Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Beleidsregels indirecte schoolkostenregeling Rozendaal 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels indirecte schoolkostenregeling Rozendaal 2015
CiteertitelBeleidsregels indirecte schoolkostenregeling Rozendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet art 35 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-201501-01-2015nieuwe regeling

07-04-2015

Gemeenteblad 2015-06

MJ15-11

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet,

gelet op de notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014;

besluiten:

Vast te stellen de navolgende:

Beleidsregelsindirecte schoolkostenregeling Rozendaal 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze Beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   wet : Participatiewet

  • b.

   college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal;

  • c.

   aanvrager : de ouders of de alleenstaande ouder van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar;

  • d.

   directe schoolkosten : uitgaven t.b.v. schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en

met 17 jaar, waarvoor de Wtos c.q. overige rijksregelingen als

voorliggende en toereikende voorziening wordt beschouwd, zoals

school- en boekengeld (* Wtos: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten);

e.indirecte schoolkosten : uitgaven t.b.v. schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en

met 17 jaar, voor zover deze niet op basis van een regeling uit het kindpakket en/of rijksregeling vergoed worden;

f.gezin : de gehuwden, zoals bedoeld in de Participatiewet, met de tot hun

laste komende thuiswonende kinderen dan wel de alleenstaande

ouder met de tot zijn last komende thuiswonende kinderen;

g.kind : het in Rozendaal woonachtige thuiswonende ten laste komende

eigen kind of stiefkind dat primair of voortgezet onderwijs volgt en

de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft;

h.ouder : de ouder of verzorger van het ten laste komende en

thuiswonende eigen kind of stiefkind.

Artikel 2 Doelstelling

De regeling beoogt om kinderen uit gezinnen met onvoldoende financiële middelen, volwaardig te kunnen laten deelnemen aan het onderwijs.

Artikel 3 Voorwaarden

Voor de verstrekking van de tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten op grond van deze beleidsregel, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het inkomen van het gezin is op de datum van aanvraag niet hoger dan 120% van de gehuwdennorm zoals bedoeld in de wet;

 • b.

  het inkomen van een alleenstaande ouder is op de datum van aanvraag niet hoger dan 108% van de gehuwdennorm;

 • c.

  het gezin heeft een vermogen dat minder bedraagt dan het vrij te laten vermogen als genoemd in artikel 34 van de wet, dat voor belanghebbende op de datum van aanvraag geldt.

Artikel 4 De aanvraag

 • 1.

  De bijzondere bijstand voor indirecte schoolkosten wordt op aanvraag verstrekt.

 • 2.

  Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het college. Op een door het college vastgestelde aanvraagformulier dient de aanvrager te vermelden welke vorm van onderwijs het kind volgt.

 • 3.

  De aanvraag wordt getekend door de aanvrager.

 • 4.

  Een verzoek als bedoeld in lid 1 moet uiterlijk vóór 1 februari volgend op het kalenderjaar waar de aanvraag betrekking op heeft worden ingediend. De tegemoetkoming voor de schoolkosten moet ieder schooljaar opnieuw worden aangevraagd.

 • 5.

  Bij de aanvraag wordt een opgave van de te maken schoolkosten van het kind

overlegd.

6.De aanvrager dient de betalingsbewijzen te bewaren en op verzoek van het college gedurende het desbetreffende kalenderjaar te kunnen tonen.

Artikel 5 Aard van de verstrekking tegemoetkoming schoolkosten

De vergoeding als tegemoetkoming in de schoolkosten is mogelijk voor onder andere de volgende kosten:

 • ·

  schrijfgerei, schriften;

 • ·

  schooltas;

 • ·

  ouderbijdrage onderwijs;

 • ·

  schoolreisje;

 • ·

  materiaalkosten;

 • ·

  huur kluisje en

 • ·

  gymkleding.

Artikel 6 Hoogte tegemoetkoming indirecte schoolkosten

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten van het basisonderwijs bedraagt maximaal € 75,00 per kalenderjaar.

 • 2.

  De hoogte van de tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten van het voortgezet onderwijs bedraagt maximaal € 175,00 per kalenderjaar.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels indirecte schoolkostenregeling Rozendaal.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris De burgemeester

W.G. Pieterse- Pook Drs. J.H. Klein Molekamp