Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Beleidsregel vrijlating van giften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel vrijlating van giften
CiteertitelBeleidsregel vrijlating van giften
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2015nieuwe regeling

27-05-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vrijlating van giften

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (hierna: het Dagelijks Bestuur),

 

gelet op het voorstel van het MT van de Regionale Dienst Werk en Inkomen van 31 maart 2015,

 

gelet op artikel 147, derde lid van de Gemeentewet, en artikel 31, lid 2 onderdeel l en m van de Participatiewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het gebruik maken van de bevoegdheid tot het vrijlaten van giften;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel vrijlating van giften

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.

Artikel 1. Immateriële schadevergoeding

 • 1.

  Immateriële schadevergoeding wordt vrijgelaten tot een bedrag van

  € 45.000.

 • 2.

  Een (deel van een) schadevergoeding die bedoeld is voor inkomstenderving moet als inkomen worden aangemerkt. De eventuele vrijlating van smartengeld is in beginsel niet van toepassing bij de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijzondere bijstand.

   

Artikel 2. Eenmalige gift
 • 1.

  Een eenmalige gift als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder m, van de wet wordt in beginsel vrijgelaten, tenzij de gift op jaarbasis meer dan 1 maal de van toepassing zijnde bijstandsnorm of de tegenwaarde daarvan bij een gift in natura bedraagt, en niet verenigbaar is met de bijstand.

 • 2.

  Onder éénmalig, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan: maximaal tweemaal voorkomend in een aaneengesloten periode van twaalf maanden.

 • 3.

  Voor zover de eenmalige gift hoger is dan de in het eerste lid genoemde vrijlating dan wel vaker voorkomt, wordt dat deel als inkomen aangemerkt en wordt dit daarom niet vrijgelaten.

 • 4.

  Ingeval de gift is verstrekt in natura, wordt de waarde van deze gift vastgesteld op de waarde in het economische verkeer bij vrije oplevering.

 

Artikel 3. Periodieke giften
 • 1.

  Periodieke giften als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder m, van de wet worden aangemerkt als inkomen en niet vrijgelaten.

 • 2.

  Onder periodiek, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan: meer dan twee keer voorkomend in een aaneengesloten periode van twaalf maanden.

 • 3.

  Ingeval de gift is verstrekt in natura, wordt de waarde van deze gift vastgesteld op de waarde in het economische verkeer bij vrije oplevering.

 

Artikel 4. Uitgezonderde giften
 • 1.

  In afwijking van het bovenstaande wordt geen rekening gehouden met giften, die afkomstig zijn van een (private, publieke of kerkelijke) instelling, die als doel heeft: het ondersteunen van een individu door middel van een gift, al dan niet in natura, voor een periode van niet langer dan drie maanden, en verenigbaar zijn met de bijstand.

 • 2.

  Indien de uitgezonderde giften niet verenigbaar zijn met de bijstand en langer dan één maand worden verstrekt, dan dienen deze giften als inkomen te worden aangemerkt, waarbij het meerdere wordt gekort op de bijstand.

 

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen
Artikel 5. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden
 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan in zeer bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
 • Deze regeling treedt in werking met van 1 juni 2015 en wordt aangehaald als de “Beleidsregel vrijlating van giften”.

   

   

  Aldus besloten door het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug in zijn vergadering van 27 mei 2015.

   

  De directeur, De voorzitter,

   

Toelichting

Toelichting Beleid vrijlating van giftenParticipatiewet RDWI 2015

 

ALGEMENE TOELICHTING

Artikel 31 lid 2 onderdeel m WWB bepaalt dat giften en andere dan de in artikel 31 lid 2 onderdeel l WWB bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële schade niet tot de middelen van belanghebbende worden gerekend, voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn. De RSD heeft in deze dus een bepaalde mate van beleidsvrijheid.

 

Immateriële schadevergoeding

De rechter kan in bepaalde gevallen een vergoeding toekennen wegens geleden ideële/immateriële schade. Een dergelijke vergoeding noemt men ook wel smartengeld. Het is voornamelijk bedoeld als compensatie van ondervonden leed en ter genoegdoening. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld dient de rechter met alle omstandigheden rekening te houden. Het gaat daarbij met name om:

 

 • ·

  de mate waarin de belanghebbende is getroffen;

 • ·

  de aard van de gedraging die heeft geleid tot de (immateriële) schade;

 • ·

  de aard van de aansprakelijkheid;

 • ·

  de financiële situatie van de betrokken partijen ('slachtoffer' en 'dader').

