Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015nieuwe regeling

30-06-2015

overheid.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug,

 • ·

  overwegende dat het noodzakelijk is de cliëntenparticipatie in het kader van de Participatiewet bij verordening te regelen;

 • ·

  gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug,

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  RDWI: de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug,

 • 2.

  DB; Dagelijks Bestuur; een afvaardiging van portefeuillehouders Sociale Zaken van de RDWI-gemeenten;

 • 3.

  AB; Algemeen Bestuur; portefeuillehouders Sociale Zaken van de RDWI-gemeenten;

 • 4.

  Directeur: directeur van de RDWI;

 • 5.

  RCR: Regionale Cliëntenraad; het door het Algemeen Bestuur aangestelde adviesorgaan bestaande uit personen, die al dan niet namens belangenorganisaties de belangen behartigen van de doelgroep.

 • 6.

  Cliënt: uitkeringsgerechtigde WWB, IOAW/IOAZ of Nugger;

 • 7.

  Nugger: niet uitkeringsgerechtigde;

 • 8.

  Belangenorganisatie: een organisatie die de belangen behartigt van de doelgroep;

 • 9.

  Doelgroep: inwoners van de gemeente met een inkomen op of rond het bijstandsniveau;

Artikel 2 - Doelstelling, taken en bevoegdheden regionale cliëntenraad

 • 1.

  Doelstelling van de regionale cliëntenraad is de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de Participatiewet waar mogelijk te verhogen.

 • 2.

  De taken van de Regionale Cliëntenraad bestaan uit:

  • 1.

   het behartigen van de collectieve belangen van de ingezetenen van de bij de RDWI aangesloten gemeenten, die aanspraak kunnen maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten;

  • 2.

   het gevraagd en ongevraagd adviseren primair aan het Algemeen Bestuur en aan de gemeenteraden, over het beleid en uitvoering van de aan de RDWI opgedragen wetten en regelingen in het kader van de Participatiewet;

  • 3.

   het betrokken worden bij beleidsontwikkeling en –uitvoering en de evaluatie van het beleid.

 • 3.

  De Regionale Cliëntenraad treedt niet op namens individuele cliënten. De Regionale Cliëntenraad is bevoegd zich uit te spreken over:

  • 1.

   het beleid van de Regionale Dienst Werk en Inkomen;

  • 2.

   de dienstverlening van de Regionale Dienst Werk en Inkomen;

  • 3.

   de vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie.

Artikel 3 - Werkwijze

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur vraagt de Regionale Cliëntenraad tijdig om advies op een zodanig tijdstip, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te vormen beleid en het te nemen besluit. De Regionale Cliëntenraad wordt hiervoor een redelijke termijn geboden.

 • 2.

  In het geval het Algemeen Bestuur bij zijn besluitvorming afwijkt van het advies van de Regionale Cliëntenraad wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Regionale Cliëntenraad is afgeweken. De Regionale Cliëntenraad wordt hierover geïnformeerd.

 • 3.

  De Regionale Dienst Werk en Inkomen stelt op eigen initiatief tijdig en zorgvuldig de Regionale Cliëntenraad in kennis van de informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur stelt de Regionale Cliëntenraad binnen de kaders van het vervullen van de taken zoveel mogelijk de gewenste informatie waar om gevraagd wordt beschikbaar.

Artikel 4 - Samenstelling Regionale Cliëntenraad

 • 1.

  De Regionale Cliëntenraad bestaat in principe bij meerderheid uit cliënten van de Regionale Dienst Werk en Inkomen uit maximaal 15 leden.

 • 2.

  Vanuit iedere deelnemende gemeente hebben 2 vertegenwoordigers in principe zitting in de regionale cliëntenraad.

 • 3.

  De leden kiezen een onafhankelijk voorzitter, een penningmeester en zonodig andere functionarissen.

 • 4.

  Er kan een klankbordgroep opgezet worden met een specialist op het vlak van bepaalde klantgroepen en/of themagroepen.

Artikel 5 - Benoeming en zittingsduur leden regionale cliëntenraad

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur stelt de leden op voorstel van de Regionale Cliëntenraad aan en verleent de leden ontslag.

 • 2.

  Werving van leden vindt plaats in samenwerking met de Regionale Dienst Werk en Inkomen en de Regionale Cliëntenraad. De Regionale Dienst Werk en Inkomen ondersteunt hen bij het vinden van nieuwe leden.

 • 3.

  De zittingsduur voor de leden is, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar. De zittende leden zijn direct herbenoembaar. De maximale zittingsduur is in principe twee termijnen, waarvan met redenen omkleed kan worden afgeweken.

Artikel 6 - Faciliteiten

 • 1.

  Ten behoeve van de Regionale Cliëntenraad wordt jaarlijks in de begroting een budget beschikbaar gesteld waaruit niet op leden terug te voeren kosten gedekt worden.

 • 2.

  Leden van de Regionale Cliëntenraad krijgen een categoriale vergoeding per kwartaal, welke jaarlijks door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

 • 3.

  De Regionale Dienst Werk en Inkomen stelt kosteloos vergaderruimte, verzend- en kopieerfaciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Regionale Cliëntenraad.

 • 4.

  De directeur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen wijst binnen de organisatie een contactpersoon aan als aanspreekpunt voor de Regionale Cliëntenraad. Deze contactpersoon woont ook de overlegvergadering tussen Regionale Dienst Werk en Inkomen en de Regionale Cliëntenraad bij.

Artikel 7 - Vergaderingen en vergaderorde

 • 1.

  De Regionale Cliëntenraad vergadert ten minste viermaal per jaar met de Regionale Dienst Werk en Inkomen.

 • 2.

  De directeur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen of diens aangewezen vervanger initieert de vergaderingen en zit deze voor. De Regionale Cliëntenraad kan vragen om een extra overleg.

 • 3.

  Tussen het Algemeen Bestuur en de Regionale Cliëntenraad vindt minimaal 1 maal per jaar een overleg plaats.

Artikel 8 - Nadere regels, intrekking of wijziging, evaluatie

 • 1.

  Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats zonder dat de Regionale Cliëntenraad hierover is gehoord.

 • 2.

  Het functioneren van de Regionale Cliëntenraad en de samenwerking wordt jaarlijks met het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen geëvalueerd.

Artikel 9 - Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

 • 2.

  De Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Wet werk en bijstand Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug wordt hierbij ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug”.

 

 

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling “Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) op 1 juli 2015

De directeur, De voorzitter