Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Subsidieregeling toerisme en recreatie in de gemeente Rheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling toerisme en recreatie in de gemeente Rheden
CiteertitelSubsidieregeling toerisme en recreatie Rheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Rheden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

17-11-2017

gmb-2017-223299

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling toerisme en recreatie in de gemeente Rheden

Het college van de gemeente Rheden;

 

gelet op titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Rheden;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de Subsidieregeling toerisme en recreatie in de gemeente Rheden.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze aanvullende regeling op de Algemene subsidieverordening Rheden wordt verstaan onder:

 

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;

 • b.

  subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Rheden.

 

Artikel 2 Subsidieverordening

 

Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de subsidieverordening van toepassing.

 

Hoofdstuk 2 Subsidie

Artikel 3 Doelstelling

 

De subsidieverstrekking is bedoeld voor evenementen, arrangementen of andere toeristisch- recreatieve producten die een zodanige uitstraling hebben dat zij ook een bijdrage leveren aan de uitstraling van de gemeente Rheden als toeristische - en recreatieve gemeente.

 

Artikel 4 Aanvraag subsidie

 

In aanvulling op artikel 5, lid 2 van de subsidieverordening overlegt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie een beschrijving van de promotie- en marketingactiviteiten waarmee een evenement, arrangement of ander toeristisch-recreatief product onder de aandacht wordt gebracht bij potentiële bezoekers vanuit de regio, provincie en eventueel daarbuiten en bij de eigen inwoners.

 

Artikel 5 Subsidiëring

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 

 • a.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt verleend dient de in artikel 3 geformuleerde doelstelling;

 • b.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt verleend heeft als doel bezoekers van buiten de gemeente te trekken;

 • c.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt verleend heeft een vernieuwend karakter en behoort niet tot de commerciële basisactiviteit(en) van de aanvrager.

 

Artikel 6 Subsidieplafond

 

Jaarlijks wordt door het college een subsidieplafond ingesteld.

 

Artikel 7 Verdeling van de subsidie

 

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

 • 2.

  Voor een evenement, arrangement of ander toeristisch recreatief product wordt maximaal € 5.000,00 subsidie verleend, waarbij de subsidie niet hoger is dan 20% van de investering door de aanvrager.

 

 • 3.

  Indien de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar aard, omvang of uitstraling naar het oordeel van het college een uitzonderlijk grote bijdrage levert aan de doelstelling zoals geformuleerd in artikel 3, kan het college besluiten af te wijken van het bepaalde in lid 2.

 

Hoofdstuk 3 Aanvullende verplichting van de subsidieontvanger

Artikel 8 Rapportage

 

De ontvanger informeert het college over de marketing- en promotieactiviteiten en zorgt -zo mogelijk- voor bewijsmateriaal. Daarnaast wordt de gemeente Rheden als subsidieverstrekker vermeld op alle uitingen op zowel geprint als digitaal materiaal.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 9 Inwerkingtreding

 

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 10 Citeertitel

 

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling toerisme en recreatie Rheden.

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2017.

De Steeg, 17 november 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester.

secretaris.