 

Een schadevergoeding is vaak zowel bedoeld ter vergoeding van geleden materiële als geleden immateriële schade. Het enkele gebruik van de term smartengeld is daarom onvoldoende om de betreffende vergoeding zonder meer als zodanig te beschouwen. De RSD zal daarom altijd moeten onderzoeken uit welke componenten een schadevergoeding bestaat.

 

Een vergoeding voor geleden materiële of immateriële schade (smartengeld) wordt in het kader van de vaststelling van het recht op en de hoogte van de algemene bijstand vrijgelaten tot een bedrag van € 45.000,--, voor zover deze naar het oordeel van de RSD, gelet op de bijzondere bestemming en de hoogte hiervan, uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is.

De eventuele vrijlating van smartengeld is in beginsel niet van toepassing bij de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijzondere bijstand

 

Giften

Giften worden bij de vaststelling van het recht op en de hoogte van de algemene bijstand vrijgelaten voor zover dat, gezien de bestemming en de hoogte van de gift, uit oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is. Ten aanzien van de vraag of de giften uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn hanteert de RSD het beleid dat een gift in aanmerking wordt genomen voor zover deze betrekking heeft op kosten die in de algemene bijstand zijn begrepen, de gift een vrij te besteden karakter heeft en de gift leidt tot een bestedingsniveau dat onverenigbaar is met wat opbijstandsniveau gebruikelijk is. Tevens wordt een gift in aanmerking genomen als deze meer dan 2 maal op jaarbasis wordt ontvangen en/of totaal meer bedraagt dan 1 maal de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand.

 

Deze vrijlating is in beginsel niet van toepassing bij de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijzondere bijstand

 

Bij de vrijlating van giften wordt geen onderscheid gemaakt tussen giften van instellingen en giften van personen. Door de giften niet in aanmerking te nemen, wordt voorkomen dat de Participatiewet een ontmoediging vormt voor de vrijgevigheid van instellingen of personen. Gezien het minimumbehoeftekarakter van de bijstand kan de vrijlating niet onbeperkt zijn. Wat betreft de hoogte van de gift geldt dat het in de rede ligt om de gift in aanmerking te nemen voor zover cumulatie daarvan met de bijstand leidt tot een bestedingsniveau dat niet verenigbaar is met hetgeen op bijstandsniveau gebruikelijk is.

 

Of een gift algemeen gebruikelijk of verenigbaar met de bijstand is, is ter beoordeling aan de consulent. Afwijken van de regel is mogelijk, indien daartoe aanleiding is. Dit ter beoordeling aan de consulent.

 

Voorbeelden van giften die verenigbaar zijn met de bijstand:

 • -

  Voedselpakketten via de Voedselbank en andere instellingen.

 • -

  Cadeaubonnen, voedselpakketten in de periode november en december.

 • -

  Een gratis vakantie aangeboden aan een alleenstaande ouder door bijvoorbeeld een stichting of door familie als verjaardagscadeau.

 • -

  Verstrekkingen uit steunfondsen voor de minima, al dan niet onder beheer van delagere overheden of door hen opgerichte stichtingen als hieraan geen betalingsverplichting ten grondslag ligt. Deze giften worden alleen verstrekt na een aanvraag door hulpverleners en hebben betrekking op echte noodsituaties.

 • -.

  Giften met een specifieke bestemming of doel en niet het karakter hebbend van vrije besteding, bijvoorbeeld studiekosten, schulden, vioollessen enz.

 

Voorbeelden van giften die niet verenigbaar zijn met de bijstand:

 • -

  de gift heeft betrekking op kosten die in de algemene bijstand zijn begrepen;

 • -

  de gift heeft een vrij te besteden karakter .

 • -

  de gift leidt tot een bestedingsniveau dat niet verenigbaar is met wat op bijstandsniveau gebruikelijk is;

 • -

  Reguliere bijdrage van bijvoorbeeld ouders voor het doen van boodschappen;

 • -

  Periodieke giften en giften die op jaarbasis meer bedragen dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand.

 • -

  Vergoeding voor verzekering of benzinekosten van de auto

 • -

  Regelmatige gift voor de betaling van huur.