Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rozendaal

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Rozendaal 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rozendaal
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Rozendaal 2015
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Rozendaal 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art 8, lid 1 aanhef en onderdeel b en lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201501-01-201523-09-2017nieuwe regeling

28-04-2015

Gemeentebld 2015-07, 1-5-2015

MJ-15-04

Tekst van de regeling

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2015, nummer MJ 15-04;

Gelet op:

artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

BESLUIT

 • 1.

  Vast te stellen, de navolgende verordening, in werking tredend per 1 januari 2015;

 • 2.

  Kennis te nemen van het vervallen verklaard zijn van:

  • a.

   De Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Rozendaal, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 februari 2013;

  • b.

   De Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand, vastgesteld in de raadsvergadering van 15 mei 2012.

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Rozendaal 2015

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  alleenstaande : de belanghebbende als bedoeld in artikel 4 onderdeel a van de Participatiewet; b. alleenstaande ouder: de belanghebbende als bedoeld in artikel 4 onderdeel b van de Participatiewet;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal; d. gehuwden: de belanghebbenden als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet;

 • e.

  gehuwdennorm: de norm bedoeld in artikel 21 onder b van de Participatiewet; f. inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand; g. peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt; h. referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is - 77 % van de op de peildatum geldende gehuwdennorm voor een alleenstaande - 99 % van de op de peildatum geldende gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder

-110 % van de op de peildatum geldende gehuwdennorm voor gehuwden.

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   € 257 voor een alleenstaande;

  • b.

   € 330 voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   € 368 voor gehuwden.

 • 2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4. De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

1.Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met

1 januari 2015.

2.Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Rozendaal 2015.

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 28 april 2015
de griffier K.M. Schaapde voorzitter drs. J.H. Klein Molekamp