Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Verordening Persoonsgebonden budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening Persoonsgebonden budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening Persoonsgebonden budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening enartikel 4 van de Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008nieuwe regeling

24-04-2008

huis- aan huisbladen deelnemende gemeenten

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Persoonsgebonden budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam ‘Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’,gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam ‘Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’ d.d. 17 april 2008,

 

gelet op

 • -

  artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

 • -

  artikel 4 van de ‘Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken’ waarin de betreffende gemeentebesturen alle bevoegdheden en verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening overdragen aan het openbaar lichaam ‘Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’,

 

overwegende dat het algemeen bestuur bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten,

 

besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

Verordening Persoonsgebonden budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam ‘Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en Omstreken’;

 • b.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  periodieke subsidie: de loonkostensubsidie en overige aan de werkgever te verstrekken vergoedingen voor structurele kosten;

 • d.

  SWZ: de organisatie aan wie door gemeenten, op grond van de ‘Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken’, exclusief is gedelegeerd om deze verordening vast te stellen en uit te voeren, inclusief het contracteren van andere begeleidingsorganisaties voor de uitvoering van het Persoonsgebonden budget Begeleid werken.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten

Het dagelijks bestuur stelt elk jaar vóór 31 december de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget voor het daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 3 Invulling voorwaarden adequate werkplek

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verstrekt op aanvraag aan iedere Wsw-geïndiceerde die daar recht op heeft een Persoonsgebonden budget Begeleid werken Wsw:

  • ·

   indien werkgever en begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de Wsw-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld.

  • ·

   de periodieke subsidie en de gevraagde periodieke vergoeding van begeleiding op jaarbasis bedraagt niet meer dan de gemiddelde uitkering die de betreffende gemeente per arbeidsjaar ontvangt minus de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten.

 • 2.

  De werkgever voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   Zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan wel is op grond van de Handelsregisterwet vrijgesteld van inschrijfplicht.

  • b.

   De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, als passend aan te merken;

  • c.

   De duur van het dienstverband bedraagt tenminste zes maanden, met een mogelijkheid tot verlenging.

  • d.

   De onderneming is bonafide en verkeert niet in financiële problemen. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van de onderneming te toetsen en zonodig de bevoorschotting stop te zetten.

  • e.

   De onderneming beschikt over een WA-verzekering en respecteert de Arbo-wetgeving.

 • 3.

  De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   De begeleidingsorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan wel is op grond van de Handelsregisterwet vrijgesteld van inschrijfplicht.

  • b.

   De begeleidingsorganisatie en/of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor het begeleiden van de doelgroep, c.q. de Wsw-geïndiceerde voor wie het persoonsgebonden budget is bestemd.

  • c.

   De begeleidingsorganisatie heeft aantoonbare kennis van en ervaring in het werkveld en beschikt over goede netwerken in het werkgebied.

  • d.

   De onderneming is bonafide en verkeert niet in financiële problemen. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van de begeleidingsorganisatie te toetsen en zo nodig de bevoorschotting stop te zetten.

  • e.

   De onderneming beschikt over een WA-verzekering.

  • f.

   De begeleidingsorganisatie is verantwoordelijkvoor het opstellen van en de adequate uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan van de Wsw-geïndiceerde.

Artikel 4 De wijze van vaststelling van de hoogte van de periodieke subsidie aan de werkgever

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stelt op aanvraag van de Wsw-geïndiceerde de hoogte van de subsidie aan de werkgever vast.

 • 2.

  Ingeval een voorgestelde loonkostensubsidie niet hoger is dan 50% van het bruto loon van de Wsw-geïndiceerde, wordt de voorgestelde loonkostensubsidie door het dagelijks bestuur op dat bedrag vastgesteld.

 • 3.

  Indien bij toepassing van het vorige lid het dagelijks bestuur gerede twijfel heeft aan de juiste hoogte van de loonkostensubsidie, vindt in afwijking van het vorige lid een loonwaardeonderzoek plaats op basis waarvan de hoogte van de loonkostensubsidie wordt vastgesteld. Daarbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld.

 • 4.

  Een loonwaardeonderzoek vindt in ieder geval plaats als de voorgestelde hoogte voor een loonkostensubsidie hoger is dan het percentage genoemd in lid 2.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 10 van deze verordening vindt eenmaal per drie jaar een loonwaardebepaling plaats in geval er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 Herziening van de loonkostensubsidie

 • 1.

  Op verzoek van de werkgever dan wel de betreffende begeleidingsorganisatie kan een loonkostensubsidie worden herzien, als hier aanleiding voor is, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer.

 • 2.

  De loonkostensubsidie kan ambtshalve worden gewijzigd als hier gerede aanleiding toe is.

Artikel 6 De vergoeding aan een externe begeleidingsorganisatie

 • 1.

  Een Wsw-geïndiceerde heeft de mogelijkheid zelf een begeleidingsorganisatie voor te dragen.

 • 2.

  De hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie en de omvang van het aantal uren begeleiding wordt door partijen in onderling overleg vastgesteld aan de hand van een begeleidings- en ontwikkelingsplan. Tussentijdse aanpassingen hierin zijn mogelijk, indien partijen dit vooraf overeenkomen.

 • 3.

  De kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een Begeleid werkenplaats komen alleen voor vergoeding in aanmerking als dit leidt tot het totstandkomen van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan een vergoeding verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht, wanneer blijkt dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, deze persoonsgerelateerd zijn, en het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen.

 • 2.

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit Arbowetgeving, die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken, komen niet in aanmerking voor vergoeding door het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur regelt de wijze van uitbetaling van de vergoeding.

Artikel 8 Indienen van de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een Persoonsgebonden budget wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier. De aanvraag wordt mede ondertekend door werkgever en de begeleidingsorganisatie.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan ten behoeve van de aanvraag een aanvraagformulier vaststellen.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1.

  Het dagelijks bestuur besluit over de aanvraag binnen 30 werkdagen na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan dit besluit met ten hoogste 30 werkdagen verdagen. Het dagelijks bestuur stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10 Het besluit tot verlenen van de periodieke subsidie

Het besluit tot verlening van een periodieke subsidie bevat in ieder geval

 • a.

  de hoogte van de periodieke subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • b.

  wijze van bevoorschotting van de subsidie;

 • c.

  de verplichtingen van de werkgever.

Artikel 11 Het vaststellen van de periodieke subsidie

 • 1.

  De werkgever verstrekt binnen 30 werkdagen na afloop van het kalenderjaar aan het dagelijks bestuur een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto CAO-loon van de Wsw-geïndiceerde, vermeerderd met alle werkgeverslasten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stelt de periodieke subsidie vast binnen 30 werkdagen na ontvangst van deze opgave.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur maakt nadere afspraken over de wijze van bevoorschotting en afrekening.

Artikel 12 Verrekening met de voorschotten

De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen 30 werkdagen betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Verplichtingen van de werkgever

De werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het dagelijks bestuur van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

Artikel 14 Evaluatie

Deze verordening wordt jaarlijks geëvalueerd, voor het eerst in mei 2009, waarna de verordening eventueel wordt aangepast of gewijzigd.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Persoonsgebonden budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening’.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 juli 2008.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 24 april 2008

Voorzitter Secretaris