Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Beleidsregels Persoonlijke ondersteuning/jobcoaching gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Persoonlijke ondersteuning/jobcoaching gemeente Rozendaal
CiteertitelBeleidsregels Persoonlijke ondersteuning/jobcoaching
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art 10 lid 1
 2. Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rozendaal, art 3 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201501-01-2015Nieuwe regeling

27-01-2015

Gemeenteblad 2015-02

MJ15-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

gelet op artikel 10 lid 1 van de Participatiewet;

gelet op artikel 3 lid 1 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rozendaal,

besluiten:

Vast te stellen navolgende:

Beleidsregels Persoonlijke ondersteuning / jobcoaching gemeente Rozendaal

Artikel 1 Algemene voorwaarden

 • 1.

  Het college kan aan een persoon die behoort tot de doelgroep, als bedoeld in artikel 10c van de Participatiewet, persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag aan een werkgever die de intentie heeft een persoon in dienst te nemen die naar het oordeel van het college behoort tot de doelgroep , als bedoeld in artikel 10c van de Participatiewet, en waarvan is vastgesteld dat die persoon zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de door de werkgever opgedragen taken te verrichten, over de periode dat voorafgaand aan het dienstverband onbeloonde werkzaamheden worden verricht op basis van een proefplaatsing, subsidie verstrekken voor: a. ondersteuning van de werkgever door een (werkgevers)coach met als doel dat de werkgever op termijn zelf de persoon ten behoeve van wie ondersteuning nodig is, kan begeleiden, of b. ondersteuning van de werknemer door een (job)coach.

 • 3.

  Het college kan op aanvraag aan een werkgever die een arbeidsovereenkomst aangaat met een persoon die naar het oordeel van het college behoort tot de doelgroep, als bedoeld in artikel 10c van de Participatiewet, en waarvan is vastgesteld dat hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de door de werkgever opgedragen taken te verrichten, subsidie verstrekken voor: a. ondersteuning van de werkgever door een (werkgevers)coach met als doel dat de werkgever op termijn zelf de persoon ten behoeve van wie ondersteuning nodig is, kan begeleiden, of b. ondersteuning van de werknemer door een (job)coach.

 • 4.

  De in het tweede en het derde lid bedoelde subsidie wordt alleen verstrekt indien: a. de door de werkgever gecontracteerde coach werkzaam is bij een door het UWV erkende jobcoachorganisatie, of anderszins erkend of gecertificeerd is en het college van oordeel is dat de betreffende coach beschikt over voldoende kwaliteiten om de noodzakelijke ondersteuning te bieden; b. de persoon ten behoeve van wie subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en instemt met de persoonlijke ondersteuning.

 • 5.

  De in het tweede lid bedoelde subsidie wordt voor maximaal 3 maanden verstrekt en bedraagt € 500,- per maand.

 • 6.

  De hoogte van de in het derde lid bedoelde subsidie bedraagt maximaal € 6.000,- per jaar bij een arbeidsovereenkomst voor een jaar of langer en voor 24 uur per week of meer. Bij een arbeidsovereenkomst voor minder dan 24 uur per week of voor korter dan een jaar, wordt de maximale hoogte van de subsidie naar rato naar beneden vastgesteld.

 • 7.

  Het college kan bij toepassing van het tweede en het derde lid voorschotten verstrekken.

 • 8.

  De duur en hoogte van de in het derde lid bedoelde subsidie is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. De ondersteuningsbehoefte wordt vastgesteld tijdens een proefplaatsing van de persoon ten behoeve van wie subsidie wordt gevraagd bij de betreffende werkgever.

 • 9.

  De in het derde lid bedoelde subsidie wordt verstrekt vanaf het moment van aanvang van het dienstverband voor in principe de duur van: a. maximaal een half jaar met de mogelijkheid van verlenging op aanvraag tot maximaal 3 jaar, indien het een subsidie betreft als bedoeld in het derde lid aanhef en onder a; b. maximaal 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging op aanvraag tot maximaal 3 jaar, indien het een subsidie verstrekt als bedoeld in het derde lid aanhef en onder b.

 • 10.

  Het college kan in bijzondere gevallen de termijn bedoeld in lid 9 verlengen, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 2 Aanvraag persoonlijke ondersteuning / jobcoaching

 • 1.

  De aanvraag tot subsidieverlening dient binnen een maand na aanvang van de proefplaatsing of het dienstverband schriftelijk ingediend te worden bij het college met behulp van een daartoe door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag tot subsidieverlening overlegt de werkgever: a. naam, adres, woonplaats en burgerservicenummer van de persoon ten behoeve van wie subsidie voor persoonlijke ondersteuning wordt gevraagd; b. naam, adres, woonplaats van de werkgever; c. naam, adres, woonplaats van de coach(organisatie); d. een uittreksel uit het jobcoachregister en een afschrift van het jobcoachcertificaat; e. een afschrift van de overeenkomst waaruit de aard, de duur en de omvang van het dienstverband of de proefplaatsing blijken en f. een schriftelijke verklaring, ondertekend door de werknemer, inhoudende dat de werknemer zich akkoord verklaart met de persoonlijke ondersteuning waarvoor subsidie wordt gevraagd. Het college kan bepalen dat ook andere bescheiden, dan wel nadere informatie worden overgelegd.

 • 3.

  De werkgever is verplicht: a. tot het voeren van een goede administratie over de aan de gesubsidieerde activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven; b. tot het afleggen van rekening en verantwoording over de gesubsidieerde activiteiten en de daaraan verbonden inkomsten en uitgaven; c. uit eigen beweging het college onverwijld schriftelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed zijn op de hoogte en de duur van de subsidie.

 • 4.

  Binnen een maand na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verstrekt, overlegt de werkgever ten behoeve van de vaststelling van de subsidie: a. bewijsstukken waaruit het voortduren van het dienstverband of de proefplaatsing, dan wel het eindigen van het dienstverband of de proefplaatsing en de daaruit voortvloeiende verplichtingen blijkt; b. bewijsstukken waaruit blijkt op welke wijze de coach begeleiding heeft geboden in het werkproces aan de hand van de gestelde leerdoelen; c. bewijsstukken waarin de werkgever rekening en verantwoording aflegt over de aan de gesubsidieerde activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven.

 • 5.

  Het college stelt de subsidie binnen twee maanden na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie werd verleend ambtshalve vast.

 • 6.

  Het college stelt de definitieve subsidie vast op basis van de feitelijke duur van het dienstverband of de proefplaatsing en/of feitelijk gewerkte uren van de te begeleiden persoon en aan de hand van een door de werkgever gegeven financiële verantwoording.

 • 7.

  De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde subsidiebedrag onder gelijktijdige verrekening van de verstrekte voorschotten.

 • 8.

  Het vastgestelde bedrag dat resteert na verrekening van de voorschotten met het vastgestelde subsidiebedrag, zal binnen twee maanden na de subsidievaststelling worden betaald.

   

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels Persoonlijkeondersteuning / jobcoaching

 

Rozendaal d.d. 27 januari 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris De burgemeester

W.G. Pieterse- Pook Drs. J.H. Klein Molekamp