Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Rozendaal
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art 8, lid 1, onderdeel c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

28-10-2014

Gemeenteblad 2014-12 d.d. 7 november 2014

MJ-14-38

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Rozendaal

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2014, nummer MJ-14-38;

Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c. van de Participatiewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Rozendaal

RAADSBESLUIT

Artikel 1. Indienen verzoek

 • 1.

  Een persoon die behoort tot de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet kan een aanvraag indienen voor een individuele studietoeslag, indien de persoon op de datum van de aanvraag:

  • a.

   18 jaar of ouder is;

  • b.

   recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

  • c.

   geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft; en

  • d.

   een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 • 2.

  Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 2. Eenmaal per periode individuele studietoeslag verlenen

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Artikel 3. Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt 10% van het op de datum van aanvraag geldende bruto wettelijk minimumloon voor een volledige werkweek voor een periode van zes maanden.

 • 2.

  De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's.

Artikel 4. Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2015.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Rozendaal.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rozendaal in zijn openbare vergadering van 28 oktober 2014

De griffier, De voorzitter,

K.M.Schaap Drs.J.H.Klein Molekamp