Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone centrum Rijssen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOntheffingenbeleid parkeerschijfzone centrum Rijssen
CiteertitelOntheffingenbeleid parkeerschijfzone centrum Rijssen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart behorende bij ontheffingenbeleid parkeerschijfzone centrum Rijssen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994, artikel 149
 2. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), artikel 87
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2010Onbekend

22-06-2010

Rijssens Nieuwsblad, 29 juni 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone centrum Rijssen

 

 

Artikel 1 Algemeen

Bij besluit van burgemeester en wethouders van 25 maart 2009 is de parkeerschijfzone in het centrum van Rijssen uitgebreid en geactualiseerd. Op grond van artikel 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is parkeren binnen een parkeerschijfzone alleen toegestaan op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep (lid 1). Binnen een parkeerschijfzone is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen alleen toegestaan, indien het motorvoertuig is voorzien van een parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen en de toegestane parkeerduur niet is verstreken (lid 2). Dit ontheffingenbeleid voorziet alleen in het verlenen van ontheffing van het lid 2 (gebruik parkeerschijf).

De parkeerschijfzone in het centrum van Rijssen geldt van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur. De maximale parkeerduur is gesteld op 1,5 uur.

Artikel 2 Wettelijke basis

Op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 ligt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen op wegen of weggedeelten, die niet in beheer zijn bij het Rijk, Provincie of Waterschap, bij de gemeente. Artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) geeft aan van welke artikelen het bevoegde gezag ontheffing kan verlenen.

Voor de wegen in het centrum van Rijssen, waar de parkeerschijfzone geldt, is de gemeente het bevoegde gezag. In artikel 87 van het RVV is bepaald dat van artikel 25 ontheffing verleend kan worden.

Artikel 3 Reikwijdte

Dit ontheffingenbeleid is van toepassing voor de parkeerschijfzone in het centrum van Rijssen.

 

bewoners

Het exacte gebied, waarvoor het beleid ten aanzien van bewoners geldt, is aangegeven op de bij dit beleid behorende kaart.

 

bedrijven

Ten aanzien van bedrijven is de reikwijdte van dit beleid vastgelegd onder punt 5, Criteria (het betreft het gebied binnen de ring Hogepad-Oranjestraat-Enterstraat-Watermolen-Huttenwal).

Artikel 4 Procedure

Op de behandeling van de aanvraag is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Een ontheffing is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. De procedure is globaal als volgt:

 • -

  De aanvraag bestaat uit een ingevuld formulier “aanvraag bewonersontheffing” of “aanvraag bedrijfsontheffing”.

 • -

  De aanvraag wordt door de behandelend ambtenaar getoetst, die via mandaat namens het college op de aanvraag beslist.

 • -

  Bij een positief besluit ontvangt de aanvrager een ontheffing en een ontheffingsbewijs, die bij gebruik zichtbaar achter de voorruit geplaatst moet worden.

 • -

  Bij een besluit tot weigering van de ontheffing, heeft de aanvrager de mogelijkheid binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij het college.

 • -

  De legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag (tarief zie Legesverordening) worden bij de aanvrager in rekening gebracht door een factuur.

Artikel 5 Criteria

Bij de beoordeling van aanvragen wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven en bewoners. Een ontheffing biedt de mogelijkheid om te parkeren zonder het gebruik van een parkeerschijf, langer dan de van toepassing zijnde maximale parkeerduur. Wel blijft parkeren alleen toegestaan op plaatsen die voorzien zijn van een blauwe streep.

 

Aanvragen van bewoners

Bewoners binnen het gebied, waar de parkeerschijfzone centrum Rijssen van kracht is (aangegeven op bijbehorende kaart), komen voor een ontheffing in aanmerking indien zij geen stallingsmogelijkheid voor een auto hebben op het eigen terrein.

 

Aanvragen van bedrijven

Aan bedrijven/ondernemers kan een ontheffing worden verleend wanneer aan alle onderstaande punten wordt voldaan:

 • ·

  Het aanvragende bedrijf is gevestigd of heeft een vestiging binnen de ring Hogepad-Oranjestraat-Enterstraat-Watermolen-Huttenwal.

 • ·

  Bij het bedrijfspand is geen parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig.

 • ·

  In de directe nabijheid van het bedrijfspand is geen andere openbare parkeergelegenheid aanwezig, die buiten de parkeerschijfzone ligt.

 • ·

  Er is een specifieke bedrijfstechnische noodzaak voor een ontheffing aanwezig. Hieronder wordt verstaan dat er dagelijks gemiddeld 3 keer of vaker bezorgingen weggebracht moeten worden vanuit het bedrijfspand in het centrum.

Wanneer aan al deze criteria wordt voldaan kan er per bedrijf maximaal 1 ontheffing (voor 1 voertuig) worden verleend.

Artikel 6 Voorschriften

Aan de ontheffing worden een aantal standaardvoorschriften verbonden. Aan een ontheffing kunnen extra voorschriften verbonden worden, indien het college dit nodig acht.

Artikel 7 Kosten

Aan de aanvrager worden legeskosten in rekening gebracht, overeenkomstig het tarief dat vermeld staat in de Legesverordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Bewoners

Voor bewoners is het ontheffingenbeleid in werking getreden op 30 september 2009 (publicatie op 29 september 2009).

 

Bedrijven

Voor bedrijven is het ontheffingenbeleid in werking getreden op 30 juni 2010 (publicatie op 29 juni 2010).

Artikel 9 Citeertitel

Dit beleid kan aangehaald worden als:”Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone centrum Rijssen”.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

op 25 maart 2009 en 22 juni 2010