Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Beleidsregels tegenprestatie gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels tegenprestatie gemeente Rozendaal
CiteertitelBeleidsregels tegenprestatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art 8a lid 1 onderdeel b
 2. IOAW/IOAZ, art 37 lid 1 onderdeel f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201501-01-2015Nieuwe regeling

27-01-2015

Gemeenteblad 2015-04

MJ15-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tegenprestatie gemeente Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal;

gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de POarticipatiewet en artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de IOAW/IOAZ

besluiten:

Vast te stellen navolgende:

Beleidsregels Tegenprestatie gemeente Rozendaal

Artikel 1 Verkrijgen van een tegenprestatie

De belanghebbende aan wie de tegenprestatie wordt opgelegd krijgt de gelegenheid binnen vier weken zich te oriënteren op het vinden van een tegenprestatieplek en met een concreet idee te komen.

Artikel 2 Verdringing arbeidsmarkt

Werkzaamheden die in het kader van de tegenprestatie verricht worden, worden vooraf getoetst aan de volgende criteria:

 • a.

  Het gaat om activiteiten waar evident geen betaling tegenover staat. Het mag daarom niet gaan om activiteiten waarvoor belanghebbende of een ander normaal gesproken betaald wordt of eerder (minder dan één jaar geleden) nog betaald werd. Dit is het geval als eerder bestaande arbeidsplaatsen met vergelijkbare werkzaamheden binnen deze periode zijn weggevallen bij de betreffende (overheids-)organisatie.

 • b.

  Er mag geen vacature openstaan voor dezelfde of bijna dezelfde activiteiten als die bij de tegenprestatie zouden worden uitgevoerd.

 • c.

  Het mag niet gaan om additioneel werk of maatschappelijke activiteiten die door belanghebbende of een ander (minder dan één jaar geleden) nog werd uitgevoerd in het kader van dagbesteding.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

Het college draagt zorg voor het afsluiten van een verzekering om risico's in verband met aansprakelijkheid af te dekken, indien is gebleken dat de partij waar de tegenprestatie wordt uitgevoerd niet redelijkerwijs bereid is deze verzekering af te sluiten.

Artikel 4 Reiskosten en overige kosten

 • a.

  De partij waar de tegenprestatie wordt verricht of de organisatie die voor de uitlening zorgdraagt, stelt de noodzakelijke werkkleding en materiaal, noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie, ter beschikking.

 • b.

  Aan de partij waar de tegenprestatie wordt verricht, wordt gevraagd eventuele onkosten zoals reiskosten, en kinderopvang voor zijn rekening te nemen. Mocht het voor de partij waar de tegenprestatie wordt verricht niet mogelijk zijn de reiskosten en kinderopvang voor zijn rekening te nemen, dan vergoedt het college deze kosten, volgens de voorwaarden genoemd in lid c en d.

 • c.

  Het college gaat slechts over tot het betalen van reiskosten, voor zover de belanghebbende de tegenprestatie verricht buiten de grenzen van zijn woonplaats. Indien kinderopvang noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie, dan vergoedt het college de kosten van kinderopvang per noodzakelijk dagdeel tegen het in artikel 4 van het Besluit kinderopvangtoeslag opgenomen maximale tarief.

 • d.

  Het college neemt de kosten voor een gevraagde Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor zijn rekening.

   

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels tegenprestatie.

 

Rozendaal d.d. 27 januari 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris De burgemeester

W.G. Pieterse- Pook Drs. J.H. Klein Molekamp