschoven. Fifo is nog aan de orde indien er meerdere kandidaten zijn binnen de voorkeursgroepen. Op termijn wordt opnieuw bekeken of deze volgorde nog steeds is gewenst.

 

Artikel 4: tussenvoorziening

Over de financiering worden nadere afspraken gemaakt. In de praktijk bepalen de beschikbare rijksbudgetten de mogelijkheden. Deelname met behoud van uitkering kan in alle gevallen gedurende een bepaalde periode.

 

Artikel 5: hardheidsclausule

Beslissingen die worden genomen op basis van lid 1 of lid 2 kunnen andere wachtende sw-ers benadelen. Daarom moeten ze goed worden gemotiveerd.

 

Artikel 6: inwerkingtreding

De verordening geldt na publicatie en in principe voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 7: evaluatie

De evaluatie wordt feitelijk uitgevoerd door het de GR SWZ. Dit in samenspraak met het werkvoorzieningschap.