Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rozendaal

Reglement basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rozendaal
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen
CiteertitelReglement BRP
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art 3.8 en 3.9
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Gemeentewet, art 156
 4. Verordening basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201406-01-2014nieuwe regeling

23-09-2014

Gemeenteblad 2014-09

YS2014-10

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal

Gelet op de

 • ·

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • ·

  Gelet op artikel 156 Gemeentewet

 • ·

  Verordening basisregistratie personen van Rozendaal

BESLUIT:

Vast te stellen het volgende Reglement:

Reglement basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Rozendaal worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3. De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 3.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Rozendaal en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Rozendaal was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2. Over een ingezetene van de gemeente Rozendaal kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 3 van dit Reglement;

 • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 3.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking met ingang van 6 januari 2014;

 • 2.

  Het Reglement van 25 november 2011 wordt ingetrokken;

 • 3.

  Dit Reglement wordt aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Rozendaal (Reglement BRP).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23-09-2014

De burgemeester, De secretaris,

J.H. Klein Molekamp W.G. Pieterse-Pook

BIJLAGE 1

Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Rozendaal hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit.

Afdeling Burgerzaken, Taken ter uitvoering van het Burgerlijk Wetboek (Burgerlijke Stand), de wet BRP, de Kieswet, de Paspoortwet, de Wegenverkeerswet (afgifte rijbewijzen), de Nationaliteitswetgeving en het CRIB en begraafplaatsadministratie, drank- en horecawet, pensioenwetgeving, salarisadministratie.

Bestuurssecretariaat, in verband met de 50-55-60-65-jarige bruidsparen in de gemeente Rozendaal.

Gemeentesecretaris, voor het aanschrijven van nieuwe inwoners van de gemeente voor het bijwonen van een kennismakingsavond.

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle organen van de gemeente beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 2

Lijst van organen van de gemeente waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Afdeling Belastingen, in verband met uitvoeren wetgeving gemeentelijke belastingen en afvalstoffenheffing.

De gegevens worden verstrekt conform het autorisatiebesluit BZK

BIJLAGE 3 behorend bij artikel 3 Reglement BRP

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belang BRPCategorie derde BRP
Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisch.Bibliotheken
Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeenteNiet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen
Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen
Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF
Maatschappelijke dienstverleningInstellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Algemene en geestelijke gezondheidszorgInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
KinderopvangwerkInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
JeugdwelzijnswerkInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
OuderenzorgInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
GehandicaptenzorgInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Sociale werkvoorzieningInstellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Sociaal - Juridische zorgverlening Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van
Geestelijke en maatschappelijke zorgKerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA
SchuldhulpverleningSchuldhulpverleningsinstanties
Bevorderen inburgeringNiet-gemeentelijke inburgeringbureaus
MigrantenhulpMigrantenorganisaties in de gemeente
OuderenondersteuningOuderenorganisaties
Onderlinge hulp patiëntenPatiëntenverenigingen
Bevorderen van sportgezondheidSportverenigingen en organisaties
Bevorderen van de zelfredzaamheid Thuiszorgorganisaties
Maatschappelijke of filantropische doelenInstellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen
Bevordering vrouwenwelzijnVrouwenorganisaties
Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraudeWoningcorporaties
Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg Ziekenhuizen
Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie
Het dienen van een Nederlands publiek belangEen overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie
Het dienen van een Nederlands publiek belangBuitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid