Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Verordening fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening fractieondersteuning
CiteertitelVerordening fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening fractieondersteuning, vastgesteld op 28 september 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 33 lid 3 Gemw
 2. art. 149 Gemw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

08-12-2016

gmb-2016-176259

71498

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fractieondersteuning

 

De raad van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op de artikel 33 lid 3 en 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de Verordening Fractieondersteuning.

 

Artikel 1  

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.000,= voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 250,= per raadszetel.

Artikel 2  

 • 1.

  De fracties besteden de tegemoetkoming ten behoeve van hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De vergoeding mag besteed worden aan:

  • Vergoedingen aan fractieassistenten / fractieondersteuners die de fractie ondersteunen (vergoeding per activiteit, per maand of per jaar) op basis van een getekende afsprakenlijst / contract waaruit blijkt welke prestatie deze fractieassistenten / fractieondersteuners leveren.

  • Kosten voor het inhuren van deskundigen bij de voorbereiding op de behandeling van een voorstel in de raad (bv. accountant, inhoudelijk deskundige).

  • Kosten van achterbanraadplegingen voor zover deze direct te maken hebben met een actueel onderwerp op de agenda van de raad. Het betreft hier onder meer de kosten van het huren van een zaal, consumpties tijdens de achterbanraadpleging, het uitvoeren van enquêtes, de organisatie van een politiek café e.d. Voorwaarde is dat deze activiteiten publiekelijk toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente en dat dit in de externe communicatie ook wordt aangegeven.

  • Versterking van de fractie, onder meer door middel van extern begeleide strategie- of trainingsdagen, inclusief de kosten van zaalhuur, verbruikskosten en een trainer. De kosten van hotelovernachtingen en diners komen voor eigen rekening. Uitgangspunt is een sobere invulling van het programma.

  • Kosten van cursussen, trainingen, congressen (geen partijcongressen) en seminars van individuele fractieleden.

  • Kosten van het ontwikkelen en het onderhoud van een website, voor het deel dat deze website aantoonbaar voor fractiedoeleinden wordt gebruikt.

  • Kosten van publicaties in week- en dagbladen, voor zover die gericht zijn op het functioneren van de fractie.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • Kosten van activiteiten, gericht op de verkiezingen, zoals onder meer folders, enquêtes die input leveren voor verkiezingsprogramma’s, kraam- en zaalhuur, advertenties.

  • Verkiezing of herverkiezing van raadsleden.

  • Giften en leningen.

  • Uitgaven aan raadsleden voor werkzaamheden die zij als beleidsmedewerker of anderszins in opdracht van een fractie verrichten.

  • Betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van de aan de fractie geleverde prestaties op basis van een gespecificeerde, reële declaratie.

  • Uitgaven welke bekostigd dienen te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen.

  • Kosten van activiteiten, gericht op de partij: partijbijeenkomsten, bestuursvergaderingen, vergoedingen aan personen die activiteiten voor de partij verrichten (en dus niet uitsluitend voor de fractie), activiteiten die gericht zijn op alle leden.

  • Uitgaven ten behoeve van bedrijven of instellingen, waarover raadsleden middellijk of onmiddellijk zeggenschap hebben.

  • Collectieve opleidingskosten voor raads- en commissieleden. Dit betreft activiteiten die door de gemeente voor rekening van de gemeente worden georganiseerd voor de raad als geheel.

  • Inschrijfkosten bij de Kamers van Koophandel.

  • (Relatie)geschenken, cadeaus.

Artikel 3  

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 3.

  Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de raad de bedragen heeft vastgesteld bedoeld in artikel 6, tweede lid.

Artikel 4  

 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen, splitsing en/of fusie verandert, wijzigt de bijdrage:

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt;

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • c.

   bij fusie en/ of afsplitsing van een fractie: op de eerste dag van de maand na de raadsvergadering waarin van de fusie en/ of afsplitsing mededeling is gedaan.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 1, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

 • 4.

  Bij fusie van fracties wordt de bijdrage op grond van artikel 1, tweede lid, opnieuw vastgesteld.

 • 5.

  Bij fusie van fracties worden de aan de oorspronkelijke fracties verstrekte voorschotten verrekend met de bijdrage die volgt uit het vierde lid.

Artikel 5  

 • 1.

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  Tijdens de gehele raadsperiode kan de reserve niet groter zijn dan het maximum van 30% van het jaarbudget.

 • 3.

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve, komt tot uitdrukking in de afrekening als bedoeld in artikel 6 over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

 • 4.

  De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 5.

  Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.

 • 6.

  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van het jaarbudget van de oorspronkelijke fractie.

 • 7.

  Bij fusie van fracties, wordt de reserve van de betrokken fracties samengevoegd, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van het jaarbudget van de nieuwe fractie.

Artikel 6  

 • 1.

  Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad – via de griffier en na advisering door de auditcommissie - verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. De verantwoording van de gelden voor fractieondersteuning dienen expliciet gerelateerd te worden aan de in deze verordening aangegeven bestedingsdoelstelling en bestedingscategorieën.

 • 2.

  De raad stelt na ontvangst van het advies van de auditcommissie de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de eventuele terugvordering van ontvangen voorschotten.

Artikel 7  

In alle gevallen, waarin deze verordening niet of niet genoegzaam voorziet, beslist de raad.

Artikel 8  

De Verordening fractieondersteuning, vastgesteld op 28 september 2006 en inwerking getreden op 30 oktober 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 9  

 • 1.

  Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De Verordening fractieondersteuning, vastgesteld op 28 september 2006 en inwerking getreden op 30 oktober 2006 blijft van toepassing ten aanzien van de indiening en verantwoording van de uitgaven en de vaststelling van de financiële bijdragen over het boekjaar 2016.

Artikel 10  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening fractieondersteuning”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 december 2016,

de griffier, de voorzitter,