Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord
CiteertitelAanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervang het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord, vastgesteld op 9 oktober 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening voor de bezwaarschriften, artikel 2, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2015Nieuwe regeling

28-04-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 44705; Roosendalse Bode 24-05-2015

5835

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Gelet op artikel 2, derde lid van de Verordening voor de bezwaarschriften,

Besluit vast te stellen het:

“Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord”

 

Artikel 1
 • 1.

  De onderstaande categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën waarbij het horen ambtelijk kan plaatsvinden:

  • a.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   Bezwaarschriften in het kader van de Verordening leerlingenvervoer;

  • c.

   Bezwaarschriften in het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;

  • d.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wegenverkeerswet;

  • e.

   Bezwaarschriften in het kader van de Algemene plaatselijke verordening met uitzondering van besluiten waar de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) wordt toegepast;

  • f.

   Bezwaarschriften in het kader van de handhaving van de Algemene plaatselijke verordening met uitzondering van besluiten waar de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) wordt toegepast;

  • g.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wet basisregistratie personen;

  • h.

   Bezwaarschriften in het kader van artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • i.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • j.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wet inburgering;

  • k.

   Bezwaarschriften in het kader van de Parkeerverordening;

  • l.

   Kennelijk niet-ontvankelijke bezwaarschriften.

 • 2.

  Indien het een bestuurlijk/politiek gevoelige zaak betreft waarbij verschillende belangen een grote rol spelen, kan besloten worden het bezwaarschrift voor te leggen aan de Commissie voor de bezwaarschriften.

Artikel 2
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

 • 2.

  Het besluit van 1 januari 2013 wordt per 1 juni 2015 ingetrokken.

 • 3.

  Alle indieners van bezwaarschriften als bedoeld in artikel 1 die vanaf 1 juni 2015 worden ontvangen, worden ambtelijk gehoord.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2015.

De secretaris, De burgemeester,