Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2016-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2016-2018
CiteertitelSubsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2016-2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Rozendaal 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201630-01-2019nieuwe regeling

04-08-2015

Gemeenteblad 2015-11

MJ15-32

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2016-2018

 

 

COLLEGEBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Rozendaal 2016;

BESLUITEN

Vast te stellen:

Subsidieregeling Sociaal domein

gemeente Rozendaal 2016-2018

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Rozendaal 2016

 • -

  eenmalige subsidie: zie artikel 1 van de ASV

 • -

  jaarlijkse subsidie: zie artikel 1 van de ASV

 • -

  sociaal domein, in de zin van deze subsidieregeling: het toepassingsbereik, ook omvattend beleidsterreinen die in strikte zin niet tot het sociaal domein behoren, zoals sport en toerisme & recreatie.

 • -

  subsidiekader: een lijst met gesubsidieerde organisaties en de daarbij behorende bedragen. Het subsidiekader biedt, naast een aantal beoordelingscriteria voor aanvragen, in de vorm van deze subsidielijst een meerjarige garantie aan de betreffende organisaties. De looptijd van een subsidiekader is ten hoogste vier jaar, gelijklopend aan een raadsperiode.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 van de ASV bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

 • ·

  de activiteiten zijn in het belang van de gemeente Rozendaal en haar inwoners en/of

 • ·

  er is sprake van een versterking van de sociale cohesie binnen Rozendaal en/of

 • ·

  er is sprake van innovatie of een nieuw arrangement en/of

 • ·

  het is wettelijk verplicht en/of

 • ·

  er is een regionaal belang om de activiteiten te subsidiëren en/of

 • ·

  de subsidie is financieel nodig.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. a. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 1.

  b De legeskosten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 3, kunnen hier deel van uitmaken.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidie-ontvanger zijn gemaakt voorafgaand aan indiening van de aanvraag.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De hoogte van een eenmalige subsidie is maximaal € 500,-.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Dit artikel heeft betrekking op eenmalige subsidies

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de eenmalige subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager van een eenmalige subsidie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7. Aanvraag

1.Eenmalige subsidies Eenmalige subsidies worden aangevraagd met een daartoe door het college opgesteld aanvraagformulier. Gevraagd wordt naar : - een recent overzicht van inkomsten en uitgaven; - een overzicht van de in het betreffende kalenderjaar en, voor zover van toepassing, na het betreffende kalenderjaargeplande activiteit of activiteiten, inclusief aantal leden/deelnemers uit Rozendaal; - voor zover van toepassing: een opgave van bij anderen aangevraagde subsidie voor dezelfde activiteit(en), met daarbij de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag.

In afwijking van art. 6 van de ASV wordt niet gevraagd naar de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

2.Jaarlijkse subsidies tot en met € 5.000,-

Aan jaarlijkse subsidies tot en met € 5.000,- worden lagere eisen gesteld dan aan subsidies waarmee hogere bedragen gemoeid zijn. Zij worden aangevraagd met een daartoe door het college opgesteld aanvraagformulier.

In afwijking van art. 6 van de ASV wordt niet gevraagd naar de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

3.Jaarlijkse subsidies vanaf € 5.000,-

Op de jaarlijkse subsidies vanaf € 5.000,- is artikel 6 van de ASV volledig van toepassing

Artikel 8. Hersteltermijn

Indien bij een aanvraag niet alle benodigde informatie aanwezig is, wordt een hersteltermijn gegeven van vier weken. Deze hersteltermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  de activiteiten een partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • d.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd en/of er geen sprake is van een Rozendaals belang.

Artikel 10. Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen.

Artikel 11. Verantwoording

 • 1.

  Eenmalige subsidies. De aanvrager dient aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden. Dit wordt vermeld in de verleningsbeschikking. Dit kan ook gebeuren door middel van een krantenartikel.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidie tot € 5.000,-.

De aanvrager dient aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden. Dit wordt vermeld in de verleningsbeschikking. Dit kan ook gebeuren door middel van een krantenartikel.

3.Jaarlijkse subsidie van € 5.000,- en hoger.

De verantwoording van de jaarlijkse subsidies van € 5.000,- en hoger is terug te vinden in de artikelen 14 (subsidies van € 5.000,- tot en met € 20.000,-) en 15 (subsidies vanaf € 20.000,-) van de ASV.

Artikel 12. Subsidievaststelling

Subsidies voor de volgende categorie subsidie-ontvangers worden direct vastgesteld zonder dat een aanvraag tot subsidievaststelling hoeft te worden ingediend:

subsidies tot € 5.000,- , met uitzondering van de situaties waarbij sprake is van een variabele bekostiging, op basis van trajecten. Bijvoorbeeld: de subsidie ten behoeve van het algemeen maatschappelijk werk of Buddyzorg.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016 en heeft een werkingsduur tot en met 2018, gelijk aan de looptijd van het subsidiekader.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2016-2018.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris De burgemeester

W.G. Pieterse- Pook drs. J.H. Klein Molekamp