Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

BELEIDSREGEL JONGEREN TOT 27 JAAR REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG 2015 PARTICIPATIEWET

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL JONGEREN TOT 27 JAAR REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG 2015 PARTICIPATIEWET
CiteertitelBELEIDSREGEL JONGEREN TOT 27 JAAR REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG 2015 PARTICIPATIEWET
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 41 lid 4 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2015nieuwe regeling

11-11-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL JONGEREN TOT 27 JAAR REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG 2015 PARTICIPATIEWET

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling “Regeling Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)” (hierna: Dagelijks Bestuur),

 

gelet op het voorstel van het MT van de RDWI van <>,

 

gelet op artikel 41 lid 4 van de Participatiewet(Pw),

 

overwegende dat het wenselijk is de termijn na eerste melding binnen welke jongeren tot 27 een aanvraag kunnen indienen te begrenzen,

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

BELEIDSREGEL JONGEREN TOT 27 JAAR REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG 2015 PARTICIPATIEWET

 

1 Aanvraag algemene bijstand na zoektermijn

  • 1.

    Alleenstaanden en alleenstaanden ouder jonger dan 27 jaar en gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger dan 27 jaar zijn, dienen een eventuele aanvraag voor algemene bijstand zo spoedig mogelijk na afloop van de zoektermijn als bedoeld in artikel 41, vierde lid van de Participatiewet in, doch uiterlijk binnen een week na afloop van deze zoektermijn.

  • 2.

    Het Dagelijks Bestuur neemt aanvragen die later worden ingediend dan een week na afloop van de zoektermijn als bedoeld in artikel 41, vierde lid van de Participatiewet, niet in ontvangst. Indien de jongere toch aanspraak wenst te maken op algemene bijstand, gaat een nieuwe zoektermijn van vier weken in.

 

2 Aanvraag algemene bijstand binnen zoektermijn

Het Dagelijks Bestuur kan besluiten de aanvraag van de jongere als bedoeld in artikel 41, vierde lid van de Participatiewet, niet in ontvangst te nemen, indien deze aanvraag voor het verstrijken van de zoektermijn is ingediend. Een aanvraag die wel is ingediend, wordt in beginsel door het Dagelijks Bestuur op grond van artikel 4:5, eerste lid Algemene wet bestuursrecht, buiten behandeling gelaten omdat er onvoldoende gegevens aanwezig zijn om het recht op bijstand vast te kunnen stellen.

 

3 Aanvraag algemene bijstand gezin

Vervallen. <Niet meer van toepassing sinds introductie kostendelersnorm>

 

 

TOELICHTING

 

Met de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wwb per 1 januari 2012, zijn de verplichtingen voor jongeren tot 27 jaar aangescherpt. Onder andere is voor de jongere tot 27 jaar een zoektermijn van vier weken ingevoerd. In deze periode dient de jongere aantoonbare inspanningen te verrichten om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en zijn mogelijkheden voor de terugkeer naar regulier onderwijs te onderzoeken.

 

Het Dagelijks Bestuur heeft ten aanzien van een aantal elementen die samenhangen met voornoemde zoektermijn, beleidsvrijheid om hieraan invulling te geven. Na afloop van de vier weken zoektermijn kan de jongere een aanvraag indienen.

 

In het eerste lid van artikel 1 is bepaald dat de jongere de aanvraag voor algemene bijstand zo spoedig mogelijk indient nadat zijn zoektermijn van 4 weken is verstreken. Dit doet de jongere uiterlijk binnen een termijn van een week na afloop van deze zoektermijn.

 

In het tweede lid van artikel 1 is geregeld dat, indien een aanvraag niet binnen een week na het aflopen van de zoektermijn wordt ingediend, ervan wordt uitgegaan dat de jongere geen uitkering (meer) nodig heeft. Voor aanvragen die later worden ingediend, geldt een nieuwe zoektermijn.

 

Op grond van artikel 41 lid 4 van de Participatiewet kan de jongere de aanvraag niet eerder indienen dan vier weken na de melding. Wil de jongere eerder dan na afloop van deze vier weken een aanvraag indienen, dan kan het Dagelijks Bestuur besluiten deze niet in ontvangst te nemen. Dit wordt ook direct meegedeeld aan de jongere. Wordt de aanvraag onverhoopt toch in ontvangst genomen, dan zal het Dagelijks Bestuur na afloop van de vier weken constateren dat ze over te weinig gegevens beschikt om het recht op bijstand vast te stellen (artikel 43 lid 4 Participatiewet). Het Dagelijks Bestuur kan dan besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen (artikel 4:5 Awb). Dit kan natuurlijk alleen als de klant in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen.

Dit is geregeld in artikel 2.

 

Met de komst van de kostendelersnorm doet de situatie waarin de jongere met personen van 27 jaar en ouder een gezinsuitkering aanvraagt zich niet meer voor. Het artikel dat deze situatie regelde is daardoor vervallen.