Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels schulddienstverlening gemeente Rozendaal
CiteertitelBeleidsregels schulddienstverlening gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201401-02-2014Nieuwe regeling

15-04-2014

Gemeenteblad 2014-04, 9-5-2014

MJ14-14

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Rozendaal

 

 

 

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Rozendaal

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal;

  • b.

   inwoner: de ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in de gemeente Rozendaal is ingeschreven;

  • c.

   verzoeker: de persoon die zich tot het college heeft gewend voor schulddienstverlening;

  • d.

   schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

  • e.

   schulddienstverlening: in bredere zin het volledige pakket van dienstverlenende activiteiten dat de gemeente inzet bij het signaleren en het voorkomen van schulden en het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg.

  • f.

   de wet: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Artikel 2. Doelgroep

Het college kan schulddienstverlening aanbieden aan alle inwoners van de gemeente Rozendaal van 18 jaar en ouder.

Artikel 3. Zelfstandigen

 • 1.

  De zelfstandige die besluit met zijn onderneming te stoppen, kan zich wenden tot de gemeente voor schulddienstverlening onder de voorwaarde dat:

  • a.

   de onderneming daadwerkelijk gestopt is;

  • b.

   de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden;

  • c.

   de boekhouding is afgewikkeld, een liquidatiebalans aanwezig is;

  • d.

   alle belastingaangiftes zijn gedaan;

  • e.

   alle (voorlopige) belastingaanslagen zijn opgelegd, de eventuele belastingschuld staat vast en is duidelijk;

  • f.

   alle schulden vast staan en duidelijk zijn;

  • g.

   er geen betwiste vorderingen zijn (deze zaken moeten eerst worden afgehandeld);

  • h.

   er geen bedrijfskosten meer zijn (doorlopende huurverplichtingen e.d.), en;

  • i.

   er een vast inkomen is waar aflossingen van betaald kunnen worden.

 • 2.

  De ZZP’er die substantieel meer aan de boedel kan bijdragen dan in geval van inkomen uit werk of een uitkering, het risico op ontstaan van nieuwe schulden zo klein mogelijk is en kan aantonen dat hij al meerdere jaren aan deze voorwaarden voldoet, kan zich wenden tot de gemeente voor schulddienstverlening.

Artikel 4. Aanbod

 • 1.

  Het college verleent aan de verzoeker schulddienstverlening indien de verzoeker tot de doelgroep van artikel 2 behoort en het college schulddienstverlening noodzakelijk acht. Indien de noodzaak niet aanwezig wordt geacht door het college, wordt schulddienstverlening afgewezen.

 • 2.

  De vorm waarin de gemeente schulddienstverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. Factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  • a.

   Zwaarte, aard en omvang van de schulden;

  • b.

   Psycho-sociale situatie van de verzoeker;

  • c.

   Houding en gedrag van verzoeker (motivatie) tevens vaardigheden;

  • d.

   De mate van zelfredzaamheid van de verzoeker;

  • e.

   Een eventueel eerder gebruik van schulddienstverlening.

Artikel 5 Verplichtingen

1.Op grond van artikel 7 van de wet is Verzoeker verplicht alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende aanvraagperiode en tijdens het schulddienstverleningstraject.

De medewerking bestaat onder andere uit:

 • a.

  Het nakomen van afspraken;

 • b.

  Het zich houden aan de bepalingen van de schuldregelingsovereenkomst;

 • c.

  Het niet maken van nieuwe schulden.

Artikel 6. Afwijzen en beëindigen

 • 1.

  Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 6 en 7 van de wet, kan het college besluiten om de aanvraag voor schulddienstverlening af te wijzen dan wel het traject te beëindigen.

 • 2.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot weigering, beëindiging of afwijzing van de schulddienstverlening indien:

  • a)

   de verzoeker niet (langer) tot de doelgroep van artikel 2 behoort;

  • b)

   het (voorgaande) schulddienstverleningstraject succesvol is afgerond;

  • c)

   de verzoeker in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelf te beheren;

  • d)

   de geboden dienstverlening door het college niet langer noodzakelijk wordt geacht;

  • e)

   de verzoeker de voor hem berekende afloscapaciteit niet wil aanwenden ter aflossing van zijn schulden;

  • f)

   blijkt dat op grond van onjuiste gegevens schulddienstverlening aan de verzoeker is toegekend, terwijl indien de juiste gegevens ten tijde van de melding en aanvraag bekend waren geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

  • g)

   de verzoeker zich ten opzichte van personen, belast met werkzaamheden, die voortkomen uit het schulddienstverleningstraject, misdraagt.

 • 3.

  Alvorens ingevolge lid 1 te besluiten tot afwijzing dan wel beëindiging, wordt verzoeker eenmaal een redelijke hersteltermijn geboden om alsnog de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken.

Artikel 7. Recidive - hernieuwde aanvraag

 • 1.

  Indien een voorgaande schuldregeling succesvol is afgerond geldt het volgende:

 • a)

  Indien minder dan 1 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend door verzoeker een traject schuldregeling (minnelijk of wettelijk) succesvol is afgerond en het ontstaan van de nieuwe schulden niet verwijtbaar is aan de verzoeker, wordt de schuldhulpverlening geweigerd, met uitzondering van de producten informatie en advies.

 • b)

  Indien minder dan 5 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend door verzoeker een traject schuldregeling (minnelijk of wettelijk) succesvol is afgerond en het ontstaan van de nieuwe schulden verwijtbaar is aan de verzoeker, wordt de schuldhulpverlening geweigerd, met uitzondering van de producten informatie en advies.

 • 2.

  Indien een voorgaande schuldregeling tussentijds is afgebroken geldt het volgende:

 • a)

  Indien minder dan 1 jaar voorgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend door verzoeker een traject schuldregeling (minnelijk of wettelijk) niet verwijtbaar niet is afgerond, wordt de schulddienstverlening geweigerd, met uitzondering van de producten informatie en advies.

 • b)

  Indien minder dan 5 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend, door verzoeker een traject schuldregeling ( minnelijk of wettelijk) verwijtbaar niet is afgerond, wordt de schulddienstverlening geweigerd, met uitzondering van de producten informatie en advies.

 • 3.

  Indien minder dan 2 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend een traject, niet zijnde een schuldregeling, is beëindigd, wordt de schulddienstverlening geweigerd, met uitzondering van de producten informatie en advies.

 • 4.

  Indien minder dan 5 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend een schulddienstverleningstraject is beëindigd op grond van artikel 6 lid 2 sub g, wordt de schulddienstverlening geweigerd, met uitzondering van informatie en advies.

Artikel 8. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het college.

Slotbepalingen

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking en werken terug tot en met 1 februari 2014.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Rozendaal.

Rozendaal, 15 april 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester

W.G.Pieterse-Pook Drs.J.H.Klein Molekamp