Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

VERORDENING TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG 2019 REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVERORDENING TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG 2019 REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG
CiteertitelVerordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2019 RDWI KRH.
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpVerordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2019 RDWI KRH.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

26-09-2018

bgr-2019-216

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG 2019 REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ‘Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug’

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

Gelet op het advies van het MT van de RSD,

Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

 

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

VERORDENING TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG 2019 REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG

 

Artikel 1Begripsbepalingen  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug;

 • b.

  de wet: Wet kinderopvang;

 • c.

  kinderopvang: kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet;

 • d.

  doelgroepouder: ouder, woonachtig in de gemeente Bunnik, Wijk bij Duurstede, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug of Zeist, die op grond van artikel 1.6 van de wet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en een inkomen geniet tot maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm;

 • e.

  sociaal-medisch geïndiceerde: ouder, woonachtig in de gemeente Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug of Zeist, van wie uit een onafhankelijk advies blijkt dat deze ouder:

  • een persoon is met een sociaal-medische beperking die kinderopvang noodzakelijk maakt; of

  • een kind heeft voor wie in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind kinderopvang noodzakelijk is.

 

Artikel 2 Tegemoetkoming doelgroepouders

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verstrekt aan een doelgroepouder een tegemoetkoming in de eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur verstrekt de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming:

  • a.

   voor een maximale duur;

  • b.

   voor een maximaal aantal uren;

  • c.

   over een maximumuurprijs;

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stelt nadere regelgeving inzake het vorige lid vast.

 

Artikel 3 Tegemoetkoming sociaal-medisch geïndiceerden

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verstrekt aan een sociaal-medisch geïndiceerde een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur verstrekt de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming:

  • a.

   als er geen alternatief is voor reguliere kinderopvang;

  • b.

   onder voorbehoud van een eis van wederkerigheid;

  • c.

   voor een maximale duur;

  • d.

   voor een maximaal aantal uren;

  • e.

   over een maximumuurprijs;

  • f.

   onder aftrek van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stelt nadere regelgeving inzake het vorige lid vast.

 

Artikel 4 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De belanghebbende doet aan het dagelijks bestuur op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op een tegemoetkoming. Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het dagelijks bestuur kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.

 • 2.

  De belanghebbende is verplicht aan het dagelijks bestuur desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze verordening.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stelt bij de uitvoering van deze verordening de identiteit van de belanghebbende vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht.

 • 4.

  Een ieder is verplicht aan het dagelijks bestuur desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht terstond inzage te verstrekken, voorzover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze verordening.

 

Artikel 5 Terugvordering

 • 1.

  Het dagelijks bestuur dat de tegemoetkoming heeft verleend kan deze terugvorderen voor zover deze:

  • a.

   ten onrecht of tot een te hoog bedrag is verleend;

  • b.

   anderszins onverschuldigd is betaald voorzover belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen, of

  • c.

   anderszins onverschuldigd is betaald

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid kan de tegemoetkoming, inden deze aan een gezin wordt verleend, van alle gezinsleden worden teruggevorderd.

 • 3.

  Indien de tegemoetkoming aan gehuwden had moeten worden verleend, maar zulks achterwege is gebleven, omdat de belanghebbende de verplichtingen, bedoeld in artikel 4 niet of niet behoorlijk is nagekomen, kan de tegemoetkoming mede worden teruggevorderd van de persoon met wie bij de verlening van de tegemoetkoming rekening had moeten worden gehouden.

 • 4.

  De in het eerste en tweede lid bedoelde personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van de tegemoetkoming die wordt teruggevorderd.

 • 5.

  De persoon van wie de tegemoetkoming wordt teruggevorderd is verplicht desgevraagd aan het dagelijks bestuur de inlichtingen te verstrekken die voor de terugvordering van belang zijn.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

Het dagelijks bestuur kan afwijken van een bepaling uit deze verordening als toepassing van die bepaling een onredelijke uitkomst heeft voor een belanghebbende. Een uitkomst is in ieder geval onredelijk als de doelen van de in artikel 1 van deze verordening genoemde wet of de doelen van deze verordening door het toepassen van de bepaling niet worden gehaald. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

 

Artikel 8 Intrekking

Met vaststelling van deze verordening wordt de volgende verordening ingetrokken:

Verordening kinderopvang 2013 RDWI KRH.

 

Artikel 9 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2019 RDWI KRH.

 

 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ‘Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug’ in zijn openbare vergadering van

26 september 2018

Voorzitter, Directeur,

S. Jansen R. Geerling